Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Mikael Agricola
  2. 1500-luku: Muita tekstejä
  3. 1600-luku: Uskonnollinen proosa
  4. 1600-luku: Lakikieli
  5. 1600-luku: Lyriikka
  6. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  7. 1700-luku: Lyhyt proosa
  8. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
40. Keisarinna Elisabetin manifestin suomennos, 1742

Teksti alkuperäisessä asussaan

Manifestin teksti on lukijalle haasteellinen ennen kaikkea horjuvan ortografian vuoksi: on kuin lukisi Agricolaa. Tietenkin mutkikas asetuskieli käännöskukkasineen on haaste sinänsä, mutta jos ortografia nykyaikaistetaan, teksti avautuu helpommin. Oheisia ortografiaselityksiä ei ole toistettu linkeissä.

1 /meidän/ mäidan, mäijdan, mäidän; /meitä/ Mäita; /heidän/ häidan, häidin; /heitä/ häitä; /heille/ häille(n)
2 /suomen/ Sumen, Somen, So-Men
3 /ruotsin/ Rutzin, Ruotzin
4 /sota/, /sodan/ Sota, Suota, Suotajouckon, Sodan, Suodan
5 /koko/ cocko, cuoco
6 /e/ merkitty ä:llä: Käysarinna, yhtäisesti, Wänäjä, päran /perään/, sälitös /selitys/, sälckiäst /selkiäst(i)/, ättä /ette(i)/, ändinen, änämbi, wären, äten /eteen/, cäskenänne, säncaldaisen; /ä/ merkitty e:llä: weli /väli/, welilläm /välilläm(me)/, Mieckantäran /miekanterän/; /k/ merkitty ck:lla: tucke /tukee/, caickissa, caickel jne., aickonet, jälcken, teckemän /tekemään/; /o/ merkitty å:lla: jå, ålla, tåiwossa, toiwåtta /toivottaa/, toiwåns, muotå /muotoo/.

Tekstistä puuttuvat tyypilliset lounaissuomalaisuudet: loppuheittoa on vain määrätapauksissa (esim. -nsA > -ns, elatiivi, -sti-adverbit, ja inessiivin pääte on lähes aina -ssA toisin kuin 1600-luvun standardisuomessa. Kääntäjän itäsuomalaiseen murrepohjaan viittaa akt. kondit. monikon 3. persoonan asu olisiwat pro olisit 18.1.1. Tyylikeinona ovat ns. paratagmat: tavalla ja muodolla, riidois ja kapinois, totuuden ja oikeuden, vahvistaa ja edesauttaa, väärä ja perustamatoin, turmelusta ja hävitystä, alallans ja levos, hyvyytens ja tavarans, varjella ja auttaa, sanoa ja luvata, ilmoittamaan ja tiettäväksi tekemään. Paratagmoja on vielä runsaammin manifestin ruotsinnoksessa. Ks. Karl XI:s minnesskrift - kanslisvenska i finsk översättning, jakso 2.3 (Tautologi som stildrag)

Manifestin ensimmäisen sekä toiseksi viimeisen kappaleen lukuasu on liitetty kyseisten jaksojen loppuun.

Manifest.

Jumalan Armost
Me ELISABETH Ensimeinen
Kaysarinna ja Yxinhaldia coco Wänäjän
maan ylitze, etc. etc. etc.

TEemmen tämän cansa tiettäwäxi yhtäisesti caikille, ja itze cullengin Sädylle ja Manasuwaisille erinomaisesti, cocko Suomen Ruchtinacunnas.

Cuinga wärällä tawalla ja muodolla Ruotzin Waldacunda jo mutamia ajastaickoia owat ylös ajattellet sota Wänäjän Waldacunda wastan, ja nyt wihdoin Sota asens1 Meitä wastan asettanet, sen cuoco Mailma ja itze Ruotzin Waldacunnan alimmaiset2 jolla puhdas ymmärrys ja pärän Ajatus3 on, hawaitze ja eij wastan sanoa taida, ja on pitckällinen sälitös elli edes asettaminen4 nijn paljon wähembi tarpellinen, cuin jå tämän sodan alussa Wänäjän Sota aset Jumalan Siunauxen cautta owat sälckiäst osottanet, ättä5 Jumala wäria Edes ottamisia6 coskan auta, ja wäris Rijdois ja capinois ainoastans totuden ja oickeuden puolen Hänen awullans ja Woimallisel-cädelläns aina tucke ja autta.

Lukuasu: Teemmen tämän kansa tiettäväksi yhteisesti kaikille, ja itsekullenkin säädylle ja maanasuvaisille erinomaisesti, koko Suomen ruhtina(s)kunnas. - - Kuinka väärällä tavalla ja muodolla Ruotsin valtakunta jo muutamia ajastaikoja ovat ylösajatelleet sotaa Venäjän valtakuntaa vastaan, ja nyt vihdoin sota-aseens meitä vastaan asettaneet, sen koko ma(a)ilma ja itse Ruotsin valtakunnan alimmaiset jo(i)lla puhdas ymmärrys ja peräänajatus on, havaitsee ja ei vastaansanoa taida, ja on pitkällinen selitys eli edesasettaminen niin paljon vähempi tarpeellinen, kuin jo tämän sodan alussa Venäjän sota-aseet Jumalan siunauksen kautta ovat, selkiäst osottaneet, ettei Jumala vääriä edesottamisia koskaan auta, ja vääris riidois ja kapinois ainoastans totuuden ja oikeuden puolen hänen avullans ja voimallisel kädelläns aina tukee ja auttaa.

Me olemme sisällen astumisessa7 Meidän Käysarilliselle Parindö ijstumelle nijn hyfwin8 uskollisessa tåiwossa mäidan Naburimme cansa Rauhassa ja ystäwydessä elä, ja mäijdän alimmaisemme2 sisällisellä ja ulckonaisellä lewollisudella meidän Waldacunnassam pysywäijsessä hywässä tilassa9 wahwista ja edesautta, cuin myös8 erinomaisest Meidän Naburim Ruotzin Waldacunda10 [ja] häidän alimmaisians wastan alati hyfwätachtoisudem tämän pällä seisowaisen11 Sodan ja sen pälle seuramisen12 Mollemmin puolin Alimmaisten lisändywäistä turmellusta13 ja wiattoman weren ulos wuodattamista murhella pärän3 ajatellut, ja sillä wällillä Meidän puoleldam emme jälcken jättänet, caickella mahdollisella tawalla murhetta pitä, että tämä Sodan tuli, ja Jumalalle celpamatoin hyödytöin Wihollisuus loppuns sais, ja jällens Rauhan edes asettamisen4 Cauta, se ändinen Naburillinen Ystäwys ja Caickillen hyödyllinen lewollisus yhden pysywäisen ja wahwan perustuxen pälle asetetuxi ja pätetyxi tulis.
--

Me olemme tästä mäidän hyfwän tachtoisudem toiwotuxes14 nijn paljon enämmen wahwistetut15, cuin tiettäwä on, että tain caldainen16 wära ja perustamatoim17 Sota eij caickein Sätyin ja alimaisten yhteisellä suosiolla Ruotzin Waldammalda18 alotettu ole, mutta suri osa sitä wastan seisonet, nijn cuin ne, jotcka pärän ajatellet3 mingen19 wahingollinen hyödytys taincaldaisen wärän Sodan alotomisen pälle Seurawa on, ne tunnotamat20 edes ottamisest20 sen caldaisilda Ihmisildä, jotcka Rauhan itze tahdolla Rikonet, ja yhteisen Isänman Lewollisuden erin omaisen pälle catzomisen21 ja oman hyödytyxen tähden wastamattomalla22 tawalla ylos uhrannet, ja nijn luonnellisella muodolla23 nijden samain seas So-Men asuwaiset löyty24, jolla nijn paljon änämbi on sy25 toiwotta pickaista Sodan putosta26, coska he häidän hywydens27 cansa tälle Sodan ajalla caickein ensin owat waditut ulos seysoman28 wijattomast caickniasta [p.o. caickinaista ’kaikenlaista’] waiwa, turmellusta ja häwitöstä;
--

Njn olemme Me wastoin mäidän omatachtom29 seurawaista ja pällä seisowaista11 wahingollista sota ja wären wuodatusta, ja coska mäidän hyfwä Rauhan toiwotuxem ey mitän wojnut matckansatta30, waditut mäidän Sotajouckom udestans-jällens Somen man Rajoillen sisälle astua anda, ja on mäiden hyfwe ajatuxem, että tämä mäidän Sotajouckom, ey jota cuta31 häwitämän elli waiwaman sinne tullut, tiettäwäxi tähdän32 kaickille Sädyille ja asuwaisille Somen Ruchtinacunnas tämän Declarationin ja Manifestin cautta, njnmyös caickille yhteisest ja itze cullengin erinomaisest hyfwän tachtoisudest Silmäin äten asetetan, häidin ja häidin Isäes man33 hyödytys caickein woimallisemmalla tawalla luwaten, että jos he tässä Sodas alallans ja lewos itzens pidättäwet34, ja Sodan warustamisest ja edes ottamisest6 itzens poies pidättä, ja eij wainollisudella35 itzens mäidän Suota jouckom wastan cäytä36, ja eij yhdesäckän cappalesa37 Ruotzin Armeialle apua osota, mutta mäidän cansam naburillisessa ystäwydessä ja Rauhas eläis, osottain sen itze työssä;

Ja njn Sencaldaises tilas9 mäidän puoleldam Sädyt ja asuwaiset Somen Ruchtinacunnas pitä warjellux tuleman, ja njn jocainen täydellisest nautitzeman hyfwydens27 ja tawarans ja caickesta rasituxesta wapachdettu oleman, ja häitä siellä, mäidän warjelluxem alla caickella tawalla suojella, me wielä meidän uskollisen ajwotuxem38 jälcken, että me patzi sita39 ey jalan leweyttä werasta matta halaja40, mielelläm Suomme, ja caickilla curilla41 sihen awollinen olla, että usein njmitetty Sumen Ruchtinacunda, jos se itzens Ruotzin wallan allda poies eroittaman ajwoitettu38 on, ja eij tästä edes nijn cuin nyt nijden mutamain Personain oman hyödytyxen pälle catzomisen21 tähden tapachtunut on, turmelewaisen Sodan ale annettu42, nijncuin yxi wapa ja eij cennengän wallan alla olewianen [p.o. olewainen] ma häidän omainne43 tyköna itze cäskenänne ylös asetta44 hallituxen Sädyn, säncaldaisen perustuxen pälä45 ja sen caldaisen46 oickias Wapauxes47 pysy, nijn cuin se häidan omaxi hyödytyxexi ja alati pysywäisexi wahwistuxexi, ja sen saman häidän oman tachtons päran48 asetetan, ja itze toiwåtta taitawat.

Jossa siwussa49 me häillen awuxi ja ylöes pitämisexi tässä häidän udes edes ottamisessans6 cackissa tiloissa9, coska ja cuinga he itze tachtowat meidän Sota jouckollam caickel rackaudel warjella ja autta tahdom, tällä tawalla ja näjden weli cappalten cautta taita Suomen ma, jos hee edes njmitetyllä tawalIa ylös asettawat yhden oman wapan Hallituxen, ålla yxi raja Wänäjän ja Rutzin Waldacunnan wälillä, ja sillä muotå50 tulla Wapahdetuxi caickest Lewottomudest ja wajwast, jonga Ruotzin Waldacunda häillen matckansatta30, sen Mäidän welilläm lickisen51 Naburillisuden tähden, ja eij taida Ruotzin Crunu ojckeudella, jos he mutain owat aickonet sisälle cäyda ja pitä yhtä totista ystäwyttä Wänäjän Waldacunan cansa tätä edes asetusta4 wastan itzens asetta.

Lukuasu: Jossa sivussa me heillen avuksi ja ylöspitämiseksi tässä heidän uudes edesottamisessans kaikissa tiloissa, koska ja kuinka he itse tahtovat meidän sotajoukollam kaikel rakkaudel varjella ja auttaa tahdom, tällä tavalla ja näiden välikappalten kautta taitaa Suomen maa, jos he edes nimitetyllä tavalla ylösasettavat yhden oman vapaan hallituksen, olla yksi raja Venäjän ja Ruotsin valtakunnan välillä, ja sillä muotoo tulla vapahdetuksi kaikest levottomuudest ja vaivast, jonka Ruotsin valtakunta heillen matkaansaattaa, sen meidän välilläm likisen naapurillisuuden tähden, ja ei taida Ruotsin kruunu oikeudella, jos he muutoin ovat aikoneet sisällekäydä ja pitää yhtä totista ystävyyttä Venäjän valtakunnan kansa tätä edesasetusta vastaan itseens asettaa.

Ja njn tahdomme Me meidan puoleldam Somen Ruchtinacunnan Sädyille yhdellä uskollisella Mäidän caickein armollisemman lupauxem jälcken48, caickein julckisemmalla tawalla sanoa ja luwata, että itze tyossa häidän oman toiwåns ja anomuxens jälcken caick[i]ssa tiloissa osotta heille yhden uskollisen awun; Mutta jos wastoin Mäidän paremba toiwom tämä Mäidän hyfwätachtoisudem Somen Ruchtinacunnalda52 eij wastan otetuxi tulis, mutta53 jos edellä nimitetyt Somen man asuwaiset ajattelemattomudest omast mielest54 tämän pällä säystowaisen [p.o. säysowaisen /seisovaisen/]55 Suodan alla Mäita ja Mäidän Suotajouckom wastan itzens asettaisit, ja Ruotzin Armejalla awulliset olisiwat; Njn olemme Me wastoin Mäidän oma armollista aickomistam waditut, usein njmitetyn Ruchtinacunnan Tulen ja Mieckantäran56 cautta häwittämän, jonga Me caickelle tämän Mäidan Manifestim cautta olemme cäskenyt ilmoittaman ja tiettäwäxi teckemän.

Annettu Mosccous d. 18 Martii57 Cussa 1742.
L. S.58
Elisabeth.