Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. Ortografia ja lukutapa
  2. Syntaksi, sanasto, runokieli
  3. Kertausta ja harjoittelua muoto-opin lukuihin 17-22
  4. Opiskelun ja opetuksen apuneuvoja lauseopin lukuihin
II ÄÄNNE- JA MUOTO-OPPI

12. Alla olevasta linkistä avautuu katkelma Agricolan Uuden testamentin alkupuheesta (tämän sivuston teksti 4 b). Etsi tekstistä kaikki ne kohdat, joissa on radikaalin astevaihtelun toinen aste kuin nykyisin; siis nykykielessä vahva aste ja VKS:ssa heikko aste tai päinvastoin.

Avaa teksti tästä

Tarkista vastauksesi täältä

 

13. Alla olevasta linkistä avautuu Laulujen laulun 2. luku Agricolan käännöksenä. Etsi tekstistä kaikki pitkät vokaalit. Huomaa, että jos yks. 3. persoonan pääte on -pi, päätettä edeltävä vokaali on 1500-luvun teksteissä luultavasti luettava lyhyenä, jos vartalon loppuvokaali on lyhyt (esim. kumarta/vat : kumarta/pi). Jos vartalo päättyy pitkään vokaaliin, vokaali on tietysti pitkä myös -pi-päätteen edellä (esim. makaa/vat : makaa/pi).

Avaa teksti tästä

Tarkista vastauksesi täältä

 

14. Hemminki Maskulaisen runossa Keväst ja Kesäst on oivallisia näytteitä lounaissuomalaisesta diftongireduktiosta. Mainitse ne runon sanat, joissa on redukoitunut diftongi.

Avaa teksti tästä

Tarkista vastauksesi täältä

 

15. Alla olevasta linkistä avautuu katkelma Mikael Agricolan uudesta testamentista (Joh. 10: 7–16). Etsi siitä kaikki 3. infinitiivin illatiivin ja instruktiivin muodot. Huomaa, että kirjoitusasu on samanlainen ja vain tekstiyhteydestä voi päätellä, kummasta muodosta on kyse.

Avaa teksti tästä

Tarkista vastauksesi täältä

 

16. Alla olevasta linkistä avautuvat Markuksen evankeliumin 10. luvun jakeet 32–45 Agricolan Uudesta testamentista. Etsi tekstistä ne kohdat, joissa geminaattanasaali tai -likvida on todennäköisesti lyhentynyt eikä yhdellä kirjaimella merkitseminen ole vain ortografian kehittymättömyyttä vaan kuvastaa tarkoitettua ääntämystä.

Avaa teksti tästä

Tarkista vastauksesi täältä

 

17. Mitä muotoja lihavoidut sanat ovat ja kuinka ne on luettava? Miten kuuluvat vastaavat nykysuomen muodot? Miten ja miksi vanhan kirjasuomen ja nykysuomen muodot eroavat toisistaan? Ortografiaeroihin ei tarvitse kiinnittää huomiota.

Colmas Rucous.

Olcohon sinun tactos nijn maasa /

quin on taiuahisa.

SIne paras Ise tiedhet / temen Mailman sisun / ia pahiman tauan / ette cosca hen näkepi itzens tyrhan pyteuen sinun Nimes cunnia sammutta / ja sinun walda kunnas cadhotta / nijn hen ihmeliset ioonet solmepi / nijn hen petoxet siwelepi / nijn hen caualimat neuuot laskepi / nijn hen swrimalla pahudhella caiki ioonet etzepi / nijn hen hangitze itzens / leutepi / ia liehukoitze / nijn hen neuuo pidhe / sinun Nimes / walda kunnas / sanas / sinun lastes wastan. Nijlle hen wimeijsen cadhotuxen ia hukutoxen walmistapi.

Tarkista vastauksesi täältä

 

18. Mitä muotoja lihavoidut sanat ovat ja kuinka ne on luettava? Miten kuuluvat vastaavat nykysuomen muodot? Miten ja miksi vanhan kirjasuomen ja nykysuomen muodot eroavat toisistaan? Ortografiaeroihin ei tarvitse kiinnittää huomiota.

1. Mutta lihalla mine enämen paluelen synnin lakij, coska mine enämin tundoni tottelen – –

2. – – ette mine ihastun ylitze sinun Lais.

3. Näillä sanoilla manapi P: Pauali ei wauoin opetaita, mutta mös cuulioita, – –

4. Jos Pouta ia Halla Pellos polta – –

5. Mite Cannet te edestoot teme" Miehen wastan.

6. – – etzimen nijte Oruoia ia Leskie heidhen murehisans.

7. – – ia Inhimisten muistox kirioitetta ramatuin annoit.

8. – – Latinan kieliset wirdhet ainoasta cocouxisa weisataisin, ia maankieliset pois heitetäisin, ia vnhotetaisin, eikö ikänäns suhun otetaisi.

9. Caickille Jumalisille ia vskolisille Suomalaisille, – –

10. Joca ne wesitynnyrit, wettä täynnä Perehen miehen cartanon edhestä yöllä eli päewällä tahdhollansa mahan lyöpi – –

11. Nijte on enembi quin minun Päsäni hiuxit, iotca ilman syte minua wihauat.

12. – – waicka hen on woijmaton teuttemehen nijte, iotca hen kijnitte, – –

Tarkista vastauksesi täältä

 

19. Seuraavat lauseet ovat Salomonin sananlaskuja vuoden 1642 Raamatusta. Etsi niistä kaikki ne kohdat, joissa on jälkitavussa A-loppuinen vokaaliyhtymä (eA, iA, OA, UA) tai sellaisesta kehittynyt pitkä vokaali. Ryhmittele tapaukset vokaaliyhtymän ensimmäisen vokaalin mukaan. Miten eri yhtymät edustuvat? Onko saman yhtymän edustuksessa muotoryhmittäisiä eroja?

1. Älä kadzele wijna, ehkä se punoitta, ja on selkiänä clasis, ja huokiast mene alas.

2. Älä wartioidze wanhurscan huonetta nijncuin jumalatoin, älä hucka hänen lepoans. Sillä wanhurscas lange seidzemen kerta, ja nouse jällens: mutta jumalattomat uppowat onnettomuteen.

3.Joca Isäns ja äitiäns kiroile, hänen kynttiläns pitä sammuman syngiäs pimeydes.

4. Auta nijtä joita tappa tahdotan, ja älä wedä sinuas pois nijden tykö, jotca cuoletetan.

5. Joca aletan, se ensist tule ylpiäxi, ja ylpeys on aina langemuxen edellä.

6. Ei ole hywä cadzo muoto duomiosa.

7. Joca tyhmälle taridze cunniata, on nijncuin jocu heittäis callita kiwiä muiden kiwein secaan.

8. Parmbi on istua caton culmalla, cuin rijtaisen waimon cansa suuresa huonesa.

9. Joca ei taida hillitä hengens, hän on nijncuin muuritoin Caupungi.

10. Ei ole hywä cadzoa jumalattoman muoto, ja sorta wanhurscasta duomiota.

11. Rawittu sielu polke hunajata, waan isowaiselle sielulle owat caicki carwatkin makiat.

12. Josa monda jumalatoinda on, sijnä on monda syndiä: waan wanhurscat näkewät heidän langemisens.

13. Parembi on cohdata carhua, jolda pojat owat otetut pois: cuin hullua hulludesans.

14. Ihminen joca poicke wijsauden tieldä, pitä oleman cuolluitten joucosa.

15. Jos sinä näet jongun joca on nopsa puhuman, enä on toiwo tyhmäs cuin hänes.

16. Nälkäinen joca köyhiä waiwa, on nijncuin caste joca hedelmän turmele.

17. Laisca käändele idzens wuotella, nijncuin owi säränäsä.

18. Jos sinun wihamiehes iso, nijn rawidze händä leiwällä: jos hän jano, nijn juota händä wedellä. Sillä sinä cocot hijlet hänen pääns päälle, ja HERra costa sen sinulle.

19. Ei pahat ihmiset oikeudest lucua pidä: waan jotca HERra edziwät, he ottawat caikista waarin.

20. Joca wijsas on, hän racasta hengens, ja joca toimellinen on, hän löytä hywän.

21. Joca jumalattomalle sano: sinä olet wiatoin: händä kirowat ihmiset, ja Canssa wiha händä.

Tarkista vastauksesi täältä

 

20. Etsi seuraavista Agricolan Uuden testamentin jakeista kaikki konsonanttivartaloiset essiivit. Kuinka samojen sanojen vokaalivartaloiset essiivit kuuluvat?

1. Ja toisna peiuen, koska he vloslexit isoisi hen. (Mark. 11: 12)

2. Ja mine näin sen Waimon Joopununna pyhein ia JEsusen Todhistaiain Wereste. Ja mine ihmectelin sangē, coska mine sen näin. (Ilm. 17: 6)

3. Sille ette hē ylenānetan Pacanoille, ia hen pilcatan ia häueistē ia sylieten, ia quin he ouat henen rooskineet tapauat he henen, Ja colmanna peiuene pite henen ylesnouseman. (Luuk. 18: 32–33)

4. Mine kesken sinua Jumalan casuon edes, ioca caiki cappalet eleuexi tekepi, ia Christusen Jesusen edes, ioca Pontiusen Pilatusen alla tunnusti hyuen Todhistoxen, ette sine pidhet Keskyn saastatoina, nuchtetoina, hamā meiden Herran Jesusen Christusen Ilmoituxen asti. (1. Tim. 6: 13–14)

5. Ne Oriat iotca jkeen alla ouat, pite heiden Herrains caiken Cunnian keluolisna pitemen, Sē päle ettei Jumalan Nimi ia opetus pideisi pilcattaman. (1. Tim. 6: 1)

6. Ja se tapactui ychten peiuen, ette hen Hacten astui ynne Opetuslastens Cansa ia sanoi heiden tygens, Mengeme ylitzen toiselle rannalle. Ja he laskit maalda.

7. Ja se meni matkās ia ilmoitti nijlle iotca olit tottunuet henen cansans oleman, iotca murehisans ia idkeueisse olit. (Mark. 16: 10)

8. Ja molemille polilla kymie seisoi se Elemen Puu, se cannoi caxitoistakymeneiset Hedhelmet, ia annoi henen Hedhelmens cunaki Cwcauna, Ja sen Puun Lehdhet kelpasit Pacanoitten terweydhexi. (Ilm. 22: 2)

9. Silloin mös nekin hende wastauat, sanoden, Herra, coska me neim sinun Isouan, taicka ianouan, taicka outona, eli Alastoina, eli Sairana, taicka Fangina, ia em me sinua palueluet? (Matt. 25: 44)

10. Ja ios sinun Silmes ombi sinulle pahanoxexi, nin puchkaise se, Parambi on sinun Silmepoolla JUMALAN Waldakunnan sisellemenne, quin sinulla caxi silme olis, ia heiteteisin Heluettin tuleen, cussa heiden matons ei cole, ia tuli ei sammuteta. (Mark. 9: 47–48)

Tarkista vastauksesi täältä

 

21. Etsi seuraavista Agricolan Uuden testamentin jakeista kaikki sellaiset konsonanttivartaloiset verbinmuodot, joiden tilalla nykyisin käytetään vokaalivartaloista muotoa. Mitkä muodot ovat kyseessä? Kuinka kuuluvat vastaavat vokaalivartaloiset muodot?

1. Sanoi hen heille, Elkette miten enämbi waatico, quin on teille säätty. (Luuk. 3: 13)

2. Jos iocu nyt henens lwle Prophetaxi, eli Hengelisexi, se tutkan mite mine teille kirioitan, sille ette ne ouat HERRAN keskyt. (1. Kor. 14: 37)

3. Coska nyt JESUS ne cwli, ihmetteli hen hende, ia kiensi henens ia sanoi sille Canssalle ioca hende seurasi, Mine sanon teille, Sencaltaista usko en tosin ole mine Israelis leunyt.

4. Taiuas ombi minun Istumen, ia Maa ombi minun Jalcani astinlauta. Minge Hoonen sis te tadhotta minun Raketa? sanoi Herra, Eli cuca ombi minun Leposian? (Ap. t. 7: 49)

5. Coska he Phrygian ia Galatian maakunnan lepitze waelsit, kieltin he pyhelde Hengelde puhumast Jumalā sana Asiasa. (Ap. t. 16: 6)

6. Sille ei miten ole sala, ioca ei ilmei tule, eike peitetty, ioca ei tietteuexi tule, Ja iulkisexi on tuleua. (Luuk. 8: 17)

7. Sille mine olen itze pyynyt minuani kirotuxi tulla Christuselda, minun Welieini teden, iotca ouat minun Langoni Lihan cautta. (Room. 9: 3)

8. Sille iocainen Pw tutan henen hedhelmestens. (Luuk. 6: 44)

9. Ja sanoi JESUS henen tygens, Elkete kielkö, Sille ioca ei ole meiden wastan, hen on meiden cansam. (Luuk. 9: 50)

10. Nin olit mutamat, iotca närckestyit itzellens, ia sanoit, Mihinge teme woiten haaskaus? Sille teme olis taittu mytä enämpeen quin colmen satan peningijn, ia annetta waiuasten. Ja he napitzit hende wastan. (Mark. 14: 4–5)

11. nin Sodanpämies andoi henen sisellewiete Scantzijn, ia keski hende witzoilla pieste, ia tutkitta, ette hen sais tietä, mingetedhen henen pälens nin hwttin. (Ap. t. 22: 24)

12. ELket rackat Welieni, iocainen pytkö Opettaiat olla, Tieten, ette me site swreman Domion saama. (Jaak. 3: 1)

Tarkista vastauksesi täältä

 

22. Etsi seuraavasta kaikki sellaiset konsonanttivartaloiset muodot, joiden tilalla nykyään käytettäisiin vokaalivartaloisia.

Nämäd samad Latinan kielised virdhed (M. Jacabilda Finnolda, aina cunniall muistettavalda, sittä vähän muutamissa ojetud) ovat suomen maan Schouluissa aina tähän aican asti veisatud, ja vielä nytkin veisatan? vanhain oppinein Esimiesten muistoxi: Joista näky mikä heidhän uscons ja tunnustuxens christuxesta ja Pyhäst Colminaisudhesta on ollut, ja cuinga he mailman pahutta, ja tapain turhutta ovat cauhistunet ja vihanet. On näitten seasa muitakin parij caxi virsiä, ei suomalaisilda tehdhyjä mutta muolda tuodhuja. Nämäd oman suomen maan oppeneitten miesten Latinan kielised laulud ja virdhed olen minä Jumalan auulla, yxikertaisesta suomexi kääny, suomalaisillen julki ja tiettäväxi. Ja vaicka näitä caickia ratki tyyni sana sanasta ej saatu Suomexi käätä suomen kielen ahtaudhen tähden: niin cuitengin virtten oikia ymmärys ja toimi on tallesa: niincuin sen oppined ja viisad miehed ymmärtävät. Näky myös muutamissa näissä olevan rascad laitoxed mailman tavoista ja uusista vaattein parsista, jotca vanhasta ovat sangen odhot ollet, mutta nyt meidhäm aicam, liki yhteitzixi ja alinomaisixi tullet: niistä ei tule meitäm pahoitta, vaan vanhain nuhted hyväxem otta: tieten, että heillen silloin on ollut vapaus ja valda nuhdhella, niin cuin heidhän aicaisians uusia, oudhoja, muucalaisia ja vastahacoisia tavoja heidhän tavoistans: Ja näitä ei saatu toisin käätä, cuin he niitä Kirjoittanet ovat. Niin myös muutamad virdhed teinestä tehdyd erittäin, ovat täsä sovitetud yhteidzest ja pääldä märäisest caickihin nuorihin ihmisihin. Näidhen nuotid myös löytän Latinan kielisist virsikirioist.

Tarkista vastauksesi täältä

 

23. Etsi Agricolan kääntämästä Laulujen laulun 2. luvusta kaikki genetiivit ja ryhmittele erikseen 1. ja 2. genetiivin muodot.

Avaa teksti tästä

Tarkista vastauksesi täältä

 

24. Alla olevasta linkistä avautuu katkelma Agricolan Uudesta testamentista (Luuk. 9: 12–17). Etsi tekstistä kaikki partitiivit. Mitkä ovat partitiivin päätteet tässä tekstissä, ja mikä on niiden distribuutio?

Avaa teksti tästä

Tarkista vastauksesi täältä

 

25. Miten seuraavan Agricolan tekstien lihavoidut kohdat on luettava ja kuinka ne kuuluvat nykysuomessa? Mitkä ovat Agricolan ja nykysuomen äänne- ja muoto-opilliset erot ja kuinka ne selittyvät?

Toisna peiuen coska he matkas olit, ia lehestuit caupungita, ylesastui Petari Salin wllackon Rucoleman, liki cwudethetki. Ja cuin hen isosi nin hen tadhoi swurusta. Coska he nyt henelle walmistit, nin hen tuli horroxihin, ja näki Taiuan auki, ia alastuleuan tyghens ydhen Astian, ninquin swren Linasen Waaten nelijs culmaissa sidhottuna.

Sanos pohijaijsellen / Ele puhalla / ia nijn tulepi swri tywenys / wloslaske sinun walkeusti / ia sinun Totutti / ette hen paijstaijs maan pällen / Sille ette mine ole" yxi carckia maa / ia tyhije / sihenasti ettes minun walghistaijsit / wloswodhata sinun armos ylheldepein / Wala minun Sydhemen Taiualisella armolla / Anna Jumaludhen wedhet lijotaman maan pälyste / edheswetemen hyue ja parasta hedhelmete / ylesnosta minun paijnettu sielū Synnin raskaudhesta / ja taijualisijn tarckota caiki minun halun / ette cosca mine olen maijstanut site ylehelliste autuahudhen makeutta / madhaijsin häwete mailmalisija aijattelemasta / Temma minua ia pelasta caikein loondocappalein catouaijsesta lodhutoxesta / Sille etteij yxiken loondocappale / woij minun haloni teudhelisesta asetta ia lodhutta / Souitta minua sinun cansans erijemettömelle rackaudhen siteille / Sille sine yxines racastaijas tydhyttet / ia ilman sinuta caiki ouat turhat /

Tarkista vastauksesi täältä

 

26. Mitkä ovat seuraavista lauseista lihavoitujen sanojen nykykieliset asut? Miten ja miksi muodot poikkeavat nykyisistä? Ortografiaeroja ei tarvitse käsitellä.

1. Andacat lapsia tulla minun tyköni, ja älkätte heitä kielkö. (Agr)

2. Layttaita wastan itze Kiria puhu. (Agr)

3. Mutta mitä nijdhen ennisten Lakikiriadhen iälkehen domitahan, se pitäpi woimattomaxi lugettaman. (Elimaeus 1610)

4. – – nijllä mös nuoren cansan turmelit, pahenit, ia rietaisin aiatuxin, häpiälisin puhein, ilkiän tapoin – – haucutelit, yllytit ia saatit. (Finno)

5. – – nin he Wenhen meren lyckesit sille ionella, ette he tadhoit Ankurita wloswiedhe Hadhen kieulast. (Agr)

6. Cvdhennacuucaunna ledhetettin Jumalast Engeli Gabriel ychten Galilean caupungin, – – (Agr)

7. – – nin hänen pitä käräiän wietämän, siellä domittaman ia ripustettaman ylitze muinnenwarasten. (Lju)

8. He weijuuet meiden askelen, nin ettei me rochkenuet meiden Catuin päle keudhe, silloin mös meiden loppun tuli, meiden peiuen edesioudhuit, meiden loppun on tullut. (Agr)

9. Tulcan edes ja auttacon sinua ne taiwan juoxun tietäjät ja tähtein curkisteliat, jotca Cuucautten jälken lukewat, mitä sinulle pitä tapahtuman. (R1642)

10. Juuri nijn owat ne joiden alla sinä sinun waiwannut olet, sinun cauppamiehes sinun nuorudestas, pitä jocaidzen käymän sinne ja tänne, ja sinulla ei ole yhtän auttajata. (R1642)

Tarkista vastauksesi täältä

 

27. Onko sija- tai persoonapääte klusiilin astevaihtelun kannalta analoginen vai äännelaillinen?

Partitiiveja

1. ianoo (Agr)

2. sortaita (Agr)

3. Jumalas (Sor)

4. näkyweisije (Agr)

5. perindötä (Westh)

6. omeni (Martti)

Monikon genetiivejä (kaikki esimerkit Agricolalta)

1. metzepuidhen

2. pyhein

3. waimodhen

4. asuijadhen

5. molembain

6. molebadhen

7. piennen

8. swrten

9. woijmain

Yksikön 3. persoonan muotoja

1. todistau (Agr)

2. todistapi (Agr)

3. kelpapi (Hemm)

4. cwle (Agr)

5. ilmoittapi (Hemm)

6. sanopi (Agr)

7. auapi (Agr)

Tarkista vastauksesi täältä

 

28. Selvitä lihavoiduista sanoista

a) kuinka sana luetaan

b) minkä sanan mikä muoto on kyseessä

c) miten kuuluu vastaava nykykielen muoto

d) miten ja miksi nykykielen ja vanhan kirjasuomen muoto eroavat toisistaan.

Ios mine Inhimisten ia Engelein Kielille puhuisin / ia ei olisi minulla Rackautta / nin mine olisin quin helisepä Waski / taicka yxi kilisepä Culcoinen. Ia ios mine Propheterata taidhaisin / ia caiki Salauxet tiedheisin / ia caike" Tiedon / Ia minulla olis caiki Vsko / nin ette mine woret sijrdheisin / ia ei olis minulla Rackautta / nin en mine miteken olis. Ja ios mine caiken Tauarani culutaisinKieuhein Rauinoxi / Ia ios mine annaisin minun Rumini poltetta / ia ei olis minulla Rackautta / Nin ei se olisi minulle ychten tarpelinen.

Rackaus on Kerssiueinen ia Laupias. Ei Rackaus cadhehdi / ei Rackaus ole ylpie / ei hen ylespaisuta / ei hen ole Sickuri / ei hen omansa etzi / ei hen anna itzens wihan kihoitta / ei hen wahingon ielken seiso / ei hen wärydhesta iloitze / mutta hen iloitze Totudhesta. Caiki hen wedhettä / caiki hen Vsko / caiki hen toiuo / caiki hen kerssi. Ia rackaus ei coskan wäsy. Waicka Prophetiat Lackauat / ia Kielet waickenisit / ia Tieto mös poiskadhois.

Sille ette polittain me ymmerdheme / ia politain me Propheterama. Mutta coska se tule quin teudhelinen on / sijtte se Lackapi quin waiaa on. Coska mine Lapsi olin / nin mine puhuin quin Lapsi / ia pidhin Lapseliset menot / ia aijattelin quin Lapsi.

Tarkista vastauksesi täältä

 

29. Alla olevasta linkistä avautuu katkelma Agricolan Uudesta testamentista (Joh. 14: 1–11). Etsi tekstistä kaikki verbien indikatiivin preesensin ja imperfektin sekä konditionaalin preesensin myönteiset muodot. Mitkä ovat niissä eri persoonien persoonapäätteet?

Avaa teksti tästä

Tarkista vastauksesi täältä

 

30. Alla olevasta linkistä avautuu katkelma Agricolan Uudesta testamentista (Matt. 16: 24–28). Etsi tekstistä kaikki indikatiivin preesensin yksikön 3. persoonan muodot. Mitkä ovat tässä tekstissä yksikön 3. persoonan päätteet?

Avaa teksti tästä

Tarkista vastauksesi täältä

 

31. Etsi Agricolan Uuden testamentin alkupuheen katkelmasta kaikki aktiivin 2. partisiipin muodot, myös verbien liittomuotojen osana olevat. Millaiset ovat tässä tekstissä aktiivin 2. partisiipin tunnukset?

Avaa teksti tästä

Tarkista vastauksesi täältä

 

32. Mainitse lihavoitujen verbimuotojen nimet. Kuinka ne on luettava? Mainitse myös verbien 1. infinitiivi. Käytä nykyistä oikeinkirjoitusta mutta älä muuta äänneseikkoja.

Esim. Ele polghe Kiria quin Sica. = Aktiivin kielteisen imperatiivin yksikön 2. persoona. Lukuasu: /älä polɣe/. 1 infinitiivi: polkea.

1. Mutta ihmiselle ei löytty apua, joca hänelle soweljas olis.

2. Oppe nyt wanha, ia noori, – –

3. Pyhetty olkon sinun nimmes.

4. Coko loondo nyt wircopi.

5. – – ja sijtt eij Lauma wartioijtze – –

6. – – ioca ynne sinun cansas. pyhen hengen ychteyxes, elepi ia hallitzepi – –

7. Mutta hen heite wainoisi ia ahdisti sihe"asti, ette he annoit heidens Castetta ia Christituxi kääte.

8. – – nijsse alati waluodhen, nijte aijatelcan, muistacan, ia ninen ielkin alati eleken sihen ijancaikisen Elemen sachka.

9. Herra aiatteleu meiden pälen. ia hyuesti siunau meiden, – –

10. Käsiteket meille Kettuia, – –

11. CAickille – – Suomalaisille – – toiuotan minä Jacobus Finno Jumalan armon, – –, ia wijmein sittä tääldä läctes taiuan ilon – –

12. Cootkan wedhet itzens quin Taiuan alla ouat, erinomaisen sijahan, ette se Carkia mactais nächtä.

13. Nin Opetuslapset nuchtelit heite, iotca nijte edhestoit.

14. – – ninquin ne kyllä tietäuät iotca nijllä mailla ollutouat.

Tarkista vastauksesi täältä

 

33. Seuraavat ovat Florinuksen sananparsia 1700-luvun alusta. Selvitä miten ja miksi lihavoidut sanat eroavat nykysuomesta.

1. Molembita tarwitan. Cowa ja pehmiätä.

2.Monda tuima nijtä saa. Cuin sonningainen leten päin aidan seiwästä.

3. Monna (monena) mies eläisäns.

4. Morsian murhetta saatu, että kihla cuckarosa; ylistetty yljän mieli, eli puoli, että kindat kädesä.

5. Muistan lasna olleni, muistan lasna, muistan naisna; en neinä sinäikänä. Warhain naitettu.

6. Muita naipa naittele; itze naipa naida tahto.

7. Muodosans munakin parembi-

8. Muodoxi molemat silmät; aja asian yhdelläkin.

9. Muunda liendä Leiwän canssa; muuna leiwätä Liha, eli cala.

Tarkista vastauksesi täältä

 

34. Alla olevasta linkistä avautuu katkelma Agricolan Uudesta testamentista (Luuk. 9: 12–22). Sano lihavoiduista verbinmuodoista, mitä muotoja ne ovat ja ilmoita jokaisesta 1. infinitiivin lyhyempi muoto. Tarkastele lukuasuja äläkä muuta sanojen äänne- ja muotoasua.

Avaa teksti tästä

Tarkista vastauksesi täältä

 

35. Alla olevasta linkistä avautuu harjoituksen 9 teksti Agricolan Rukouskirjasta. Tekstistä on lihavoitu viisi sanaa. Sano niistä, minkä sanojen mitä muotoja ne ovat ja miten ne on luettava. Miten vastaavat nykysuomen muodot kuuluvat? Selitä, mistä johtuvat Agricolan käyttämien ja nykyisten asujen äänne- ja muoto-opilliset erot. Ortografiaeroihin ei tarvitse kiinnittää huomiota; tarkkaile siis lukuasua.

Esimerkki: Tekstissä on sana haaroijsa. Siitä analyysi olisi seuraavanlainen: haara-sanan monikon inessiivi; lukuasu on /haaroisa/, nykysuomen vastaava asu on /haaroissa/; nykyisessä yleiskielessä inessiivin pääte on -ssA, Agricola käytti nykyisen päätteen ohella myös läntistä yksinäis-s:llistä päätettä -sA.

Avaa teksti tästä

Tarkista vastauksesi täältä

 

36. Alla olevasta linkistä avautuu harjoituksen 11 teksti (katkelma Agricolan Uudesta testamentista), josta on lihavoitu 8 sanaa. Sano niistä, minkä sanojen mitä muotoja ne ovat ja miten ne on luettava. Miten vastaavat nykysuomen muodot kuuluvat? Selitä, mistä johtuvat Agricolan käyttämien ja nykyisten asujen äänne- ja muoto-opilliset erot. Ortografiaeroihin ei tarvitse kiinnittää huomiota; tarkkaile siis lukuasua.

Avaa teksti tästä

Tarkista vastauksesi täältä

 

37. Alla olevasta linkistä avautuu otteita Eerik Sorolaisen postillasta (1621). Tekstissä on mm. seuraavat sanat: unhottawat, pidäisi, sopi, sydämesäns, tekepi, hedelmät, wijmeisnä, cuolluita, cauhia, säätty, seoracunnasa, colmanen, hengelisellä , wapattaia , Cahten Cappaleen. Etsi ne tekstistä ja sano, minkä sanojen mitä muotoja ne ovat ja miten ne on luettava. Miten vastaavat nykysuomen muodot kuuluvat? Selitä, mistä johtuvat Sorolaisen käyttämien ja nykyisten asujen äänne- ja muoto-opilliset erot. Ortografiaeroihin ei tarvitse kiinnittää huomiota; tarkkaile siis lukuasua.

Avaa teksti tästä

Tarkista vastauksesi täältä