TEKSTI 25.

1 sääntö = säädös, säännös, käsky (r. stadga)

2 vaivainen = köyhä(inhoitolainen); rampa

3 Ruotsin allmosa on lainautunut jo keskiajan kirkkosuomeen ja mukautunut suomen isA-, ise-vartaloisiin nomineihin: almu(i)sa. Takaperoisjohdon avulla saatu almu esiintyy Rapolan (1965) mukaan ensi kerran vuoden 1642 Raamatussa.

4 'maankiertäjien, kulkurien'

5 paha(n)elkinen = ilkeä, pahantapainen; elkivallaisuus = ilkeys, holtittomuus

6 Inkongruenssi saattaa selittyä kontaminaatiosta: sulaa elkivallaisuutta + sulasta elkivallaisuudesta = sulaa elkivallaisuudesta

7 'heiveröisyyden, vammaisuuden'

8 /kerjäämään/

9 'ryhtyvät'

10 33.2

11 Ks. tekstin 11 viitettä 39

12 so. tänä päivänä ~ tällä päivämäärällä annetun ~ julkaistun

13 'viilaus-'

14 so. miehiä tai naisia (vrt. miehenpuoli, vaimonpuoli)

15 'harrastavan, harjoittavan'

16 Ks. tekstin 11 viitettä 8

17 1.3

18 so. siten, että saavat työstään ruokapalkkaa, maksavat työllään ruokansa

19 9.2

20 'puutteen-, hädänalaisten' 19.5.2

21 ylöspitäminen = elatus, ylläpito; ylöspitää = elättää

22 asettaa = määrätä, säätää

23 sisäl(le)tulo(t) = tulo(t), varat

24 'riittää' (nyk. murt. = täyttyä)

25 Ks. tekstin 13. B viitettä 2

26 'suuremmaksi ~ tuntuvammaksi lisäämiseksi'; asusta enän(n)ös 11.2 ja 11.5

27 /säätä/ 13.2.2.1

28 Ks. tekstin 12 viitettä 27

29 so. Kaarle X

30 'uusituissa, uudistetuissa' ("kerratuissa"); äänneasusta 9.1

31 17.5

32 'sopimattomuuksien, väärinkäytösten' (r. oordning). Saman ruots. termin vastineena esiintyy toisaalla siivottomuus.

33 'poistamisista'

34 23.5.2

35 Tässä viitataan tekstiin 22 (päivätty 30.8.1664) ja sen uusiin versioihin

36 'huolenpitonsa'

37 19.3.1.1

38 tila = tilaisuus, mahdollisuus (r. tillfälle); asema, elinehdot (r. villkor)

39 Ortografian mukaan kyseessä olisi illatiivimäärite: kaikkeen ylönpaltiseen kulutokseen säästävät. Lähdetekstissä ilmaus on objektina (all överflödig omkostnad besparar), ja akkusatiiviobjekti luontuu suomennokseenkin paremmin: kaiken ylönpaltisen kulutoksen säästävät, so. säästävät kaikissa liiallisissa kustannuksissa, välttävät kaikkia ylimääräisiä menoja.

40 'sen sijaan' 20.2 s.v. sijassa

41 lat. 'hurskaisiin (käyttö)tarkoituksiin'

42 'hyvin, melko'

43 Ks. tekstin 10 viitettä 61

44 Melko yleinen e:llinen asu kristel(l)inen voisi olla ruotsin vaikutusta: vanh. kristelig, nyk. kristlig. Ks. 13.1.1 Muist.

45 2.2 Muist.

46 so. meidän on pakko ~ aiheellista, olemme katsoneet aiheelliseksi

47 so. kun heidät kuulutetaan avioliittoon ensimmäisen kerran

48 Vrt. tekstin 18. A viitettä 101

49 so. lukea kiitosrukouksen

50 velkapää = velvollinen

51 'mahdollisuuksiensa (mukaan)'

52 kotovaivainen (r. husfattig ~ husarm) tarkoittaa köyhää, joka ei kulje kerjuulla. Vrt. huonevaivainen, VKS:n sanakirjan mukaan 'köyhäinavun varassa elävä loinen'.

53 'pieniin'

54 20.3

55 'huolehtia'

56 Predikatiivin sijasta 28.2

57 'nuoriso, nuoret'

58 23.1

59 'lastenkoti'

60 'perustettu'

61 Tulkittava adessiiviksi 30.1.3

62 'huolehdittu', so. lastenkodille on varattu vuotuinen määräraha

63 so. armollisesti lahjoitettu ~ annettu

64 'kestää, sallia, antaa myöten'

65 'siltä varalta, siinä tapauksessa'

66 19.2 ja 37.3.2

67 'köyhäintaloihin', ts. sen ajan kunnalliskoteihin

68 vaimoinpersoona on lähdetekstin sanan kvinnsperson käännösvastine. Passiivilause modernistettuna: siellä [nim. köyhäintaloissa] olevien naisten tulee hoitaa heitä; ks. 34.1 ja 34.4

69 ruokota = hoitaa; ruokko = hoito, elatus

70 Infinitiivi on relatiivilauseen määrite: nijldä Waimoinpersonilda, jotca siellä owat - - nautiten ylöspitämisens, so. jotka siellä ovat ja saavat elatuksensa - -. 2. infinitiivin instruktiivin käytöstä 37.5

71 pro säätyt = säädetyt

72 so. saavat jonkin verran ikävuosia ja voimaa ~ tulevat hiukan vanhemmiksi ja vahvemmiksi; jotain = hiukan, jonkin verran (vrt. r. något)

73 so. ovat saaneet kristinopin opetusta

74 /sijaa/ 'tilaa'

75 'Pohjanmerellä'. Ruotsalaiset käyttävät Nordsjö-nimen sijasta väliin nimitystä Västerhavet (lähdetekstissä Västersjö).

76 'saa'

77 po. Poica

78 'merille, merenkulkuun'

79 /kerjetä/ 'ehditä'

80 = pormestarin ja raadin (lähdetekstissä Borgmästare och Råds)

81 so. muiden asianosaisten (niiden, joita asia koskee)

82 = muistutuksesta, huomautuksesta, so. jos pormestari, raati tai muut asianomaiset kehottavat

83 so. johon kullakin näyttää olevan parhaat taipumukset

84 so. syntyperäisistä, syntyään ruotsalaisista

85 so. voi tulla lisää

86 Määritteenä ilmaukselle pitä - - pitämän wisun peräncatzomisen, ts. täytyy valvoa tarkasti kaikkea tätä; ks. 31.2

87 'maistraatin' (r. magistrat)

88 'tarkan valvonnan'; ks. viitettä 86

89 pitää asetus = noudattaa, seurata asetusta, menetellä asetuksen mukaisesti

90 = luetaan ääneen; ks. 18.4 ja 33.3

91 Ks. tekstin 21 viitettä 126

92 20.2 s.v. ala

93 lat. 'sinetin paikka'