Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Mikael Agricola
  2. 1500-luku: Muita tekstejä
  3. 1600-luku: Lakikieli
  4. 1600-luku: Lyriikka
  5. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  6. 1700-luku: Lyhyt proosa
  7. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
1600-LUVUN TEKSTEJÄ - I USKONNOLLINEN PROOSA

14. Abraham Ikalensis: Karkun kirkkoherran Johannes Collinuksen ruumissaarnan personalia, 1671

VITA, ET OBITUS DEFUNCTI: 1

NJincuin se aina on ollut Christittyin seas, 2 yxi cunniallinen ja hywä tapa, että nijdän HERrasa nuckuneitten maahanpaniais 3 päiwänä, puhutaan heidän elämäkerrastans, 4 eij sentähden, että se pidäis 5 tuleman heidän Sielujens autudexi, jotca jo owat Jumalan kädes, cohta ruumista erittyä; 6 waan paremmin heille wiimeisexi muistoxi, ja cunniaxi, meille myös jälkeen jääneille hywyteen neuwoxi. Sintähden 7 nyt tälläkin hetkellä lyhykäisest sanotaan, sen muinen 8 Cunniallisen, hywin, ja jalost oppeneen, HER 9 Johan MATTHIAE 10 COLLInuxen, tähän asti tämän Christillisen Seuracunnan uscollisen Kircko-Herran, nyt Jumalasa autuan, Syndymäst, cunniallisest elämäst, ja autuallisest erosta 11 tääldä.

Ja on tiettäwä, 12 että hän on syndynyt tähän mailmaan Jumalisist ja Cunniallisist wanhemmist, täsä Carcun pitäjäs, ja Mäjenkyläs Anno Christi 1604 . Hänen Faarins 13 on ollut, muinen 8 Cunniallinen ja Hywinoppenut, HER MATTHIAS BARTHOLLI, 14 tämän saman Christillisen Seuracunnan Jumalan Sanan palwelia ja Cappalainen. Hänen Muorins, 13 muinen 8 Cunniallinen, Jumalinen, ja hywäntawainen 15 waimo, Kirstin Hannuxen Tytär Gäswijk; Nämät hänen Jumaliset Wanhemmans, 16 owat cohta hänen toimittaneet Jumalan Seuracunnan oikiaxi jäsenexi Pyhän Casten Sacramentin cautta, nijn myös hywin ja Christillisest ylöscaswattaneet, 17 ikänsä jälkeen, 18 cunniallisisa harjoituxisa ja awuisa. 19 Mutta cuin Jumala andoi hänen ijäsä wahwistua, 20 owat nimitetyt 21 hänen rackat Wanhemaans 22 ensin andaneet hänen opetta cotona lukemaan alcukirjat, 23 ja sijtte 10 . ajastajan wanhana lähettäneet Biörnborin 24 Schouluun, Anno 1614 , ja sielä pitäneet hänen 10 . ajastaica, harjoittelemas 25 itzeens Kirjalisis harjoituxis. 26 Sitälikin 27 toimitit he hänen Gymnasiumijn, 28 Turcuhun, Anno 1624 , cusa hän jällens caikella wireydellä harjoitteli 25 itzeens, sekä hywisä ja cunniallisis tawois, että myös kirjallisis menois, 26 nijn että hän monda hänen ikäistäns nijsä melkein ylitzekäwi. 17 Jongatähden 29 hänen Opetus Isäns, 30 samas Turuun 31 Gymnasiumis, cuin he jo hänen luulit olewan kelwollisen tulemaan siehen P. 32 Saarnawircaan: owat he hänen recommenderaneet 13 Wijborijn (että 33 Jumala oli siehen aicaan poiscutzunut Turuun oman Pispan M. 32 ERICUS ERIkin) 34 cusa hän myös Rautajoen Frouwan, 35 Wapasucuisen F. 32 Britan Sifferin Tyttären anomisen jälkeen 36 M. OLAUS ELIMAEuxelda, 37 silloin Wijborin Pispalda, 38 on Papixi wihytty, Anno 1627 .

Senjälkeen cotia tulduans racasten Wanhemmittens 39 tygö, on hän ruwennut saarnamaan, cutzumisens jälkeen, 40täsä Jumalan huonees, hänen Faarins edest, 41 joca silloin oli wanhudelda woitettu. 42 Ja että 33 sen aicainen Kirckoherra, cunniallinen ja hywinoppenut, Her MATTHIAS MATTHIAE, oli myös pitkälle ijälle joutunut; 43 sentähden coco Seuracunda yhteisest, nijn hywin cuin 44 cumbikin nijstä wanhoista Opettaist, 45 otti hänen Apulaisexi tähän Seuracundaan, josa tilasa 46 hän oli Faari wainaans cuolemaan saacka taas 10 . ajastaica, ja nijn tuli Cappalaisen tilaan, 46 Anno 1637 , josa hän oli caikes nöyrydes ja cuuliaisudes järjestänsä 47 25 . wuotta, tehden aina wircans työn 48 ilman laitoxeta, 49 ettei coscaan jongun 50 hänen Päämiehens 51 edes mitään hänen päällens 52 caiwata taittu, 53 nijncuin moni hänen uscollisista Sanan cuuldelijstans 54 sen wielä kyllä hywin tietä ja muista.

Pyhään Awioskäskyn 55 säätyn andoi 25 hän itzens Jumalan edescatzomisest, 56 wanhemmittens, suculaistens, ja uscollisten ystäwittens neuwost, Anno 1630 , nyt suruun jälkeen jääneen, ja täsä läsnäolewaisen, 57 Jumalisen, Cunniallisen, ja hywillä tawoilla lahjoitetun Matronan 9 cansa, ELIZABETH JOHANNExen Tyttären Särjen, jonga cansa hän on elänyt 41 . wuotta, caikesa siweydes ja suosios, nijncuin Jumalata pelkäwäisten 57 Awioparien aina elä tule, nijn ettei coscaan heidän wälilläns eripuraisutta cuultu, ei semmingän 58 coscaan nähty, mutta aina caikis erinomainen 59 yximielisys ja rackaus.

Näin nyt cunniallisest ja caunijst heidän eläisäns, on Jumala heitä myös hywästisiunanut 17 Ruumijn hedelmillä ja Lapsilla, joita täyteen ristijn 60 on tullut cahdexan, 4 . Poica, ja 4 . Tytärtä ja näistä ainuastans yxi Poica muutamita wuosia sijtte, HERrasa poisnuckunut on. Ilman 61 näitä on Jumala myös ilahuttanut heitä Lasten lapsilla, joita tähän päiwän asti P. Awioskäskyn säädyn cautta on syndynyt 20 . nijn että caickiansa tämän Herra wainaan omia Lapsia, ja Lasten Lapsia on 28 . henge, 62 joista hän taita Jumalan edes sano Esaijan 63 sanoil: catzo! täsä minä olen, ja ne Lapset, jotca HERra minul andant 64 on.

Mitä on sanomist, tämän HERra wainaan elämäst ja cansakäymisest täsä mailmas; nijn on kyllä caikille tiettäwä, että hän cunniallisest ja Jumalisest on elänyt, nijn paljo cuin 65 hän parahin 66 täsä wiheljäisyden laxos 67 on tainnut, ja aina hänellä on ollut yxi totinen halu, sekä itze Jumalan pelgos elä että myös myös [!] muita neuwolla ja käytöxellä 68 siehen harjotta. Ja nijncuin hän caikella wireydellä pyyti 69 opetta hänen Sanans cuuldelijta, 70 nijn hän myös siehen aina ahkerudens 16 pani, että tämä Jumalan huone ja Kircko olis myös tullut 71 woimasans pidetyxi, jälkeen jäänyitten 72 myös sijnä edespäin 73 Sieluns aututta etziä 74 ja harjoitella. Köyhiä ja saattamattomita 75 on hän myös warans peräst 76 pyytänyt 69 rawita, cuinga hän on parahin 66 tainnut.

Esimiehiäns, Cansapalwelioitans 77 ja Sanancuuldelioita 54 wastaan, 18 on hän aina pyytänyt itzens käyttä 25 cunniallisest, nöyräst, ja ystäwällisest, jongatähden myös nyt, nijncuin hän monelda 37 caiwataan; nijn myös monda hänen perääns surewat. 78

Mutta cosca Jumala ajallisen cuoleman cautta poiscutzui, sen Cunniallisen ja hywinoppennen, HER HENrich Arwidijn (ennen tätä jalon 79 Kirckoherran) nijn on Seuracunnan yhteisen anomisen jälkeen, 36 Corkest-oppenuld 72 HERrald, Doct. JOHAN TERSERUxeld, 80 silloin Turuun Pispald, ynnä 81 Capitularesten 82 suosiost ja tahdost, tullut wahwistetuxi, tämän Pitäjän Kirckoherraxi, Anno 1662 . 12 . päiwänä Maaliscuusta, 83 josa tilasa 46 hän on waiwoin 84 elänyt 9 . ajastaica, ja hänen wircans uscollisest ja caiken toimen 85 cansa edesseisonut, 17 nijncuin se tälle HERran Seuracunnalle yldäisest 86 tiettäwä on.

Wijmein mitä tule 12 hänen tautijns ja cuolemaans; on hän Jumalan suomast, 87 aina ennen ollut terwet, 88 erinomaisest 89 coco elincautens; mutta ajastaica jo sijtten, on hän ensistä tullut heicoxi silmistä, ettei hän tainnut hywin kirja selittä, 90 ja sijtte wijmeis 91 talwena Pawalin päiwän 92 aicaan heicommaxi myös raskasta 93 Rindataudista, joca usiasti händä cowin ahdisti, jongatähden cuin hän hywin taisi ajatella, että Jumala jo tahdoi hänen sen ajallisen cuoleman cautta poiscutzua; nijn hän myös walmisti 25 itzens siehen, sowittaden 94 hänens 95 Jumalan cansa, tehden caunijn tunnustuxen oman Cappalaisens edes usian erän, 96 ja senperäst nautitzi Christuxen totisen Ruumijn ja Weren Altarin Sacramentis, 97 uscons wahwistuxexi ja wissixi 98 Syndiens andexi saamisexi.

Cosca enämmin ja enämmin kipu rinnoista händä ahdisti; rucoili hän Jumalata lyhendämän hänen ikääns, ja tekemään tämän tuscan päälle 99 yhtä hywä loppua. Sijnä siwus 100 andoi hän Jumalan halduun ja huomaan caicki hänen omans, pitäin 101 aina Amuin ja Ehtoin 102 rucouxet Jumalan tygö 103 hänen huonesans, erinomaisest Sairalloisten edestä tehden sitä wielä sittengin aina edespäin, cosca hänen täytyi jo anda 25 itzens sängyn päälle, Jumalisilla huocauxil, ja ylösnostettuen 104 kätten cansa, 103 siehen asti, cuin Jumala myös cuuli hänen rucouxens, ja hänen tääldä hywäsä taidos, 105 ja suurimmas hiljaisudes, nijncuin yhteen uneen autuallisest poiscutzui, wijmeis 91 kewännä, 106 14 päiwänä huhticuusta 83 kellon 9 lyödes ehtona, 107 cosca hän oli elänyt täsä wiheliäisydes 67 67 ajastaica.

Hänen Sieluns on nyt totisesta Jumalan kädes, ja odotta autuallista Ruumijn, yhtentulemusta, 108 sijnä wijmeisnä 106 HERran ilmestyxen päiwänä, siehen ijancaickiseen iloon ja cunniaan, jonga myös meille caikille tämän meidän ristiweli wainaam cansa, Isä Jumala, JEsuxen tähden, Pyh. Hengen ylöswalistuxen cautta 109 armollisest andacoon ja suocoon, Amen!