Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Mikael Agricola
  2. 1500-luku: Muita tekstejä
  3. 1600-luku: Lakikieli
  4. 1600-luku: Lyriikka
  5. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  6. 1700-luku: Lyhyt proosa
  7. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
1600-LUVUN TEKSTEJÄ - I USKONNOLLINEN PROOSA

13. Laurentius Petri Aboicus: Otteita saarnakokoelmasta Selityxet Joca-Päiwäisten Huomen-Ehto-ia Ruocalucuin eli siunausten, 1644

a. Omistuskirjoituksen esipuheosasta

Waan Jumalan tahdon caickein ensimäinen Scribent 1 ia kirjoittaja on Moses ollut: Senjälken muut Jumaliset kirjoittajat Wanhas Testamentis, erinomaisest 2 Prophetat. Vdes Testamentis Jumalan tahdon ia hänen hywydens 3 JESVxes CHRistuxes ia P. 4 Hengen lähdettämises 5 , owat P. 4 Evangelisterit 6 ia Apostolit kirjoittaneet, nijncuin caicki heidän Epistolans eli lähdetys kirjans 7 (idzecungin työn 8 , Caupungin 9 ia paickakundan lähdetetyt 7 ) sen osottawat, papereis 10 2 . Ioh. v. 4 12 & 3 Ioh. v. 13 . ia pärmis 11 kirjoitetut, 2 . Tim. 4 , 13 . Ja nmäin on JUmala hänen tahtons ilmoittanut sekä Wanhas että Vdes Testamentis kirjoitettuin kirjain 12 cansa.

- - -

Waan nijncuin Jumala hänen p. 4 tahtons ia ylönpaltisen rackaudens 3 JESVxen CHRISTuxen cautta, tahdoi 13 coco Christicunnal ia aina mailman ärijn julkisexi saatta; ja että 14 se oikia oppi Pawin wallan alla, 15 on tahtonut pian sanottu 16 caicki pimitettä, 17 ia monda p. Ramatun kiria owat alallans, lijcuttamat 18 ia lukemat ollet; Sentähden sijs, että se oikia oppi ia Jumalan P. tahto, sitä runsamast, 19 lawiamald 20 ia pikemin olis caikille lewitetyxi tullut, 21 nijn näillä wijmeisil ajoil 22 on Präntäyxet eli Präntin tawan 6 Jumala armolisest opettanut ia ilmei 23 tuottanut nimittäin caickein ensist 24 yhden oppenen miehen cautta, jonga nimi on Johan Guttenberg won Mentz, joca caickein ensist on Präntin tawan löynyt 25 ia ajatellut, A. Christi 4 1440 . Ja sijtä ajasta on caickinaisi 26 kirioia (iotca caicki sijhen saacka aina kirjoitettin kynällä) on ruvettu präntämän. 6 Ja sitä myöden 15 cuin Jumala on P. Sanans ilmoittanut Christillisen Seuracunnan waihella, 15 sitä myöden hän on myös andanut P. Ramatun eli Biblian tulkitta 27 ia präntijn tulla: sen jälken myös muita tarpelisi kirjoia P. Ramatun selityxiä: erinomaisest nijsä paicois, cusa Schoulut, Gymnasiumit 6 ia Academiat cucoistawat.

Ja nijncuin tällä wijmeisel mailman ajan rahdul 28 Jumala hänen 29 sanomattomast hywydestäns 30 tähän suuren Förstindömin 6 Suomen Maalle, ei ainoastans Schoulut ia Gymnasiumit ole asettanut: mutta myös nyt ennen colme wuotta, 31 nimittäin Anno 1640 . on Kuningalinen Academia meidän Pää caupungin Turcuun joutunut, 32 nimittäin Meidän Armolisemman R. R. 4 vlos walitun 33 Drotningin ia Perindö Förstinnan Frökin 6 CHRISTINAN, ia Hallidzewaisten Herrain 34 suurel ahkerudel ia Jumalisil ajatuxil, ia hänen Armons Herr PETAR BRAHEN Wisingborin Grewin, 35 &c. (nyt R. R. 4 Drotzin) General Gubernatorina Suomesa ollesa; nijncuin Teidängin Armon, 36 hurscalla neuwolla ia wisulla 37 waarin ottamisella. Ja sitä myöden on nyt myös N:A. 38 1642 . kirjain Präntäjä Turcuun joutunut, nimittäin Oppenu 39 ia hywin harjoitellu 39 Mies Präntin menos, M. 4 Petar Wald Uplandus. 40 Joca on suuri Jumalan lahia Suomen Maan asuwaisille 41 (erinomaisest nijlle yxikertaisille) 42 että tästä lähin aina (Jumala muutoin suocon rauha) omasa maasa tehtyjä kirjoia saawat picaiseld 20 nähdä, ia nijstä Jumalan tahdon (ia cunnialisi menoia) 43 ymmärdä ia cuulla ia idze edestäns 44 lukea.