Virtuaalinen vanha kirjasuomi
 1. Astevaihtelusta
 2. Vokaalienvälinen h ja saneensisäiset puolivokaalit j ja v
 3. Saneiden loppukonsonanteista
 4. Konsonanttien assimiloitumisesta
 5. ts (/θθ/) -yhtymästä
 6. Geminaattanasaalit ja -likvidat
 7. Jälkitavujen A-loppuiset vokaaliyhtymät
 8. Muita vokaaliyhtymiä
 9. Pääpainottomien tavujen i-loppuiset diftongit
 10. Muita vokalismin poikkeavuuksia
 11. Äänteiden (ja tavujen) heittyminen
 12. Sananvartaloista
 13. Sijoista
 14. Komparaatiosta
 15. Lukusanoista
 16. Pronomineista
 17. Verbin finiittimuodoista
 18. Verbin nominaalimuodoista
 19. Partikkeleista
 20. Omistusliitteet
 21. Liitepartikkelit
 22. Sanastosta
10. DIFTONGIREDUKTIO

Lounaissuomalainen diftongireduktio on VKS:ssa melko rajallinen ilmiö. Vain Hemminki Maskulaisen ja Abraham Kollaniuksen teksteissä i- ja U-loppuiset diftongit ovat jokseenkin yleisesti redukoituneet: Ai > Ae, Oi > Oe, AU > AO, eu > eo. Muiden kirjoittajien teksteissä reduktiotapaukset ovat aivan sporadisia (yleisin on seora 'seura' johdoksineen).

Esimerkkejä:

Hemm. aewa 'aivan', caevaa, laehod 'laihot', saerad, taedham'taidamme', taevaas 'taivaassa', vaevoista , Päevän, ylöskäeväd (asusta käivät pro käyvät ks. 18.2.2), Coera, Toevovat, toevottap'toivottaa' , voedha, töedhen 'töiden', haodhatan, haoreus, laolacatt 'laulakaa', laolettu, raohan, täödhex, seoratan, seoracunda

Sor. seoracunda

Koll. aewoilla 'ajoilla', aewoitusta, taedhais, toewomme, raodhan, raoha, äöräs, Teorasten

Raj. eläemet, eläemille

Flach. raohalliseen tilan

Hamm. aewa, Seoracunnasta, Seorans cansa, seorannet, Seoratcam

Fav. taencaltaista (tai = tämä)

Ika. seorata, seorannut, Seoracunda, Seolo'seuloa'

Andr. Taewasen

Just. seoraill 'seuraili', seoramahan.