Harjoitus 12.

Mahdais /mahđais/, annoi, Engelandist, Sughunen, annoit, annoi, Hengens /heŋŋens/ tai /henkens/, Calandis, Gollandista, tauans

HUOM! Seuraavissa tapauksissa heikkoasteinen muoto eroaa nykysuomen vastaavasta esim. spiranttiääntämyksen vuoksi:

lughun, sodha, wirghalla, modholla /muođolla/, Christitudhen /kristittyđen/, Wdhen /uuđen/, hädhen /häđän/, alghetussa /alɣetussa/ ’aletussa’, Wirghasans, waluodhen /valvođen/

 

Harjoitus 13.

HUOM. Spirantteja ei ole merkitty vaan lukuasussa on käytetty nykykirjaimistoa (kohdat, joissa äännetään spirantti, on lihavoitu).

Omenapw = omenapuu

Winakellärihin = viinakellarihin ’viinikellariin’

wirghotta = virgottaa ’virvoittaa’

toreutta = tuoreuttaa ’virkistää’

Pääni = pääni

sylepi = ?syleepi ’syleilee’ (oletettavasti syletä : syleän / syleen; Gananderilla imperatiiviasu syleäk. Vrt. kadota : katoan / katoon : katoa!)

eike waiua = eikä vaivaa

sihenasti = siihen asti (kahdesti sama)

Rackani = rakkaani

hyppepi = hyppääpi

päle = päälle (kahdesti sama)

MetzeCaurin = metsäkauriin ’gasellin’

curkistele = kurkistelee

Rackan = rakkaan(i)

wastapi = vastaapi

Sadhe cwro = sadekuuro

putkachtaneet = putkahtaneet (kahdesti sama)

ombi cwltu = ompi kuultu

Ficuna puudh = viikunapuut

Winapuudh = viinapuut ’viiniköynnökset’

sis = siis

cwlda = kuulta ’kuulla’

ändes = ääntäs(i)

änes = äänes(i)

Käsiteket = käsittäkäät ’käsittäkää, ottakaa kiinni’

raiskauat = raiskaavat ’turmelevat’

Winatarhat = viinatarhat ’viini-, rypäletarhat’

ninquin, nin quin = niin kuin

HUOM. Agricolan lainasana rosi ’ruusu, lilja’ ääntynee /roosi/ tai /ruusi/: Orghon Rosi = laakson lilja (orko = laakso), Rosien seassa = ruusujen/liljojen keskellä

 

Harjoitus 14.

Päevän, Toevovat, taevan, toevottap, laolavat, ylöskäevät (VKS usein käivät pro käyvät, siksi > käevät), laehot -> päivän, toivovat, taivaan, toivottapi, laulavat, ylöskäyvät, laihot

 

Harjoitus 15.

3. inf. illatiivit:

mwtoin quin wargastaman, ia tappaman, ia kadhottaman = muutoin kuin varastamaan ja tappamaan ja kadottamaan ’hävittämään’

3. inf. instruktiivit:

- pite vapaxi tuleman = pitää vapaaksi tuleman

- heille pite Eleme oleman, ia yldekylle oleman = heillä pitää elämä oleman ja yltäkyllä(isesti) oleman

- Ja ne samat pite minun mös tēne saattaman, ia heidhen pite cwleman minun äneni = ja ne samat (lampaat) pitää minun myös tänne saattaman, ja heidän pitää kuuleman minun ääneni

- Ja olemā pite yxi Lammashone = ja oleman pitää yksi lammashuone

 

Harjoitus 16.

tadhoma, anoma, (wasemella), polelas, wasemalle, poleleni, woimaliset, ensimeinen

 

Harjoitus 17.

1. /taivahisa/ monikon inessiivi, nyk. taivaissa, iness. sA; h säilynyt

2. /pahiman/ yks. akkusatiivi, nyk. pahimman, mm > m (nasaalit lyhenevät)

3. /valtakunnas/ akkusatiivi + possessiivisuffiksi, nyk. valtakuntasi (heikko aste poss.suffiksin edellä)

4. /kavalimat/ mon. akkusatiivi (superlatiivi), nyk. kavalimmat (ks. kohta 2)

5. /neuvoo/ yks. partitiivi, nyk. neuvoa (assimilaatio oa > oo)

 

Harjoitus 18.

1. /lakii/ yks. part., nyk. lakia (ia > ii); /tuntooni/ yks. part. nyk. tuntoani (oa > oo)

2. /lais/ gen. + poss.suff., nyk. lakisi (heikko aste ps:n edellä)

3. /opettaita/ mon. part., nyk. opettajia (partitiivin pääte -tA sivupainon jäljessä; j > Ř i:n edellä)

4. /pellos/ akkus. + px, nyk. peltosi (heikko aste + ps)

5. /kannet/ yks. part., nyk. kannetta ’käran, åtal’ (loppuheitto a > Ř)

6. /murehisans/ mon. iness. + ps, nyk. murheissansa / murheissaan (nykyinen sana murhe on metateettinen muoto, VKS:n mureh alkuperäinen asu; inessiivi yksinäis-s:llinen -sA; ps:ssa loppuheitto nsa > ns; siis: mureh + i + sa+ ns)

7. /inhimisten/ mon. gen., nyk. ihmisten (vanha vartalo on säilynyt sanassa inhimillinen; /raamatuin/ mon. illat., nyk. raamatuihin tai raamattuihin (monikon illatiivissa monikon i ja päätteen h ovat kadonneet: -ih- > Ř)

8. /virđet/ mon. akkus., nyk. virret (astevaihtelu rt : rđ VKS:ssa); /veisataisiin/ /heitetäisiin/ /unhotetaisiin/ /ei otetaisi/ passiivin konditionaalin preesens, nyk. veisattaisiin, heitettäisiin, unohdettaisiin, ei otettaisi (VKS:ssa on heikko aste i-diftongin edellä; verbissä unohtaa on metateesi (unoh- > unho-)

9. /uskolisille/ mon allat., nyk. uskollisille (ll > l)

10. /perehen/ yks. gen., nyk. perheen; tässä vanha muoto, siis eh-nomini (nykykielen sanassa metateesi); /päevällä/ adess. nyk. päivällä (diftongireduktio)

11. /hiuksit/ mon. part., nyk. hiuksia (part. pääte -tA, tässä analoginen painottoman tavun jäljessä, lisäksi loppuheitto a > Ř)

12. /kiinittää/ yks. 3. pers., nyk. kiinnittää(nn > n)

 

Harjoitus 19.

 

Harjoitus 20.

toisna (toise-na), Joopununna (juopunee-na), colmanna (kolmante-na), saastatoina (saastattoma-na), nuchtetoina (nuhteettoma-na), keluolisna (kelvollise-na), ynne (yhte-nä), idkeueisse (itkeväise-nä), Cwcauna (kuukaute-na), Alastoina (alastoma-na), Silmepoolla (silmäpuole-na)

 

Harjoitus 21.

säätty /säätty/ pass. 2. partisiippi = säädetty

tutkan /tutkaan/ imperat. yks. 3. persoona = tutkikoon

leunyt /löynyt/ akt. 2. partisiippi /löytänyt

Raketa /raketa/ akt. 1. inf. latiivi / = rakentaa

kieltin /kielttiin/ pass. imperf. = kiellettiin

tietteuexi /tiettäväksi/ pass. 1. partisiipin transl. = tiedettäväksi

pyynyt /pyynyt/ akt. 2. partisiippi = pyytänyt

tutan /tutaan/ pass. preesens = tunnetaan

Elkete kielkö /älkäätte kielkkö/ imperat. mon. 2. persoona = älkää kieltäkö

(olis) taittu /taittu/ pass. 2. partisiippi = taidettu

(sais) tietä /tietä/ akt. 1. inf. latiivi = tietää

hwttin /huuttiin/ pass. imperf. = huudettiin

Elket - - pytkö /älkäät pyytkö/ imperat. mon. 2. persoona = älkää pyytäkö

Tieten /tieten/ akt. 2. inf. instr. = tietäen

 

Harjoitus 22.

ojetud (ojennetud), kääny < käännyt (kääntänyt), tiettäväxi (tiedettäväksi), käätä (kääntää), virtten (virsien), tieten (tietäen), käätä (ks. ed.), löytän /löytään/ (löydetään)

 

Harjoitus 23.

Monikon 1. genetiivit: Tytteritten, Metzepuidhen

Monikon 2. genetiivit: Poicain, Metzewoghlain (yks. vartalo vohla-), wortein (vuore-), Cuckulaisten, ?Häckein, wordhein (vuore-), kiuein, Rosien (ro(o)si-)

 

Harjoitus 24.

Roca (ruoka-a), söteuet (syötävä-tä), leipe (leipä-ä), Cala (kala-a), Roca (ruoka-a), heite (hei-tä), tuhatta (tuhat-ta), heite (hei-tä), leipe (leipä-ä), Cala (kala-a), Techteit (tähtei-tä; loppuheitto), Corgia (kori-a)

 

Harjoitus 25.

1. nyk. toissa (päivänä), Agricolalla toisna, siis sn ei ole assimiloitunut kuten nykysuomessa

2. matkas < matkas(s)a, loppuheitto (inessiivi on voinut olla yksinäis-s:llinen), nykyään sanottaisiin matkalla

3. /kaupunkita/, nyk. kaupunkia, partit. pääte -ta sivupainon jälkeen (siis äännelaillinen), nykyisin analoginen -a

4–5. /kuuđet hetkii/, nyk. kuudetta hetkeä ’kuudetta tuntia’; sanassa hetkii on seuraavanlainen kehitys: hetkeä > hetkiä > hetkii (siis vokaaliyhtymä eA muuttuu yleensä iA:ksi, joka taas voi vielä assimiloitua pitkäksi i:ksi)

6. /tahđoi/, nyk. tahtoi (heikko aste i-loppuisen diftongin edellä)

7. /horroksihin/, nyk. horroksiin (illatiivin päätteen h säilynyt sivupainollisen tavun jäljessä)

8. /kulmaissa/, nyk. kulmaisena (tässä kehitys kulmais + na > kulmaisna > kulmaissa, siis konsonanttivartaloinen essiivi, jossa sn on assimiloitunut)

9. sinun /valkeusti/, sinun /totuutti/ ovat Agricolan konsonanttivartaloisia omistusliitteisiä muotoja (nykyään sinun valkeutesi, sinun totuutesi). Oikeastaan /valkeusti/ ei ole edes konsonanttivartalo, vaan yks. nominatiivi, sillä kons.vartalohan olisi valkeut-. Selitys on se, että VKS:ssa sekoitettiin sanatyypit tapaus : tapauksen : tapausta ja valkeus : valkeuden : valkeutta, joten konsonanttivartalokin saattoi olla nominatiivin näköinen. Vielä yksi seikka: possessiivisuffiksi on näissä kons.vartaloisissa muodoissa -ti eikä -si (huom. *tinä > sinä > si)

10. /heđelmätä/, nyk. hedelmää (part. -ta sivupainon jälkeen)

11. /mahđaisin/, nyk. mahtaisin ’voisin’ (heikko aste i-diftongin edellä)

12. /kaikkein/, nyk. kaikkien (tässä mon. 2. genetiivi, siis yksikkövartalo kaikke + in)

13. /ilman sinuta/, nyk. abessiivi sinutta tai prepositioilmaus ilman sinua (abessiivissa on vain yksi t ja sen vahvistimena on usein prepositio ilman)

 

Harjoitus 26.

1. /kielkkö/, nyk. kieltäkö (kons.vartalo kielt- + kö, jossa assimilaatio tk > kk; huom. kieltää-verbi on VKS:n kons.vartaloisia verbejä, sehän on -tA-verbi!)

2. /laittaita/, nyk. laittajia ’moittijoita’ (laittaji+ta > laittaita, j > Ř i:n edellä ja part. pääte on -ta)

3. /lakikirjađen/, nyk. lakikirjojen (mon. 2. gen., jossa alkuperäinen spirantti on säilynyt, siis -đen-pääte)

4. /tapoin/, nyk. tapoihin (mon. illatiivissa mon. i ja päätteen h > Ř)

5. /venheen/, nyk. veneen (alkuperäinen muoto veneh + e + n, siitä metateesi venheen); /ankkurita/, nyk. ankkuria (part. -ta sivupainon jälkeen); /keulast/, nyk. keulasta (loppuheitto)

6. /kuuđenna kuukaunna/, nyk. kuudentena kuukautena (Agricolalla kons.vartalo essiivin yhteydessä, siis kuuđet + na, kuukaut + na, sitten assimilaatio tn > nn)

7. /muinnen varasten/, nyk. muiden varkaiden (muinnen on vanha pronominin genetiivimuoto aivan kuten näinen, niinen; näissä voi olla vanha useuden merkki n, joka on sulautunut genetiivin tunnukseen, siis mui + n + den; varasten on kons.vartaloinen mon. 2. genetiivi)

8. /loppun/, nyk. loppumme (tässä ensin loppuheitto ja sitten aika yleinen äännekehitys loppu-m > n, esim. syđäm > sydän)

9. /tähtein/, nyk. tähtien (mon. 2. gen.); /kuukautten/, nyk. kuukausien (kons.vartaloinen 2. gen., siis kuukaut- + ten; huom. nykysuomessa ei mon. 2. gen. ole juuri käytössä si-sanoista (esim. kätten, sutten, uutten jne. ovat arkaistisia)

10. /jokaiθθen/, nyk. jokaisen (ts ~ θθ pro s); /auttajata/, nyk. auttajaa (part. -ta sivupainon jäljessä)

 

Harjoitus 27.

Tässä mainitaan, mitkä kohdat ovat äännelaillisia (muut ovat siis analogisia)

Partitiiveja: 1, 2, 4, 5

Monikon genetiivejä: 1, 2, 4, 6, 7, 9

Yksikön 3. persoona: 2, 3, 5, 7

 

Harjoitus 28.

1. /enkelein/ = enkeli-sanan mon. 2. genetiivi, nyk. enkelien tai enkeleiden; kyseessä on analoginen genetiivi, sillä enkeli on i-vartalo ja 2. genetiivi kuuluu säännönmukaisesti enkeli + en (siis yksikkövartalo). Analogian mallina ovat olleet e-vartalot, joiden 2. genetiivi on seuraavanlainen: tähte + in, joke + in jne.

2. /helisepä/ = helistä-verbin akt. 1. partisiippi, nyk. helisevä; VKS:ssa partisiipin tunnus -pA sivupainollisen tavun jäljessä, nykyään analogisesti -vA kaikissa asemissa

3. /taiđaisin/ = taitaa-verbin konditionaalin preesens, nyk. taitaisin ’osaisin’; heikko aste i-diftongin edellä

4. /kulutaisin/ = kuluttaa-verbin konditionaalin preesens, nyk. kuluttaisin; heikko aste i-diftongin edellä

5. /köyhäin/, mon. 2. genetiivi, nyk. harvinainen (1. gen. köyhien)

6. /poltettaa/ = polttaa-verbin passiivin 1. infinitiivi; nykykieli ei tunne passiivin 1. infinitiiviä, jonka asemesta käytetään usein aktiivin infinitiiviä, kuten esim. tässä: antaisin polttaa ruumiini

7. /itseens/ tai /iθθeens/ = itse + partitiivi + ps, nyk. itseänsä / itseään; vokaaliyhtymä on assimiloitunut > ee, ps:ssa loppuheitto.

8. /vaikenisit/ = vaieta-verbin konditionaalin prees. mon. 3. pers., nyk. vaikenisivat; VKS:ssa oli imperfektissä ja konditionaalissa päätteenä -t monikon 3. persoonassa

9. / ymmärđäme/ = ymmärtää-verbin preesens, mon. 1. pers.; VKS:ssa joskus astevaihtelu rt : rđ (nyk. rt : rr); mon. 1. persoonan päätteessä milloin yksi m, milloin kaksi (nasaali on lyhentynyt)

10. /profeteeraama/ = profeteerata-verbin mon. 1. pers. (profeteerata-verbin nykyvastine on ’ennustaa’); persoonapäätteessä A pro e sekä m pro mm (persoonapääte vaihdellen -mme ~ -me ~ -m > -n ~ -mmA ~ -mA)

11. /lakkaapi/ = lakata-verbin prees. yks. 3. pers., nyk. lakkaa; persoonapääte -pi äännelaillinen (alkuperäisen) sivupainollisen tavun jäljessä (huom. että supistumaverbien vartalossa on aikaisemmin ollut spirantti ja tavuluku on siis ollut suurempi: lakkađa- + pi, avaiđa- + pi jne.)

 

Harjoitus 29.

indik . preesens: Wscottaco = usko+tta+ko, vskot = usko+t (m. 2. p.); ouat = ovat; mene+n, poismene+n, tule+n, ota+n, ole+n, pite = pitä+ä (y. 3. p.), mene+n, tiedhette = tiedä+tte (kahdesti peräkkäin), mene+t (y. 2. p.), taidham = taida+m (m. 1. p.), ole+n (toistuu), tunnetta = tunne+tta (m. 2. p.), me tydhyme = me tyydyme (m. 1. p.), näke = näke+e (y. 3. p.), näke = näke+e (y. 3. p.), sanot = sano+t (y. 2. p.), puhu+n, on, teke = teke+e (y. 3. p.), tee+n (y. 1. p.)

Persoonapäätteet : -n (y.1.), -t (y.2.), -V eli vokaalinpidentymä (y.3.), -m, -me (m.1.), -tta, -t, -tte (m.2.)

indik . imperfekti: te neit = te näi+t (m. 2. p. ’näitte’), sanoi (y. 3. p.)

Persoonapäätteet : -t (m.2.)

kondit . preesens: sanoisi+n, tundisi+t = tuntisi+t (m. 2. p. ’tuntisitte’, kahdesti peräkkäin)

Persoonapäätteet:-n (y.1.), -t (m.2.)

 

Harjoitus 30.

Indikatiivin preesensin yks. 3. persoonan muodot kyseisessä tekstissä:

iocu tactopi (/ tahtopi/ = tahtoo) ioca tacto ( = / tahtoo/) hen huckutta ( = / hukuttaa/) ioca – hucutta ( = / hukuttaa/) hen leutepi (/ löytäpi/ = löytää) se autta ( = / auttaa/) hen – woitta ( = / voittaa/) , ja – tekepi (/ tekepi/ = tekee) andapi Inhiminen (/ antapi/ = antaa) hen – lunastapi (/ lunastapi/ = lunastaa) se – tapachtapi (/ tapahtapi/ = tapahtuu) pite (/pitää/) hen maxapi (/ maksapi/ = maksaa)

Tekstissä on 7 pi-päätettä ja 6 vokaalinpidentymää (joita ortografia ei paljasta): tahto+pi vs. tahto+o

 

Harjoitus 31.

Aktiivin 2. partisiipin muodot kyseisessä tekstissä:

tullut oli, eipä -- andanut, olit -- tehnyet, ouat ollut -- ulostulleet, olis -- ollut, ouat -- olluet, on -- anonut

Tunnukset/päätteet ovat - lut (assimilaatio l+nut > llut), - nut, - nyet (*nyt + e + t > *nyδet > nyet, siitä -neet), -leet (assimilaatio l + nut > lut + e + t > *luδet > luet > -leet), -luet (-lut + e + t >*luδet > luet)

 

Harjoitus 32.

1. passiivin kielteinen imperfekti, /ei löytty/, VKS:n 1. inf. löytä (muistat kai, että tA-vartaloiset verbit ovat VKS:ssa konsonanttivartaloisia ja mm. passiivi muodostetaan konsonanttivartalosta: löyt + ty, nyk. löyde+ tty)

2. imperat. yks. 2. pers. /ope/; tämä verbi on VKS:ssa e-vartaloinen, 1. inf. siis oppea (nyk. oppia : opi!)

3. pass. 2. partisiippi verbistä pyhätä, siis /pyhätty/; nykykieli ei käytä tällaista muodostetta, vaan verbiä pyhittää, pass. partis. perf. pyhitetty

4. prees. yks. 3. pers. /virkoopi/, inf. 1 vir(ɣ)ota : virkoan; VKS:ssa assimilaatio oa > oo (virkoa + pi > virkoo + pi) sekä persoonapääte -pi sivupainon jälkeen (huom. supistumaverbi, siis tavuluku vartalossa on 3: vir. ko. a.-), nykykielessä virkoaa

5. /ei vartioitse/ tai /ei vartioiθθe/, akt. 1. inf. vartioita, nykykielessä vartioida : vartioi : ei vartioi; monet nykykielen i- ja Oi-vartaloiset verbit taipuvat VKS:ssa kuten tarvitsen : tarvita, näin myös vartioita

6. /eläpi/ /hallitsepi/ tai /halliθθepi/; inf:t elää, hallita; kummassakin verbissä yks. 3. pers. pääte -pi, joka elä-vartalon jälkeen on analoginen, hallitse-vartalon jälkeen äännelaillinen (nyk. elää, hallitsee)

7. /annoit/ on mon. 3. pers. imperf., nyk. antoivat (imperf. mon. 3. pers. pääte -t pro nykykielen -vAt); /kastettaa/ on pass. 1. inf. verbistä kastaa (nykykielessä käytettäisiin tässä akt. infinitiiviä kastaa); /käätä/ tai /käättää/ – lukutavasta ei voi olla varma! Edellisessä tapauksessa akt. 1. inf. ja jälkimmäisessä pass. 1. inf. Tämäkin verbi on VKS:ssa kons.vartaloinen, siksi inf. on käätä eikä kääntää, kuten nykyään, ja passiivi muodostetaan näin: käät + tä- + ps tai modus tai tempus ym.

8. /valvođen/ akt. 2. inf. instruktiivi verbistä valvoa; infinitiivin tunnuksessa on säilynyt analoginen alkuperäinen spirantti; /ajatelkaan/ imperatiivin yks. 3. pers. verbistä ajatella (päätevariantti -kAAn oli yleinen VKS:ssa); /eläkään/ /muistakaan/ pro eläköön, muistakoon (ks. selitystä edellä)

9. /ajatteleu/ /siunau/ yks. 3. pers. preesensejä verbeistä ajatella, siunata. Agricola käyttää persoonapäätettä -U melko usein (kehitys ehkä: ?anta + pi > antaβi > antav > antau ja sitten nykykielen antaa). Pääte on äännelaillinen tapauksessa /ajatteleu/, jossa se on painottoman tavun jäljessä, mutta analoginen tapauksessa /siunau/: kyseessä on supistumaverbi, siis vartalotyyppi siu.na.đa + persoonapääte ja siitä siunaa + pi.

10. /käsittäkäät/ imperatiivin mon. 2. pers. verbistä käsittää ’ottaa kiinni’; pääte on VKS:ssa -kAAt(te) tai -kAAt(tA), nykyisin kAA (’Ottakaa meille kiinni kettuja’ tai ’Pyydystäkää meille- -’)

11. /lähtees/ 2. inf. inessiivi verbistä lähteä; nykykielessä e-vartalon e muuttuu i:ksi 2. infinitiivin tunnuksen edellä (lähte/ä, mutta lähti/e + ssä), mutta VKS:ssa näin ei aina tapahdu (morfeemianalyysi: lähte- + e + ssä); muodossa on myös loppuheitto (-ssä > -s)

12. /kootkaan/ imperatiivin yks. 3. pers. verbistä koota; päätevariantti -kAAn pro nykykielen -kOOn (tässä on lisäksi inkongruenssia, sillä subjekti on monikollinen vedet; nykykielessä kohta kuuluisi Kokoontukoot vedet); /nähtää/ on pass. 1. inf. verbistä nähdä (nykyään käytettäisiin aktiivin 1. infinitiiviä)

13. /nuhtelit/ on imperf. mon. 3. pers. verbistä nuhdella, nyk. nuhtelivat (ks. selitystä kohdasta 7); /edestoit/ sama kuin ed., verbistä edestuoda ’tuoda esiin’

14. /ollut ovat/ perf. mon. 3. pers., jossa partisiipin muoto on jäänyt yksikköön (siis inkongruenssia), nyk. ovat olleet. Huomaa myös VKS:n sanajärjestys, joka on usein saksan kielen mukainen

 

Harjoitus 33.

1. /pehmiätä/ pro pehmeää; eA-yhtymän asemesta iA, part. pääte -tä sivupainon jäljessä

2. /leten/ 2. inf. instr. verbistä letä (nyk. lentää : lentäen), joka on VKS:n kons.vartaloisia tA-verbejä

3. /monna/ kons.vartaloinen essiivi sanasta moni : monen (nyk. monena); /eläisäns/ 2. inf. iness. + ps (nyk. eläessänsä / eläessään); VKS:ssa 2. inf. usein tyyppiä eläissä, laulaissa, sanoissa (niissä äe, ae, oe ovat diftongiutuneet > äi, ai, oi); inessiivissä yksi s ja possessiivisuffiksissa loppuheitto)

4. /yljän/ genetiivi sanasta ylkä. Tämä sana periytyy VKS:n ajoista ja on ylätyylinen, lähinnä käytössä Raamatussa. Siksi siinä on säilytetty VKS:n aikainen astevaihtelu. Sääntöjen mukaanhan genetiivin pitäisi olla *ylän (niin kuin selkä : selän). Sanan merkitys on ’sulhanen’

5. /neinä/ yks. essiivi sanasta neiti. Tämä sana taipui yleensä e-vartalona, siis neiti : neiden : neiteen ­: neittä (aivan kuin lapsi : lapsen : lapseen : lasta) ja essiivi perustui usein konsonanttivartaloon: neit + nä, josta assimilaation jälkeen nein + nä. Kun nasaali lyhenee (nn > n), tuloksena on neinä, siis nykykielen muodon neitinä tai neitona vastine (’nuorena neitona’)

6. /naipa/ akt. 1. partisiippi verbistä naida; tunnus -pa pääpainon jäljessä (nyk. naiva, merkitys ehkä ’naimisiin haluava’)

7. /muođosans/, iness. + ps, nyk. muodossaan (inessiivissä yksi s, ps:ssa loppuheitto)

8. /molemat/ pro molemmat (nasaali lyhentynyt, siis mm > m)

9. /leivätä/ abessiivi sanasta leipä; nykyään abessiivin päätteessä on kaksi t:tä, VKS:ssa vain yksi

 

Harjoitus 34.

HUOM. Lukuasuihin ei ole merkitty spirantteja vaan nykykieliset äänteet (esim. d ja ts)

edheskieuden = edeskäyden akt. 2. inf. instr (EDESKÄYDÄ)

Andacat = antakaat imperat. m. 2. p. (ANTAA)

atrioitzeman = atrioitsemaan 3. inf. illatiivi (ATRIOITA)

annoi = annoi ’antoi’ indik. imperf. y. 3. p (ANTAA)

rauituxi = ravituksi pass. 2. partis. transl. (RAVITA)

sanoden = sanoden ’sanoen’ akt. 2. inf. instr. (SANOA)

oleuan = olevan akt. 1. partis. akk. (gen.) (OLLA)

ylesnosnuexi = ylesnosnueksi ’ylösnousseeksi’ akt. 2. partis. transl. (YLESNOUSTA)

haastoi = haastoi ’kielsi’ akt. indik. imperf. y. 3. p. (HAASTAA)

sanoman = sanoman akt. 3. inf. instr. (SANOA)

ylencatzotta = ylenkatsottaa pass. 1. inf. latiivi (YLENKATSOA)

tapettaman = tapettaman pass. 3. inf. instr. (TAPPAA)

 

Harjoitus 35.

Lihavoidut sanat:

Elemete /elämätä/ on elämä-sanan yks. partitiivi

poians /pojans/ on poika-sanan heikkoasteinen omistusliitteinen muoto

parata nyk. paranta+a. VKS:n tA-verbien taivutus noudattaa pestä-verbin linjaa, ts. moni muoto perustuu konsonanttivartaloon: PARA(n)TA(a). Vrt. Herra paratkoon (nyk. parantakoon)

syndij /syntii/ Sanan synti yks. partitiivi, jossa assimilaatio > ii

Cwlten /kuulten/ aivan kuten luulten. Analoginen muodoste mallina VKS:n kons.vartaloiset tA-verbien infinitiivit kieltä, pestä ym. Jos kieltä : kiel(l)än, pestä : pesen, niin myös kuulta : kuulen, luulta : luulen.

HUOM. Tässä tekstissä on nykykielelle outo sana lainous (Agr. laijnous), Gananderilla laino(u)s, lainoominen ’dryck, sväljande’. Ehkä nykykielinen vastine voisi olla ahmiminen (kyseessä on sekä ylensyönti että ylenjuonti).

 

Harjoitus 36.

Kirianoppenuille /kirjanoppenuille/ kirjanoppenut-sanan mon. allatiivi (nyk. -oppineille). VKS: oppe+nut pro oppi+nut, oppenuet (vrt. lyhyet, oluet) pro oppineet

henen /hänen/ hän-pronominin akkusatiivi (nyk. hänet)

sanoden /sanođen/ Verbin sanoad:llinen 2. inf. instr. (nyk. sanoen), joka säilyi perinteenä vuosisatojen ajan

anoma /anoma/ (nyk. anomme) . Persoonapäätteet -mme ja -mmA vaihtelivat, ja nasaali (mm) saattoi lyhetä (m)

poleleni /puoleleni/ Geminaattalikvida (ll) on lyhentynyt (l)

cwlit /kuulit/ (nyk. kuulivat). VKS:ssa imperfektin ja konditionaalin muodoissa mon. 3. persoonassa -t pro nykyinen -vAt(he tulit, he tulisit, nyk. he tulivat, he tulisivat)

tachtopi /tahtopi/ (nyk. tahtoo) yks. 3. persoonan pääte -pi pro nyk. vokaalinpidentymä

annais /annais/ (nyk. antaisi). Antaa-verbin konditionaalin yks. 3. persoona. Heikkoasteisuus (i-diftongi -ai-) ja loppuheitto (i > Ř)

 

Harjoitus 37.

- unhottawat /unhottavat/ verbin unhottaa indik. prees. m. 3. p. = unohtavat (h:n metateesi unoh- > unho-)

- pidäisi /piđäisi/ verbin pitää indik. prees. y. 3. p. = pitäisi (heikko aste i-loppuisen diftongin edellä)

- sopi /sopii/ verbin sopia akt. 1. inf. = sopia (assimilaatio ia > ii)

- sydämesäns /syđämesäns/ nominin sydän omistusliitteinen insessiivi = sydämessänsä t. sydämessään (inessiivin pääte -sA pro -ssA; loppuheitto -nsA > -ns)

- tekepi /tekepi/ verbin tehdä indik. prees. y. 3. p. = tekee (persoonapääte -pi pro -V eli vokaalinpidentymä)

- hedelmät /heđelmät/ nominin hedelmä yks. partitiivi = hedelmää (partitiivin pääte -tA sivupainollisen tavun jäljessä; loppuheitto -tA > -A)

- wijmeisnä /viimeisnä/ nominin viimeinen yks. essiivi = viimeisenä (konsonanttivartalo pro vokaalivartalo)

- cuolluita /kuolluita/ partisiipin kuollut mon. partitiivi = kuolleita (assimiloitumaton tyyppi kuolluet, jonka monikkovartalo kuollui-; vrt. lyhyt : lyhyitä)

- cauhia /kauhia/ nominin kauhia perusmuoto = kauhea (-eA > -iA)

- säätty /säätty/ verbin säätää pass. 2. partisiippi = säädetty (konsonanttivartalo säät+ty)

- seoracunnasa /seorakunnasa/ nominin seurakunta yks. inessiivi = seurakunnassa (diftongireduktio eu > eo; inessiivin pääte -sA pro -ssA)

- colmanen /kolmanen/ järjestysluvun kolmas yks. genetiivi = kolmannen (geminaattanasaali lyhentynyt nn > n)

- hengelisellä /heŋŋelisellä/ nominin hengellinen yks. adessiivi = hengellisellä (geminaattalikvida lyhentynyt ll > l)

- wapattaia /vapattaja/ nominin vapahtaja yks. nominatiivi, jossa assimilaatio ht > tt

- cahten Cappaleen /kahten(a) kappaleen(a)/ nominien kaksi ja kappale loppuheittoinen essiivi = kahtena kappaleena