Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Mikael Agricola
  2. 1500-luku: Muita tekstejä
  3. 1600-luku: Uskonnollinen proosa
  4. 1600-luku: Lakikieli
  5. 1600-luku: Lyriikka
  6. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  7. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
33. DANIEL JUSLENIUS: Kirje, jonka saajaksi Martti Rapola arvelee kreivi Charles Emil Lewenhaupt nuorempaa, 1741

Martti Rapola (Vanhan kirjasuomen lukemisto, SKST 262) kertoo kirjeestä näin: "Kirjeen löysi 1930-luvun alkupuolella Annamari Sarajas Upsalan yliopiston kirjastosta ja se julkaistiin Virittäjässä 1955: 382--384 sekä valokuvattuna että tulkittuna. Kirje on vastaus tiedusteluun, jonka näyttäisi tehneen kreivi Charles Emil Lewenhaupt, samannimisen sotapäällikön 20-vuotias poika, joka hattujen sodassa toimi isänsä yliadjutanttina -- -- ."

Corkiast Wapasucuinen1 Herr Greiwi ja General-Adjutanti2 [&c]3

Cahtalainen ihastus on minulla teidän Greiwillisen Herraudenne aiwan4 cunnioitettawast kirjoituxesta: yxi, että teidän Herraudenne tahto minua köyhää Suomalaista muista; toinen, että nijn corkiast wapasucuinen1 Herra Ruotzista mielisty5 tämän raadollisen6 ja häwinnen7 maan ylöncatzottua8 kieldä oppiman, ja on tosin ihmellinen9, jos Herr Greiwi sillä wähällä ajalla cuin hän Suomesa ollut on, on nijn paljo meidän cowaa10 puhettamme käsittänyt11. Ei se olis minulle wähin ilo, jos minä sijnä asias taidaisin12 Teidän Greiwillistä Herrauttanne palwella jonga tähden minä mielelläni annaisin12 Herr Greiwin suosioxi13 uloskirjoitta14, jos täällä olis nijn caunista15 ja wisua16 kirjoittajaa cuin sen tehdä taidaisi12. En minä ole wielä löytänyt sitä17 cuin18 on taitanut12 puhtaxi kirjoitta minun Lexicotani19 eli Sanakirjaani, engä tiedä wielä cosca ja misä minä sen20 löytänen21. Lexicosa owat ainoastans taittamattomat22 sanat cuin pikemmin opituxi tulewat23; mutta suurembi työ ja taito tarwitan oikein taittamaan22 sanoja, että ne puhexi yhteen sopisit24, joca tieto Grammaticasta25 saawutettaman pitä26 ja löytän27 Turusa Bartholdi Vhael Grammatica Fennica, sijhen asiaan juuri tarpellinen; semmengin28 jos muutamat lisännyxet29 minulda tygö tulewat30.

Andacon sijs Herr Greiwi minulle andexi, etten minä sijnä anotusa31 asiasa taida händä wielä palwella, sen mahdottomuden tähden: mutta jos Jumala rauhasa meidän asua annais12, ja minä löydäisin jongun joca sen waiwaloisen työn päällensä ottais32, nijn wisua16, ja ylitzen33 caickein muiden kielden waarin otettapa34 sadan arkin35 työtä täyttäxensä36, tahdon minä caikella ahkerudella perän cuulustella37, sitten cuin minä saan hänen38 ensin puhtaxi kirjoitetuxi: sillä sentähden minä sitä38 olen ruwennut cocoman että muutkin näkisit24, ettei meidän kielemme olen39 nijn huono, cuin se huonona pidetän.

Olcon Jumala meidän canssamme, ja tukecon myös Herr Greiwiä armollansa! toiwotta sydämestä, suurna40 pitämisen canssa41,

Corkiasti Wapasucuisen Herr Greiwin ja General-Adjutandin

Borgosta, 13. Marrascuusa, wuonna 1741
Cuuliaisin palwelia
Daniel Juslenius Jr42