TEKSTI 13. b

1 15.1

2 erinomainen = erityinen, erikois-, erikoinen; erillinen 'kummallinen'; erinomattain = erikseen, erityisesti; erinomaisesti = etenkin, erityisesti, lähinnä

3 partitiivi 14.2.1

4 so. profeetat, kirkkoisät ym. ("vanhat opettajat")

5 'sallineet, myöntäneet'

6 sieme(t): siemeen 'siemaus, malja' 3.1

7 23.6

8 Määräinen artikkeli 24

9 'tyhmiksi, järjettömiksi'

10 'ymmärryksen'

11 'intohimon'

12 'aiheuttaa, saa aikaan, tuottaa'

13 'riidan, metelin'

14 'herättää, nostattaa'

15 Nesessiivirakenteen koostumuksesta 39.2.2.2

16 Muodon voisi tulkita monikon nominatiiviksi (objektin sijasta 27.3), mutta yhtä mahdollinen on yksikön partitiivi (vrt. viitettä 3).

17 'ystävien seurassa, ystävien kesken'. Inkongruenssista 35.3.2

18 13.2.2.1

19 'kohtuuttomuus, liiallisuus'

20 = vältetään 18.4

21 25.2.1

22 2.2 Muist. Lauseesta puuttuu subjekti (ks. 26.3.3): ja [se, joka juo] on kelvollinen hoitamaan tehtäviään

23 'ylettömästi, määrättömästi'; määrä oli 18 kapan viljamitta

24 = eikä 35.3.1

25 = ketään 17.5 ja 17.6

26 20.2

27 17.1

28 'tuhoaa, turmelee, vahingoittaa'

29 'estämällä' (pantata = pantata; estää, vastustaa; pitää vallassaan)

30 19.3.1.3

31 'päästä (irti), irrota'. Vrt. kehittää 'vapauttaa, irrottaa', kehä 'silmukka, rengas'

32 'toista kertaa, toisen kerran'

33 'väkivallalla'

34 revellä on repiä-verbin frekventatiivijohdos

35 ylidzen [toisen] tilan tarkoittaa modernistettuna 'enemmän ~ kauemmin kuin toiselle on mahdollista' (tila 'tilaisuus, mahdollisuus')

36 /samuelii/

37 18.2.1 a

38 Ks. 1 Samuelin kirjan 15. lukua

39 Kuningas Ahasveruksen (= Kserkseen) pidoista kerrotaan Esterin kirjan 1. luvussa

40 'mieliksi'

41 11.5

42 '(ettei) yritetä'; äänneasusta 13.2.2.1

43 = eikä [pidä] alkaman maljaa, so. ei saa ehdottaa (~ panna alulle) maljan juomista

44 'kiertää'

45 'tilaisuus, mahdollisuus'

46 2.3

47 'merkki, muistutus, kehotus' tjs.

48 so. sen ihmisen puolesta, jonka kunniaksi malja juodaan

49 Symmetriavirhe: (muisto)merkki rukoilla- - ja siunaama(a)n, ts. 1. infinitiivi ja 3. infinitiivi rinnastettuina, nyk. rukoilla - - ja siunata.

50 pro joku (tai jonkun) = ketään. Ks. 3.3 Muist., 17.5 ja 36.4

51 'viekkaudella', so. käyttäen viekkautta

52 'sopimattomuuden, huonotapaisuuden' 23.4.1

53 14.3

54 Ablatiiviagentti. Passiivilause modernistettuna: joka on voittanut heidät, so. joka on ollut heille liikaa. Ks. 34

55 13.2.2.2

56 so. kaadat lasiin

57 17.2

58 'kiukkusi, kaunasi, pahansuopuutesi' tjs.

59 'asemesta, sijasta'

60 'ruudilla' 23.5.2

61 pro sammalil(la) tai sammaleil(la)

62 = eikä millään 17.5

63 'aineella, tavaralla'

64 so. pöydän ääressä, ruokapöydässä

65 = kukaan 17.5

66 'halveksi'

67 'syrji, kohtele epäystävällisesti'

68 'alemmat, alempiarvoiset' 15.1 Muist. 1

69 /ylempäisiins(ä)/ pro ylemmäisiins(ä)' ylempiään' 7.3 ja 15.1 Muist. 1

70 so. virka-asema, ammatin tuoma asema

71 'siirry, poistu'

72 'paikaltaan'

73 'aiheettomasti, turhaan'

74 so. liikkeellä, juoksentelemassa

75 'kevytmielisten'

76 'paikallaan'

77 23.2

78 /tantse(ih)in/ tai /tanθθe(ih)in/; sana on VKS:ssa yleisesti ts:llinen.

79 20.1.3

80 'asianmukaisesti, aiheellisesti'; vrt. viitettä 73

81 'pyydetään, kehotetaan'

82 'sopivasti, sopivan tilaisuuden tullen'

83 /tyhjää/

84 so. viekkaa(nnäköise)sti

85 pullikoita suuta = käyttää suutaan sopimattomuuksien puhumiseen, päästellä suustaan sopimattomuuksia; äänneasusta 5 Muist.

86 'itsekseen, ilman syytä' 20.1.4

87 = naks(a)uttele; vrt. naskua harv. pro naksua

88 'rusikoi, hakkaa, lyö'; äänneasusta 5 Muist.

89 'heittele'

90 pro antimia, lahjoja

91 20.1.4

92 25.1.3.1

93 = rie'u ja raa'u (inf. riekua, raakua, nyk. myös riekkua, raakkua); astevaihtelusta 1.2

94 pro suullens(a) 'suu pöytää vasten'; 30.1.3

95 Inf. kuorsua pro kuorsata

96 pro eikä - - suttaa (inf. sutata) 'ei tahraa, tuhri'

97 /tyköö/ 'luota, äärestä'

98 Ks. tekstin 11 viitettä 9

99 so. lähellä; äänneasusta 2.3

100 = sanottu(na) 30.3.1 Muist. 2

101 pro älköön 35.3.1

102 so. Herran pienimmille, ts. vaatimattomille ja yksinkertaisille ihmisille

103 'missään asiassa, millään tavalla'