Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Mikael Agricola
  2. 1500-luku: Muita tekstejä
  3. 1600-luku: Uskonnollinen proosa
  4. 1600-luku: Lakikieli
  5. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  6. 1700-luku: Lyhyt proosa
  7. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
1600-LUVUN TEKSTEJÄ - III. LYRIIKKA

28. Laurentius Petri Aboicus: Otteita riimikronikasta Synopsis Chronologiæ Finnonicæ Rythmica Eli Ajan Tieto, 1658

Näytä kuva

Huom. Tekstissä on runsaasti sanaston erikoisuuksia, jotka selittyvät osin alkusoinnun, osin riimin tavoittelusta. Mainittakoon näistä seuraavat: wihdyi wierax tuonen , Linnan wäänsi , papix paisui , Pispax wäättin , Pappei paneman , suomeen suostunen , Puske puskeit puolacoita , Jumi Juthei juonicoita , Tule turwax tuocalaisten . Kuten Justander edellä Laur. Petrikin viljelee runsaasti loppuheittoisia asuja sellaisissa tapauksissa, joissa loppuheitto on proosassa harvinainen (esim. impf. lähet , selitt' , eritt' , Wapaht , saatt' , hajott' jne. 2. partis. syndyn , rämeill' , juopun , imperat. Hajot' , Carcot , Häwit' , samoin monet adverbityypit sekä nominatiivimuodot).

SYNOPSIS CHRONOLOGIÆ FINNONICÆ RYTHMICA 1 ELI Ajan Tieto, 2
 
Suomenmaan menoist 3 ja vscost, erinomaisest 4 Suomen Pispoist cungin Kuningan ajall, Lyhykäisijn rijmein 5 coottu a LAURENTIO PETRI Ab: Pastore Tamm: 6
- - -
Pispa suuri Suomenmaalle
Papix pandu pacanoille
1. Henrick 7 ensin Engelandist,
Sepä seurais tänne Ruodzist
Corkiat Erick Kuningasta
Suomeen silloin culkewaista;
Se sitt Suomes cansaa casti, 8
Suomalaiset vscoon saatti. 8
Jota pacanat pahax panit,
Taca ajoit, tyhmäst tapoit.
Sijhen sian sitt ainian
Toimitt' Jumal toiset pijan.
- - -
Cosca wuotta sata cului
Sitt cuin Suomeen vsco tuli,
Birger Järli 9 jalo Herra
Samoisi se Suomeen kerran,
Samois Hämesen huowinensa, 10
Woitti hämen jouckonensa: 10
Pacanat siel' caicki käänsi,
Vscoon oikiall opill wäänsi; 11
Hämen linnan lujan rakens, 12
Johon jällen jätti wäkens,
Cocht sitt Ruotzisa perusti
Suuren Stockholmin 13 kijrusti.
- - -
9. Maunus 14 sitten sijrryi sian,
Cuta caicki kijtit ijan, 15
Ruscoll' syndyn Pispa Suomeen,
Cosca wihdyi wierax tuonen, 16
Vnicangarell' 17 cannettin,
Turcuun ensimäis 18 haudattin,
Torkil 19 tain 20 pispan ajalla
Woitti caicki Carjanmaalla; 21
Caicki oikian vscoon käänsi,
Wiburihin Linnan wäänsi. 22
- - -
17. Maunus Tawast Mynämäest, 23
Hywin syndyn 24 hywäst wäest;
Tästä Paawi palio piti, 25
Kuningas cans tätä kijtti. 26
Suomell suurex hywydexi
Pysyi pispana wanhaxi. 27
- - -
Nämät caick' ehk 28 cansa castit, 8
Paawist cuiteng erimäst 29 estit;
Enä 30 paha 31 palwelit Paawi
Cuin oikiast opist otit waari. 32
Nyt olcon kijtos Jesuxen,
Joca lähet Lutheruxen!
Sepä opin selwäst selitt'
Paawin exyxist 33 meit eritt': 34
Ehk 28 se saarnais Saxalaisill',
Culkip' 35 sana Suomalaisill.
Cuin tuli cuuluis Kuningas,
Gösta 36 suur Ruotzin Ruhtinas,
Se samoitt' 37 Juutin juonen 38 taan, 20
Wapaht waiwast Suomenmaan, 39
Opin saatt' 8 oikian maacundans, 40
Sarnajat selwät seuracundans;
Paawist pahast Ruotzalaiset
Selit 41 sekä Suomalaiset,
Ain Apostolein saarnalla,
Ratk' 42 Lutheruxen tawalla. 43
Cutta 30 wuotta cuusi cului,
24. Her Martin Skytt 44 pispax tuli;
Hämesä se Adel asui,
Jonga poica papix paisui. 45
Waan jo ennen ensimäissä 18
Lutheruxen oppi 46 täsä
Mestar Pietar Särkilahdest 47
(Joc' oli tullut Saxast hahdes) 48
Oikein opetti Turusa,
Kylis, Kirkois ja Schoulusa,
Ettei Paawi palwellaisi. 49
Mutt' ain' Jesust' muistetaisi.
Ja cosc' itze pispa 50 tuli,
Jot' wanha ja nuori cuuli,
Sepä paawist perät erott'
Ruotzis, Suomes kirkon menot 51
Tai 20 Lutheruxen tawalla,
Käski messut isänmaalla,
Latinan laulut pojes hajott' 53
Mungit, Nunnat vlossamott' 54
Saarnans 55 lähett' Suomalaisill,
Hämäläisill, Carjalaisill,
Kijtää JEsust äitin kielell'
Eikä käydä Paawin teillä
Piti waarin Kircoist, Scholuist,
Menoist pyhist, luguist, lauluist,
Cahdexan caunist nuorucaista
Walitz Turust, Wijburista,
Maille muille matcustaman,
Mestareixi 56 menestymän,
Tarpex suurex Suomalaisill,
Pispan cuiteng culutuxill. 57
Cosca caicki caunist sääsi, 58
Lepoon sitte wijmein pääsi.
25. Mestar 56 Mickel Agricola
Syndyn vlias Vdellmaalla,
Turun Schoulmestarix säättin, 59
Sijtä wijmein Pispax wäättin, 60
Suomex kirjoi käänsi pränttijn 61
Joist' on Vsi Testamenti,
Psalmi-Rucous-Käsi-Kirja, 62
Joit oppiman ole wirjä. 63
Cosca Wenäjäldä palais,
Picaiseld 64 tääld pojes halais. 65
- - -
27. Paulus Juusten jalo miesi,
Turun, Wijburin tawat tiesi;
Turcuun tai 20 Wijburist tuli,
I. Cusa Pispan ensimmäis 18 oli. 66
Wenäjäll waeldaan 67 pandin,
Cusa pahoin cansa mendin: 68
Wuotta colme fangiutta 69
Kärsei cowa angarutta. 70
Tuli tai 20 wijmein Turcuhun 71
Cuoli sielä sijt sulcuhun. 72
Sitt oli suuri yskäwuosi,
Jona monda Suomes cuoli.
28. Sitte Pispa Laitilasta,
Papin poica Pappilasta,
Mestar Erich Erikin poica, 73
Joca opis oli oikia;
Miehex se cuin selwäx nähtin,
Kuningas Johald adelix tehtin. 74
Kirjoitti se caunin kirjan,
Suomenkielisen Postillan. 75
Catechismuxen, ja muuta,
Joisa on wanha ja uutta.
Tain 20 aialla rutto Suomes,
Lickui liki joca huones. 76
Turcu paloi tupinensa,
Kirco kempi 77 Kelloinensa.
Nuja sota 78 sitten oli.
Claus Fläming cansa cuoli. 79
Hertu Carlei tuttin 80 tuimax. 81
Adelill monell surkiax surmax. 82
- - -
29. Turcuun Ruotzist Rothovius.
Mestar Isachi Smolandus. 83
Vro 84 vlias, taitawa tawois,
Oikia opis, selkiä sanois,
Joca Pispax luodun luotu, 85
Pappei paneman 86 Suomeen suotu.
Sepä Suomest surun piti, 32
Sitä kirjatoingin 87 kijtti.
Corkian Schoulun, Gymnasiumin, 88
Toimitt Turcuun caiket 89 caunin.
Sitt Her Pietar Brahen awust,
Drotningin Christinan armost,
Academian Suomen saatti, 90
Kirjain pränttäjän Turcuun tuotti. 91
Ah mun armast Isänmaata,
Sangen suloist Suomen saarta!
Ei sill' 92 mennä Saxan wesill,
Oppi corke coton käsill. 93
- - -
Cuin tätä Suomi suurest suri, 94
Andoi Jumal armost juuri
30. Doctor Eskell Petræuxen, 95
Ruotzis syndynen, suomeen suostunen. 96
Teineil 97 Turus Ramatut 98 pyhät
Tai 20 kyll tutkei 8 kirjat hywät.
Turculaisi kirkoherran, 18
Opett' oikein monin kerran.
Biblian Suomex tulkitz 99 Suomel,
Caikell hywäx Herran huonel.
Andoi monda muuta pränttijn, 100
Joilla wireydens 63 näytti.
Ett näin wirastans warin piti, 32
Sill oli Pispax tuleman witi. 101
Olip oike opettaja,
Siweyten totuttaja.
Eij se rämeill' räyhäille,
Eikä juopun juomingeille. 102
Christin itzens waeldaan 67 anda, 103
Orpanellens 104 crunun canda. 105
- - -
Culje cuuluisa Kuningas,
Ruotzin Crunattu Ruhtinas,
CARLE Gösta 106 caunucoinen 107
Sangar sangen woimalinen
Puske 108 puskeit 109 puolacoita, 110
Jumi 108 Juthei 111 juonicoita, 112
Hajot' hahdet wihollisten,
Wieckain 113 wesil olewaisten
Tule turwax tuocalaisten, 114
Suomalaisten Carialaisten,
Carcot cauwas Wänäläiset,
Häwit' häpiäll häjynlaiset, 115
Wiholliset caicki caada
Rijdast meille rauha saata.
Että Ruotzis, Wijburis, Wirois,
Suomes suures, kylis, Kircois,
Olisit oikiat opettajat,
Opin oikian selittäjät.
Pidä pispat, papit meille
Ojendamas oikeil teille,
Joiden awull vscon cautta,
JEsus tääld' taiwaiseen auta.
Anna Herra Rauha caikille maacunnille,
Onni ja terweys cullakin 116 sädylle.