Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Mikael Agricola
  2. 1600-luku: Uskonnollinen proosa
  3. 1600-luku: Lakikieli
  4. 1600-luku: Lyriikka
  5. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  6. 1700-luku: Lyhyt proosa
  7. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
II. MUITA 1500-LUVUN TEKSTEJÄ

10. Katkelma Juhana III:n kirjeen suomennoksesta, 1.12.1584
(n. kaksi kolmannesta)

Näytä kuva

Huom. Käännöksessä on runsaasti erityyppisiä lapsuksia: käännösvirheitä, kongruoimattomia adjektiivimääritteitä, anakoluutteja, painovirheitä ym.

ME 1 Jahan 2 see 3 Colmas Jumalan Armolla, 4 Rotzin, Göthein ia Wändin Kuningas, Isoiförsti 5 Suomenmaalla, Carelin, 6 Wådzski Pethin 7 ia Ingerinmalla wenähenmas, 8 ia ylitzen 9 nijden 10 Eistein 11 Wironmaal 12 härto. 13 Tegemmä 14 kaikillen 15 taidåx ia tiettäwex, 16 nijn hywest ylimeises quin alamaises 17 wirgas, 18 waicka me olemma palio sijtä murhetta pitänedt ia meiden Kuningalisen wiran puolest tehned meiden parastam ia suurta achkerutta, 19 että meiden Alamaiset see 3 ychteinen cansa 20 nijn hywäst Suomenmaalla ylitzen 21 quin koko waldakunnan eli Rijkin, machdais 22 köuitetyx 23 ia huokitetux 24 tulla 25 nystä 26 märettömist 27 Skydin tekemisest 28 ia mös wierasten waiuamisest, 29 quin 30 he ylizen 31 meiden tachton 32 owadt monet aijat olluet 33 cansa 30 raskautetut, nijnquin nijste monista ia erinomaisista 34 kieldokirioista 35 quin 36 sen päälle 37 ouat vlos käyned 38 (Samalmoto 39 monella mulla taualla quin me nijse asioisa olema tehnedt, quin ouat Tie kirioilla 40 Sanan merckillä, 41 matka rahoilla, ia nytt äsken nijlle 10 Tie kirioille 42 neliän tahkoisen 43 Signetin 44 alla painetun 45 ) ombi ymmertettäuä, 46 Ilman sitä quin 473 mutoin meiden vlos lähetettyden 48 vskolisten miesten ia palueliaitten 49 cautta suusanalla 50 ia kiriotuxilla, nijste asioista meiden Alamaisten 32 cans 51 samas 52 Suomenmaalla olema andanet tiettäuex tehdä, ia mös Mö 3 itze tääle Rotzin maal, sen 10 ychteisen cansan 20 cokouss eli Herran Peiwinä, 53 ia muutoin, olemma käskenet ia sulkenet, 54 Nijn mö 3 quitengin (sen pahemin 55 ) olema ymmertänedt että mingekaldaisil 56 tauoil taicka asioill, 573 olema nijtä asioi 58 aiatellit 59 poisestä, 60 ennen minitettyen 61 meiden alamaisten suuria waiwoia ia raskautta quitengin hee 2 kärsiuet sekä wekiwalda että wäryttä nijn nytt quin ennengin. Eninitten 62 nijldä 10 ylimeisildä thesä 63 meiden rijkis ia waldakunnas nin hywäst nilde quin 36 ouat meiden rackan neuuon andaiat 64 quin muilda, ia mös heiden paluelioildans sekä muidhen, 65 nin hywesti kaupamiesten 65 nin 66 mös kihlakunnan Fougdit, 67 Swrifwarit, 67 Huowid 67 ia Knichdit, 67 iotka heiden omia tarpeit ia asioitans 68 vsiast waieldawat 69 kachtia pein 70 meiden Rijkis eli waldakunnas, ia waicka heill ey ole oikeutta waatia ychtän Skydin teko, 28 edessaattamist, 71 eli mös muuta taruetta 72 quitengin hee 3 ey sen wähemmän wäkiwallal 73 ottawat talonpoilda 74 Skydin hewoisita, 28 ia mös itzens andauat panda 75 heiden tyens 76 öönsioilla 77 Rual 78 ia Jomal. Mutta sen päällä 79 että meiden alamaised, erinomaisest 34 ne quin 36 maan tien wieres asuwaiset 80 owat mahdaisit 22 tämen cautta, saada iongun huokiuxen 81 ia mös helpon: 82 Samalmoto 39 että se 10 matkamies eli waeldauainen mahdais 22 henen 83 kohtulisel rahallans saada sekä ruoka Juoma että mös muuta taruetta. Sentäden olema Me hywyden pein 84 neuwolisex aiatellet, että Krouwarin honed, 85 iotka Rotzin Lais kutzutan Tarwernerit 86 ia nyt neisä 87 monelle edesmennyille wuosille 88 ouat olluet 33 poispannut, 89 machdais 90 ioca paikas ylitzen caiken meiden Rotzin Rijkin eli waldakunnan, lijateckin 91 manteille iellens 91 ylesotetta 90 ia asetetta, ninquin Rotzin Lais sijthä iulkisest ombi kiriotettu sijne 10 24 . lugus Kuningan Palckis, 92 Sijtä samast asiast me mös tahdomma, että caicki meiden man Pääruchtinat, 93 Lainmiehet 94 eli Lagmannidt, Kihlakunnan miehet 95 sekä mös meiden Käskyleised ia Kihlakunnan Fougdit samas Somenmaas, caicken 96 pikemän 97 nytt tällä lähestulewaisell Talwell, 98 caicken 96 wimen 99 ennen kyntilän päiuä 100 ensin tuleuaista, 101 pitä oleman walmit matkansaattaman 102 ia asettaman Krouwareit 85 caikille manteillä quin 103 ombi enimitten 104 taruittapa, 105 erinomasest 34 nijhin suurin kylin quin 103 palio taloit 106 ia honeit 107 ombi, ioille paikoille mös cochta Skydin nimitteiät 108 Lain ielkin 109 pitä asetettaman, iotka hewoisitt 110 rahan edest nimittäwät 111 eli heitä quin 36 ey saa sia 112 Krouwarin honeis, 85 muihin kylin eli taloin 113 panewat, Ja mös senpäll 79 että täme meiden käskyn 32 ia tahton 32 sitä pikemin ia paremin tulis vlos toimitetuxi ia matkan saatetuxi, 114 Nijn tahdomma mö 3 että ne quin 36 owat olluet 33 nimitzmiehet 8 ne pitä nytt pandaman Krouwarix[i] 85 ia Wierasten wastan ottaiaxi, 85 iotka mös pitä oleman welkapäd 115 saaman ia pytämän 116 hywen waran ia neuwon 117 roan Joman, 118 ia mös hewosen tarwet 119 nijn että matka miehet iotca itzens heiden työns 76 luottauat 120 mahdaisitt 22 saada, heiden maxons 121 edest mitä hee 3 tarwitzewat, Ey heiden mös pidä kallemast 122 mymän nijllen 10 waeldawaisillen 15 mitä hee 3 tarwitzewat quin kochtulinen taita olla, Ja heiden tule otta ychdelt aterialt Roast 78 ia Jomast senmoisest quin 103 talon poial wara ia tila 123 ombi, puoli toista äyri, Mutta ne iotka tahtowat hywän roan 78 ia herkulisest toimitetun 124 monda rääthi, 125 quin 36 on tuoren 126 Härien, Wasikan, Lamban ia Caritzan liha, Hanhi, 127 Kanoi, Muni, Nisuist taicka perattu 128 Rukist leipä, Nyn 26 pitä nytä 26 maxettaman sen ielkin 109 quin lähimeisis Caupungeis myden 129 ia maxetan, Taicka 130 se waeldawainen sittä tahto ia anopi 131 Hanhe eli Kana, Cokonaista eli Puolda, Caritzat 132 eli mitä ikenens muuta se taita olla, nijn eij pidä krouwarin 85 sitä kieldämän sen maxon ielkin 109 quin se maxa ia täss ombi ennen kiriotettu. 61 Mutta ey quitengin 133 pidä ychdelläken oleman walda eli woima, 134 ylitzen 31 krouwarin 85 mielen waatia sitä quin henel ey ole wara, taicka paremba ioma taicka roka krydillä 135 tehdyn 136 eli muuthoin hywest toimitetun, 136 nijn machta 137 hän senkaldaista henen itze cansans 138 tuoda, taicka ilman nijtä olla, siehen 139 asti 140 hen tule siehen 139 Caupungin quin 103 hän nijthe taita saada ia löytä, Ja pitä mös Krouwarin 85 ottaman yhdeld Öökunnald 141 hewosen roast 78 poli äyri, ia kolme Peningi 142 ydest Olcki lyktest, 143 Ja ios kuiwa wosi 144 ombi ollut nijn että wähä wara 145 on heinist, nijn hän mahta 137 saada eli otta enämmen 146 raha edest, Mutta yhden Spannin 147 kauroi 148 eli ohrain edest tule henen saada nin palio quin lähimeisis Kaupungeis marckinan aijalen 149 maxa, Ey pidä mös oleman yhdelläken walda taicka woima 134 wekiwallal waatia krouwarilda 85 ylitzen 31 henen hywen tahtons, henellenshewosta, 150 Ja pitä mös yxi 151 meiden palwelioist taicka yxi 151 meiden rackan Rijkin eli waldakunnan neuwon andaian 152 palweliat 153 eli muiden meiden kunnialisten wapausmiesten, 154 iotka sinne ia tänne waeldawat, andaman yhdeld penikuormald 155 hewosen palcka 156 ychden Äyrin, Mutta meiden omat kiriankandaiat 157 iotca taicka 79 mäildä 158 eli meiden tyen 76 lähetethän, ioille mös yxi 10 erinomainen 34 mercki annetan, senpäl 79 että hee 3 nijstä 10 muista iotka omia asioitans 68 waeldawat sinne ia tänne, Rijkis eli waldakunnas,

mahdaisit olla eroitetutt ia mös tutudh, 159 pitä saaman nijlde 10 ennen nimitetyild 61 Krouwarild 160 kohtulisen tarpen 161 sekä hewosell että Roal, Mutta caicki muut, olkon 162 sijte kauppmiehed heidän taicka muiden palueliat eli kenengä ikenens hee 2 taitawadt olla, mactauat 137 såpia krouwarin cansa quin he parhan 163 hewosen palkast 156 taitauat, Mutta ios eij, nyn 26 machta 137 see 3 ialan käyde quin 103 ey itze 164 hewosta ole. Ja mös sen päll 79 että ennen nimitetyt 61 krouwarit 85 eli wierasten wastanottaiat, 85 mahtaisit 22 sen paremin woida sitä heiden wirkans ylespitä 165 ia edesseiso, 166 Nijn tahdomme Me mös tämen canss armolisest sooda ia ielkinanda 167 (nijllen quin siehen 139 wirkan pannan ia asetetan) wapaut 168 heiden kotons päällä quin 103 he asuuat, 169 kaikist vlos tegoist 170 ia mös muthoin muista pällä panoist 171 quin 36 päällä lange 172 taita, sekä tiettäwist että mös tiettämettömist 173 ninquin muilda meiden alamaisild ia talonpoildh 74 nijtä yles kannetan 174 ia ottetan, Samalmoto 39 Gärtist, 175 Porleist, 176 Aioist, 177 päiwätöild, 178 vloskiriotuxist 179 ia muusta pienist auwyst. 180 Samalmoto 39 mös, sen päl 79 että hee 3 mactaisit 22 ilman mitän 181 pitä 182 ia edessaatta 183 meiden omia kirian kandaita 74 quin ennen tessä sanottu 61 on. Nijn tahdomma Me armolisesta iälkin anda 184 heillä 185 sen pienen Auwn 186 quin 36 Nimitzmiehet 8 ennen owat talonpoilda 74 ottanet ia saanet, paitzi Woita ia Jywita, 132 Mutta ne iotka heiden wirkans ey yles pide ia kieldäwet matka wäeld heiden tarwetans 168 rahan edest, 187 ia see 3 taitan heiden pälens kannettux tulla 188 ia todex löytän, 189 nijn pite hee 3 rangaistettaman 190 lain ielkin. 109 Jos mös Jokun 191 Krouwari 85 taicka wierasten holhoia 85 enämen otta wierailda quin täsä ennen nimitetty 61 on, taicka mutoin teke wäryttä, ia se taitan henen pällens todistetta, 192 Nijn pitä heneld pois ottettaman se wapaus quin Me henel olemma suonedt. Sitälähin 193 pitä hän 194 henen wirgastans pois pandaman ia toinen henen sians quin 36 paremin taita edes seiso, 166 iellens 91 asettaman, 195 Nijn pidä ey mös yxiken 196 henens vskaldaman 197 wäkiwallalla wierastaman 29 ennen nimitettyi krouwareit 85 taicka heiden lapsins ia Perheins 198 ioisa kuisa 199 asioisa tekemän ylen paldisutta 200 eli wahingota, taicka mös enämill matkoill nautizeman 201 heiden palka hewositans 202 quin hän heiden cansans mären ia lijton 203 tehnyt on, Sen rangastoxen pärest 204 quin 36 Rotzin Lais ombi.