Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Mikael Agricola
  2. 1500-luku: Muita tekstejä
  3. 1600-luku: Uskonnollinen proosa
  4. 1600-luku: Lyriikka
  5. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  6. 1700-luku: Lyhyt proosa
  7. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
1600-LUVUN TEKSTEJÄ - II. LAKIKIELI

24. Henrik Florinus: Otteita vuoden 1686 kirkkolain suomennoksesta, 1688

Näytä kuvat

c. Papin wirasta (19. luku, §20–23)

§. XX. Cusa 1 Kirckoherran alla 2 on usiambi cuin yxi Pitäjäs, 3 ja ne palwelluxella edescatzotan 4 sekä yhdeldä Kirckoherrald että yhdeld Cappalaiselda, nijn pitä Kirckoherran enimmitten 5 Pääkircosa, jos sijhen enä 6 wäke tule, Sarnaman, caxi eli colme Pyhä- ja Sarnapäiwä järjestäns, 7 ja pitäkän Cappalainen sillä wälillä palweluxen toises Kircosa, nijn hywin 8 myös sarnackon 9 Kirckoherran sias Pääkircosa, cosca Kirckoherra teke palweluxen toises Kircosa. Mutta cusa ei yhtän Cappalaista ole, pitä Kirckoherran nijn laittaman, 10 että Jumalan Palwelus nijn hywin yhdes 1 cuin toises Seuracunnas welwollisest 11 ylöspidetän. 12

§. XXI. Jos jocu Pappi tule julkisest huutoon, 13 eli joldain soimatux häpiälliseen Työhön, 14 jota Mailmalisen 15 Oikeuden tule duomita, silloin pitä händä Lain ja laillisten asetusten jälken 16 käskettämän wastaman nijncuin muutkin, ja olcon nijncauwan Wirasans, sijhenasti että Duomio Asian ylitzekäy. 17 Jos hän woitetan, 18 ja Asia käy Hengen ja Cunnian päälle, 19 ja ei tule Armoon otetuxi, 20 nijn pitä Pispan poispaneman 21 hänen Papin Wiralda, ja hänen sijtte seisoman 22 Mailmallisen Rangaistuxen. Jos se nijn on, että hän saa Armon, nijn hywin Hengen cuin Cunniangin puolesta, nijn hän cuitengin pannan pois Wiraldans, ja se seisocan Meidän tykönäm 23 ainoastans, jos 24 Me hänen merkillisen 25 parannuxens päälle, 26 tahdom anda hänen nautita 27 jongun edesauttamisen 28 muihin Maanpaickoin, 29 ja ei sinne cusa hänen tiettäwä Työns 30 taita pahennuxen ylöskehoitta; 31 Ja cuin nijn tapahtu, nijn Me tahdom Pispalle sen tiettäwäxi tehdä, että hän mahta 32 hänelle Wiran jällens 33 anda. Jos jocu Pappi teke Miestapon hädäs, eli oikias Hengens warjelluxes, 34 nijn hänen canssans pitä tehtämän Lain jälken; Ja nijncauwan cuin Asia Oikeudes rijppu, 35 pitä hän itzens pois 36 Wircans toimituxesta.

§. XXII. Ei pidä Pappein ajaman muita Asioita Lain ja Oikiuden edes, cuin nijtä, jotca heidän oman Personans, Waimons, Lapsens, Perhens, eli Pappilan owat, 37 eli myös nijtä, joiden edeswastauxex 38 he owat erittäin 39 Pispalda ja Consistoriumilda 40 täydel woimalla 41 siaan pandut. 42 Heidän pitä myös carttain 43 ja harwoin Rucouskirjoilla, 44 Cannekirjoilla, 45 ja erinomaisest 39 Todistuxilla Sanancuulioittens edest itzens ulosandaman, 46 ja ei secoittaman heitäns 47 muihin Mailmallisijn Asioin 48 ja Toimituxijn, joihin ei heidän mitän tule, 49 ja heitä heidän Wircans toimituxes estäwät.

§. XXIII. Se pappi joca itzens heittä 50 laiscuteen, Haureuteen, Juopumiseen, ja secoitta hänens 51 pahendawaiseen seuraan, Wannoo, kiroile, juo ja täärä, 52 lyö Kortti eli heittä Terningi 53 Rahan eli Calun päälle, 54 eli muuta sencaltaista luwatointa teke; Nijn myös se joca Pispans ja Esimiehiäns wastan 16 on ynsiä ja tottelematoin, nijsä Asiois cuin heidän wircaans tulewat; 55 pitä ensimäisen kerran ajax 56 pois wiraldans pandaman, ja Pispa Consistoriumin canssa jacacon toisel toimellisel 57 Papille hänen puolen Palckans ja sisältulemistans, 58 joca Palweluxen nijncauwan edesseiso; 59 Ja jos ei hän sijttekän itzens ojenna, 60 nijn pandacon peräti 61 pois, ja toinen hänen sians asetettacon. 62