Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Mikael Agricola
  2. 1500-luku: Muita tekstejä
  3. 1600-luku: Lakikieli
  4. 1600-luku: Lyriikka
  5. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  6. 1700-luku: Lyhyt proosa
  7. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
1600-LUVUN TEKSTEJÄ - I USKONNOLLINEN PROOSA

15. Jacobus Flachsenius: Uskelan kirkkoherran Jacob Collinuksen vaimon Catharina Haaksin ruumissaarnan personalia, 1680

Huom. Tekstissä on useita joko horjuvasta ortografiasta, painovirheistä tai murteellisuudesta selittyviä äänneasuja: jälkens = jällens(ä), jälkein = jälkeen, ylyös = ylös, lunaistajans = lunastajans(a), weeti = veti, Äneen = äänen, sinnun = sinun, sensyyn = sen syyn, olisaanut = oli saanut jne. Huomattakoon myös pitkävokaaliset pronominivariantit mee , hee , nee (ks. 17.1 ja 17.2).

PERSONALIA

JVmalisen ja Cunniallisen wanhan tawan jälken, joca myös Jumalan Sanas wahwistettu on, tahdois nyt Jumalan Seuracunda, pikimälldäns ja lyhykäisesti cuullella, 1 tämän Jumalisen Muori wainan 2 tähän Mailmaan syndymisen, cunnialisen Elämäkerran, ja Autuallisen lopun 3 tästä Mailmast, joca tosin ei ole hänelle Sielun auxi 4 aututeen: sillä se on jo mutoin wissistä 5 Caickiwaldian huomas cohta Rumista lähdettyä; mutta cuitengin on tämä Ja tule hänelle wimeisexi cunnian muistoxi täsä Mailmas, seniälken cuin hän parahin päin 6 elänyt on, ja jättänyt cunnialisen Nimen hänen jälkens. On myös tämä caickille muille jälkein jääneille neuwoxi cuinga cungin Ihmisen pitä elämän täsä Mailmas, että hän mahdais 7 autualisen eron 3 saada tääldä lähteisäns, ja Ilon Iäisen Taiwas periä.

Mitä tule 8 tämän muinen 9 cunniallisen, Jumalisen, ja hywillä tawoilla lahjoitetun Muori wainan, CATHARINA HAAXIN Syndymiseen tähän mailman; Nijn on se tapahtunut Turusa Wuonna 1642 . 27 . Päiwän päälle 10 Marras Cuusa Kellon 9 . ja 10 wälillä. Hänen Fari 11 wainans oli, muinen 9 Cunniallinen, hywin ymmärtäwäinen, ja jalos Arwos pidettäwä Mies, PIETAR HAAXI, joca ensin nuorudens ijällä oli Cauppa Mies Turusa, mutta sitte joudui Radimihexi 12 Vuteen Caupungijn.

Tämän Muori wainaan Muori 11 jälkens 13 oli se muinen 9 cunniallinen, Jumalinen, ja hywän tawainen Matrona, BIRITA JOHANINTYTÄR HÖRLING: jotca hänen rackaat wanhembans, owat cohta sen luonollisen syndymisen jälken, saattanet hänen P. 14 Casten Sacramentin cautta Jumalan armon Lapsexi, ja sen Christellisen 15 Seuracunnan Jäsenexi, josa hänen Nimens on Elämän Kirian kirjoitettu Sijtte cuin hän jkä Jumalalda sai, ja enäni 16 ymmärryxes: nijn hänen rackat Wanhimbans 17 sekä itze ensist, cuin hän oppi puhuman, kaunijst ja Jumalisudes hänen ylyöscaswadit, 18 annoit sijtte myös muiden lastens cansa opetta lukeman kiriast, josta hän wanhemmaxi tultuans, sai suuren halun wälinajoilla 19 lueskella Oppenuiten Miesten kirjoituxia Ruotzin kielin, 20 jotca 21 P. Ramatusta ulos otetut 22 olit, ja tarpeliset tietä, nijn hänelle cuin muillengin, aututeen. 23 Ja että 24 hän oli ihana 25 cohta lapsudesans, ja monelle ihmiselle 26 näkyi hywä toiwo hänest olewan Mailmas: Nijn sai hywän halun tygöns otta händä, 27 oma hänen Tätins Mies, Cunniallinen, hywin vskottu 28 ja jalost ymärtäwäinen 29 Mies, PETER Gers, sen cuuluisan kuningalisen Academian Turus hywin ylösotettu 30 Räntmestari; 31 joca Muinen 9 Cunnialisen, Jumalisen, ja hywän tawaisen Matronan, BARBRO HÖRLINGIN cansa, tämän Sisareldans 32 wastan otti caswattaxens puolen 6 ajastaian wanhana 33 (heidän tygöns tuldua) ja sangen jalosti 34 hänen caikilla tawoilla edescatzoit, 35 ja surun 36 hänest pidit, että hän heidän omain lastens cansa, hywisä tawoisa, Jumalisudes ja taloin 37 askaroita 38 toimittamas ylöskaswatit, sen jälkeen, cuin hän ymmärrystä sai ja nijn hän oli heidän tykönäns, järjestäns 39 16 . ajastaica.

Sijtte laitti 40 Her Räntmestari hänen Stockholmijn, enämmän hywiä tapoja oppimaan, ja siellä Palweluxeen joutui siehän 41 Aican, sen Suuri sucuisen 42 Frökenän F. 14 MARGETA Wrangelin tygö, josa hän oli vscollinen ja nöyrä, tehden mitä hänen tuli, ja oli sinä Palweluxes, ainoastans 2 Ajastaika, erinomaisest 43 sensyyn tähden, että Jumala hänen edescatzoi 44 siehen P. Awioskäskyn 45 Anno 1666 . 19 . päiwänä Heinä Cuusa; Sen Hywästi cunnioitetun ja Hywinoppenen 9 Herr JACOB COLLINuxen tämän culuisan Vskelan Pitäjän Hywinvskotun Kirkoherran cansa, ionga cansa hän eli 13 Ajastaica 6 . Cuucautta, ja 25 . Päiwä, erinomaises 43 sydämmelises rackaudes Ja sowinnos toinen toistans wastan, 46 Iloittain 47 aina hänen rackan Miehens mielen, nijncuin Jumala, ja ne cunnialiset Ihmiset kyllä tietäwät, jotka aina heidän elämäns näit. Ja nijn cuin Jumalan pelgos, wanhemmitten sias olewaisten, 48 Ja caickein suculaisten tahdon jälken 46 hee yhten tulit: nijn Hywästisiunais 35 myös Jumala heidän Awioskäskyns sillä Hedelmällä, jolla hän sen caunista, että heillä on ollut 9 lasta, 5 . Poica, ja 4 . tytärtä: josta 3 . Poica, ja 1 . Tytär, owat jo edellä HErrasa nuckunet, 3 ja taiwallisen aututeen joutuneet; 49 mutta 5 . Lasta wielä Elä, nijn cauwan cuin Jumalalle kelpa. 50

Cuinga caunisti hän on aina itzens käyttänyt 51 täsä mailmas, Jumalan ja caickein Ihmisten edes: nijn on se kyllä tiettäwä monella 52 Christillisel Ihmiselle, että hän aina mielelläns Jumalata rakasti, hänen P. Sanans noudatti ja cuuldeli, 1 sen myös neuwon jälken pyti 53 elämäns käyttä, 54 nijn parhain 55 cuin hän ikänäns taisi täsä wiheliäisydes, 56 ei myös vsein Ehtona lewätä 57 ennen pannut, eikä Aamulla mitän tehdäxens eteens ottanut, 58 cuin hän Rucous kirjans otti ja sijtä Ehto ja Aamu rucouxens suurella Jumalisudella ja sydämmelisellä halulla luki, ja sen jälken cohta, jos hän alallans 59 sai olla, jongun Jumalisen Wirren weisais, 60 ylistäin Jumalata hänen moninaisten 61 hywän tekoins tähden, cuin hänellä ja coco hänen Huonellans 62 caickinainen 61 Jumalan Hywästisiunaus ylitze 63 oli. Ja nijn cuin hän oli wiriä Kirkos käymäs, 64 Jumalan Sana cuulemas: nijn hän myös usesti käwi sille corkiast Siunatulla 52 HErran Ehtoliselle, Jumalan cansa sowittamas itzens, ja Sieluns sillä wirgottamas 65 senpäälle, 24 että hän olis wahwas Vscos ollut Jumalan armost ja ystäwydest, nijn myös lewollisella omalla tunnolla Syndiä wastan, Christuxen lunaistajans ansion tähden, iongatähden hän myös Himoitzi tälle suurelle Ehtolliselle, monicahtoja 66 päiwiä ennengin 67 hänen mailmasta erkanemistans. 3 Ja cuin hän tämän sai; nijn hän andoi 51 itzens Jumalan tahdon ala, 46 mitä hänelle piti kelpaman 50 tehdä hänen cansans, anda elä, eli otta pois tästä elämäst.

Cuinga hän hiljainen ja hywäntawainen oli caickia Ihmisiä wastan, Rickaita ja köyhiä, nijn sijtä tietä kyllä jocainen wielä todistuxen anda, joca mutoin hänen tunsi: sillä hän pyyti 53 iocaitzelle aina hywä tehdä, misä hän taisi, ja sen syyn tähden hän sai jällens 68 caickein Ihmisten ystäwyden, ja moni toiwois wielä nytt, jos mahdollinen olis, että hän täsä mailmas eläis, hänen sydämmelisen ja cunnialisen cansakäymisens 69 tähden, jonga hän iokaista wastan osotti puheilla ja töillä.

Hänen Huoneens 62 toimituxes 70 oli hän ahkera ja sangen toimellinen, 71 sijnä caicki hywin laittain ja catzoin. 72 Lapsians hän pyysi 53 aina kaunisti hywisä tawoisa ylöscaswatta, ja cohta heidän nuorudesans jotain peräsäns lukemaan 73 opetti, ja mutamilla Rucouxen muodoilla Jumalan tygö 74 lyhykäisest huocaman.

Perhens cansa oli hän sangen sijwollinen, 75 ja aina hywällä sanalla käski ja neuwoi, mihingä tarwittijn, nijn ett ei coskan paha sana hänen suustans cuultu; mutta aina Iloinen puhen parsi, 76 ioca hywä cuulla oli, sillä, hän oli hywänlainen 77 caickia Ihmisiä wastan. Jos iocu köyhä tuli hänen tygöns, nijn ei hän yhtäkän ilman pästänyt, ellei 78 hän hänen suutans awannut, ja auttanut mitä hän woi, Rawinnon ja Werhon 79 puolesta, nijn että jocainen Iloisella sydämmella läxi hänen tyköns, 80 toiwottain Jumalalda hänelle jällens hywä maxo. 81

Nytt on wielä jotakin sanomist tämän Muori wainaan Mailmast erkanemisest, 3 ja cuinga hän wimeiseldä 82 kipiäxi joutunut 83 on, ioca aina Jumalan armost ennen Terwellisen 84 Ruumijn olisaanut nautita: 85 Nijn tapahtui se sillä muoto, 86 että coska Jumala andoi hänen rascaxi tulla, ja Lapsen synnyttämisest laupiallisest 87 hänen kirwotti, ja andoi eron saada 88 1670. 14. Päiwänä Marras Cuulla, 89 nijn tuli erinomainen 90 tauti hänen päällens 74 että hänen Rumijns ajettui enämmin ja enämmin, jo ylitze 10 Wijkon, eikä Mailmallinen parannus siehen tainnut mitän autta, että 24 hänen aicans oli tullu eritä 3 mailmast: Sentähden, täsä onnettomudesa, hän andoi itzens Jumalan halduun nöyrillä Rucouxilla, cuin hän parhain taisi. Wijmeiseldä, coska hän ymmärsi, Talwella Henrichin Päiwän 91 jälkeen, Tammi cuulla, että hänen aicans lähestyi, eikä mitän parannust hänesäns 92 tundenut, nijn rupeis 60 hän hänen Rackan Miehens cansa puhelemaan monest asiast, ja sanoi päälisexi: 93 mee olisimme wielä mielelläm Mailmas yhdes ollut, 86 edes meidän pienden lasten tähden, että mee olisim ynnä 94 nee tainnet ylöscaswatta Jumalan pelgos; waan eij se nyt tapahtu, 95 sillä minä tunnen jo aina tulewani heikommaxi; Jumala Lapsista murhten 96 pitäkön!

Nimitetyllä 97 Tammi cuulla, sen 28 . Päiwän päälle, 10 coska hän juri lewollisest oli Yökauden maannut, nijn hän rupeis kellon 3 lyödes Aamulla puheleman, ja käski walcken 98 otta huonesen, puheli kaunijsti, mutta hengen ahdistus tuli hänen pällens, 74 nijn että työslästi 99 hän Hengen weeti, 100 ja senwuoxi selkesti isoin Äneen cansa 101 rupeis Huutamaan monda 10 . 102 kerta näin: HErra ole minulle armollinen: Isä, sinun käsis annan minä minun Hengeni Nijn Jumala rakasti Mailma, etc. Mutta wiimeiseldä kertoi 103 hän näitä sanoja: HERra kirwota minua 27 tästä onnettomudest ja waiwasta, ja auta armostas sinnun Waldacundas! Ja coska hän tämän caldaisesa Rucouxes lackamata kijni rippui, eikä sijtä tauwonnut; nijn Jumala hänen myös nijsä sanoisa eroitti täldä, juri 5. lyödes 104 Aamulla, coska hän täsä wiheliäisydes 56 elänyt oli sangen kaunijsti 37 . Wuotta 2 . Cuukautta, ja 6. Päiwä Nijncuin hänen Sieluns nytt wissist on sinä sanomattomas Taiwan Ilos ja Riemus, nijn suokon myös Jumala Rumille Sielun cansa yhden suloisen yhdistyxen 105 ia lohdullisen Ylösnousimisen Wijmeisnä Duomiopäiwänä.