Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Mikael Agricola
  2. 1500-luku: Muita tekstejä
  3. 1600-luku: Lakikieli
  4. 1600-luku: Lyriikka
  5. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  6. 1700-luku: Lyhyt proosa
  7. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
1600-LUVUN TEKSTEJÄ - I USKONNOLLINEN PROOSA

17. Johannes Thuronius: Messukylän ja Teiskon kirkkoherran Magnus Wallaeuksen ruumissaarnan personalia, 1689

Näytä kuvat

PERSONALIA,

SEn wijmeisen Cunnian ja Palweluxen wieres 1 cuin me nyt tällä hetkellä olem tehnet tälle Kirkoherra wainalle, muinen 2 Cunnialiselle ja hywin Oppenelle Herr MAGNUS WALLAEUxelle, jonga cuollen Rumijn me nyt tänne ylöss HErran Huoneseen hänen asetettun 3 Leposians ja Hautans sattanet ja seurannet olemme, nijn waati ja ano meildä se cunniallinen ja kijtettäpä 4 Christittyin seas pidetty 5 tapa, että me hänen syndymästäns cunnialisest elämästäns ja autuallisest lähdennöstäns 6 tästä mailmast, jotakin sanom ja mainidzem. Joista ensist on tiettäwä 7 että hän on syndynyt tähän Mailman wuona 1615 . Smålandis Synnerboon kihlacunnas, Anderstadan 8 Pitäjäs ja Brolan Kyläs, waicka yxikertaisist nijn cuitengin Cunniallisist ja Jumalisist Wanhemmist; hänen Farins 9 on ollut, muinen Cunniallinen ja Jumalinen KNVT JOHAN Poica, hänen Muorins 9 cunnialinen ja jumallinen Waimo CARINA ANDRVXEN Tytär jotca hänen Jumaliset wanhimbans 10 cohta sen ajallisen Syndymisen jälken eij ainoastans saattanet händä sen P. 11 Casten Sacramentin cauta JEs. Christuxen jäsenexi ja Jumalan Seuracunnan yhteytön, 12 mutta myös hänen Lapsudesans owat hänen Jumalan pelgos ia muisa Christillisis harjoituxis nijncuin hänen ikäns taisi myöden anda, 13 ylöscaswattanet. 14 Ja että 15 hänen Jumaliset wanhembans ymmärsit hänen soweliaxi kirjallisin harjoituxin 16 on he hänen wuona 1623 coska hän cahdexan aijastaica täytänyt oli, lähettänyt 17 Wäxiön 18 Caupungin Schouluun, cusa hän cohta nuorudesans näyti cuuliaisudens Opettaillens 19 ja wireydens nijsä harjoituxis cuin siellä edespandin, 20 ja cosca hän siellä 7 aijastaica oli ollut, annoi 21 hän idzens A. 11 1630 Nyköpingin Schouluun, josa hän eij wähemmällä vskollisudella ia wireydellä nijsä Kirjallisis konstis 22 idzens harjoitti 21 yhden ajastajan. Sitten on hän A. 1631 . mennyt Koparbärgin 23 Schouluun joca sihen aikan Ruodzisa oli sangen culuisa, cusa hän surella ahkerudella ja wireydellä Cuuden aijastaican 24 sisällä 25 ombi oppinut ja hywin käsittänyt 26 mitä nijsä alimmaisis 27 Schouluis edespannan, 20 nijn että hän silloin on löytty 28 kelwollisexi Academian menemän ja sentähden Opetaittens 19 suosiosta 29 idzens andanut A. 1637 . Wiroin 30 Dorptin 31 Academiaan, cusa hän jällens 3 . ajastaica wijpyi ja aina wuosiwuodelta enämmin opis lisändyi ja wahwistui. Ja coska hänen Kuning. Maij: 11 muinen meidän armollisin Drottningin 32 Drott. 11 Christina Anno 1640 asetti 3 ja udesta raketa 33 andoi Turcun Academian ja sinne armollisest jocapaicast cutzui nijtä oppiwaisia nuorucaisia, on hän 34 myös idzens ynnä 35 muiten 36 cansa sinne andanut ia samana wuona, wijcko jälken Johannexen päiwän 37 sinne tullut; Siellä on hän sitten oppins ja wireydens wielä enämmin Opettaillens osottanut ja näytänyt, nijn että hän A. 1642 on löyt 28 mahdollisexi 29 cudzutta 39 sijhen P. Sarnawircaan A. 1643 . in Martio 40 tuli hän asetetuxi 3 Opettajaxi ja Collegaxi Ny-Carlebyyn 41 Schouluun Pohiamaalle. Samana wuona Michelin päiwänä 42 on hän idzens ensimmäisen kerran andanut sijhen Pyhän Awioskäskyn säätyyn 43 sen muinen Cunniallisen ja Jumalisen Matronan 44 H. Elisabeth Christopherin Tyttären cansa Mäckikyläst, jonga cansa hän caickes suosios ja rackaudes yhdäsä, 45 eli 25 ajastaica ja caxi wijcko, ja aina idzens händä wastan nijn käytti 21 cuin yhden Jumalisen ia cunnialisen Awiomiehen tule ja sopi. A. 1647 . Sitten cuin hän sen hänelle vskotun wircansa Schoulusa oli 4 ajastaica edesseisonut, 14 ja suuren wireyden cansa 46 nijtä hänen halduns annetuita Lapsia ja Nuorucaisia 47 opettanut ja Kirjallisis Konsteis harjoittanut, on 48 hän Jumalan caickiwaldian ihmelisest edescatzomisest 49 hänen 50 Esimiehildäns 51 tullut cutzutuxi ja säätyxi 52 Cappalaisexi tämän Seuracunnan Cappellijn Teiskoon; millä ahkerudella ja Jumalisudella hän siellä hänen samanculioittens 53 edellä käwi, 54 ja heitä caickia Jumalan oikian tundoon ja autuden tielle opetti, eij ainostans ollut tiettäwä hänen sihen 55 aicaisille culioillens mutta myös caickille muille, ia erinomaisest 56 hänen Esimiehillens Turun Consistoriumille 57 jota 58 hänen hywän opins ja siwollisen elämäkertans 59 tähden löysit ia tunsit 60 hänen kelwollisexi ionga 61 haldun opetuxen ala 62 surembi Seuracunda annetaman ja vskottaman piti, sentähden hän myös A. 1661 . tuli asetetuxi tämän seuracunnan ja Teiskolan Kirckoherraxi, ionga tilan 63 hän on edesseisonut 25 ajastaica ia edzinyt Jumalan P. Nimeen 64 cunnia ia Sanansa culioitten 65 Sielunaututta, ahkeroinut 66 olla vskollinen opisa neuwosa, Rackaudes, henges, vskos ja puhtaudes, nijncuin se tälle Herran Seuracunnalle yldäisest 67 tiettäwä on. Ja coska Jumala caickiwaldias hänen rackan Puolisans 68 tästä surun laxost 69 poiscutzunut ja hän sitten aicansa yxinäisydes lijki ajastaian wiettänyt ja culuttanut oli, on hän idzens toisen kerran andanut sijhen pyhän Awioskäskyyn wuona 1669 . den 70 22 . August. täsä sures surus läsnä olewaisen 71 Jumalisen ja cunniallisen Matronan MARGARETHA THURONIAN cansa, josa 72 hän yximielisydes, rackaudes ja sowinnos on elänyt 16 ajastaica 9 Cukauta ja mwtamat wijkot, 73 ja sinä Jumalan hywästi siunauxest sigittänyt 74 5 Lasta, caxi Poica ja colme Tytärtä, ioista molemat Pojat ja nuorin tytär ennen 1 mutamia wuosia sitten Herrasa poisnuckunet 6 owat, mutta caxi Tytärtä ynnä heidän rackan Muorins cansa suresa surusa 75 jäneet, händä nyt suresti murhettiwat. 76 Jumala joca on luwannut olla Orwoin 77 Isä ja Leskein holhoja, olcon heidän lohduttajans ja autajans, andacon heidän wielä kerran cuulla iloa ja riemua, että ne luut, jotca särjetyt owat, jällens ihastuisit. 78

Mitä tämän Herra Wainan yhteisest 79 elämäst ja cansakäymisest täsä Mailmas om sanomist, 80 nijn on caickille kyllä tiettäwä että hän on caickesta sydämmestäns päliännyt 81 Jumalata, racastanut, rauha ia sowindo, cunnias pitänyt Esimiehens, cansa palwelioitans 82 ia lähimmäistäns racastanut, huonensa 83 ia Perhensä hywin hallinut, 84 köyhiä ia samattomia 85 myös warans peräst 86 holhonut ja rawinnut, cuin hän on parahin tainut, 87 ja nijn aina idzens caickia wastan 1 pytänyt 88 käytä 21 Jumalisest cunnialisest, nöyräst, ja ystäwällisest täsä Mailmas, jonga tähden hän myös nyt monelda 89 caiwatan ja kijtetän.

Wijmein mitä tule 80 hänen Tautins ja Autuallisen erons 6 tästä mailmast, nijn on hän jo wijmeiseldä 90 monda wanhuden putosta 91 terweydens puolesta tykönäns 92 tundenut, että hän 93 enimmäst 94 nämät colme edesmennyttä 14 ajastaica on walituxes ia sairaudes täytynyt wiettä, joca händä wälistä nijn cowin ahdisti, että hän vsiast idzes 95 sängyn päälle paneman 21 piti, josta hän kyllä hywin taisi ajatella että Jumala caickiwaldias tahdoi händä tästä mailmast poiskjruhta 96 ia sen waiwan päälle 46 yhden lopun tehdä; Sentähden hän myös aina idzens sijhen walmisti, sowittaden 97 hänens 98 Jumalan cansa ia vsein tehdyn tunnustuxen 99 perän nautitzi Christuxen totisen Rumin ja weren Altarin Sacramentisä, 100 vskonsa wahwistoxexi ja wissixi 101 syndein andexsamisexi. Ja coska näin Kipu ia Sairaus hänen tykönäns 102 enämmin ja enämmin sai wallan, on hän idzens peräti 103 wijmeisnä kewällisnä 104 Matthin päiwänä 105 sairastaman täytynyt, laske, 21 jonga Tauti wuoten hän kärsiwällisest candanut, 106 tytynyt Jumalan armolisimbam 107 tahton, idzens ia caicki hänen omans andanut hänen halduns ja huomans pittäin aina Amu ja Ehto rucouxet Jumalan tygö 46 huonesans, erinomaisest 56 on hän Jumalata aina Jumalisilla huocauxilla ja ylösnostetuin kätten 109 cansa rucoilut, että hän 110 olis tahtonut anda hänelle ja caickille Christityille yhden oikian wahwan vskon meidän lunastajam JEsuxen Christuxen ansion 111 päälle. 46 Sitte cuin hänen oma woimans nijn peräti puttui, 112 ettei hän idze enämbi woinut lukea, on hän andanut edesäns 46 luetta 39 Jumalisia rucouxia ioita hän sydämmelisillä huocauxilla on seurannut 113 . Tijstai ehtona ennen toista Rucous päiwä coska hänen edesäns ne totutut ehtorucouxet luettin, on hän tuton 114 [!] oman woimans heickouden, kesken rucouxia idze alcanut ja lukenut: HErra hywästi siunatkon meitä, ia etc. ia nijn idzens Jumalan caickiwaldian huoman annoi, ionga jälken eij hän palio enä täsä Mailmas puhunut, waan torstai huomeneldan 115 sen jälken joca oli 10 päiwä kesä cuusa surimmas hiliaisudes nincuin yhten uneen autualisest pois nuckui, 6 coska hän täsä Mailmas 71 ajast. 116 ia mutamat Cuucaudet waeldanut ja elänyt oli. Hänen Sieluns on nyt totisest Jumalan kädes ja odotta autuallista Rumin ylösnousemista ia yhdistöstä 117 ijancaickises ilos, sinä wijmeisnä Herran Christuxen ilmestys päiwänä, ionga myös meillen 118 caickillen suocon ia andacon Isä Jumala, Poica ia Pyhä hengi ylistetty nyt ja alatti 119 ijancaickisest. Amen.