Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. Ortografia ja lukutapa
  2. Äänne- ja muoto-oppi
  3. Syntaksi, sanasto, runokieli
  4. Opiskelun ja opetuksen apuneuvoja lauseopin lukuihin
IV Kertausta ja harjoittelua muoto-opin lukuihin 17-22

1) Kertausta ja harjoittelua muoto-opin lukuihin 17, 21 ja 22: pronominit, omistusliitteet ja liitepartikkelit

Persoonapronominit:

yks. 1: minä, mä, (harvoin) -m, -n; mun, mua, mulle jne.

yks. 2: sinä, sä, s; sun, sua, sulle jne.

yks. 3. hän

mon. 1. me, mee, myö

mon. 2. te, tee, työ

mon. 3. he, hee, hyö

Akkusatiivi: minun, sinun, hänen, meidän, teidän, heidän (esim. Agr. meien, teien, heien); nyk. minut, sinut jne.

Huom. kuka ~ kenkä (nom.), kenenkä (akk.); nyk. kenet

Demonstratiivipronominit:

Yks. tämä ~ taa ~ tai, tuo ~ toi, se ~ see

Mon. nämät, nuo ~ noi, ne ~ nee

Huom. siehen (illat.); sillinen pro nyk. sellainen (huom. minkäkaltainen ~ miltinen ~ millinen pro nyk. millainen (< minkälainen < -lajinen)

Refleksiivipronomini:

minu + a + ni = itseäni (minuni, minulleni, minustani jne.)

sinu + a + s (loppuheitto!) = itseäs

hän + tä + ns (!) = itseäns ~ itseens ~ itsiäns

mei + tä + m (!) = itseäm ~ itseem ~ itsiäm

tei + tä + n (!) = itseän[ne]

hei + tä + ns (!) = itseäns ~ itseens ~ itsiäns

Interrogatiivipronominit (vanhoissa kieliopeissa):

  YKSIKKÖ MONIKKO
NOM. kuka kenkä kutka
GEN. kunka kenenkä kuiden
DAT. kulle kenelle kuille
AKK. kunka
kuta
kenenkä
ketä

kutka
kuita

ABL. kulta
kulla
kusta , kusa
keneltä/stä/sä/lä
kuilta , kuista , kuisa
kuilla

Huom. kuin = 1) kun 2) kuin 3) joka,jotka jne. (taipumaton relatiivipronomini)

Possessiivisuffiksit:

 
YKSIKKÖ
MONIKKO
1. p.
- ni , - n , - m , - in
- m , -(m)me , - (m)mA , - n , - (n)ne , -(n)nA
2. p.
- s , - t(i) , - ns , - is
- n , - (n)ne , - (n)nA
3. p.
- ns , - nsA , - s

 

Enkliittiset partikkelit ennen ja nyt:

  AGRICOLA  
1600-LUKU
NYKYPROOSA
 
%
% yht.
 
%
% yht.
 
%
kin  
15
19
 
43
57
 
87
kAAn  
4
 
13
pA  
22
81
 
1
43
 
13
s  
58
 
29
hAn  
-
 
-
stA  
1
 
13

1) -n (< minä), -s (< sinä)

2) kA, kAs, kO, kOs; nykysuomessa mm. sanoissa koska, sekä, taikka; kenenkä, jonneka, minnekä. Agr. joska, josko, racastacos, olecos, lulecos, eckös, tulicos, tiesickös, Ningös, Mondaco

3) kin, ki (Agr. harvoin verbeissä, yleensä pronomineissa ja adverbeissa); kAAn, kA (Agricolalla eniten verbeissä)

4) pA, pAs; VKS:n vaikeatulkintaisin liitepartikkeli. Agricolalla eipä = 80 % (= eikä)

5) stA, st (< sitä). Nykyään vain lounaismurteessa, jossa sillä on suunnilleen sama merkitys kuin hAn-liitteellä muissa murteissa: Mitästä? Annasta!

2) Kertausta ja harjoittelua muoto-opin lukuun 18: Verbien finiittimuodot

A: Persoonapäätteet (indikatiivi, potentiaali, konditionaali)

Yks. 3. persoona: -pi, -U, vokaalinpidentymä, Ø

Mon. 1. pers: -(m)me, -(m)mA, -m tai -n (= loppuheittoisia)

Mon. 2. pers: -tte, -ttA, -t (= loppuheittoinen)

Mon. 3. pers: -vAt (preesens), -t (imperfekti ja konditionaali)

Yksikön 3. persoona:

Tyyppi kantau, pitäy vain vanhimmilla kirjoittajilla (Agricolalla 19 kertaa, saman ajan käsikirjoitteissa 20–30 % 3. persoonan muodoista). Esim. Agricola: cantau, caswau, ottau, tulew, todistau, ylistey. Tyyppi juopi, tulepi, lupaapi on äännelaillinen vain yksitavuisissa tai kolmitavuisissa vartaloissa (juo.+ pi tai lu.pa.a. + pi), muissa se on analoginen. Agricolalla paljon: 1-tavuisissa 90 %, supistumaverbeissä 70 %, muissa 50–60 %. Agricolalla myös ompi tai onopi pro on.

Harjoitus A1. Miten luetaan seuraavat Agricolan verbinmuodot? cantau, caswau, ottau, tulew, todistau, ylistey, tulepi, lupapi, ioopi, iäpi, kieupi, loopi, löpi, naipi, sapi, szopi, suopi, toopi, wiepi, woipi, palaiapi, Opettapi, rupepi, andapi, sanopi, ollepi (= lienee), iänepi, coollepi.

Tarkista vastauksesi täältä

Monikon 1. ja 2. persoona:

Nykykielen mme- ja tte-päätteiden rinnalla A:llisia variantteja, yksinäis-m:llisiä ja loppuheittoisia asuja. Kieltoverbi joskus emme > em > en tai ette > et.

Harjoitus A2. Miten luetaan seuraavat Agricolan muodot? neimme, tulimma, tunnemma, olema, rucolem, ylistem, tadhon, rucoelen, etten; Te iooxitta, te etzitta, Te Cadhetitta, oppisitta, te leudhet, te pydhet, te töteteet [!], et te tahdo.

Tarkista vastauksesi täältä

Monikon 3. persoona

Agricolalla preesensissä joskus kaakkoissuomalaisia murreasuja arvaat ja noutaat pro arvaavat, noutavat. Osaatko selittää muodot? Agricola käyttää myös 3. persoonan refleksiivimuotoja, joita ei nykyään juuri tapaa. Niissä preesensin pääte on-kse(n), imperfektin -he(n). Tällaisia voi nähdä vanhempien itäsuomalaisten kirjailijoiden (esim. Juhani Ahon) teksteissä.

Harjoitus A3. Miten luetaan seuraavat esimerkit (Agricolalta)? Mikä on niiden merkitys? Hen kiennexen, lootaxen, kiensijn, laskihin, söxihin.

Tarkista vastauksesi täältä

B. Imperatiivi

1) 3. persoonassa hyvin yleisesti -kAAn, -kAAt pro -kOOn, -kOOt.

Harjoitus B1. Miten seuraavat Agricolan muodot luetaan? andacan, Tytyken, cwlkan, elken, raketkan, wiekehen, Wihacat, Wastacat, manatcat, wawiskahat.

Tarkista vastauksesi täältä

2) Monikon 1. ja 2. persoonassa seuraavan tyyppisiä asuja: antakaa(m)me, antaka(m)me, antakaamma, antakaam, antakaa (harvoin), antak(a)atte, antakaatta, antakaat.

Harjoitus B2. Miten seuraavat Agricolan muodot luetaan? Mengem, Sökem ia iokam, lukekam, sotikam, rucolkama, kieukemme, Mengeme; Olcat, kysyket, Olcatta, Tocatta, elkete, Techkette

Tarkista vastauksesi täältä

C. Imperfekti

1) Supistumaverbien imperfekti on melkein säännöllisesti diftongillinen, siis samanlainen kuin verbin konditionaali (kumpi muoto on kyseessä ilmenee kontekstista). Imperfekti on myös usein loppuheittoinen. Esim. hän vastais, he vastaisit pro hän vastasi, he vastasivat. On eri selityksiä sille, mistä diftongi on peräisin (esim. si > is).

Harjoitus C1. Miten seuraavat Agricolan muodot luetaan? ianoijsi, lackaijsi, häpeisit, rupeisime, wastais

Tarkista vastauksesi täältä

2) Joskus supistumaverbit ovat sekoittuneet muihin: avai, katoi, he palait, he hajoit, eroi.

Harjoitus C2. Mitkä ovat edellisten nykyvastineet?

Tarkista vastauksesi täältä

Harjoitus C3. Mitä sanot seuraavanlaisista imperfekteistä ja mitkä ovat vastaavat nykykielen muodot? Mitä vartaloita verbit edustavat?

a) etsei, kärsei, revei, sallei, sodei, tutkei, vaadei, ruokkei

b) autti, haasti, maisti, he paistit, saatti, kaasi, kasti

c) huuti, he huudit, pyyti, sorsi, sinä sorsit, löyti, paranti, rakenti

Tarkista vastauksesi täältä

D. Potentiaali

Puhekielessä harvinainen nykyäänkin, erityisesti länsimurteissa. Kotiutui kirjakieleen murteiden taistelun jälkeen (itämurteista). olla-verbillä ei ole nykyisessä yleiskielessä omaa potentiaalia, vaan sen sijasta käytetään muotoa lie + ne + persoonapääte. VKS:ssa on sellaisia muotoja kuin ollen, ollet, ei olle, ollemmako, ollekkos jne.

Harjoitus D1. Mitkä ovat edellisten nykykieliset asut?

Tarkista vastauksesi täältä

E. Konditionaali

Supistumaverbien vokaaliyhtymät eA, OA > ee, OO, siis lankeen, katoon, rupeen, häpeen, holhoon pro lankean, katoan, rupean, häpeän, holhoan. Siksi konditionaalimuodotkin poikkeavat nykyisistä.

Harjoitus E1. Muodosta edellä mainittujen verbien konditionaali a) VKS:ssa ja b) nykysuomessa: lankeisin pro lankeaisin jne. Miten selität konditionaalit etseis, soveis?

Tarkista vastauksesi täältä

3) Kertausta ja harjoittelua muoto-opin lukuun 19: Verbien nominaalimuodot

A. Aktiivin ensimmäinen infinitiivi

Harjoitus A1. Mainitse seuraavien vanhan kirjasuomen infinitiivien nykyvastineet: nautita, ikävöitä, kunnioita, parata, armaita, raketa, kieltä, löytä.

Tarkista vastauksesi täältä

B. Passiivin 1. infinitiivi

Vastaa esim. ruotsin tai englannin muotoja. Muodostus: kaste + tta + a ‘djäpas’, ’to be christened’; löyt + tä + ä ‘finnas’ ‘to be found’, teh + tä + ä ‘göras’, ’to be done’; ymmärt + tä + ä ‘förstås’, ‘to be understood’ jne. Nykysuomessa muodon tilalla on milloin aktiivin infinitiivi, milloin partisiippi (tehtävän, tehtäväksi).

Harjoitus B1. Miten seuraavat muodot luetaan (peräisin eri kirjoittajilta): pidheldä, paluelta, Roskitta, teutettä, wloshwtta, coriatta, rucoilda, caewetta

Tarkista vastauksesi täältä

C. Toisen infinitiivin instruktiivi

1. -den (luetaan /ðen/) pro nykykielen -en

Harjoitus C1. Miten luetaan seuraavat muodot: sanoden, catzodhen, istudhen, asudhen, puhuden, aicoden (O, U-vartaloiset); antadhen, pytedhen, kijtteden, hutadhen, Opettaden, andaden, pitäden, teuttedhen (A-vartaloiset); käskeden, waatiden, laskeden (i-, e-vartaloiset).

Tarkista vastauksesi täältä

2. -in (diftongiutunut asu) pro -en, siis ottaðen > ottaen > ottain.

Harjoitus C2. Miten seuraavat muodot luetaan? Mitkä ovat nykykielen vastineet? andain, todhistain, laulain, pyytäin, Luottain, muistain, lunastain, opettain, kirjottain, tunnustain (A); idkein, lukein, laskein, serkein, murhettein, etzein, sanoin, cadzoin (i, e, O, U)

Tarkista vastauksesi täältä

3. -ten (silloin, kun 1. infinitiivin tunnus on -tA)

Harjoitus C3. Miten seuraavat muodot luetaan? Mitkä ovat nykykielen vastineet? Ahkeroiten, wartioiten, rieten, kierten, pyyten, cumarten.

Tarkista vastauksesi täältä

D. Toisen infinitiivin inessiivi

Melkein aina diftongiutunut muoto, siis ottaðes(s)a > ottaes(s)a > ottais(s)a sekä aktiivissa että passiivissa.

Harjoitus D1. Miten seuraavat muodot luetaan? Mitkä ovat nykykielen vastineet? eläisäm, lukeisam, lähteisä, sanoisans, puhuisans, caswaisans, walwois, opettaisans, oldais, istuttaisa, Kotiatuldais (joskus: laskesans, lähtesäm)

Tarkista vastauksesi täältä

E. Muut infinitiivit

Huomaa 3. infinitiivin instruktiivi aina pitää-verbin yhteydessä: pitää tekemän, pitää tehtämän (nykykieli: pitää tehdä) jne.

Nykyisen 5. infinitiivin (esim. nukahtamaisillaan) tilalla on mA-infinitiivi: kuolemallans ’kuolemaisillaan’, synnyttämälläns ’synnyttämäisillään’. Muuten koko 3. infinitiivin adessiivimuotoa ei käytetä ja inessiivikin on harvinainen. Sellaiset muodot kuin puhumalla ja puhumassa vakiintuivat kirjasuomeen vasta 1800-luvulla.

Nykyisessä puhekielessä käytettyä lyhyttä (= tunnuksetonta) 3. infinitiivin illatiivia näkee joskus vanhassa kirjasuomessa, etenkin runoissa, esim. tekehen (= tekemään), valmis vaeltaan (= vaeltamaan), opettaan (= opettamaan)

F. Ensimmäinen partisiippi (= partisiipin preesens)

1. Tunnus -pA (äännelaillisesti -pA esiintyy painollisen ja sivupainollisen tavun jäljessä, mutta analogisesti myös muulloin): sáa + pa, tár.vit.sè + pa, ý.lis.tèt.tä + pä. Vanhoissa kieliopeissa on sekä vA-tyyppiä että pA-tyyppiä.

Harjoitus F1. Miten seuraavat esimerkit luetaan? edheskieupe, iopa, cumartapa, ymmertepä, kilisepä, muistettapa, tauoitettapa, woipa, uscottapa, wihattapa

Tarkista vastauksesi täältä

2. Tunnus -vAinen (nykyään tällaisia pidetään adjektiiveina): asuvainen, pakenevainen, tulevainen, tekeväinen, seisovainen, seuraavainen

G. Toinen partisiippi (= partisiipin perfekti)

”Muistoja” vanhasta kirjasuomesta nykykielessä: tiennyt, tainnut, piessyt, tietty, taittu, piesty.

Harjoitus G1. Mitkä ovat edellisten vokaalivartaloiset asut?

Tarkista vastauksesi täältä

Harjoitus G2. Miten selität seuraavat vanhan kirjasuomen ja nykysuomen erot?

1) VKS:n nautin+nut pro nykysuomen nautti+nut (aktiivi); ikävöin+nyt pro ikävöi+nyt; kään+nyt pro kääntä+nyt; raken+nut pro rakenta+nut

2) VKS:n nautit+tu pro nykysuomen nauti+ttu (passiivi); ikävöit+ty pro ikävöi+ty; käät+ty pro käänne+tty; raket+tu pro rakenne+ttu

3) olluet, kuolluet, oppenuet, tehnyet, mennyellä (monikko: oppenuitten, kuolluita, jäänyitä, nukkunuitten)

4) kuollehita, olleheksi, tahtonehet, nainehen; juosnut, nosnut, pesnyt, pääsnyt, vapisnut, rangaisnut; ollu, tullu, kuolnu, ei piesne, maannu

Tarkista vastauksesi täältä