Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Mikael Agricola
  2. 1500-luku: Muita tekstejä
  3. 1600-luku: Uskonnollinen proosa
  4. 1600-luku: Lyriikka
  5. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  6. 1700-luku: Lyhyt proosa
  7. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
1600-LUVUN TEKSTEJÄ - II. LAKIKIELI

21. Aateliston ylellistä pukeutumista koskeva asetus, 30.8.1664

Kuningalisen Maijestetin
Asetos Eli Käsky,
Muutamitten Sijwottomutten 1 poispoistamisest waattein parsis, 2 sekä Adelin, että muiden Säätyin Personain 3 tykönä 4 täsä Waldacunnasa.

- - -

Me Carl 5 Jumalan Armost, Ruotzin, Göthein 6 ia Wendein Kuningas ia Periförsti, 7 Suuri Ruchtinas Suomehen, 8 Hettua 9 Skånijn, Estinmaahan, 10 Wiroin, 11 Carelijn, 12 Bremijn, 13 Werdijn, Stetijn, Pommerijn, Casubijn 14 ia Wendijn, 14 Försti 7 Rygijn, Herra ylitze 4 Ingeriunmaan ia Wismarin, nin myös Rheinin Paltz Greiffwi 15 Beijerissä, Gulichin, 16 Clewin ia Bergin Hertua &c. Teemme tiettäwäxi, että me ylenmielen 17 ia erinomaisen 18 mielicarwauden cansa ymmärämme, qwinga Ylpeys coreudesa ia prameudesa 7 muutamitten Säätyin Personain tykönä, 4 Adelitten 7 ja muitten, nijn hywin muutoin jocapäiwäises elämäkerras, 19 qwin erinomaisest 18 waatein parres, 2 enämmin ia enämmin idzens näyttä, 20 waicka sijtä, ei ainoastans, sen Corkeimman Jumalan angara wiha, costo ia rangaistus ylidze 4 maan pidä peliättämän, mutta myös heidän oma wahingons ia häwindöns, 21 iotcka nijn heidän hyvydens, 22 omaisudens ia tawarans, turhudesa culuttawat ia häwittäwät; paidzi sitä, seura sijtä puuttumus 23 ia wahingo Isänmaalle ychteisest, 24 sijnä että sen callijt ia parhat calut 25 lähdetetän, 26 ulko ia wieraillen maillen, 27 ia sen edest harwoin muuta tuodan iällens, 28 qwin enin osa Kräämä calua 29 ia caikinaista callista työtä, ioka sopipi 30 sencaldaisen ylenpaldisen ia turhan coreuden ylöspitämisexi, 31 Cutta 32 maan hyfwys 22 pidäis cuitengin toisin toimitettaman, 33 ia tarpelisemitten 34 caluin lunastoxexi 35 käytettämän. Mingätächden Me olemma syyn saanedt, sencaldaisen sijwottomuden ia luwattoman coreuden, caickein säätyin seasa, 36 nin hyfwin iokapäiwäises elämäs, qwin mös caikis tilois, 37 ychteisest 24 poispoista, estä ia kieldä, ninqwin Me mös täsä, ia tämän awoiman 38 kirian 39 woimalla teemme, totisest ia cowasti päälle pannen 31 ia käskeden, 40 ettei yxikän, taicka 41 Adeli eli muu, Mies eli waimo, tästä edhes, pidä rochkeman, 42 canda waatexi, 43 eli waaten päällä, Culda eli Hopia duuki, 44 Culda Tubijni, 45 eli atlaski, 46 cullal eli Hopialla caunistettuia, Culda ia Hopia litziä, 47 pärlyin 48 eli callein kiwein cansa panduja, 49 glasi brämei, 50 nin mös caikinaisia silki nöriä 51 ia spitziä, 52 ynnä 53 langa knyttingein, 54 ia caickein muiten ommelduin, sisälpanduin, 55 knyplöityin, 56 callijst burderattuin, 57 eli millä tawalla eli muodoll ikänäns, langast, Knytingist cudottuin 58 töiden cansa, nijn mös ylenpaldiset lijnawaatett, nijn miesten qwin waimoin tykönä, 4 qwittengin 59 ey täsä ole kielty 60 Ridderskapi 7 ia Adeleita pitämäst yxi kerta eli laskos Snörij 61 silkist eli Rigarnist, 62 sormen leweys, mutta ey cullast eli hopiast eli caikinaist slaja 63 litzuja, 47 palwelioitten waateisa ia liberijsä, 64 knapit mös sallitan, ne qwin owat halvimmast eli massiv 65 cullast ia hopiast, wissin dusina lugun jälken, 66 ilman ylönpalioutta, nin että ulkonainen muoto eli caunistos, ey machda ylidzekäydä 67 idze materiat 68 eli ainet, iosta waatet techty on, ioko 69 se sijs olis werast, silkist eli willaisest, idze waatet eli puku pitä mös yxikertaisen rihman cansa tafftist eli atlaskist 70 pandaman, 71 qwittengin nin etteij yxikän puku enä 72 saa rihma pitä, 73 qwin ychden cappalen eli 120 Ruodzin kynärä: 74 ja Me tachdomme että tämä käsky, caicken nijden päälle, 75 qwin täsä ylösluedeltu 31 on, pitä ymmärtettämän, 76 idze cungin, nin waimon qwin miehen omist waateist ja caunistoxist, nin hyfwin häisä, qwin mualla, mutta ey pidä täsä taloin cappaleita 77 eli satuloita ja hewojsen caluia 78 ymmärettämän, erinomaisest Ridderskapin 7 ja Adelitten tykönä; 4 sitä likin, 79 ninqwin coetelmus 80 on osottannut, qwinga monda caikisa nijsä ylösluetelduisa, 81 sitte qwin heildä kielty oli, owat cwittengin sen sian ylös ajatellet 31 monda juonda, nin hyfwin muodois 82 ja waatten parsisa, qwin calleisa 83 ja taitawisa töisä, 84 sekä muisa waateisa että kraisa, 85 myssyisä ja caikinaisisa pään peitosten parsisa, 86 aina käsijn ja jalkoin 87 asti; Sentächden me tachdomme täsä asetta 88 ja päällepanna, 31 ettei ychdengän pidä idzens, eli hänen omians, 89 waatettaman ylidze hänen säätyns, 90 ja että caicki se qwin suureen coreuteen ja culutuxeen tule, 91 sijnä siwusa 92 todella coëtaan 93 ylöslöyttyxi 94 Lain petoxexi, 95 ja tämän asetoxen rikoxexi, joiden seas 96 mös, se paha muoto, 82 qwin waimoin hametten 1 maatakäwäisemises 97 tapahtu, nin mös Glasiknappein, ja Corwarengasten ynnä Glasicaulusten 98 ja muitten glasista techtyin cappalden 99 cansa, nämät caiki täsä poiskieldän, 60 ja joka uskalda sen caldasit 100 canda, olis se mies eli waimo, nuori eli wanha, ja sen cansa saawutetan 101 eli ylidzewoitetaan, 102 pitä sacko wätänän, 103 nin qwin ikänäns olis jongun ylitzekäymisen 104 technyt, nijstä qwin täsä on nimittety, 105 ja sen sillä tawall, että ensimäisel eräl 106 annetan 70 dal: 107 Hopiaraha Riddarihuonesen, jos se wiallinen 108 on Adeli, mutta ios ey hän ole Adeli, nin wetäkön 109 saman Summan likimäisen Hospitalijn, 7 cuittengin nin että päälle candaja, 110 molemmist näistä saa colmannen osan, nin mös pitä ennennimitetty 111 wialinen, miehen eli wajmon puolest, 112 joka erä, 106 caxikertaisest rangaistaman, nin usen qwin he tämän cansa tiotetaan, 113 ja wielä sittäkin pois paneman ne waatet, iotka tätä wastan 114 cannetan, iällens caxikertaisen rangaistoxen alla, sitä endistä wastan, 115 mutta ey tämä pidä ennen edes käymän 116 cwin tulewana kesänä Johannexen päiwäst 117 qwin kirioitetahan 118 1665 nin että idzecukin sillä wälillä ilman sakota 119 sen qwin idzecukin idzellens toimittanut eli techdä andanut on, Juchlapäiwinä ia ioka päiwä machta canda ia nauttia: 120 mutta ey enämbj. Me käskemme sijs caickia nijtä, ioille tämä tule 121 ia meidhän tächtemme tachto 122 eli pitä tekemän eli täyttämän, että he tämän iälken idzens laittawat, 123 eikä riko tätä wastan iolla culla 124 tawalla. nin rackas 125 qwin heidän on tämän päälle 4 seurawaista rangaistusta wältä. Enämmäxi wachwistoxexi 126 olemme me tämän meidän Kuningalisella Secretillem, 127 nin mös meidän Corkiast Cunnioitetawan Rackahan Fruu Muorim, 128 ynnä nijden muiden, meidän ia meidän Waldakundam Respectivè 129 Edesseisoitten 130 ia Hallidziain alakiriotuxella wachwista andaneet. Annetu Stockholmis sinä 30 Päiwänä Elocuusa Wuonna. 1664.

Hedevvig Eleonora. 
  
                         L. S 131 
  
Pietari Brahe, Greifwi 
Wijsingborihin, R: W: 132 
Drotzi 
  
Gustaf Otto SteenbockCarl Gustaff Wrangel
R: W. AmmiraliR: W. Marski
  
Gustauus BondeMagnus Gabriel Delagardie
R: Walda. Skatmestari. 133R: W. Cansleri