Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Muita tekstejä
  2. 1600-luku: Uskonnollinen proosa
  3. 1600-luku: Lakikieli
  4. 1600-luku: Lyriikka
  5. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  6. 1700-luku: Lyhyt proosa
  7. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
I. MIKAEL AGRICOLA

3. Alcupuhe Psaltarin päle, 1551. Otteita esipuheen runomuotoisesta loppuosasta

3. B. Selostus suomalaisten vanhoista epäjumalista

Huom. Runon viereen on kirjoitettu lukuasu helpottamaan lukemista. Lukuasuun ei ole kuitenkaan merkitty spiranttiääntämyksiä (esim. sanan sydän Agricolan aikainen ääntämys olisi /syšän/)
EPeiumalat 1 monet tesse, Epäjumalat monet tässä
muinen 2 palueltin caucan ia lesse. 3 muinen palveltiin kaukan ja lässä.
Neite cumarsit 4 Hemelaiset, Näitä kumarsit hämäläiset,
seke Miehet ette Naiset. sekä miehet että naiset.
Tapio, Metzest Pydhyxet 5 soi, Tapio metsäst pyydykset soi,
ia Achti, wedhest Caloia toi. Ahti vedest kaloja toi.
Äinemöinen, wirdhet 6 tacoi, Äinämöinen virdet takoi,
Rachkoi, Cuun mustaxi iacoi. Rahkoi kuun mustaksi jakoi.
Lieckiö, Rohot, iwret ia puudh, Liekkiö ruohot, juuret ja puut
hallitzi, ia sencaltaiset mwdh. hallitsi ja senkalttaiset muut.
Ilmarinen, Rauhan ia ilman 7 tei, 8 Ilmarinen rauhan ja ilman tei
ia Matkamiehet edheswei. 9 ja matkamiehet edesvei.
Turisas, annoi 10 Woiton Sodhast, Turisas annoi voiton sodast,
Cratti, murhen 11 piti Tauarast. 12 Kratti murheen piti tavarast.
Tontu, Honen menon 13 hallitzi, Tonttu huoneen menon hallitsi,
quin 14 Piru monda willitzi. kuin piru monta villitsi.
Capeet, mös heilde Cuun söit, 15 Kapeet myös heiltä kuun söit,
Caleuanpoiat, Nijttut 16 ia mwdh löit. 15 Kalevanpojat niitut ja muut löit.
   
Waan Carialaisten Nämet 17 olit 15 Vaan karjalaisten nämät olit
Epeiumalat, quin 18 he rucolit. 19 epäjumalat, kuin he rukoolit.
Rongoteus, Ruista annoi, 10 Rongoteus ruista annoi,
Pellonpecko, Ohran casuon 20 soi. Pellon Pekko ohran kasvun soi.
Wirancannos, Cauran caitzi, Virankannos kauran kaitsi,
mutoin oltin Caurast paitzi. 21 muutoin oltiin kaurast paitsi.
Egres, hernet, Pawudh, Naurit loi, Ägräs herneet, pavut, nauriit loi,
Caalit, Linat 22 ia Hamput edestoi. 23 kaalit, liinat ja hamput edestoi.
Köndös, Huchtat 24 ia Pellot teki, Köntös huhtat ja pellot teki,
quin 25 heiden Epeuskons 26 näki. kuin heidän epäuskons näki.
Ja quin 14 Keuekyluö 27 kyluettin, Ja kuin keväkkylvö kylvettiin,
silloin vkon Malia iootijn. silloin ukon malja juotiin.
Sihen haetin vkon wacka, 28 Siihen haettiin ukon vakka,
nin ioopui Pica 29 ette Acka. 30 niin juopui piika että akka.
Sijtte 31 palio Häpie 32 sielle techtin, Si(i)ttä paljo häpiää siellä tehtiin,
quin 25 seke cwltin ette nechtin. kuin sekä kuultiin että nähtiin.
Quin 14 Rauni Vkon Naini 33 härsky, 34 Kuin Rauni Ukon naini härskyy,
ialosti 35 Wkoi 36 Pohiasti 37 pärsky. 38 jalosti Ukoi pohjasti pärskyy.
Se 39 sis annoi Ilman 40 ia Wdhen Tulon, 41 Se siis annoi ilman ja veden tulon.
käkri, se liseis Carian caszuon. 20 Kekri se lisäis karjan kasvun,
Hijsi, Metzeleist 42 soi woiton, Hiisi metsäläist soi voiton.
Wedhen Eme, wei Calat wercon. Veden emä vei kalat verkkoon,
Nyrckes, Orauat annoi 10 Metzast, Nyrkäs oravat annoi metsäst,
Hittauanin, toi Jenexet 43 Pensast. Hittavainen toi jänekset pensaast.
Eikö se Cansa wimmattu 44 ole, Eikö se kansa vimmattu ole,
ioca neite wsko ia rucole. 19 joka näitä uskoo ja rukoolee?
Sihen Piru ia Syndi weti heite, Siihen piru ja synti veti heitä,
Ette he cumarsit 4 ia wskoit 15 neite. että he kumarsit ja uskoit näitä.
Coolludhen 45 hautijn 46 Rooca wietin, Kuollutten hautiin ruoka vietiin,
ioissa walitin, 47 parghutin 48 ia idketin. joissa valittiin, parguttiin ja itkettiin.
Menningeiset mös heiden 49 Wffrins sait, 15 Menninkäiset myös heidän uhrins sait,
cosca 14 Lesket hoolit 50 ia nait. koska lesket huolit ja nait.
Palueltin mös palio mwta, Palveltiin myös paljo muuta,
Kiuet, Cannot, Tädhet ia Cwta. 51 kivet, kannot, tähdet ja kuuta.
   
NIn mös esken Pauin Opin ala, 52 Niin myös äsken paavin opin ala
cumartin 53 iulkiset ia sala. kumarttiin julkisest ja salaa
Epelughuiset Loondocappalet, 54 epäluguiset luontokappaleet
Jumalan Sias, 55 quin Pyhydhet. 56 Jumalan sijas, kuin pyhy(y)det.
Quin 25 oli Tulda, wette ia mulda, Kuin oli tulta, vettä ja multaa,
Oxi 57 ia Puita, ia Coolutten 58 Luita. oksii ja puita ja kuollutten luita.
Sola, Muna, Rohot, ia Lihat, Suola, muna, ruohot ja lihat
Pidhit 15 HERRAN Paluelus Siat. 59 pidit Herran palvelussijat.
Woico iocu ne caiki yleslukia? 60 Voiko joku ne kaikki yleslukia,
ioista 61 se Joucko itzens tukia? 62 joista se joukko itsens tukiaa?
   
WAan elken 63 nyt cumarco 64 kenge, 65 Vaan älkään nyt kumarkko kenkä
quin Ise, Poica ia Pyhe, henge. 66 kuin Isää, Poikaa ja Pyhää Henkee.
Se Colminaisus 67 Christuses 68 on, Se kolminaisu(u)s Kristuses on
teunens 69 ia coconans, quin 25 me wskom. 15 täynäns ja kokonans, kuin me uskom,
Quin 25 coco Ramattu todhista, kuin koko Raamattu todistaa,
nin mös Dauid tesse Psaltarista. 70 niin myös Daavid tässä Psalttarista.
Joskos 71 sis Temen ottais 72 ia lukeis, 73 Joskos siis tämän ottais ja lukeis,
racastais ia mieleses pidheis. 10 rakastais ja mielesäs pidäis
Hedhelmen 74 cansa 75 nyt ia aina, hedelmän kansa nyt ja aina,
nin Christus sinul Armons laina. 76 niin Kristus sinul armons lainaa.
Muistas 77 sis Rucollesas 19 heite, 78 Muistas siis rukoollesas heitä,
iotca Tulkitzit 79 Somexi Neite. jotka tulkitsit suomeksi näitä.
Turun Caupungis tapactui se, Turun kaupungis tapahtui se
Pyhen Lauritzan Honese. 80 Pyhän Lauritsan huoneesa.
Sielles 81 poican Christiane 82 ilmei, 83 Sielläs poikan Kristiane ilmei,
quin 14 HERRA neite meiden cauttan 84 tei. 85 kuin Herra näitä meidän kauttan tei.
Jolla 86 kijtos loppumat 87 olcon, Jolla kiitos loppumat olkoon,
Amen iocainen Hengi sanocon. aamen jokainen henki sanokoon.