Virtuaalinen vanha kirjasuomi
Lähdekirjallisuus

Lähdekirjallisuuteen ei ole otettu mukaan aineslähteitä, ainoastaan muu kirjallisuus. Esimerkkien lähdelyhenteet on selvitetty osiossa Lyhenteet ja ortografia. Sivustoon linkkeinä liitettyjen, aiemmin julkaistujen artikkelien lähdekirjallisuutta ei ole myöskään yhdistetty tähän luetteloon.

ALANEN, AULIS 1957: Almanakka talouden ja sivistyksen opastajana. - Kustaa Vilkuna ym. (toim.), s. 107-130. Helsingin yliopisto, Helsinki.

BECKER, REINHOLD von 1824: Finsk grammatik. Åbo.

BERGMAN, GÖSTA 1984: Kortfattad svensk språkhistoria. Stockholm.

Bibeln Eller Den Heliga Skrift innehållande Gamla och Nya Testamentets kanoniska böcker. I överensstämmelse med den av Konungen år 1917 gillade och stadfästa översättningen. Tryckt 1978.

Biblia. Se on Coco Pyhä Ramattu, Suomexi. Stockholmis 1642. Näköispainos. Porvoo 1971.

Brahen päiväkirja = Svea rikes drotset Grefwe Per Brahes Tänkebok, efter dess i Skoklosters Bibliotek förvarade originala handskrift, genom Hans Exellens En af Rikets Herrar, Herr Grefwe M. Brahes föranstaltande, utgifven af D. Krutmejer. Stockholm 1806.

COLLIJN, ISAK: Sveriges bibliografi på 1600-talet. Uppsala 1942-44.

Dagligt Liv i Norden i det sekstende Aarhundrede / V Bog. Fødemidler / http://runeberg.org/dagligt/5/0177.html

DAHLGREN, F. A. 1914-16: Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt i svenska språket från och med 1500-talets andra årtionde. Lund.

DENISON , NORMAN 1957: The Partitive in Finnish. Suomalaisen Tiedeakatemian toimituksia B:108. Helsinki.

Encyclopedia Britannica Online / http://www.britannica.com/

Finsk biografisk handbok, under medvärkan af fackmän utgifven af Tor Carpelan. Helsingfors 1903-.

FORSBERG, HANNELE 1998: Suomen murteiden potentiaali. Muoto ja merkitys. SKS, Helsinki.

FORSGRÉN, TUULI 1986: Finska participattribut i svensk översättning. Acta Universitatis Upsaliensis 17.
----- 1989: Finska verbalnomen på -minen och deras översättningar till svenska. En korpusbaserad studie. Erikoiskielet ja käännösteoria. VAKKI-seminaari IX, Vöyri 11.-12.2.1989. Vaasa.

FORSMAN SVENSSON, PIRKKO 1983: Satsmotsvarigheter i finska prosa under 1600-talet: participialkonstruktionen och därmed synonyma icke-finita uttryck i jämförelse med språkbruket före och efter 1600-talet. SKST 388.
----- 1984: Translatiivi vanhan kirjasuomen ja nykysuomen ei-finiittisten rakenteiden predikaatin sijana. - Fenno-Ugrica Suecana 7. Tidskrift för finsk-ungrisk forskning i Sverige. Uppsala.
----- 1985: Partisiippi- ja translatiivirakenteen taajuudesta ja matriisiverbeistä vanhassa kirjasuomessa ja nykysuomessa. - Virittäjä 89.
----- 1990: Vanhan kirjasuomen teonnimistä ja teonnimirakenteista. Stockholm studies in Finnish Language and Literature 5. Umeå universitets tryckeri.
----- 1992: Vanhan kirjasuomen nominaalirakenteista. Stockholm Studies in Finnish Language and Literature 8. Department of Finnish, Umeå University.
----- 1996: 1600-luvun proosan ja runokielen potentiaaleja. - Virittäjä 99.
----- 2002: "Nälkäisellen kaikki ruoka makiallen maistuu". Aistihavaintoverbien määritteistä vanhassa suomessa ja varhaisnykysuomessa. - Virittäjä 106.
-----2003a: "Kaikki ihmiset tarwitsewat etziä sowindota Jumalan kanssa". Verbi tarvita 1700-luvun tekstien verbiketjuissa. Virittäjä 107.
----- 2003b: Suomen kielen syntaksin kehitystä 1600-luvulta 1800-luvun alkupuolelle. Helsingin yliopiston kielikeskuksen julkaisuja 5.

GANANDER, CHRISTFRID 1787: Nytt Finskt Lexicon I-III . Käsikirjoitteen näköispainos. Tutkimuslaitos Suomen Suvun julkaisuja II: 1-3. Porvoo 1937-1940.

GANANDER, CHRISTFRID 1787: Nytt Finskt Lexicon. Alkuperäiskäsikirjoituksesta ja näköispainoksesta toimittanut Liisa Nuutinen. SKST 676.

GOTTLUND, K. A. 1846: Suomalainen. [K. A. Gottlundin v. 1846 julkaisema suomenkielinen sanomalehti.] N:o 1-23. Helsinki.

HAKAMIES, REINO 1958: Glossarium latinitatis medii aevi Finlandicae. Suomalaisen tiedeakatemian julkaisemia Pohjoismaiden historiaa valaisevia asiakirjoja. Helsinki.

HAKANEN, AIMO 1986: Satakuntalaismurteiden lauseenvastikkeista. - Sananjalka 28.
----- 1993: Partisiippiattribuutit kirjoitetun yleiskielen tyylipiirre. - Sananjalka 35.

HAKULINEN, AULI & FRED KARLSSON 1979: Nykysuomen lauseoppia. SKST 350.

HKV 1980 = HAKULINEN, AULI, FRED KARLSSON & MARIA VILKUNA 1980: Suomen tekstilauseiden piirteitä: kvantitatiivinen tutkimus. Publications No. 6. Department of General Linguistics, University of Helsinki.

HAKULINEN, LAURI 1979: Suomen kielen rakenne ja kehitys. Neljäs, korjattu ja lisätty painos. Otava, Helsinki.

HALTSONEN, SULO 1959: Koulupoikien suomea 1600-luvulla. - Verba docent.

HAMMARSTRÖM, M. 1925: Glossarium till Finlands och Sveriges latinska medeltidsurkunder jämte språklig inledning. Suomen Historiallinen Seura, Käsikirjoja I. Helsinki.

HORMIA, OSMO 1961: Gananderin sanakirjan lähteet. SKST 271.

HÄKKINEN, KAISA 1994: Agricolasta nykykieleen. Suomen kirjakielen historia. WSOY.
----- 2004: Nykysuomen etymologinen sanakirja. WSOY.
----- (toim.) 2008: Antti Lizeliuksen Suomenkieliset Tieto-Sanomat. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos. Wanhan suomen arkisto 1. Turku.
----- 2009: Poikien puheita suurvaltakauden Suomessa. – AURAICA 2/2009. Scripta a Societate Porthan edita. Turun yliopisto.

IKOLA, OSMO 1949: Tempusten ja modusten käyttö ensimmäisessä suomalaisessa raamatussa verrattuna vanhempaan ja nykyiseen kieleen I. Turun yliopiston julkaisuja B:32.
----- 1950: Tempusten ja modusten käyttö ensimmäisessä suomalaisessa raamatussa verrattuna vanhempaan ja nykyiseen kieleen II. Indikatiivin imperfektin ja perfektin sekä imperfektiin perustuvien liittomuotojen temporaalinen käyttö. Turun yliopiston julkaisuja B:34.
----- 1956: Eine Finnische Partizipialkonstruktion. - Ural-Altaische Jahrbücher 28.
----- 1959: Eräistä suomen syntaktisista siirtymistä. - Sananjalka 1.
----- 1960: Das Referat in der finnischen Sprache. Suomalaisen Tiedeakatemian toimituksia B:121. Helsinki.
----- 1966: Eräistä murteellisista kieltolauseiden konjunktioista. - Virittäjä 70, s. 9-15.
----- 1974. Lauseenvastikeoppia. Tietolipas 76. SKS, Helsinki.
----- 1988: Agricolan äidinkieli. - Esko Koivusalo (toim.), s. 25-68.
----- 1994: Potentiaali ensimmäisessä suomalaisessa Raamatussa ja vähän muuallakin. - Sananjalka 36.

Ikola & al. 1989 = IKOLA, OSMO, ULLA PALOMÄKI & ANNA-KAISA KOITTO: Suomen murteiden lauseoppia ja tekstikielioppia. SKST 511.

Index Agricolaensis I-II. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 11. Helsinki 1980.

ITKONEN, TERHO 1969: Erään partisiippityypin taustaa. - Virittäjä 73, s. 118-155.
----- 1987: Erään vokaalivyyhden selvittelyä. Pitkän vokaalin lyhenemistä vai lyhyen pitenemistä h-loppuisessa ensi tavussa? - Virittäjä 91, s. 164-208.

JUSLENIUS, DANIEL 1745: Suomalaisen Sana-Lugun Coetus. Stockholm. Näköispainos. SKST 288. Porvoo 1968.

JUSSILA, RAIMO 1988: Agricolan sanasto ja nykysuomi. - Esko Koivusalo (toim.), s. 203-228.

Kansallinen elämäkerrasto. Porvoo 1927-1934.

KARLSSON, FRED 1982: Suomen kielen äänne- ja muotorakenne. WSOY, Porvoo.

KIURU, SILVA 1977: Suomen kielen kieltohakuiset verbit. SKST 335.
----- 1988a: AGRICOLA TULEPI, IOS HENEN TULE. Ind. preesensin yks. 3. persoonan muodot Mikael Agricolan kielessä. - Jyrki Kalliokoski, Pentti Leino & Pertti Pyhtilä (toim.), KIELI 3, s. 7-76. Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.
----- 1988b: Agricolan teonnimijohdosten erikoispiirteitä. - Esko Koivusalo (toim.), s. 133-179
----- 1990: Mistä suomeen tulivat jälkipronominit se ja hän? - Virittäjä 94, s. 278-306.

Koistinen & al. 1976 = KOISTINEN, ANNELI, TUOMO JÄMSÄ & MARJATTA HAIPUS: Deverbaaliset substantiivit 1960-luvun suomenkielisessä kauno- ja tietokirjallisuudessa. Oulun yliopiston suomen ja saamen kielen laitoksen tutkimusraportteja 8.

KOIVISTO, HELINÄ 1987: Partisiippien adjektiivistuminen suomen kielessä. SKST 474.

KOIVUSALO, ESKO (toim.) 1988: Mikael Agricolan kieli. Tietolipas 112. SKS, Helsinki.

LAITINEN, KAI 1981: Suomen kirjallisuuden historia. Otava, Helsinki.

LEHIKOINEN, LAILA 1971: Havaintoja nykyromaanien lauseenvastikkeista. - Virittäjä 75.

LEHIKOINEN, LAILA & SILVA KIURU 1998 [1989]: Kirjasuomen kehitys. Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.

LEHTINEN, TAPANI 1979: Itämerensuomalaisten verbien historiallista johto-oppia. SUST 169.
----- 1984: Itämerensuomen passiivin alkuperästä. Suomi 129. SKS, Helsinki.

LEINO, PENTTI 1964: Suomen ja karjala-aunuksen IV infinitiivi sananparsiston valossa. Laudaturtyö. Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.
----- 1982: Suomen kielen lohkolause. Suomi 124:2. SKS.

LESKINEN, HEIKKI 1970: Imperatiivin muodostus itämerensuomalaisissa kielissä I. Suomi 115: 2. SKS, Helsinki.

LIEVONEN, MAURI 1985: Mikael Agricolan teosten liitepartikkelit. Suomen kielen pro gradu -työ. Jyväskylän yliopisto.

LINDÉN, EEVA 1961: Temporaalirakenne suomen murteissa. - Virittäjä 65.
----- 1966: Latinan vaikutus suomen temporaalirakenteeseen suomen kirjakielessä. - Virittäjä 70.

LÖNNROT, ELIAS 1866-1880: Suomalais-Ruotsalainen sanakirja. SKS, Helsinki.

MALINIEMI, AARNO 1963: Suomen keskiaikainen kirjallisuus. - Martti Rapola (toim.), s. 7-68.

MARTINIUS, MATTHIAS 1689: Hodegus Finnicus. Holmiae. Näköispainos. SKS, Helsinki 1968.

Mehiläinen 1836-37. Elias Lönnrotin toimittama aikakauslehti. Helsinki.

MELANDER, TOINI 1928: Suomalaista Tilapäärunoutta Ruotsin wallan ajalta. Julkaissut ja johdannolla warustanut TOINI MELANDER. SKST 176.

MÄKELÄ, MATTI 1993: Suomen murteiden kin ja kaan, kään -liitteet. SKST 591. SKS, Helsinki.

MÄÄTTÄ, TUIJA 1992: Kvantitativa studier av syntaxen i finsk ungdomslitteratur. Acta Universitatis Umensis. Umeå Studies in the Humanities 106.

NIKKILÄ, OSMO 1980: Mikael Agricolan teosten paikallissijojen loppuheitto. Tampereen yliopiston Suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 1. Tampere.
---- 1985: Apokope und altes Schriftfinnisch. Zur Geschichte der i-Apokope des Finnischen. Groningen.

Nordisk familjebok 1-38. Konversationslexikon och realencyklopedi. Stockholm 1904-1926.NS = Nykysuomen sanakirja I-VI. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Kolmas painos. Porvoo - Helsinki 1961-1964.

NUUTINEN, LIISA (toim.) 1997: Christfrid Gananderin Nytt Finskt Lexicon. Hakemisto. SKST 688.

NUUTINEN, OLAVI 1976: Suomen teonnimirakenteista. Stockholm Studies in Finnish Language and Literature 1. Finska institutionen, Stockholms universitet.

NYSTRÖM, INGEGERD & MIRJA SAARI 1983: Studier i äldre nysvensk syntax I. Allmän del. Meddelanden från institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Serie B nr. 7.

OJANSUU, HEIKKI 1909: Mikael Agricolan kielestä. Suomi IV: 7. SKS, Helsinki.

OTAVA T. K. 1931: Antti Lizelius ja hänen "suomenkieliset tietosanomansa". Eripainos aikakauskirja Suomen V jakson 11. osasta. SKS, Helsinki.

Otavan Iso Tietosanakirja 1-10. Helsinki - Keuruu 1967.

PAJULA, PAAVO 1955: Ensimmäinen lainsuomennos. Lisiä suomalaisen lakikielen varhaishistoriaan. SKST 246.
----- 1960: Suomalaisen lakikielen historia pääpiirteittäin. WSOY, Porvoo.

PAJUNEN, ANNELI & ULLA PALOMÄKI 1984: Tilastotietoja suomen kielen rakenteesta 1. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 30, Helsinki.

PENTTILÄ, AARNI 1963: Suomen kielioppi. Toinen, tarkistettu painos. WSOY, Porvoo.

PETRAEUS, AESCHILLUS 1649: Linguae Finnicae brevis institutio. Aboae. Näköispainos. SKS, Helsinki 1968.

PIPPING, FREDR. WILH. 1856-1857: Luettelo Suomeksi präntätyistä kirjoista. SKST 20. Näköispainos 1967.

PIRINEN, KAUKO 1988: Suomenkielisen liturgisen kirjallisuuden synty. - Koivusalo, Esko (toim.).

Poimintoja wanhemmasta suomalaisesta kirjallisuudesta. Neljäs painos. - W. Tarkiainen & O. J. Brummer (toim.). Otava, Helsinki 1938.

POLAMERI, VEIKKO (toim.) 1977: Runojen kirja. Otava, Helsinki.

PULKKINEN, PAAVO 1972: Nykysuomen kehitys. Katsaus 1800- ja 1900-luvun kirjakieleen sekä tekstinäytteitä. Tietolipas 72. SKS, Helsinki.

Pyhä Raamattu 1962. Vanha testamentti. Yhdennentoista, vuonna 1933 pidetyn yleisen kirkolliskokouksen käytäntöön ottama suomennos. Uusi testamentti. Kahdennentoista, vuonna 1938 pidetyn yleisen kirkolliskokouksen käytäntöön ottama suomennos.

Raamattu 1992. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen vuonna 1992 käyttöön ottama suomennos.

RAPOLA, MARTTI 1957: Suomalaisten almanakkojen kielestä. - Kustaa Vilkuna ym. (toim.), s. 131-154.
-----(toim.) 1963: Suomen kirjallisuus II. Ruotsin ajan kirjallisuus. Otava, Helsinki.
----- 1963: Henrik Hoffman, puristinen kielenkorjaaja. Suomi 110: 3. SKS, Helsinki.
----- 1965: Suomen kirjakielen historia pääpiirteittäin I. Vanhan kirjasuomen kirjoitus- ja äänneasun kehitys. SKST 197.
----- 1966: Suomen kielen äännehistorian luennot. SKST 283.
----- 1967: Suomenkielinen proosa Ruotsin vallan aikana. Tietolipas 49. SKS, Helsinki.
----- 1969: Vanha kirjasuomi. Kolmas painos. Tietolipas 1. SKS, Helsinki.
----- 1975: Vanhan kirjasuomen lukemisto. SKST 262.

RAUSMAA, PIRKKO-LIISA (toim.) 1990: Suomalaiset kansansadut 3 - sadut tyhmästä paholaisesta. Helsinki: SKS.

RENVALL, GUSTAF 1826: Lexicon Linguae Finnicae, cum interpretatione duplici, copiosiore latina, breviore germanica. Aboae.
----- 1840: Finsk Språklära, Enligt den rena Vest-Finska i Bokspråk vanligen Dialecten. Förra delen, Finska språkets formlära. Åbo.

SAARI, MIRJA 1987: Studier i äldre nysvensk syntax III. Meningar, satser och deras konstituenter. Meddelanden från institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Serie B nr. 11.

Sananjalka. Suomen Kielen Seuran vuosikirja. Turku.

SAUKKONEN, PAULI 1965: Itämerensuomalaisten kielten tulosijainfinitiivirakenteiden historiaa I. Johdanto, adverbiaali infinitiivi. SUST 137.
----- 1966: Itämerensuomalaisten kielten tulosijainfinitiivirakenteiden historiaa II. Adverbiaali infinitiivi (täydennys), adnominaali infinitiivi, absoluutti infinitiivi, elliptinen infinitiivi. SUST 140.

SAVIJÄRVI, ILKKA 1977: Itämerensuomalaisten kielten kieltoverbi. I. Suomi. SKS, Helsinki.
----- 1988: Agricolan kieltolause. - Esko Koivusalo (toim.), s. 69-93.

SCHLYTER, D. C. J. 1877: Ordbok till Samlingen af Sweriges Gamla Lagar. Lund.

SCHYBERGSON, CARL MAGNUS 1915: Per Brahe och Åbo akademi I. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 123. Helsingfors.
---- 1940: Per Brahe och Åbo akademi II. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 278. Helsingfors.

SJÖSTRAND, NILS 1953: Ny latinsk grammatik. Malmö.

SKS = Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki.

SKST = Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia.

STRENG, H. J. 1915: Nuoremmat ruotsalaiset lainasanat vanhemmassa suomen kirjakielessä. Helsinki.

SUOJANEN, M. K. 1977: Mikael Agricolan teosten indefiniittipronominit: totalitiivit. SKST 334.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran keskustelut ja pöytäkirjat. - SUOMI 1841-1881.

Suomen kielen etymologinen sanakirja I-VI. Lexica Societatis Fenno-Ugricae VII 1-6. Helsinki 1955-1978.

Suomen murteiden sanakirja. Osat 1-8. (a-kurvottaa). 1985-2008. SKS, Helsinki.
---- (kus-kyntsöttää). 2012. Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja 30. Kotimaisten kielten keskus, Helsinki. http://kaino.kotus.fi/sms

SUOMI 1841-1938. Isänmaallisia aiheita käsittelevä aikakauskirja. SKS, Helsinki.

SUOMI, VILHO 1963: Suomenkielinen lyriikka ennen vuotta 1640. Suomenkielinen runous 1640-1743. - Martti Rapola (toim.), s.245-262.

SUST = Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimituksia. Helsinki.

Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok. Stockholm 1942.

Svenskt biografiskt lexikon. Red. BERTIL BOETHIUS. Stockholm 1918-.

SVENSSON, ALEX 2010: Sveriges regenter undes 1000 år. Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag.

Sveriges medeltida personnamn. Ordbok utg. av Kungliga Vitterhets-, historie- och antikvitets akademiens personnamnskommitte. Red. ROLAND OTTERBJÖRK. Stockholm 1967-.

SÖDERWALL, K. F. 1884-1918: Ordbok öfver svenska medeltids-språket I-II. Lund.
---- 1953-1973: Ordbok över svenska medeltids-språket. Supplement. Lund.

TALVE, ILMAR 1979: Suomen kansankulttuuri. SKST 355.

TARKIAINEN, V. 1922: Piirteitä suomalaisesta kirjallisuudesta. WSOY, Porvoo.

TARKIAINEN, VILJO & KARI TARKIAINEN 1985: Mikael Agricola Suomen uskonpuhdistaja. Otava, Helsinki.

TVS = Turun Wiikko-Sanomat 11/1823.

ULKUNIEMI, MARTTI 1975: Ljungo Tuomaanpojan lainsuomennokset 1. Maanlain ja kaupunginlain teksti. SKST 319.
---- 1978: Kuningas Kristoferin maanlaki 1442. SKST 340.

Ulkuniemi 2007 = Ljungo Tuomaanpojan lainsuomennoksen sanasto Martti Ulkuniemen postuumin käsikirjoituksen mukaan. SKST 1126. - Antero Niemikorpi, Raimo Jussila, Anne Kattilakoski, Esko Koivusalo, Heikki Mattila, Erkki Rintala (toim.).

VALLINKOSKI, J. 1957: Suomen almanakat ja kalenterit 1608-1956. - Kustaa Vilkuna ym. (toim.), s. 291-367.

Vanhimman suomalaisen kirjallisuuden käsikirja. SKST 686, 1997. - Tuija Laine (toim.).

Verba docent. Juhlakirja Lauri Hakulisen 60-vuotispäiväksi 6.10.1959. SKST 263.

VHAEL, BARTHOLDUS 1733: Grammatica Fennica. Aboae. Näköispainos. SKS, Helsinki 1968.

VIHONEN, SAKARI 1983: Suomen kielen kuvaus 1600-luvun kieliopeissa. Collegium scientiae - Suomen oppihistorian kehityslinjoja keskiajalta Turun akatemian aikoihin s. 121-155. - Pentti Laasonen, Simo Heininen, Seppo Salminen (toim.). Suomen kirkkohistoriallinen seura. Helsinki.

VILKUNA, KUSTAA, GÖSTA HEDSTRÖM, EINO KASKIMIES & EINO NIVANKA (toim.) 1957: Suomen almanakan juhlakirja. WSOY, Helsinki.

Virittäjä. Kotikielen Seuran aikakauslehti. Helsinki.

VIRKKUNEN, HILKKA 1977: Essiivi, translatiivi, abessiivi, komitatiivi ja instruktiivi 1960-luvun suomen yleiskielessä. Oulun yliopiston suomen ja saamen kielen tutkimusraportteja 11. Oulu.

VKS = Vanhan kirjasuomen sanakirja I-II. (a-k) 1985-1994. Toim. Lahja-Irene Hellemaa, Anja Jussila, Esko Koivusalo, Riitta Palkki. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Helsinki.

Vulgata = Biblia Sacra Vulgatae editionis. Printed in Italy 1959.

WESSÉN, ELIAS 1956: Svensk språkhistoria III. Grundlinjer till en historisk syntax. Stockholm.
---- 1963: Våra ord, deras uttal och ursprung . Kortfattad etymologisk ordbok. Stockholm.

WIIK, KALEVI 1987: SWK eli Suomen Wanhat Kieliopit. Turun yliopisto.

Takaisin sivun alkuun