Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Mikael Agricola
  2. 1500-luku: Muita tekstejä
  3. 1600-luku: Lakikieli
  4. 1600-luku: Lyriikka
  5. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  6. 1700-luku: Lyhyt proosa
  7. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
1600-LUVUN TEKSTEJÄ - I USKONNOLLINEN PROOSA

18. Joosef Kolckenius: Urjalan kappalaisen Henrik Malmin vaimon Catharina Barkin sekä Benjamin-vauvan ruumissaarnan personalia, 1698

a. Catharina Bark

PERSONALIA

NIjncuin me Jumalan Caickiwaldian Awun cautta, olemma opetetuxi tulleet 1 synnyttäwäisten 2 Autuudesta, jotca Uscosa, Rackaudes ja Pyhydes Siweyden canssa 3 pysywät; Ja että 4 tämä, meidän näillä Awuilla caunistettu 5 Sisarwainajam, synnyttämisen Waiwasa wäsytetty, HErrasa autuallisest pois nuckunut 6 on, emme sijs taida laiminlyödä, meidän Seuracunnisam Christillisest ja Cunniallisest otetusta Tawasta, 7 hänelle ansaituxi Cunnia-Muistoxi, hänen Syndymisestäns, Christillisest Elämästäns ja autuallisest Lähdennöstäns 6 tästä Mailmasta, jotacuta 8 edestuoda: 9 Nijn on tiettäwä että tämä muinen Jumalinen ja Cunniallinen MATRONA, 10 Hust. CARIN Nilexen 11 Tytär BARCK, on syndynyt Naatulasa Huittisten Pitäjäs, Wuonna 1660 . sijnä 10 . Päiw. Talwi-Cuusa, 12 Jumalisist ja cunniallisist Wanhemmista: Isä oli muinen Hoppman 13 Turun Praesidentin 14 Corkiasucuisen Herran Jöns Curjen, 15 ja sen jälken suuren Aica hänen Perillistens Cartanoitten Köyliön, Saaren ja Pijkoisten ylitze, 3 hywin uscottu 16 ja hywäs Arwos pidetty Nils Olewin 17 Poica Barck, Äiti Jumalisilla ja cunniallisilla Awuilla caunistettu Matrona Anna Martin Tytär Gråå. Joca 18 hänen luonnollinen Syndymäns, jongun tapaturman 19 cautta kijruhdettin 20 cohta 21 Wijcko ennen oikiata Synnyttämisen Aica, joiden cahden Wijcon sisäll, ei hän yhtän Rawindota tygöns 22 ottanut eikä myös Itcuun suutans awannut ollut; Jongatähden 18 hywin nimitetyille 24 Wanhemmille on suurembi Syy ollut, sitä picaisemmast tätä heidän wähä 25 Tytärtäns, hengellisen Syndymisen 26 cautta, oxaxi totiseen Wijnapuuhun 27 JEsuxeen Christuxeen ja hänen callijst ostettuun Seuracundaans, istutus Wesoxi 28 toimitta, tulduans 29 yhden Ajastajan wanhaxi hänen ijästäns on hänen Äiti wainajans ajallisen Cuoleman cautta 30 hänestä eroitettu cohta sitte cuin hän 31 Rinnasta wieroitettin, ja nijn on Ristiä candanut JEsus, jo Lapsudesa tahtonut hänen panna Ristin-Schouluun, 32 wahwistaxens 33 händä omaxens, nijncuin hän 34 Wuotta ennen Castesa Ristinmerkillä hänen itzellens merkinnyt oli, nijn myös wieroittaxens händä Mailmasta, että hänelle ajan päälle 35 JEsuxen Suloisus sitä makiambi olis. Sitte on Jumala muutamain Wuotten perästä edescatzonut 9 hänen Isällens puolisaxi ja hänelle Äitin siaan, Jumalata pelkäwäisen ja caunilla Tawoilla lahjoitetun 5 Matronan, Maria Walstenian, jotca sitä myöden cuin hän Ijäsä wahwistui, 36 jälken ruumillisen murheen pitämisen 37 owat waarin ottanet hänen Christillisydens Harjoituxista, ensist 38 opettanet hänelle Amu- ja Ehto-Rucouxet, ja muita Christillisen Opin Cappaleita; Sitte on hän 31 pandu Kirja lukeman Sisarens Miehen Hywästi oppeneen Her Simon Polvianderin Käden ala, 39 joca nyt on hywin Cunnioitettawa Kirckoherra Icalisten Pitäjäs. Cuudendena Wuonna toistakymmendä ijästäns 40 on hän andanut 41 itzens Sisarens Miehen, muinen hywinuscotun Erich Gottskalkin tygö, silloin olewan 42 Cruunun Waiwaisten 43 Edesseisojan 44 Seilin Hospitalis, 45 jonga tykönä hän Sisar wainajallens Huonen 46 Ascareisa suurexi Awuxi oli liki 3 . Ajastaica. Sitte oli hän racasten Wanhembains tykönä 1 Ajastajan. Wuonna 1680 . on hän hywinmainittuin 24 Wanhembains Tahdost mennyt Stockholmijn, ja cohta joutunut palweluxeen, muinen Wapasucuisen 47 Herran Erich Ährensköldin tygö, joca siehen Aican Cuningal:da Maijestetildä tuli asetetuxi 48 Ståthållarixi 49 Calmarijn, on tämä meidän Sisar wainajam händä sinne seurannut, palwellen händä uscollisest puolentoista Ajastaica: Ja nijncuin hänelle ikäwäxi 50 näkyi olla nijn caucana wieralla Maalla, cusa ei hän mitän Sanomita omaisistans saanut, on hän Wuonna 1682 . tullut Calmarista tacaisin Stockholmijn, aiwoituxes 51 anda 41 siellä itzens johonguun 52 cunnialliseen Palweluxeen. Waan ennen nimitetty 53 Gottskalck, (joca myös silloin osais 54 olla Stockholmis) on hänen ylitzepuhunut 9 seuraman canssans Suomeen, joca myös tapahdui, ja tuli nijn Erikin Päiwän 55 aican Seilijn, cusa hän Sisar wainajans tykönä oli Greuxen Päiwään 56 asti. Wuonna 1683 . coska hän sitte sai cuulla Isä wainajans rascasti sairastawan, läxi Seilistä händä oppimaan, 57 joca 58 lähin seurawaisna 59 24 . Päiw. Huhti-Cuusa ajallisen Cuoleman cautta HErrasa tääldä ercani. 6 Samana Wuonna cosca hän oli juuri täyttänyt 23 . Ajastaica, annoi hän racasten Wanhembains (sillä hänen Isä wainajans oli wielä elos, tätä ensist toimittaman ruwettais) 60 ja muiden omaistens Suosiost 61 itzens Christilliseen Awiosskäskyyn, 62 joca päätettin 9 . Päiwänä Joulu-cuusa läsnä olewaisen 2 nyt suureen Suruun jääneen, Hywinoppenen Herr HENDRICH MALMIN canssa, Cappalaisen täsä Christillises Seuracunnas, silloin olewaisen 42 Esquadronin 63 Saarnajan, Wapasucuisen Herr Öfwerstin, 64 Christian von Steffken Regemendis, 64 jonga canssa hän suurimmas Awiorackaudes eli 14 . Ajastaica ja 8 . Wijcko, hywästi siunattu 65 Jumalalda, Awioskäskyn Hedelmillä, cuin owat 4 . Poica ja 3 . Tytärtä, joista 2 . Poica ja 1 . Tytär Äiti wainajans canssa owat HERran tykönä autuat, waan 2 . Poica ja 2 . Tytärtä owat täsä radollises Elos, 66 surullisen Isäns canssa jälijllä, 67 joista 3 . erinomaisest 68 owat nijn nuoret, ettei he taida hawaita 69 sitä onnettomutta, cuin sencaldaisen halullisen 70 Äitin poislangemisesta 71 heidän ylitzens 3 tullut on, joita 72 HERra JEsus, joca paljo halullisembi on, cuin rackaingan Äiti olla taidais, armollisest lohduttacon ja ylöswalistacon. 73

Yhteises 74 elämäsäns on meidän Sisar wainajam racastanut Jumalata, wirjäst käynyt Kircosa, jota ei hän ole laimin lyönyt, cosca ikänäns hänellä tila 75 on ollut, tehden sitä raitijlla 76 Sydämmellä, nijn että, waicka pitkä oli Kirkon-Matca, eij hän cuitengan mitään maistanut ennen cuin Kircosta tuli, josta hän sai paremman Halun cuulla ja Mieleens panna, mitä Jumalan autuaxitekewäisesä Sanasa edespandin 9 ja opetettin, ja jota ei hän nijn täydellisest ymmärtänyt, on cotia tulduans tutkinut ja sen selitystä pyytänyt, usein nautinnut 77 HERran JEsuxen totista Ruumista ja Werta Uscons wahwistuxexi Jumalan Armosta ja Syndeins andexi saamisesta; Cotona Huonesans lukenut sydämmellisiä 79 Rucous- ja muita Jumalisia Kirjoja, harjoittanut myös Lapsians aina sitä myöden cuin he puhumangin owat ruwennet, Christillisyteen, Huonettans 46 on hän hywällä Toimella 80 edesseisonut, 9 joca nyt hänen surulliselle puolisallens, caickein muiden caipausten seas 81 sitä työlämmäxi lange. 82

Yhteises 74 Canssakäymises, on hän ollut Nöyryttä ja Cunniata osottawainen 83 itzecullengin säätyns 84 ja arwons perästä, 85 Kylällistens 86 canssa elänyt Suosios ja Sowinnos nijn paljo cuin ikänäns mahdollinen on ollut, ja sijnä, jos hän joscus närkästyä on osannut, 54 cohta sitä Sydämmestäns Jumalan edes catunut ja nöyrästi andexi anonut, mielelläns myös auttanut Waiwaisia 43 ja tarwitzepia 87 tilans 75 ja warans jälken. 85

Mitä hänen autualliseen Tääldälähdendöns 6 tule, nijn hän oli Jumalalda siunattu Ruumin Hedelmällä, jota cuorma candaisans hän ilman epäilemätä 88 ymmärsi, jongun ilmoituxen 89 cautta, että HERra tahdoi hänen päästä tämän Mailman Tuscast, jota hän toisinans ainoastans wähän ilmoitteli, ei tahtoin racasta puolisatans murhellisexi saatta ennen aicaans, waan on ruwennut wielä suuremman Murheen 90 pitämän Lapsistans ja Huonestans cuin ennen, ei ole myös unhottanut 91 murhettia 91 Sieluns eteen, 3 ja sentähden muutamia päiwiä ennen Joulua, nijncuin waeldaxens caiken lihan Tietä, 6 catkerilla Kyynelillä särkein Sydämmens nautitzi Wapahtajan JEsuxen Christuxen Ruumin ja weren HERran corkias Ehtollisesa, yhdistyxexi 92 Wapahtajans JEsuxen canssa, ja ijancaickisexi Sieluns Autuudexi, ja että synnyttämisen Aica wijpyi ylitze sen, cuin hän piti 93 oikian ajan olewan, on hän silläkin ajalla käynyt Kircos, jota hän myös Kyntilämessun 94 Päiwänä Jumalan Awun cautta aicoi tehdä, siehen Aattona itzens Jumalisest walmistain, sowittaxens itzens edespäin 95 Jumalan Caickiwaldian canssa; waan nijncuin hän tunsi että hänen aicans rupeis lähestymään, ei rohjennut anda 41 itzens tälle pitkälle Kircko-Matcalle: Mutta cosca hänen puolisans läxi Kirckoon, waroitti hän 96 händä tuleman cotia Kircosta, saattain ulos Portist siunauxella, nijncuin, aina ennengin cosca hän johonguun 52 läxi, mutta nyt oli Siunaus Kyynelillä secoitettu sanoden 97wielä: Rucoile minungin edestäni Jumalata: Cotiatuldais 98 Kircost oli hän wielä ylhällä, ja Pöydällä awoi 99 hänen edesäns Buntingin Tractati: 100 JEsuxen Lapsudesta, ja se paicka: Lasten synnyttäwäisten 101 Puhdistoxest ylöslyöty, 102 jota hän Kirconaicana, Aamu Rucousten jälken (joita ei hän coscan unhottanut) oli lukenut. Puolipäiwän jälken laski 41 hän itzens Wuoteseen ja käski ajan taca 103 usiast mainittua puolisatans ottaman istuinda ja istuman Sängyn wiereen, ja cosca hän 104 näin teki, syleili hän 96 händä Caulast ja sanoi: Culdaisen, JEsuxen Nimen tähden pidä murhe Lapsistas, että he oppisit Jumalan tundeman, olis muut cuinga tahtons, 105 ja silloin monda muuta muistutti, erinomaisest kielsi Hautamisens menos 106 suurta Culutusta 107 tekemäst. Ja cuin hän näki Puolisans Kyynelijn raukewan taincaldaisesta 108 surullisesta Puheesta, sanoi: Älä itke Culdaisen, ei sentähden 4 cuolla waicka käetän, 109 olcon cuitengin nijn sanottu, ja olcon nijncuin Jumala tahto! Ja että Waiwa tuli huikiammaxi, 110 rucoili hän sitä hartammin, käski myös Puolisatans ja muita läsnäolewaisia edestäns rucoileman sanoden: Rucous Tuscasa paras Wälicappale 111 on: Ja cosca hän sitä Waiwa kärsiwällisest oli ulosseisonut 9 seurawaisen Päiwän Murkinan 112 aicaan asti, annoi Jumala hänelle toiwotettawan 113 Eron Cuormastans, 114 jonga edestä hän nöyrimmäst kijtti Jumalata. Hetken ajan peräst hän pyörtyi, ja cuin sijtä Jumalan Awun cautta saatin wircoman, sanoi hän wähän Hetken perästä: JEsuxen Huoman annan ja jätän minä minun rackan Puolisani, Lapseni, Omaiseni ja caicki Ystäwäni, ja cuin hänelle sanottin: Cungasta 115 Lapsenne jätätte? Wastais hän: JEsus joca minua Äitin sias holhonut on, olcon heidängin Holhojans.

Sitte eroitti 41 hän itzens peräti 116 Mailmalisista, 117 ja käänsi 41 hänens JEsuxen tygö sanoden: HERra JEsu 118 sinun Käsijs annan minä Sieluni! O HERra JEsu ota minun Sieluni! Joisa Huocauxisa hän aina wahwana pysyi, ja sitte cuin Woima rupeis puuttuman, 119 nijn ettei enä muuta hänen puhestans taittu hawaita, cuin se suloinen Nimi JEsus, raukeis nijn aina wähittäin nijncuin makiaan Uneen, lijcutellen wähän Huulians, ilman epäilemätä nijsä sydämmellisisä Huocauxisa cuin ennengin, ja wihdoin aiwan siwiästi 120 HERrasa nuckui, sitte cuin hän täsä surun Laxos 66 37 . Ajastaica ja 8 . Wijcko elänyt oli. HERra JEsus joca tämän meidän Sisar wainajam Sielun callijlla Werelläns puhdistetun 121 on wastan ottanut, suocon myös meille ynnä 122 hänen canssans iloisen Ylösnousemisen wijmeisnä Päiwänä! Lohduttacon myös nijtä, jotca händä caipawat ja hänen Erons ylitzen 3 surulliset owat! AMEN.