Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. Äänne- ja muoto-oppi
  2. Syntaksi, sanasto, runokieli
  3. Kertausta ja harjoittelua muoto-opin lukuihin 17-22
  4. Opiskelun ja opetuksen apuneuvoja lauseopin lukuihin
I. ORTOGRAFIA JA LUKUTAPA

1. Miten mainittu kirjain tai kirjainryhmä on luettava seuraavissa Agricolan tekstien katkelmissa?

dh

1. Tapio, Metzsest Pydhyxet soi, ia Achti, wedhest Caloi toi.

2. Lieckiö, Rohot, iwret ia puudh, hallitzi, ia sencaltaiset mwdh.

3. Puusta, ia oxista ledhet lange.

4. Laupias ia Armolinen ombi HERRA, Kersiueinen ia swresta Hywydhest

5. Äinemöinen, wirdhet tacoi

d

1. Yxi Käsky wloskeui Keisarild Agustuselda

2. Ja mös hädhen teden, coska tarue on anonut, ouat mös mwiden kielet, puhet ia sanat tehen siselotetud.

3. Joca sinulle caiki synnis andexianda, ia paranda caiki sinun Ricoxes

4. Olcoon Walkiudet taiuaan wahuistoxes

5. Elket domitco, ettei te domitaisi.

ng

1. Rotzis wloswalittin yxi Kuningas, nimelde Eirck Sedwarin poica ionga me nyt S. Erickixi kutsuma

2. Ja menit itzecukin Caupungihins

3. HERRAN Engeli seisoi heiden tykenens

4. Ja catzo, ne olit sangen hyuet.

w

1. Lexi sen teden tänne swren Sotawäen lughun cansa

2. MIne olen Kedhon Cwckainen

3. - - mutta siseldä he ouat rateleuaiset swdhet.

4. - - lwlit Hengen näkeuens.

o

1. Ja hen synnytti Poian henen Esikoisens, ia kiäri henen capalohin

2. Wedhen Eme, wei Calat wercon

3. Sille ette hen oli Dauidin Honest ia perehest

u

1. Se tapactui sijs nijnä Peiuine, Ette Yxi Käsky wloskeui Keisarild Augustuselda

2. Joca sinun crunapi Armolla ia Laupiudhella

3. Coska Twli sen pälitze keupi

4. HERRAN Armot vlottuuat ijancaikisesta ijancaikisehen

5. Mutta paha puu teke heiudh hedhelmet.

i

1. Ja hen synnytti Poian henen Esikoisens, ia kiäri henen capalohin

2. Hen wei minun Winakellärihin

ij

1. Se tapactui sijs nijnä Peiuine

2. Jumalan Cuuaxi hen sen loij.

3. - - sille ettei ollut heille sija maiasa

4. Cunnia olcon Jumalā corkiuxijs

5. - - silloin vkon Malia iootijn.

e

1. Ja tuli echtosta ia amusta, se Colmas peiue

2. Olcat hedhelmeliset, ia lisetke teitenne, ia ylesteutteket maata

3. Mutta eiuet he hende leunet.

Tarkista vastauksesi täältä

2. Miten seuraavien Agricolan tekstien katkelmien lihavoidut kirjaimet tai kirjainryhmät on luettava?

A. Virie Pappi, Opetusise. Canssan rocki, quin Eijtin nise.

B. Mutta ele löö poluiszonda.

C. Se mycke Coijra olla machta. Joca Swdhen taual Lambat slachta.

D. Aiatoxet sis Sanat ja Töödh, kijtteken hende Peiuet ja öödh.

E. JVmala auta minua, Sille ette wädhet keuuet haman minun Sieluuni asti.

F. Teudet ouat seke taijuat ette maad, Sinun kunnias herraudesta.

G. Tuscan lodhutos, Murhen karckottaija, pelghon poisottaija, – –

H. – – ia Jumalan Hengi puhalsi ylitze wetten.

I. HAisto, haijun haisust eroitta, quin cuki Sisuns osotta.

J. – – ia eroittakan peiuen ia öön, – –

Tarkista vastauksesi täältä

3. Miten mainittu kirjain tai kirjainryhmä on luettava seuraavissa Agricolan tekstien katkelmissa?

dh

1. Swret twlispäädh, ia wilut säädh

2. Eij taijdha caiki olla teusi

3. Ettes olet lodhuttaija

4. Telle kwlla sopi caikinaijsta roca szödhe

w

1. Telle kwlla ioman pite

2. Coco loondo nyt wircopi.

3. Totuta Canssas rucoelman wsein, quin edheskirjoitetan

4. ia sömen hywi Yrtti torehen weren sadhaxens

i

1. Anna meille meiden welkam andexi

2. ia palio iywe

3. Telle kwlla sopi

u

1. Hyue Pappj, Welj, ja Faarj

2. sinun on Waldakunda

3. Ele mutha ychten sana

4. Eij taijdha caiki olla teusi

o

1. Szonda hen mös iske machta

2. Colmas hylke, ia caiki sylke

3. Eij sine wieroijnut neitzyden cocto

4. Lechti, roho, ia yrtti hywe. Käsekw anda, ja palio iywe.

Tarkista vastauksesi täältä

4. Etsi seuraavasta Agricolan tekstistä kaikki ne kohdat, joissa on luettava äänne /t/. Etsi myös ne kohdat, joissa on luettava äänne /ð/. Kokoa kaikki /t/:n ja /ð/:n eri merkintätavat.

Jos te waelatte minū Sädhyiseni, ia pidhette minun keskyni, ia teete ne, Nin mine annan teille Satheen aiallansa, Maan pite Casuons andaman, ia puudh kedholla pite hedhelmens candaman. Ja Rihen tappamisen aica, pite wlottuman winanhakemisen aican asti Ja wināhakemisen aighan, pite wlottuman haman kyluemisen aican asti. Ja teille pite oleman Leipe kylle, ia rauhalisesta asuman teiden maakunnisan. Mine annan Rauhan teiden maan siselle, ette teiden pite macaman, ia eikengen teite peliettemē. Mine annan poistulla ne Pahat Pedhot teiden maastan, eike mieckan pidhe teiden maan lepitze kieumen.

Tarkista vastauksesi täältä

5. Etsi tekstistä kaikki pitkät vokaalit.

Colmas Rucous.

Olcohon sinun tactos nijn maasa /

quin on taiuahisa.

SIne paras Ise tiedhet / temen Mailman sisun / ia pahiman tauan / ette cosca hen näkepi itzens tyrhan pyteuen sinun Nimes cunnia sammutta / ja sinun walda kunnas cadhotta / nijn hen ihmeliset ioonet solmepi / nijn hen petoxet siwelepi / nijn hen caualimat neuuot laskepi / nijn hen swrimalla pahudhella caiki ioonet etzepi / nijn hen hangitze itzens / leutepi / ia liehukoitze / nijn hen neuuo pidhe / sinun Nimes / walda kunnas / sanas / sinun lastes wastan. Nijlle hen wimeijsen cadhotuxen ia hukutoxen walmistapi. (Rukouskirja 1544)

Tarkista vastauksesi täältä

6. Miten seuraavassa Agricolan Rukouskirjan (1544) rukouksen alussa on merkitty lyhyttä u:ta, pitkää u:ta, v:tä ja diftongeja uo ja ? Anna jokaisesta eri merkintätavasta ainakin yksi esimerkki.

Cwlca te Taijuat, ia mine puhun, Culcan mös maa minun swuni sanat Minun oppin tiwckukan ninquin sadhe, ia minun puhein wootakan ninquin caste. Ninquin Sadhe rohon pällen, ia ninquin pisarat yrttien pällen. Sille ette mine tahdon Herran Nijme auxenhwta andakat meidhen Jumalan caiki cwnnia. Hen on paasi, Henen Töönsä ouat laijttamattomat, Sille ette caiki henen tekons, ouat oijkeat. Waka ombi Jumala, ilman wäryete, hurscas ombi hen, ia oijkea.

Tarkista vastauksesi täältä

7. Alla olevasta linkistä avautuu Hemminki Maskulaisen runo Keväst ja Kesäst (1616). Kerää runosta kaikki ne kohdat, joissa on luettava yksinäis-t, ja toisaalta ne kohdat, joissa on luettava ð. Kokoa kaikki t:n ja ð:n merkintätavat.

Avaa teksti tästä

Tarkista vastauksesi täältä

8. Alla olevasta linkistä avautuu Agricolan Rukouskirjan (1544) sivu alkuperäisessä fraktuuralla painetussa asussa. Kirjoita teksti nykykielen ortografian mukaisesti. Mainitse erikseen tapaukset, joissa on luettava palataalispirantti ɣ.

Avaa teksti tästä

Tarkista vastauksesi täältä

9. Alla olevasta linkistä avautuu katkelma Agricolan Rukouskirjasta (1544). Kirjoita teksti aikansa todennäköisen lukuasun mukaan. Käytä nykysuomen ortografiaa niin pitkälle kuin mahdollista (kirjoita pitkä vokaali kahdella kirjaimella, älä merkitse loppukahdennusta jne.) mutta älä kuitenkaan muuta tekstiä äänne- ja muotoasultaan nykysuomeksi vaan kirjoita lukuasu.

Avaa teksti tästä

Tarkista vastauksesi täältä

10. Alla olevasta linkistä avautuu katkelma Agricolan Uudesta testamentista (Luuk. 18: 18–30). Etsi kaikki ne kohdat, joissa ilmeisesti on tarkoitettu luettavaksi jokin spiranteista ɣ, ð, θ. Kokoa kaikki kunkin spirantin merkitsemistavat.

Avaa teksti tästä

Tarkista vastauksesi täältä

11. Seuraavat lauseet ovat Salomonin sananlaskuja vuoden 1642 Raamatusta. Etsi niistä kaikki ne kohdat, joissa on k:n heikko aste. Minkälaisia heikon asteen edustajia löydät?

1. Cosca wanhurscaita monda on, nijn Canssa iloidze, waan cosca jumalatoin hallidze, nijn Canssan täyty huogata.

2. Cosca ennustuxet loppuwat, nijn Canssa hajotetan: waan autuas kätke Lain.

3. Jos sinä näet jongun joca on nopsa puhuman, enä on toiwo tyhmäs cuin hänes.

4. Cosca halwot loppuwat, nijn tuli sammu: ja cosca kielikellot pannan pois, nijn rijdat lackawat.

5. Joca tawarans enändä corgolla ja woitolla, hän coco köyhäin tarpexi.

6. Joca jumalattomalle sano: sinä olet wiatoin: händä kirowat ihmiset, ja Canssa wiha händä.

7. Sanat peljättäwät enemmän toimellista, cuin sata haawa tyhmä.

8. Hywyden ja uscollisuden cautta pahateko sowitetan, ja HERran pelwolla paha wäldetän.

9. Wijsas mies on wäkewä, ja toimellinen mies on woimallinen wäestä.

10. Älkön sinun sydämes kijwoitelco syndisiä, waan olcon HERran pelgos jocapäiwä.

11. Tawara teke monda ystäwätä, waan köyhä hyljätän ystäwildäns.

Tarkista vastauksesi täältä