Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Mikael Agricola
  2. 1500-luku: Muita tekstejä
  3. 1600-luku: Lakikieli
  4. 1600-luku: Lyriikka
  5. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  6. 1700-luku: Lyhyt proosa
  7. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
1600-LUVUN TEKSTEJÄ - I USKONNOLLINEN PROOSA

12. Otteita Petraeuksen raamatunkäännöskomitean omistuskirjoituksesta kuningatar Kristiinalle, 1642

Näytä kuvat

Suuriwaldialle 1 Förstinnalle 2 ja Frökinälle,

Fröken Christinalle,

Ruodzin, Göthein ja Wendein walitulle Drötingille ja PeriFörstinnalle, SuuriFörstinnalle Suomes, Hertuinnalle Wirois 3 ja Careleis, 4 Frökinälle Ingerin maalle, Meiden Armollisimmalle Drötingillem ja Frökinällem,

Jumalan Armo ja Rauha, meidän HERran Jesuxen

Christuxen cautta, etc.

SVuriwaldias Förstinna, caickein Armollisin Drötingi ja Frökinä, Pyhäs Wanhan ja Vden Testamendin Ramatus, 5 jonga 6 me Bibliaxi cudzumme, opetetan täydellisest ja selkiäst, cuinga Caickiwaldias Jumala ihmisille, idzens, hänen 7 tiens ja tahtons, moninaisilla 8 todistuxilla, töillä ja sanoilla, yldäkylläisest on ilmoittanut ja julistanut. Hänen sanomattoman Wijsaudens, 9 woimans ja caikisa 10 läsnäolemisens, että hän Taiwan, Meren, Maan, ja caicki mitä nijsä on, tyhjäst luonut on, ilman yhdengän neuwota ja awuta, 11 ja caicki cuin hän luonut on, aina woimas ja tallella pitänyt- -. Hänen suuren Armons ja Laupiudens 9 - -. Hänen Totuudens, 9 Wanhurscaudens, 9 hirmuisen ja julman wihans caicke wääryttä ja paha menoa wastan, caicke wastan cuin ei hänen pyhän käskyns ja Lakins cansa sowi- -.

--

Tämä pyhä ja callis Kirja, jota täsä Maacunnas 12 jo cauwan aica suurella halulla moni hywä ja jumalinen ihminen ikäwöinnyt 13 Suomexi ja saapuilla 14 olewan, 15 on nyt T:dän Cuning:sen Maij:tin 16 erinomaisest 17 armost, suomast 18 ja käskyst, caicki ja coconans Suomexi käätty, 19 idze Pääramattuin 20 Hebrean ja Grecan, ja D. 16 Lutheruxen Biblian jälken, 21 jonga hän wijmeiseldä, 22 Anno 1545 . idzewastudest 23 cadzonut 24 on. Nijncuin T:dän Cuning:sen Maij:tin käsky oli, että caikis Lutheruxen wijmeiseldä cadzottua 24 versiota, ja muutoin Original kieliä, 25 seurataisin.

Ruodzin Biblia, joca Stockholmis, Anno 1618 . T:dän Cuning:sen Maij:tin Rackan Isä wainan, sen Suuriwaldian Förstin 2 ja Herran, Herr Gustaff Adolphin, Ruodzin, Göthein ia Wendein Cuningan, etc. sen 26 Toisen ja Suuren, corkiast ylistettäwäs muistos, 27 käskyst Präntättin, 28 on aina silmäin edes pidetty, 29 ja Esipuheis, Summariais, 30 Marginaliais, 31 Concordantiais, 32 Selityxis 33 ia Registereis 34 wisust 35 waari otettu. 36

Ei ole myös unhotettu, 37 mitä tämän Maacunnan Corkiast oppenet ja Cunnialiset Miehet, 38 muinnen 39 suurella ahkerudella ja toimellisudella, 40 owat tämän pyhän Kirjan Suomexi käändämises, täsä awaras Herran Wijnamäes, 41 yhdes taicka toises, teettänet eli tehnet, waan aina cunnialla ia kijtollisudella muistettu, ia tarcast cadzottu.

Näin ja tällä tawalla, caickein suurimmalla ahkerudella ja ajatuxella, pyhä Bibliat Suomexi laittaman ja toimittaman, on 42 T:dän Cuning:sen Maij:tin ja Hallidzewaisten Herrain 43 puolest, Hänen Armons Herr Petari Brahe, Wisingborin Grefwi, etc. 44 tätä työtä ruwetes, 45 Suomes General Gubernatorina 46 ollesans, joca coco tästä työstä, sekä silloin että sijtte 47 suuren murhen on pitänyt, Consistoriumin 48 cansa, usein ja täydellä todella meitä neuwonut.

--

Tämä pyhä ja callis Kirja, näin Suomexi caicki ja coconans käätty, 19 T:dän Cuning:le Maij:len 49 Suuriwaldias Förstinna, caickein Armollisin Drötingi ja Frökinä, caickein nöyrimmäst dediceratan, 50 ja omistetan T:dän Cuning:sen Maij:tin Nimen alla 51 Jumalan cunniaxi, ja hänen pyhän Seuracundans, cusa Suome puhutan, rakennuxexi, T:dän Cuning:le Maij:len ijäisexi muistoxi, kijtoxexi ja ylistöxexi, walkeuteen saatetan, 52 että jälkentulewaiset 53 ja Canssa cuin wielä tulewa on, 54 HERra Jumalata, ja T:dän Cuning:sta Maij:tiän kijtäisit ja ylistäisit. Caickein nöyrimmäst rucoillen, että T:dän Cuning:nen Maij:tin andais 55 armollisest tämän meidän työm hänellens 56 kelwata.

Suomen Turust, 20 . Julij, Anno 1642.

T:dän Cuning:sen Maij:tin

    Caickein nöyrimmät alammaiset
   
AEschillus Petraeus, S. S. Theol. D.M. Martinus Stodius, in
in Regia Aboensi Academia Profess.Regia Academia Aboensi
& Pastor. 57Lingg. Profess. 58
   
   
Henricus J. Hoffman, P. & P. Gregorius Matthaei H.P.
Maschoensis. 59 Pijckensis.60