Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Mikael Agricola
  2. 1500-luku: Muita tekstejä
  3. 1600-luku: Lakikieli
  4. 1600-luku: Lyriikka
  5. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  6. 1700-luku: Lyhyt proosa
  7. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
1600-LUVUN TEKSTEJÄ - I USKONNOLLINEN PROOSA

16. Nikolaus Hammar: Piispa Gezelius nuoremman esikoispojan Johanneksen ruumissaarnan personalia, 1682

PERSONALIA B. PUERULI. 1

NJincuin Jumala on andanut tälle meidän wähäiselle ja nyt Jumalan tykönä autualle weljellem JOHANNI GEZELIO 2 yhden lyhyen Ijän; niin eij hän ole myös paljo jättänyt jälkens puhuttawa täsä mailmasa; waan ainoastans tämän, että sitte cuin Jumala wanhurscasta oikeudestans ja käsittämättömästä Neuwostans, 3 wiimeis 4 P. 5 Colminaisuden Sunnundaina, ylitze 6 hänen racasten Wanhembains, jotca tälle Cunnioitettawalle Seoracunnalle hywin tutut owat; nijncuin sen suurimman osan 7 Turun Caupungin asuwaisist, lähetti yhden rascan, cuitengin isällisen curitoxen 8 sen huikian 9 Tulipalon cautta, joca heiden majoistans 10 nimitetys 11 Caupungis carcotti, ja heiden Asumasians tuhwaxi 12 tasoitti. On tämä meidän weliwainajam cahta päivää sen jälken, nimittäin, sinä I. Junij, 13 kellon 10 . lyödes ennen puolda päiwää syndynyt täsä Marian Kircon Pappilasa, joca hänen lihalinen syndymäns tähän mailmaan myös ilman epäilemät 14 jotakin 15 kiiruhdettin 16 sen pelgon ja waiwan cautta, cuin hänen R. 17 Äitins mainitusa waarasa ja onnettomudesa ulosseisoman 18 piti. Ja nijncuin se R. wähä Sikiä 19 suurest ihastutti rackat Wanhembans, sijnä siwus 20 myös heidän molemmilda puolilda Corkiast Cunnioitettawat, ja silloin muutoin saadun wahingon cautta 21 suurest surulliset R. Wanhembans. Nijn oli erinomainen ilo, että se wähä Poicainen, näyi 22 jälken syndymisens raitixi, 23 ja peräti 24 wapaaxi jostacusta 25 wammasta ja sairaudesta, jongatähden he myös likimmäisnä 26 Herran päiwänä ja Sunnundaina, edellä käyneen Saarnan ja weisatun Casten wirren jälken, annoit 27 hänen harrasten Esirucousten canssa uhratta 27 Jumalalle, ja sen P. Casten cautta ylösotetta 27 Jumalan armon Lijttoon. Cosca cahdexan päiwä jälken Casten culunet olit, rupeis hän sairaxi 28 tunduman, nijn ettei hän ottanut rawindota puoleens, eikä taitanut unda saada, sen sisällisen haikian 29 taudin tähden, waan juuri 30 waikialla walituxella ja surullisella änellä, annoi 22 alinoma kipuns ja waiwans tiettäwäxi; 31 Ja ehkä 32 se hänen waiwans, nijn syidens cuin olons 33 puolesta, ei tainnut ihmisten edes 34 ilmei 35 olla, nijn etzittin cuitengin, ei ainoastans ymmärtäwäisten ihmisten neuwoa, mutta myös käsille otettin ne turwalisimmat Medicamentit 36 Sydäntautia wastan, nijncuin se pidettin 37 ollen; Cuitengin enäni sama tauti enämmin ja enämmin, saattain 38 juuri cowan kiwun ja suuren waiwan hänelle, ja ei wähembä cansawalitosta 39 ja sydämen surcua nijlle, cuin händä likimmäisimmät 40 olit, ja hänen waiwans pääldä catzelit. Lähimmäisnä 26 Sunnundaina jälken puolipäiwän näwyi 22 hän saawan jongun huojennuxen, itze 41 lewoxens ja niiden surulisten lohdutuxexi, mutta sen päälle 42 seurais wielä rascambi rasitos, 8 cuin cummingin sen wiattoman ja Jumalalle kelwolisen sielun eroitti ylitze colmen wuoro-cauden cowin waiwatusta ruumistans (sitte cuin tämä Pilttinen 43 oli elänyt sen udest syndymisen 44 jälken. 8. Päiwää, Ikäns ja saman Cucauden päällä 12 . päiwään, 45 Kellon 4. lyömän asti, jälken puolipäiwän. Ne surulliset Wanhemmat lohduttawat itzeens, että nijncuin JUMALA ennen on tahtonut anda Wanhan Testamendin Lain tulla todexi, sanoden: 46 Esicoisen sinun Poijstas pitä sinun andaman minulle: Että tämä heidän Pilttisens, Uden Testamendin Wälimiehen ja Lunastajan JESUXEN weren cautta on ostettu Jumalalle ja samalle JEsuxelle, Utisexi, 47 Ja että hän hänen 48 lapsudens päiwinä tääldä otettuna, oli paitzi petosta, 49 täsä Mailmasa, Nijn on hän nyt ilman saastaisutta 50 Jumalan Istuimen edes, Taiwaisa, Engelitten Joucon seasa; ollen 51 he Uscosa wahwat 52 P. Dawidin canssa, että waicka heidän wähä Poicans ei ikänäns tule heidän tygöns jällens, he 53 cuitengin, cosca Jumalan Isällinen Suosio on, pitä 54 menemän hänen tygöns.