Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Mikael Agricola
  2. 1500-luku: Muita tekstejä
  3. 1600-luku: Uskonnollinen proosa
  4. 1600-luku: Lakikieli
  5. 1600-luku: Lyriikka
  6. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  7. 1700-luku: Lyhyt proosa
  8. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
42. Kustaa III:n julistus Karjalan puolustustoimiksi, 1788

Ns. Kustaa III:n sota (kesäk. 1788 - elok. 1790) syttyi kuninkaan omasta aloitteesta: syynä käytettiin Puumalassa tapahtunutta rajavälikohtausta, jossa Savon prikaatin sotilaat joutuivat tulitaisteluun venäläisen partion kanssa. Heinäkuussa 1788 keisarinna Katariina II julisti Ruotsille sodan. Kustaan osalta sodan syitä oli enemmän kuin yksi: Ruotsin aatelisten kapinamieliala, suomalaisten kuninkaalle osoittama suosio sekä näytön paikka eli menetettyjen alueiden valtaaminen takaisin. Monivaiheinen sotakausi päättyi tuloksettomana Värälän rauhaan 1790. Kustaa III oli perustanut Savon ja Karjalan läänin jo 1775 ja tehnyt Kuopiosta sen pääkaupungin. Tekstissä 42 on kyseessä läänin sotakuntoisuuden kohottaminen, apuna Kustaa III:n uskottu, Savon prikaatin päällikkö vapaaherra Berndt Johan Hastfer. Sotatoimet alkoivat vain pari kuukautta Kustaan huhtikuussa päivätyn julistuksen jälkeen.

7 p. huhtik. 1788. Haga.

Kunink. Majesteetin julistus maanvarjelusväen asettamisesta Karjalassa.

ME GUSTAF1 Jumalan Armosta Ruotsin, Göthein ja Wendein Kuningas etc. Norjan Perillinen ja Schleswigin Hollsteinin Hertua2 etc. Teemme tämän kautta tiettäwäxi, että sitten kuin Yhteinen Kansa Karjalan-Maasa3 wuonna 1776, Meidän tykönämme alammaisudesa4 on tarjonnut itsiänsä5, yhden Jalka-Jägäri Wäen6 ylöspanemisexi7, joka siellä pidäis8 sioitettaman, maxamaan5 jokaitsesta talosta wissin9 jokawuotisen ulostegon10 jywisä ja rahasa, ja ne tämän suhteen sisälle kootut warat myös owat tulleet mainittuun päälletarkoituxeen käytetyxi, nijn on Brigade-Chefi, Öfwersti ja Commendeuri11 Meidän Miekka-Riddari Merkistä12 Wapaherra Berndt Johan Hastfehr13 alammaisen jutun ohesa14 hänen oleskelemisestans Karjalasa ja siellä uskotusta toimituxestans15, että ulostutkia16 kaikkein keweindä muotoa17 Jägäritten inqwarteeramiseen18 eli sioittamiseen asundopaikoillensa, Meidän tykönämme alammaisudesa4 edesandanut19, suuren osan Karjalan Yhteisestä-Kansasta3 alammaisen4 anomuxen20, senkaldaisesta Armollisesta muutoxesta sijtä, mainitun ulostegon10 maxamisesta, tehdystä Asetuxesta, että Yhteinen Kansa mahdais siitä peräti wapautettaa21, ja sijnä siasa22 wissein9 itse heildä23 alammaisudesa4 mainittuin ehtojen alla, maanwarjeluxeen sisälleharjoitettaa21; Ja nijnkuin Me, nijn hywin edellä nimitetystä24 jutusta ja anomuxista, nijnkuin myös Meidän Käskynhaldiamme25 paikkakunnasa Maanherran ja Riddarin Meidän Miekka-Riddari Merkistä12 Simon Wilhelm Carpelanin26 sen ylitse27 annetusta alammaisesta selityxestä olemma hawainneet, kuinga edellä mainittu ulosteko10 taidais ajan päälle tulla Yhteiselle Kansalle raskaaxi ja rasittawaxi ulostehdä28, nijn - - olemma Me hywäntahtoiset - - alanimitettyin24 ehtojen alla siihen suostumaan. - -

1:o
Että ne Karjalan Yhteisestä Kansasta, jotka tähän sisällekäywät19 nyt ja alinomaisixi ajoixi wapautetaan kaikesta ruotujen30 pitämisestä ja myös rauhan aikana inqwarteeringistä18.

2:o
Että jokainen talo kaikisa muisa Pitäjisä, paitsi Pielisjerfwee31, joilla on yhden Rubelin32 wero ja sitä enämmän, jättäwät yhden Miehen joka wuosi harjoitettaa33, ne sitä wähemmällä werolla, yhdistäwät itsiänsä34 kaxi yhdestä Miehestä, - -

5:o.
Että Yhteinen Kansa rauhan aikoina ej pidä kommendeerattaman35 ulkona sitä Pitäjästä, josa hänellä on hänen kotonsa, mutta sodan aikoina tulee se wuorottain36 tekemään pitäjän waktia37. - -

Me annamme sentähden nyt uloskäydä38 Meidän Armollisen käskymme Brigade Chefille Öfwerstille ja Commendeurille Meidän Miekka-Riddari Merkistä12 Wapaherralle Hastfehrille13, etä Kesä ja Heinä Kuisa tarpeellisten Upserarjen39 kanssa anda itziänsä löyttää40 Karjalan Pitäijsä, sitten kuin hän ajasta sijhen on andanut Maanherralle paikka kunnasa41 tjedon, silloin alkamaan42 harjoitusta sowitettua maan laadun jälken ja sen warjeluxexi; jonga ohesa Me olemma käskennet händä kaikella suosiolla43 menettämään itziänsä44 Meidän uskollisia alammaisiamme kohtaan Karjalasa, ylöskirjoittamaan nijden nimet yhteisestä kansasta jotka tahtowat harjoitettaa45, ej pitää nijn wisua46 lukua heidän pituudestans ja ijästäns, ja että, jos wastoin toiwoa47 joku tästä harjoituxeen kootusta Yhteisestä Kansasta sillä ajalla tekis joita kuita rikoxia, ej silloin Sota Artikulein48 kowuuden, waan yhteisen Lain säättämisen49 jälken andaa sitä tawalliselda Tuomioistuimeldä koeteldaa ja päätettää50. Jonga51 jälken asianomaisten tulee itziäns alammaisesti käyttä44. Sixi suuremmaxi wahwudexi52 olemma Me tämän Omalla Kädellämme alekirjoittanet, ja Meidän Kuningallisella Sinetilläm wahwista andanet. Hagasa53 sinä 7:nä päiwänä Huhti Kuusa 1788.

GUSTAF.
(S. S.)54
G. v. Carlson.55