Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Muita tekstejä
  2. 1600-luku: Uskonnollinen proosa
  3. 1600-luku: Lakikieli
  4. 1600-luku: Lyriikka
  5. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  6. 1700-luku: Lyhyt proosa
  7. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
I. MIKAEL AGRICOLA

3. Alcupuhe Psaltarin päle, 1551. Otteita esipuheen runomuotoisesta loppuosasta

3. A. Psalttarin ja aiemman tuotannon esittelyä

Huom. Runon viereen on kirjoitettu lukuasu helpottamaan lukemista. Lukuasuun ei ole kuitenkaan merkitty spiranttiääntämyksiä (esim. sanan sydän Agricolan aikainen ääntämys olisi /syšän/)
JVMALAN Armon ia Rauhan, Jumalan armon ja rauhan
pitkin, ymberi, less, 1 ia caucan. pitkin, ympäri, läs ja kaukan
Caikille Somalaisille toiuottaa, kaikille suomalaisille toivottaa
Michael Torsbius 2 Agricola. Mikael Torsbius Agricola.
Ettes 3 racas Welie, 4 Sisar ia Ise, Ettäs rakas veljä, sisar ja isä
näet quinga HERRA Armons 5 lise. näet, kuinka Herra armons lisää
Sinul ia caikein 6 Somalaisten, sinul ja kaikkein suomalaisten,
wanhoin, 7 nin mös Norucaisten vanhoin, niin myös nuorukaisten.
   
Quin 8 Abckiria ensin on, Kuin Abc-kirja ensin on,
sijtte AlcuOpista wskoon. siittä alku opista uskoon,
Ja Rucoskirias, sangen hyuen, ja rukooskirjas, sangen hyvän,
monist Asioist teunens ia syuen. monist asioist täynäns ja syvän,
Senielkin 9 sen Wdhen Testamentin, sen jälkiin sen Uuden testamentin
HERRAN Armosta lepitze 9 Prentin. Herran armosta läpitse präntin,
Käsikirian, Messun ia Passion, Käsikirjan, Messun ja Passion,
sulast Armost, paitz 9 meiden Anszion. 10 sulast armost, paits meidän ansion.
Nin ota sis hyuexi Teme mös, Niin ota siis hyväksi tämä myös,
Dauidin Psaltari, ilman Töös. 11 Daavidin Psalttari, ilman työs,
Quin 12 leikitze 13 Cullaisil 14 Kielille, kuin leikitsee kullaisil kielillä
murhesil 15 ia raskail mielille. murhesil ja raskail mielille.
Caikinaises Tuskas ia Hädhes, Kaikkinaises tuskas ja hädäs
hen on ialo 16 Turua ia Sieluin Eues. hän on jalo turva ja sieluin eväs.
Coskas 17 ei mualda 18 Helpo 19 saat, 20 Koskas ei mualta helppoo saat,
testes 21 Sielus 22 Hercut iaxat. 23 tästäs sielus herkut jaksat.
Ja toiuo ainoan Jumalan, Ja toivo ainoaan Jumalaan,
ninpes 24 Murheistas lohutetaan. 25 niinpäs murheistas lohutetaan.
   
JOs wiholises sinul paha teke, Jos viholises sinul pahaa tekee,
Rumis, Maas, Rahas ia mwt ratele. 26 ruumiis, maas, rahas ja muut raatelee
Taica coskas 17 olet wierasa Maas, taikka koskas olet vieraasa maas,
telles 27 saat Lohutoxen 25 taas. tälläs saat lohutoksen taas.
Jos iocu Henges ielkin seiso, 28 Jos joku henges / henkes jälkiin seisoo,
sen ylitzewoitta 29 Teme Weiso. 30 sen ylitsevoittaa tämä veisu.
Quin 31 Lapses, Peres 32 ia Sucus coole, Kuin lapses, perees ja sukus kuolee,
tai 33 saatta, 34 ettei 35 sine hoole. tai saattaa, ettei sinä huole.
Kieuhydhes, Tuskis ia Nelghies, 36 Köyhy(y)des, tuskis ja nälgäs
wissin 37 Auun sine leudhet tes. 38 vissin avun sinä löydät täs.
Coska Taudhit Rwmis 39 waiua, Koska taudit ruumiis vaivaa
ia sine Terueydhes 40 caiua. 41 ja sinä terveydes kaivaa
Eli 42 pilca, Cateus ia wiha, eli pilkka, kateus ja viha
ei salli sinul ychten sia. ei salli sinul yhtään sijaa,
TAi 33 Kiria sinun 43 Lohutta, 25 tai kirja sinun lohuttaa,
Coscas 17 HERRA auxeshwdhat. 44 koskas Herraa aukseshuudat.
Jos Pouta ia Halla Pellos polta, Jos pouta ja halla pellos polttaa,
ettei toiuota Leipe eli 42 Olta. 46 ettei toivota leipää eli oltta,
Nins 47 Sadhet 48 ia hyue Ilma anot, niin sadet ja hyvää ilmaa anot,
sijttes 49 saat Tulot 50 ia Elot. siittäs saat tulot ja elot.
   
Quingas 51 wastat 52 Sen HERRAN Domios, 53 Kuinkas vastaat sen Herran tuomios,
ettes 3 aighas 36 culutat Laiskuos. 54 ettäs aigas kulutat laiskuos.
Oij sine surckia 55 Locasecki, Oi sinä surkia lokasäkki,
etkös 56 neite Mieleses ecke. 57 etkös näitä mielesäs äkkää,
Haiseua Raato oleuas, haiseva raato olevas
ia Matoin Eues cooltuas? ja matoin eväs kuoltuas?
Jos sine sis Wircas 58 hitast 59 teet, Jos sinä siis virkas hitaast teet,
nin carta 60 cuhungas 61 wimein ieet. 62 niin karta, kuhunkas viimein jäät.
Waicka wähe murtu 63 Psalmein 64 tulkitos, 65 Vaikka vähä murtuu psalmein tulkitus
Rucoskirias 66 ia tesse Ramatos. 67 rukooskirjas ja tässä raamatus,
Ele site laitta 68 Jumalan Mies, älä sitä laita, Jumalan mies,
waan pruca 69 molemat 70 HERRAN Ties. 71 vaan pruukaa molemat Herran ties,
Sille toinen on keuie 55 ia piene, 72 sillä toinen on keviä ja piene
wiedhexes cungas 73 matkusta liene. 74 viedäkses kunkas matkustaa liene.