Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Mikael Agricola
  2. 1500-luku: Muita tekstejä
  3. 1600-luku: Uskonnollinen proosa
  4. 1600-luku: Lyriikka
  5. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  6. 1700-luku: Lyhyt proosa
  7. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
1600-LUVUN TEKSTEJÄ - II. LAKIKIELI

25. Kerjäläisiä, köyhiä, kulkureita ja laiskureita koskeva asetus, 21.10.1698 (§1, 4, 9, 10; stereotyyppinen johdanto jätetty pois)

Kuningal.sen Maij:tin
Uudistettu
SÄÄNDÖ 1
ja ASETUS,

Cuinga pitä tehtämän Kerjäläisten ja Waiwaisten 2 canssa jotca oikian Almosan 3 tarwitzewat, nijn myös Maanjuoxiain 4 ja Laiscain canssa. Annettu Stockholmis sijnä 21 . päiw. Locacuusa, Wuonna 1698 .

- - -

I. Että ne pahanelkiset 5 Laiscat, jotca sula 6 Elkiwallaisudesta 5 ilman Ruumin Heickouden ja Wirhen 7 waatimusta kärjämän 8 itzens lyöwät, 9 mahdaisit 10 sencaldaisen heidän Connudens tähden soweliasti tulla rangaistuxi, olemma Me Armosa hywäxi löytänet, 11 tämän Meidän tästä Päiwäst uloskäynen 12 Asetuxen cautta, anda täsä Stockholmis tehdä yhden Työ- Raspaus- 13 ja Kehräys Huonen, johon sencaldaiset Laiscat, olcon ne Miehen eli Waimon puolest, 14 nijn pian cuin he löytän, 11 jotain Kärjämistä edesäns pitäwän 15 Huoneisa 16 taicka Catuilla, 17 pitä sisällewietämän, cusa he sitten eij ainoastans heidän Rawindons hyödytöxen canssa 18 taida työtä tehdä, mutta myös sijnä siwus, kärsiwät Ilkeydelläns ansatun 19 Rangaistuxen.

- - -

IV. Ja että ne oikiain waiwaisten 2 ja tarwitzewaisten 20 kärjäläis Lasten Ylöspitämisex 21 ennen tätä asetetut 22 sisältulot 23 eij aina taida täytyä, 24 erinomattain 25 cosca callis Aica on, sentähden sen jalomax enänöxex 26 olemma Me tämän canssa Armolisest säättä 27 ja asetta 22 tahtonet, että nijncuin Corkeimast Autuas, 28 Hänen Cuningal. Maij:tins Meidän caickein rackan 19 Herr Isäm, 29 corkeimasa Cunnia Muistosa, 28 Hänen kerroituisa 30 Säänöisäns ja Käskyisäns, monicahtamain 31 secaseuraisutten 32 poistoimituxista, 33 nijn hywin Adelein 34 cuin Pappein ja Borgarein 34 Kihlauxisa, Wieraspidoisa, Ristiäisisä ja Hautamisisa, Wuosina 1664 . 35 1668 . ja 1669 . on näyttänyt Hänen corkeimast ylistettäwän Murhenpitämisens 36 Waiwaisista, neuwoden 37 ja käskeden uscolisia Alamaisians, että he sencaldaisisa Tiloisa 38 caickeen 39 ylönpaldisen culutoxen säästäwät, ja sijnä siasa 40 paremin mahtawat 10 anda muutamat Lahjat in pios usus, 41 erinomattain waiwaisten Awuxi ja Ylöspitämisexi; Mutta aiwan 42 harwat löytän, 11 jotca nimitetyisä 43 tiloisa jongun Christelisen 44 Anneliaisuden 45 näyttäwät, sijs olemme Me Armolisest kehoitetut 46 tämän canssa säättämän ja käskemän, Ensin, että caicki Morsianwäki ensimäises Cuulutuxes, 47 samalla tawalla caicki Lapsen 48 synnyttäwäiset Waimot, nijn myös muut, jotca Jumala Sairaudesta Terweyten auttanut on, cosca he sen edest Seuracunnas andawat Kijtoxen tehdä, 49 pitä oleman welcapäät, 50 heidän tilans, 38 Warans ja Woimans 51 jälken, andaman jongun Almosan 3 ja Awun Cotowaiwaisille. 52

- - -

IX. Edespäin mitä tule nijhijn wähijn 53 Lapsihin, jotca taicka 54 Isättömät ja Äitittömät owat, eli joiden Wanhemat ja Suculaiset nijn köyhät eli pahanelkiset owat, etteij he heistä eikä 54 taida eli tahdo lucua pitä; 55 Että sijs se on Christelinen 44 ja suuresti tarpelinen, 56 että Nuorus 57 tule hywin ylöscaswatetuxi, 58 ja caicki tila 38 laiscuten ja pahuten poisotetuxi, jongatähden Lasten Huone 59 täsä Stockholmisa on ylöspandu, 60 ja jocawuotiselle 61 Sisälltulolla 23 edescatzottu, 62 ja armoittettu; 63 Mutta nijncuin taidais 10 tapahtua, että ennen nimitettyn 43 Lastehuonen Sisältulot eij taidais kärsiä 64 että caicki sencaldaiset köyhät, erinomattain Isättömät ja Äitittömät Lapset, pidäis 10 sijhen ylöspidettäwixi 21 ja Caswatettawixi sisälle otettaman, sentähden olemme Me sijnä tilasa 65 tällä armolisest säättä 27 tahtonet, että ne muut Lapset, jotca Lasten Huonesen eij otetta taita, 66 pitä Waiwaisten Tupihin 67 otettaman, ja nijldä Waimoinpersonilda, 68 jotca siellä owat ruocottaman, 69 nautiten 70 ylöspitämisens nijstä Sisältuloista cuin Cotowaiwaisten ylöspitämisexi säädyt 71 owat.

X. Ja että nämät köyhät Lapset, erinomattain Pojat, nijn pian cuin he tulewat jotain ijälisexi ja woimahans, 72 nijn myös Christilisydesäns neuwotut owat, 73 sitä pikemin tulisit ansaitzeman itze Ruocans, ja sia 74 jättäisit wähemmille, jotca jällens heidän sians toinen toisens jälken sisälle otetta taitaisin; 66 Nijn pitä jocaitzen Ruotzin Skipparin, 34 joca purjehti Länsi-Meresä, 75 oleman welkapään, 50 joca Neljändena Wuonna ottaman yhden Pojan Lasten eli Waiwaisten Huonesta, jonga hän itze walita mahta, 76 Laiwa-Pojaxi, josta hänen, nijn usein cuin hän cotia jällens tule, pitä tilin tekemän, ja eij ole hänelle sallitu Poicaa wieralle Maalle hyljätä ja poistyköäns aja; Mutta cosca nimitetyt 43 Wuodet owat culunet, eli Poicaa 77 sillä wälillä on cuollut, pitä Skipparin oleman welcapään cohta ottaman toisen sen sian jällens; Ne muut jotca eij ole soweljat 45 Meren päälle, 78 eli myös etteij caickia kärjetä 79 sijhen ottaman, taitan Borgmestar Raadin 80 ja muiden joiden se tule 81 muistotuxen jälken, 82 Handtwärcareildä 34 wastanotetta, 66 oppiman jotakin tarpelista Käsityötä, johon itzecukin parhain näky olewan taipunut, 83 jonga cautta sitte ej ainoastans Merimiehiä, mutta myös caickinaisia Handtwärcareitä, cotona syndyneistä 84 Ruotzin Lapsista, taita enändyä. 85 Caiken tämän päälle, 86 cuin täsä Meidän Armolisesa Asetuxesam käsketän, pitä Meidän Ylimmäisen Ståthållarim, 34 Meidän General Governeurim, 34 Governeurim ja Maanherram, nijn myös Esiwallan 87 Caupungeisa, pitämän wisun peräncatzomisen, 88 että se caikella tawalla rickomata pitä pidettämän, 89 ja on Meidän armolinen Tahtom että tämä Asetus joca Wuosi Saarnastuolilda nijn Maalla cuin Caupungeisakin pitä ylösluetuxi tuleman. 90 Enämmäxi wahwudexi 91 olemma Me tämän omalla Kädelläm alakirjoittanet, 92 ja Meidän Cuningal. Sinetillam wahwista andanet; Annettu Stockholmis sijnä 21 . päiwänä Locacuusa, Wuonna 1698 .

CAROLUS.
Locus
Sigilli 93