Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Mikael Agricola
  2. 1500-luku: Muita tekstejä
  3. 1600-luku: Uskonnollinen proosa
  4. 1600-luku: Lyriikka
  5. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  6. 1700-luku: Lyhyt proosa
  7. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
1600-LUVUN TEKSTEJÄ - II. LAKIKIELI

23. Asetus lastenmurhista, 1.3.1681

Näytä kuva

Cunig.sen Maij:tin
Asetus Lasten Murhasta.

ME CARL Jumalan Armost Ruotzin, Göthein ja Wändein Cuningas, 1 SuuriRuhtinas Suomesa, Hertua Skånis, Estinmaalla, Wirois, Carelis, Brehmis, Verdis, Stetin-Pommeris, Cassubis ja Wendis, Rugenin Ruhtinas, Ingerinmaan ja Wissmarin Herra; Nijn myös PhaltzGreifwi Rheinin Bejerisä, Gulichin, Clewin ja Bergin Hertua. Teemme tiettäwäxi, että nijncuin yhteisesti 2 Syndi päiwä päiwäldä, tämän Mailman pahana wijmeisenä Aicana caswa ja wallan saapi, nijn myös erinomattain 3 en 4 me mielelläm cuule ja ymmärrä, cuinga Meidän rackahasa Isänmaasa Lasten murha enämmin cuin ennen tapahtu ja lisändy, jota eij ilman suurta Rangaistoxeta 5 pidetä, 6 cosca Murhan tekiä kijnni saadan ja Työ nijn selkiä ja julkinen 7 on, ettei sijtä ole epäilemistä. Mutta nijncuin semmoiset Ihmiset, jotca tämän pahan Työn tekewät, eij ikänäns eli harwoin tahdo Murha tunnusta, waan edeswetäwät 8 sikiän 9 eli 10 ennen aicojans, eli synnyttämisesä eli cohta sen jälken jostacusta muusta ja eij heidän syystäns cuolleen olewan. 11 Että sitten meidän Duomarit semmoisis Asiois olis wapahat, nijn ettei he eikä 12 kewiästi, eikä angarasti 13 semmoisisa epälewäisisä 14 ja pimiöisä 15 Asioisa itzens käytä. 16 Sentähden olemma me hywäxi löytänet 17 uudista meidän endisen Asetoxem Lasten murhasta, semmoisille ilkiöille 18 Waimoille 19 jälkenkäyttämisexi 20 ja warotuxexi: Nijncuin me myös tällä muoto 21 sen julistamme, tiettäwäxi teemme ja päätämme, että se Waimo joca Salawuotehesta 22 itzens tunde rascaaxi 23 ja eij sitä kenelläkän ilmoita ennen synnyttämistä, waan pyytä 24 yxinäns olla synnyttämisen aicana, ja sen jälken Sikiänsä warjon pane, 25 hänen Estelemisens, 26 että se oli cuolluna 27 syndynyt eij händä pidä 28 auttaman cuolemasta jos se nijn löytän olewan 29 ja Sikiä täysinäisexi. 30 Ja että tämä caikille sitä paremmin olis tiettäwä, ja eij keneldäkän 31 tietämättömäxi 32 sanotta 33 taidais, on Meidän armollinen Tahtom ja angara Käskym caikille Meidän General Gouverneureille, 34 ylimmäiselle Ståthållarille 34 Stockholmis, Gouverneureille, Maanherroille, Ståthållareille ja Käskyläisille, 35 nijn myös Bormestareille 34 ja Raadeille Caupungeis: samalla muoto Archipispalle, Pispoille, Superintendenteille, 36 Prowasteille ja Kirckoherroille, että tämä meidän awoin kirja 37 coco Meidän Waldacunnasa Caxi eli Colme kerta Wuodesa pitä julkisesti ylösluettaman 38 eij ainuastans Kirkoisa Pyhä- ja Rucouspäiwinä, cosca 10 Nuori cansa 39 enimmästi on coosa, mutta myös käräjöisä: caikilla nijlle cuin tästä waarin otta tule 40 pitä oleman todistus sen pälle, 41 että tämä meidän päällepanom, 42 nimitetyllä 43 tawalla on ilmoitettu ja ylösluettu, jonga jälken 44 me sitten käskem meidän Duomarin 45 heitäns käyttä, 46 ja että Pahuus, joca paljon walda on saanut, tulis rangaistuxi ja nijn palion cuin mahdollinen on pois estetyxi, nijn myös Jumalan Wiha cuin semmoisen cauhian pahan Työn tähden Maan ja Waldacunnan ylitze taidas käydä, 47 tulis sowitetuxi ja lepytetyxi, sen caldaiset Waimot cuolemahan, tämän Placatin 48 sisälläpitämisen jälken 49 Duomita. Jota 50 he myös murhetoina 51 ja sitä wapahambana tehdä taitawat, cuin jocainen edeldäpäin on sen tiennyt ja taitanut tietä, cuitengin sitä wastaan tehdä rohgennut 57: Jonga 50 jälken jocaitzen 52 händäns pitä käyttämän. 53 Sixi paremmaxi wahwistoxexi 54 olemma Me tämän omalla Kädellä alle kirioittaneet ja Cuningallisella Secretillä 55 wahwista andaneet. Kongzöhris 56 annettu 1. Päiwänä Maalis Cuusa Wuona 1681.

CAROLUS.