Virtuaalinen vanha kirjasuomi
 1. Astevaihtelusta
 2. Vokaalienvälinen h ja saneensisäiset puolivokaalit j ja v
 3. Saneiden loppukonsonanteista
 4. Konsonanttien assimiloitumisesta
 5. Geminaattanasaalit ja -likvidat
 6. Jälkitavujen A-loppuiset vokaaliyhtymät
 7. Muita vokaaliyhtymiä
 8. Pääpainottomien tavujen i-loppuiset diftongit
 9. Diftongireduktio
 10. Muita vokalismin poikkeavuuksia
 11. Äänteiden (ja tavujen) heittyminen
 12. Sananvartaloista
 13. Sijoista
 14. Komparaatiosta
 15. Lukusanoista
 16. Pronomineista
 17. Verbin finiittimuodoista
 18. Verbin nominaalimuodoista
 19. Partikkeleista
 20. Omistusliitteet
 21. Liitepartikkelit
 22. Sanastosta
5. ts (/θθ/) -YHTYMÄSTÄ

VKS:ssa esiintyvät ts:llisinä (mahdollinen on myös /θθ/-ääntämys) eräät nomini- ja verbityypit, joissa ts:n tilalla on nykyään pelkkä s tai joista koko ts-aines on hävinnyt (esim. rangaitsen, isännöitsen pro nykykielen rankaisen, isännöin). Kyseeseen tulevat etenkin a) nykyisten ise-vartaloisten nominien, b) (A)ise-vartaloisten verbien ja eräiden supistumaverbien sekä c) i- ja Oi-vartaloisten ja tällaisista johdettujen verbien vastineet.

Useat ise-vartaloiset nominit ovat alkuaan olleet hinen-loppuisia (ks. 2.1); alusta lähtien esiintyy niin s:llisiä kuin ts:llisiä asuja: jokaisen ~ jokaitsen, nälkäiset ~ nälkäitset jne. Nykykielen kolmitavuisten Oi-verbien vartalot ovat VKS:ssa yleisesti Oitse-tyyppiä (kaksitavuisista Oi-verbeistä jaksossa 9.1). Sellaiset VKS:n ja nykysuomen verbien erot kuin nautitsen, ikävöitsen, vartioitsen pro nautin, ikävöin, vartioin (ts. itse, Oitse pro i, Oi) eivät oudostuta, koska itse-tyyppisiä on edelleen käytössä rinnakkaisasuina ja edelleenjohdoksina, esim. isännöitsijä, luennoitsija ym. Vieraammilta tuntuvat tapaukset, joissa verbin kategoria on vaihtunut (esim. Aitse-verbistä on tullut supistumaverbi: huomaitsen -> huomaan) tai verbiin kuuluu nykykielessä eri johdin (kunnioitsen -> kunnioitan, armaitsen -> armahdan).

Tällaisen vaihtelun syyt ovat kaukana kielen historiassa. Suomen Aise- ja Aitse-verbeillä (esim. potkaisen, havaitsen) on yhteinen alkuperä, ja ennen kuin systeemi vakiintui nykyiselleen, samastakin verbistä oli käytössä rinnakkaismuotoja. Toisaalta nykyisten avaan, leikkaan

-tyyppisten supistumaverbienkin alkuperä on kahtalainen: oli * AišA-tyyppi (*avaišan) ja * AšA-tyyppi (*leikkašan), jotka kuitenkin varhain sekaantuivat, ja i:llinen tyyppi mukautui * AšA-verbeihin (ks. 9.1). Mainitut neljä verbityyppiä ovat analogisesti vaikuttaneet toisiinsa, syynä mm. eräiden taivutusmuotojen yhtenevyys. Koska esim. * AišA-tyypin mukautuminen * AšA-tyyppiin oli vanhimman kirjasuomen aikoihin vielä kesken, verbien paradigma on nykysuomea kirjavampi.

VKS:n (O)itse-vartaloisten verbien taivutus noudattaa nykyisen häiritä-verbin paradigmaa. Oudoimmilta tuntunevat nykylukijasta konsonanttivartaloon perustuvat muodot, joista on esimerkkejä tämän jakson lopussa (ks. Muist.). Nykykielessä itse-johtimen edellä on aina O, ts. kantasanan mahdollinen loppu- A edustuu johtimen edellä O:na: hedelmä -> hedelmöi(tse)n, ikävä -> ikävöi(tse)n jne. Agricolalla kantasanan loppuvokaali on joskus säilynyt: hedhelmeitzepi, eijke hedhelmeitze, Hedhelmeitzisim, hedhelmeitzemen (ill.), ikeueitze (3. p.), ikeueitzeuet.

Esimerkkejä ts:llisistä asuista:

a) Nomineja:

Agr. henen omahitzens, nelkeitzet, heiden werdaitzens, ychteitzesta

Ika. jocaitzelle

Koll. Ensimäihdhen

LPet. jocaidzen

Kex. jocaitzen, Jocaitzella, jocaitzelle

Thur. jocaidzen.

b) (A)itse-verbejä ym.:

Agr. armaitze, homaitze, rangaitze, soghaitze, yleshereitze, yleswalghaitze, napitzit 'napisivat', wapitze, wapitzi

LPet. heräidzewät, heräidzemyst 'heräämistä', huomaidzematakin 'huomaamattakin'

Ika., Andr. armaitzeman 'armahtaman'

Fav. ettäs minua - - rangaitzisit.

c) (O)itse-verbejä:

Agr. atrioitzi, helpoitze (imperat.), cunnioitzit 'kunnioittivat', wartioitze, hangitze, leikitze, nautitze, raskitze (imperat.), sine raskitzit (myös ele - - raski), Tukitze (imperat.), waatitze, ettei - - wahingoitzisi (tavallisempi on nykyisenlainen vahingoittaa-tyyppi)

Ika. cunnioitzeman, [ei] raskitze, ruoskitzemaan

Flach. rusikoitzi= löi

Kolck. waikeroitzeman

LPet. cunnioidzen.

Muist . Koska (O)itse-verbit taipuvat häiritä-verbin mukaisesti, niiden paradigmaan kuuluu konsonanttivartalo (vrt. häirit/ä : häirit/kää : häirin/nyt : häirit/ty jne.). Paradigma on seuraavanlainen: ikävöit/ä: ikävöit/kää : ikävöin/nyt : ikävöit/ty, passiivin preesens ikävöitään (inf:stä ks. 19.1, akt. 2. partisiipista 19.6).

Esimerkkejä (O)itse-verbien konsonanttivartaloista:

Agr. ahkeroita, leikite, nautita, leikiten (2. inf.), leikitkehet 'leikkikööt', nautitkan

Ika. ahkeroita, Capinoita, cunnioita, wartioita, ahkeroitcan, wartioitta (pass. inf.), piti wartioittaman, wartioittu

LPet. nautites, nautitesans (2. inf.), hedelmöitkät, wahingoitan 'vahingoitetaan', wahingoituxi

Hamm. Ahkeroiten, ahkeroitcat, ahkeroinnet, [ei] wahingoita 'vahingoiteta'

Kex. ahkeroinnut

Raj. wartioinnet

Flach. nautita

Hamm. ei - - wahingoita 'vahingoiteta'.