Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Mikael Agricola
  2. 1500-luku: Muita tekstejä
  3. 1600-luku: Lakikieli
  4. 1600-luku: Lyriikka
  5. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  6. 1700-luku: Lyhyt proosa
  7. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
1600-LUVUN TEKSTEJÄ - I USKONNOLLINEN PROOSA

13. Laurentius Petri Aboicus: Otteita saarnakokoelmasta Selityxet Joca-Päiwäisten Huomen-Ehto-ia Ruocalucuin eli siunausten, 1644

b. Viidennen saarnan jälkiosasta

Huom. Kyseisen saarnan jälkiosa jakautuu neljään osaan, ja kunkin osan alku - II. Juomises ja III. Tawois ia käytöxis - on sidoksissa johdantoon: miten on käyttäydyttävä Jumalan mielen mukaisesti eri tilanteissa.

II. Juomises, ettei yxikän juo enä 1 cuin tarwidze ia tule terweydexi. Colme on erinomaist 2 Picarit, 3 cuin ne wanhat 4 owat myötä andanet. 5 1 . Poculum necessitatis, tarpen ia hädän picari. 2 . Salubritatis, terweyden picari, 1 . Tim. 5 , 23 . 3 . Hilaritatis, ilon picari eli siemet, 6 Eccl. 7 9 , 7 . Syr. 32 , 34 : Ja se 8 neljäs, ioca enämbi on, cudzutan Poculum furoris, nijden 8 kiuckuisten picarixi, ioca saatta ihmiset tompelixi, 9 Os. 7 4 , 11 . wijsat willidze ia hullut teke wielä hullummaxi, Syr. 32 , 38 : turmele taidon, 10 Prov. 7 23 , 31 . sytyttä hecuman, 11 Gen. 7 19 , 33 . Jac. 4 , 3 . saatta 12 capinan 13 ia punaiset silmät, Pro. 23 , 28 : teke köyhäxi ia kiwuloisexi, v. 7 20 , 28 . ilmoitta salaisudet, c. 7 31 , 4 . Hab. 2 , 15 . kehoitta 14 Jumalan wihan, Es. 7 5 , 11 . Dan. 5 , 2 : ia saatta cadotuxen, 1 . Cor. 6 , 10 . Sentähden ei yxikän 15 pidä juoman enä cuin tarpexi ia terweydexi. Juoda myös ilo picarit, 16 eli iloxi ystäwälises cocouxis 17 ei ole kielty, 18 cosca ylönpaltisus 19 estetyxi tule, 20 ia taito, tieto, ia ymmärrys talles on, ia wircans 21 töihin soweljas. 22 Pitä sijs waari otettaman, ettei yxikän määrä mital 23 ia ylönpaltisudel pacota ia yllytä toistans juoman (erinomaisest 2 Nuorucaisia ia waimo wäke, ia 24 ei yhtäkän) 25 ylidze 26 sen 8 Jumalisen tahdon, woiman, terweyden ia cunnialisuden. Sillä Augustinus sano, joca toista waati juoman ylidze hänen tarpens, ei hän wähemin syndiä tee, jos hänen 27 miecalla telotais ia surmais, sillä juopumuxella teloitta 28 hänen Sieluns. Ja nijn me näemme, cuinga pahasti ne tekewät, iotca wäkiwallalla, panttauxil 29 ia wartioiten 30 (cuin wiholista, ettei ulos käsist taida kehitä, 31 eikä toisel erällä 32 enä uscalla tygö mennä) eli mwl wäkirynnöl 33 pidättäin: rewellen 34 waatteist ia käsiwarsist, &c. 7 waatiwat juoman toista juowuxin ia cansans wijpymän ylidzen 26 tahdon ia tilan. 35 Nijncuin K. 7 Saul, cosca wäkisin tahtoi Samueli 36 pidättä tykönäns, sai hänen hamen liepest kinni, nijn että se repeis 37. Josta Jumala wihastui Saul'ille, ia repäis häneldä Waldacunnan ricki, ettei enä Kuningas ollut. 38 On sijs suurest ylistettäwä K. Ahasveruxen 39 wieras pito, josa ei ketäkän 25 waadittu juoman, 180 . päiwänä, waan oldin jocaidzelle mielen noutexi. 40 Nijn myös pitä tiettämän, 18 ettei lahioilla eli haucutuxilla 41 pyytä 42 toista juotta: eikä alcaman 43 malia ja andaman sen matcusta, 44 että se olis tila 45 juoxin 46 toista saatta, waan ios jongun muistoxi malia juodan, nijn sen pitä oleman yxi 7 muisto mercki 47 Jumalat 3 rucoilla sen 48 edest ia siunaman 49 sitä ihmist. Ja sekin paremin taitan tehdä juopumat cuin juoxis. 46 Ei myös pidä jocun 50 juotettaman cawaluxil, 51 että sitten hänes iongun häpiän merkin eli tawattomuden 52 hawaidzis. Sillä jos nijsä 8 hurscais iocu tawattomus huomataisin juopununa, 53 nijn ei se ole heidän tahdostans, waan juoman wäkewydest, iolda 54 owat tullet woituxi. 55 Senwuoxi idze Jumala sano: Woi sinua, joca lähimmäiselles panet sisälle, 56 secoitat siehen, 57 sappes 58 ia juotat händä, ettäs hänen häpiäns näkisit. Sinua pitä häpiällä rawittaman cunnian edest. 59 Pitä myös tiettämän, Ettei sitä lahia, cuin nautitan, secoiteta, myrkyl, sapel, sonnal, krutil, 60 sammaloil, 61 ia jollakin 62 waaralisel eli häpiälisel cappalel. 63

III. Tawois ia käytöxis, että caunist ia soweliast pöydän tykön 64 ollan. Ettei jocu 65 toistans ylöncadzo 66 ia sysi, 67 erinomaisest, 2 nuoret wanhoia, alammaiset 68 ylembäisijns, 69 sillä wanhuus ia wirca 70 pitä aina cunnias pidettämän, Lev. 7 19 , 32 . Luc. 14 , 10 Prov. 25 , 6 : Ettei myös jocu sijrdele 71 sijastans 72 laittomast, 73 ia ole aina hyppä kengäs, 74 nijncuin köykäisten 75 ihmisten tapa on; waan wijpykän cohdacuwallans 76 (syöden ia juoden cohtulisest ia puhuden soweliast) siehen asti, cuin sieldä lähte. Ettei iocu anna idzens 77 hyppäyxijn ia Tantzein 78 joca siemen 6 peräst, ia caickein cansa, ennein 79 cuin laillisest 80 anotan 81 ia taita sowelial tilalla 82 tapahtu. Ettei myös jocu alati naura: sillä tyhmät tyhijä 83 naurawat; eick silmiäns wilcuttele ia iske cawaludesa. 84 Ettei myös jocu suutans pullicoidze, 85 ia wihoittele idzelläns: 86 wäändele päätäns, nascauttele 87 sormians, rusicoidze 88 pöytä, rico astioita, laskettele 89 ruokia ia pudottele Jumalan anninda; 90 ei semmengän 91 toista ihmist wahingoita ia turmele, joca 92 on Jumalan cuwa, Gen. 7 9 , 6 . Ettei myös jocu riegu ia ragu 93 ia muita änelläns peljätä, eikä tepastele ia pauha, cuin rijwattu. Ettei myös iocu (erinomaisest wieraist) pöydän tykön wijmeisexi wijwyttele, eikä sijnä käsiwarrellens eli suullans 94 laske, cuorsu 95 eli maca: eikä myös leucojans, rindoians eli waatteitans suta; 96 waan lähte caunist ulos aicanans pöydän tykö, 97 cusa 92 sowelias on lewätä, eli jos oma maia 98 saapuel 99 on, iloiten siehen idzens anda. 77 Ja lyhykäisest sanot, 100 ei 101 yxikän olco toisellens pahennuxexi, erinomaisest nijlle pienille, 102 josakin menos. 103