Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Mikael Agricola
  2. 1500-luku: Muita tekstejä
  3. 1600-luku: Uskonnollinen proosa
  4. 1600-luku: Lakikieli
  5. 1600-luku: Lyriikka
  6. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  7. 1700-luku: Lyhyt proosa
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
39. Konsti Elää kauwwan eli Tarpeellisia ja hyödyllisiä neuwoja ja Ojjennus-nuoria1 Terweyden warjelemisexi ja saada elää isohon ikähän, 1786.2

Teksti alkuperäisessä asussaan

Joka tahtoo hywin terwesnä3 pysyä, ja kauwwan eleä4 pitkä ijällisexi, se eläkään kohtuullisesti juomasa ruasa, rakkauden harjoituxesa, kylwysä eli saunankäymisesä, suonen lyönnisä, nukkumisesä, työsä, murheesa ja muisa asian-haaroisa.
1 §. Watta5 on ihmisesä nijnkuin pata, ja maxa nijnkuin tuli sen alla, kuin se kiehuu; sentähden pitä6 wahta5 pidettämän lämminnä3, käwelemisen, eli kätten työn eli ruumijn waiwaamisen7 kautta, wähä ennen rualle mennesä; että watta5 edeltä ylös lämpiää, ennen kuin ruokaa uudesta8 nautitaan; Ruan jälkeen ei pidä rutosti9 työhön ruwettaman10.
2 §. Kauwan paastota ja nälkää nähdä, yli oikian ruan ajan, ei ole terweellinen; sillä ihminen saa wattaansa kelwotointa11 märkyyttä12 ja ilmasta, kinoa13.
3 §. Älä syö, joss ei ole nälkä; ja watta tyhjetty14 entisestä ruasta; muutoin kartutat mädättäwäisiä kinoja13.
4 §. Älä monta tijmaa15 ruokaile, äläkä syö monenlaisia.
5 §. Kesällä syödään wähemmän, talwella enemmän; mutta ruan wälijn juodaan wähä ja usein.
6 §. Lihawa ja raswanen ruoka estää ruan sulamisen, makia ruoka ylös sulaa16 kinot. Lijan suolainen ja palanut, wahingoittaa wattan.
7 §. Pese suus, hambaas, silmäs, korwas tausta kylmällä lähde wedellä joka aamu, wahwistaa näön, kuulon ja hampaan, wanhaan ikään.
8 §. Harjaa ja kampaa usein pääsi, että ajwon17 lijat höyryt ulos pääsewät.
9 §. Käwele ja lijku, jotain18 ylös nostuasi, että loka19 joka yöllä on kokoontunut suolijn, laskeusi20 alas päin, ulos perkauxeen21.
10 §. Suuri ja äkkinäinen wihastuminen, ja raskas pitkällinen murhe ja huoli, kuiwaawat ylös ruumijn ja wiewät wihdoin kuolemaan. Samoin äkkinäinen ja huomahtematoin22 ilo; sentähden sekä wiha, murhe ja suuri ihastuminen23 pitää olla kohtuullinen.
11 §. Juopumus wäkewistä juomista, tekee ihmisen laiskaxi ja uneliaaxi, wahingoittaa wattan, ja matkaan saattaa aiwolle ja koko ruumijlle paljon pahaa.
12 §. Hapoin olut, eli se kuin on prykätty24 kissastuneista25 ja happoimista maltaista, on sangen wahingollinen, samoin se juoma joka ei ole hywin keitetty, josta tulee pureita26 ja wattan wäänteitä. Aiwan tuoreesta ja samiasta27 juomasta tulee kiwi-tauti28. Wesi ja maito, kirnupijmä29 erinommattain30 on luonnollisin ja terweellisin juoma.
13 §. Uni eli nukkuminen on sangen hywä, kuin se on kohtuullinen; sillä se waikuttaa31 teräwän ymmärryxen, hywän muiston32, ja kewiän33 työn; wahwistaa ne luonnolliset34 woimat, saattaa ruumijn lihawaxi34 ja luonnon lämpymäxi35,
14 §. Mutta lijkanainen nukkuminen ei ole hywä; sillä sijtä kuiwettuu ruumis, ja lisää kinoja13 ja sitkeitä märkyyxiä12, keripukkia ja rewäsintä.36
15 §. Likin37 ruokaa, juomaa ja unta, on lijkunto, askaroitseminen ja työn tekeminen, sekä ruumille että mielelle terweydexi. Lijkunto, ajaa suonista ja jäsenistä pahat märkyydet12, ja kiskoo ne irralle ja ikänänsä kuin pois hiwuttaa.
16 §. Paljo walwominen on wahingollinen ja wähentää sen luonnollisen lämpymän35 aiwan paljon, häwittää sen luonnollisen märkyyden12, ja kaswoin kauneuden, lisää sappea38 ja kuiwaa ruumijn ylön paljon.
17 §. Älä pidätä wettäs39, tuulta40 ja muuta luonnollista tarwettas, waan toimita ne luonnon waatimuxen perästä. Kiwi-taudit28, pureet26 ja muut wiat tulewat joss ei luontoa totella sen waatiessa.
17 §. Että usein purgerata41 ja lääkityxiä nauttia, on wahingollinen: luonto tottuu wihdon nijhin, ettei se mitään tottele; ja ne wetäwät ja imewät pois sen luonnollisen märkyyden12.
18 §. Kolme kappaletta, joss nijstä waarin otettaan, pitäwät Terwesnä : 1:xi42, pitää jalkansa aina kuiwana ja lämminnä. 2:xi, että watta on auki luonnolliseen perkauxeen21. 3:xi, että pää pidetään kylmempänä kuin jalat. Jalkain märkyydestä ja huolimattomuudesta kuolee enin osa ihmisiä.
19 §. Iloinen mieli ja tytywäisyys lisää ikää. Merkit, joista tietään43, joss joku Elää Wanhaxi : Lewiät rinnat44, mutt ej ylös kohonneet45, hoikka watta5; lihasuoniset46 reidet ja sääret karheilla karwoilla, iso pää; tiwis ja luja iho ja nahka; enemmän lihaa, kuin lihawuutta; kewiä ja tasanen hengen weto, ettei rinta nouse ylös; waltasuoni47 ej lyö lujemmin eli nopeemmin juostua eli kijwettyä ylös mäkeä; tasainen uni ettei kaikista napsahduxista herää; että pian nukkuu; syöö wahwat atriat, ja ei usein käy tarpeelleen; kowa tarwes48; mutta oikialla ajalla; iloinen ja leikkinen, joka ej pane kaikkia mielelleen; ej murehdi turhia; on hilpiä49 ja lijkunnosa50. Mutta ne jotka owat kowin wirkut, käywät nopiasti ja tekewät ylön51 hilpiästi49, eiwät elä nijnkauwwan kuin ne jotka owat werkkaiset52. Ne joilla on hywä terweys ja eiwät paljon lijku tulewat wijmmein lihawaxi. Ruoka sulaa pikemmin yhen53 iloisen, kuin murheellisen tykönä, sentähden syödesä pitää olla sijwo puheita. Jolla on pitkä kaula ja hieno iho, ej elä paljon yli 30 ennenkuin saa keuhko taudin. Joilla on lyhyt kaula ja pienet iho karwat, kuolewat enimmästi halwattuna. Ylönpaldinen äkkinen lijkunto waikutta31 myös halwauxen. Joka on lassa ja nuorna elänyt sijwollisesti ja kohtuullisesti, se saa wielä wanhanain54 nauttia jaloa55 terweyttä, ja iloista hywää omaa tuntoa.56