Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Mikael Agricola
  2. 1500-luku: Muita tekstejδ
  3. 1600-luku: Uskonnollinen proosa
  4. 1600-luku: Lakikieli
  5. 1600-luku: Lyriikka
  6. 1700-luku: Lyhyt proosa
  7. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapδisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejδ
1600-LUVUN TEKSTEJÄ - IV. ARKISEMPAA SUOMEA

30. Formulae puerilium colloquiorvm (suomentaja tuntematon), 1644. Keskusteluopas.

Nδytδ kuvat

Sanaston Variarum rerum vocabula liitteenä oleva latinan oppikirja (’poikasten keskusteluopas’), jossa koulupoikien latinankieliset dialogit on käännetty suomeksi ja ruotsiksi. Tästä oppikirjasta Sulo Haltsonen (1959) kirjoitti Lauri Hakulisen 60-vuotisjuhlakirjaan artikkelin, johon on painettu suomen- ja latinankieliset dialogit.

Dialogit on alla jaettu kahdelle palstalle. Vasemmanpuoleisella palstalla ovat suomenkieliset repliikit - kunkin repliikin alla on kursivoitu lukuasu helpottamassa dialogien ymmärtämistä. Oikealla palstalla ovat allekkain dialogien latinan- ja ruotsinkieliset versiot.

FORMULAE PUERILIUM COLLOQUIO R V M .
STOCHOLMIAE PER IGNATIUM MEVRERVM , Anno M . DC . XXXXIV .

SALUTATIO MATUTINA . DIALOGUS. I. Andreas, Petrus .SALUTATIO MATUTINA. DIALOGUS I. Andreas, Petrus.
  
A: – Hywä päiwä.A Bonus dies.
Hyvää päivää.A: Godh dagh.
P: – Jumalan olcon kijtos.P Deo gratia.
Jumalan olkoon kiitos.P: Gudhi wari tack.
A: – Minä toiwotan sinulle hywä päiwä.A Opto tibi bonum diem.
Minä toivotan sinulle hyvää päivää.A: Jagh önskar tigh godan dagh.
P: – Sencaldaist minäkin sinulle toiwotan.P Talem & tibi precor.
Senkaltaist minäkin sinulle toivotan.P: Jagh önskar tigh thet samma.
A: – Käykön sinulle hywin tänäpäiwänä.A Bene sit tibi hoc die.
Käyköön sinulle hyvin tänäpäivänä.A: Tigh gånge wäl i thenna dag.
P: – Älkön sinullengan1 käykö pahoin.P Nec tibi male sit.
Älköön sinullenkaan käykö pahoin.P: Tigh gånge ock icke illa.
  
SALUTATIO MERIDIANA. DIALOGUS. II. Blasius , Clemens.SALUTATIO MERIDIANA. DIALOGUS II. Blasius, Clemens.
  
B: – Terwe Clemet.2B.Salve Clemens.
Terve Klemet.B: Heel säll Clement.
C: – Terwe sinäkin.C.Salve & tu.
Terve sinäkin.C: Heel säll och tu.
B: – Ole sangen paljon terwetetty.3B.Salve plurimum.
Ole sangen paljon tervetetty.B: War myckit heel ock säll.
C: – Ole myös sinä nijn paljon terwetetty.C.Et tu tandem salve.
Ole myös sinä niin paljon tervetetty.C: War och tu så myckit häll och säll.
B: – Terwe ole sinä.B.Salvus sis tu.
Terve ole sinä.B: Heel tigh.
C: – Terwe myös sinä.C.Tu quoqe salve.
Terve myös sinä.C War ock tu helsat.
B: – Minä toiwotan sinulle terweyttä.B.Salutem & tibi precor.
Minä toivotan sinulle terveyttä.B Jag önskar tigh helso.
C: – Sitä ikänäns4 minä sinulle toiwotan.C.Eandem & tibi opto.
Sitä ikänäns minä sinulle toivotan.C: Thet samma önskar iagh tigh ock.
B: – Minä terwetän sinua.B.Salute te impertior.
Minä tervetän sinua.B Jagh önskar tigh helso.
C: – Minä myös sinua.C.Et ego quoque te.
Minä myös sinua.C Jagh önskar tigh ock så.
B: – Minä taridzen5 sinulle terweyttä.B.Jubeo te salvere.
Minä taritsen sinulle terveyttä.B: Jagh biuder tigh helso til.
C: – Minä myös sinulle.C.Te quoque ego.
Minä myös sinulle.C: Jagh tigh ock så.
  
SALUTATIO VESPERTINA. DIALOGUS. III. Carolus, Iohannes.SALUTATIO VESPERTINA. DIALOGUS III. Carolus, Iohannes
  
C: – Hywä ehtota.C.Bonus vesper.
Hyvää ehtoota.C: Godh affton.
I: – Jumalan olcon kijtos Eli Jumala andacon.I.Gratia Deo.
Jumalan olkoon kiitos eli Jumala antakoon.I: Gudhi ware tack.
C: – Hywä ehtota.C Bonum serum.
Hyvää ehtoota.C: Godh affton .
I: – Luojan olcon kijtos.I.Laus Creatori.
Luojan olkoon kiitos.I: Skaparenom wari loff.
C: – Tämä ehto olcon sinulle onnellinen.C.Hic vesper fœlix sit tibi.
Tämä ehtoo olkoon sinulle onnellinen.C Thenne affton ware tigh lyckosam.
I: – Älkön sinullengan olco onnetoin.6I.Nec tibi infœlix sit.
Älköön sinullenkaan olko onnetoin.I Han wari tigh och icke olyckosam.
  
SUB PRIMAM FACIEM NOCTIS. DIALOGUS. IV. Laurentius, Martinus.SUB PRIMAM FACIEM NOCTIS. DIALOGUS IV. Laurentius, Martinus
  
L: – Olcon tämä yö sinulle onnellinen.L.Sit tibi hæc nox fœlix.
Olkoon tämä yö sinulle onnellinen.L: Thenna natt wari tigh lyckosam.
M: – Tämä myös sinullengin1 olcon onnellinen.M.Et tibi fausta hæc sit.
Tämä myös sinullenkin olkoon onnellinen.M: Hon ware tigh och lyckesam.
L: – Pidä hywä yötä.7L.Faustum degas noctem.
Pidä hyvää yötä.L: Haff ena goda natt.
M: – Älkun myös sinulle olco paha.M.Tu quoque non infaustam.
Älköön myös sinulle olko paha.M: Haff ockhtu inga onda natt.
L: – Tämä yö olcon meille hyödyllinen.L.Nox istic nobis commodet
Tämä yö olkoon meille hyödyllinen.L: Thenna natt ware ider godh.
M: – Älkön sinullengan olco wahingolinen.M.Et tibi non incommodet.
Älköön sinullenkaan olko vahingolinen.M: Tigh ware hon ock icke ond.
  
DUM ITUR CUBITUM. DIALOGUS V. Olavus, Magnus.DUM ITUR CUBITUM. DIALOGUS V. Olavus, Magnus
  
O: – Mitä aica on?O.Quota est hora?
Mitä aika on?O: Huru dags är thet.
M: – Colmet8 on lyönyt.M.Sonuit tertiam.
Kolmet on lyönyt.M: Thet är try slaghet.
O: – Maata pitä7 mendämän.O.Eundum est cubitum.
Maata pitää mentämän.O: Man skal gå i sengh.
M: – Embä minä tahdo maata.M.Non dormiturio.
Enpä minä tahdo maata.M: Jag är icke sömpnogh.
O: – Minä tahdon maata.O.At ego dormiturio.
Minä tahdon maata.O: Men iagh är sömpnogh.
M: – Mene sinä maata.M.Tu eas cubitum.
Mene sinä maata.M: Gack tu i seng.
O: – Mitästä9 sinä teet.O.Quid tu autem agas?
Mitästä sinä teet?O: Hwadh wil tu tå göra?
M: – Minä tahdon wielä lukea.M.Legam ulterius.
Minä tahdon vielä lukea.M: Jagh wil än mera läsa.
O: – Minä mielisimmin10 lewän.O.Malo quiescere.
Minä mielisimmin levään.O: Jagh wil heller hwila migh.
M: – Mene tästä pois sinä vnikeko.M.Facesse hinc Eudymion.
Mene tästä pois sinä unikeko.M: Så gack bort tu siw sofware,
O: – Embä minä estä sinua.O.Haud te impedivero.
Enpä minä estä sinua.O: Jagh wil icke hindra tigh.
  
DUM SURGITUR CVBITV. DIALOGUS. VI. Gabriel, Henricus.DUM SURGITUR CVBITV. DIALOGUS. VI. Gabriel, Henricus
G: – Cuule, nouse ylös.G.Heus expergiscere.
Kuule, nouse ylös.G: Hör tu waka vp.
H: – Salli minun maata.H.Sine ut dormiam.
Salli minun maata.
H: Låt migh sofwa.
G: – Aica on jo ylös nosta.11G.Surgendi tempus est.
Aika on jo ylös nousta / nosta.G: Thet är tijdh stå vp.
H: – Eipä wiele ole päiwä.H.Nondum diluxit:
Eipä vielä ole päivä.H: Thet är icke dagher än.
G: – Awa silmäs.G.Aperi oculos.
Avaa silmäs.G: See vp medh öghonen.
H: – Wielä ne owat vneliat.H.Adhuc gravantur somno.
Vielä ne ovat uneliaat.H: The äro ännu sömpnogh.
G:– Sinä olet vneliambi rotta.G.Es glire somnolentior.
Sinä olet uneliaampi rottaa.G: Tu sofwer meer än en rotta.
H: – Minä rucoilen, älä minua waiwa.H.Rogo ne sis molestus.
Minä rukoilen, älä minua vaivaa.H: Käre omaka migh icke.
G: – Etkös12 sinuas13 taitamatoin häpe.G.Non pudet te asine?
Etkös sinuas taitamatoin häpee?G: Tu åsne skemmes tu intet.
H: – Mitästä9 minä häpen.H.Cujus me pudeat?
Mitästä minä häpeen?H: Hwadhskulle iagh skemmas.
G: – Maata walkian päiwän saacka.G.In multam lucem stertere.
Maata valkiaan päivään saakka.G: At tu sofwer til liwsan dagh.
H: – Mitä kello on lyönyt?H.Quota hora sonuit?
Mitä kello on lyönyt?H: Hwad hafwer klockan slagit.
G: – Pian lyö yhden.G.Iam imminet primam.
Pian lyö yhden.G: Thet slår snart itt.
H: – Wielä minä wahän macan.H.Adhuc parum dormiam.
Vielä minä vähän makaan.H: Jagh wil ännu sofwa något litet.
G: – Etkös laisca nousetcan?14G.Quin surgis piger?
Etkös laiska nousekkaan?G: Wil tu laat stock icke stå vp?
H: – Cuinga nijn nopiast?H.Qui modo tam cito?
Kuinka niin nopiast?H: Hwij så hastigt.
G: – Pian minä sinun seipällä herätän.G.Mox fuste te excitavero.
Pian minä sinun seipäällä herätän.G: Jagh wil på stadhen vpwäckia tigh medh en staffuer.
H: – Jo minä nousen, armada15- rucoilenH.Iam surgo, parce precor.
Jo minä nousen – armahda, rukoilen.H: Jagh ståår nu vp, skona thet beder iagh om.
  
DUM ITUR AD SCHOLAM. DIALOGUS. VII. Petrus, Ericus.DUM ITUR AD SCHOLAM. DIALOGUS. VII. Petrus,Ericus.
  
P: – Woi? mitä mä teemme?P.Heu quid facimus?
Voi! Mitä me teemme?P: Ey hwadh göre wij?
E: – Mixis12 nijn huudat?E.Cur sic vociferaris?
Miksis niin huudat?E: Hwij ropar tu så?
P: – Minä macaisin16 cauwan.P.Nimis diu dormivi.
Minä makaisin kauvan.P: Jagh hafwer sofwet förlänge.
E: – Cuinga nijn? mitäs pelkät?E.Quid ita? Quid times?
Kuinka niin? Mitäs pelkäät?E: Hwij så? hwadh råähes tu?
P: – Oikia aica on mennyt ohidzen.17P.Tempus justum transit.
Oikia aika on mennyt ohitsen.P: Then rätte tijdhen är förlopen.
E: – Mitä aica sinä sanot?E.Quod tempus dicis?
Mitä aikaa sinä sanot?E: Hwadh tijdh menar tu.
P: – Yhden lyömän18 hetke.P.Horam primam.
Yhden lyömän hetkee.P: Then första timan.
E: – Sinä tosin19 harhaelet.20E.Tu certθ falleris.
Sinä tosin harhaelet.E: Wisserliga faar tu wil.
P: – Cuitengin minä cuulin.P.Tamen audivi.
Kuitenkin minä kuulin.P: Jagh hörde jw.
E: – Et sinä oikein cuulut?E.Non rectθ audivisti.
Et sinä oikein kuulut?E: Tu hörde icke rätt.
P: – Monengo21 sinä cuulit?P.Quotam tu audivisti?
Monenko sinä kuulit?P: Hwilken hörde tu?
E: – Minä cuulin wijmeisen.E.Audivi ultimam.
Minä kuulin viimeisen.E: Jagh hörde then sidsta.
P: – Moneisco se on?P.Quota ea est.
Moneisko se on?P: Hwilken är then.
E: – Caxitoistakymmenes.22E.Duodecima.
Kaksitoistakymmenes.
E: Then tolffte.
P: – Jos23 se tosi olis?P.Utinam verum sit.
Jos se tosi olis?P: Ach at thet wore sant.
E: – Älä mitän epäile.E.Non est quod dubites.
Älä mitään epäile.E: Gaff ther intet twifwel på.
P: – Minä suuresti iloidzen.P.Oppidς lætor.
Minä suuresti iloitsen.P: Jagh är ganska gladh.
  
INTER EUNDUM IN SCHOLAM. DIALOGUS VIII. Thomas, Andreas.INTER EUNDUM IN SCHOLAM. DIALOGUS VIII. Thomas, Andreas.
  
T: – Cuule ja odota.T.Heus heus mane.
Kuule ja odota.T: Hör tu bijda.
A: – Mitäs12 tahdot, että minun pitä24 odottaman?A.Quid vis? Cur maneam?
Mitäs tahdot, että minun pitää odottaman?A: Hwadh wil tu? hwij skal iagh bijdha?
T: – Minulla on jotakin cansas puhumist.T.Est quod tecum loquar.
Minulla on jotakin kansas puhumist.T: Jagh hafwer nogot tala medh tigh.
A: – Ei ole nyt minulla jouto.25A.Modo non vacat.
Ei ole nyt minulla joutoo.A: Jagh är nu icke ledigh.
T: – Kiellätkös nijn wähän?26T.Tantillum pernegas?
Kiellätkös niin vähän?T: Nekar tu migh thetta litzla?
A: – Anna minun nyt mennä.A.Mitte modo.
Anna minun nyt mennä.A: Låt migh nu gåå.
T: – En minä päästä sinua pois.T.Non te dimittam.
En minä päästä sinua pois.T: Jagh wil icke låta tigh nu gå.
A: – Sinä paljon wajwat minua pahanelkinen.A.Enecas me furcifer.
Sinä paljon vaivaat minua, pahanelkinen.A: Tu gör migh stoor mödho tin rackare.
T: – Cuule sijs yxi sana.T.Tantum verbum audi.
Kuule siis yksi sana.T: Höör doch itt ord.
A: – Ongo minun sijhen tekemist?27A.Ecquid mea refert?
Onko minun siihen tekemist?A: Gäller thet migh vppå?
T: – Om paljokin.T.Permultum fcilicet.
On paljokin.
T: Ja ganska myckit.
A: – Mitä asia se on? Sano.A.Quid negotij? dic.
Mitä asiaa se on? Sano.A: Hwad äret? sägh.
T: – Minä sanon, jos vscot.T.Dicam modo des fidem.
Minä sanon, jos uskot.
T: Jagh wil säyat om tu wilt lofwat migh.
A: – Mitä minun pitä7 lupaman?A.Quam fidem darem.
Mitä minun pitää lupaaman?A: Hwadh skal iagh lofwa tigh.
T: – Ettes12 ole vscomatoin.28T.Non fore infidum.
Ettes ole uskomatoin.T: At tu icke wil wara migh otrogen.
A: – Minä lupan, minä ole vscollinen.A.Do fidem, fidus ero.
Minä lupaan, minä olen uskollinen.A: Jagh lofwar tigh, iagh wil wara trogen.
T: – Callista tänne corwas.T.Adhibe huc aurem.
Kallista tänne korva(a)s.T: Halt hijt örat.
A: – Mitä corwa? sano selkiäst.A.Quid aurem? clare dic.
Mitä korvaa? Sano selkiäst.A: Hwad öra? sägh klarliga uvh.
T: – Se on salainen asia.T.Arcana res est.
Se on salainen asia.T: Thet är något hemligit.
A: – Cuitengin me yxinäns olemme.A.Tamen soli sumus.
Kuitenkin me yksinäns olemme.A: Wij äre doch allena.
T: – En minä sano julkisest.T.Clare non dicam.
En minä sano julkisest.T: Jagh sägher thet icke vppenbarliga.
A: – Nyt sinä pilckat minua.A.Ludificaris nunc me.
Nyt sinä pilkkaat minua.A: Nu begabbar tu migh.
T: – Sepä se on, sitä minä tahdoin.29T.Id est quod voluit.
Sepä se on, sitä minä tahdoin.T: Thet är thet iagh wille.
A: – Etpäs12 sitä pidä7 costamata.A.Haud impune hoc feres.
Etpäs sitä pidä kostamata.A: Thet skal icke wara tigh olönt.
  
INTER DISCENDUM IN SCHOLA. DIALOGUS IX. Martinus, Lucas.INTER DISCENDUM IN SCHOLA. DIALOGUS IX. Martinus, Lucas.
  
M: – Cuule, istu tähän.M.Heus tu, huc sede.
Kuule, istu tähän.M: Hör tu! sätt tigh hijt.
L: – Mitä minä siellä teen?L.Quid istic facerem?
Mitä minä siellä teen?L: Hwad skulle iagh ther giöra?
M: – Oppecam30 ynnä.31M.Discamus simul.
Oppekaam ynnä.M: Wij wilia lära tilhopa.
L: – Sinä taridzet minulle otollist cappalda.32L.Rem gratam offers.
Sinä taritset minulle otollist kappalta.L: Tu gör migh til tacka.
M: – Opettacan toinen toistans.M.Altyer alterum doceat.
Opettakaan toinen toistans.M: Låt oss lära hwar annan.
L: – Minä olen sinulle cuuliainen.L.Perlubens pareo.
Minä olen sinulle kuuliainen.L: Jagh gör thet gerna.
M: – Mitä sinä opet?30M.Quid nam tu discis?
Mitä sinä opet?M: Hwad lärer tu?
L: – Minä open lukeman.L.Disco legere.
Minä open lukemaan.L: Jagh lärer läsa.
M: – Cusas12 nyt luet?M.Ubi nunc legis?
Cusas nyt luet?M: Hwrest lääs tu nu?
L: – Täsä bladis.33L.In hoc folio.
Täsä bladis.L: På thetta bladet.
M: – Taidackos luke?34M.Scis lectionem?
Taidakkos lukee?M: Kan tu läsa.
L: – En juuri35 hywin.L.Non admodum promptθ.
En juuri hyvin.L: Icke myckit wäl.
M: – Cuinga vsein sinä luit ylidzen.36M.Ouoties recitasti?
Kuinka usein sinä luit ylitsen?M: Huru offta hafwer tu läsit öfwer.
L: – Yhden
Caxi
Colme
Neljä kerta minä luin ylidzen.
L.Semel j. (recitavi)
Bis ij. (recitavi)
Ter iij. (recitavi)
Quater iiij. (recitavi)
Yhden, kaksi, kolme, neljä kertaa minä luin ylitsen.L: Semel - - - Quater HUOM. Ei ole ruotsiksi mutta on suomeksi!
M: – Kenen edes37 sinä luit?M.Cui nam recitasti?
Kenen edes sinä luit?M: För hwem laas tu?
L: – Schoulumestarin edes.L.Rectori scholae.
Skoulumestarin edes.L: För Scholemästaren.
M: – Jota et sinä tiedä, nijn kysy.M.Si quid nescis roga.
Jota et sinä tiedä, niin kysy.M: Thet tu icke weet så spör.
L: – Cuinga minä tämä38 luen.L.Qui hoc legam?
Kuinka minä tämän luen?L: Huru skal iagh thetta läsa?
M: – Ota minusta waari.M.Tu me observa.
Ota minusta vaari.M: Achta tu på migh.
L: – Mixis12 nijn epäilet?39L.Ut hæsitas lingua?
Miksis niin epäilet?L: Hwij staplar tu så.
M: – Nijn minä olen tottunut.M.Sic assuetus sum.
Niin minä olen tottunut.M: Jagh är så waan.
L: – Hyljä40 se pois jällens.L.Defluesce rursus.
Hyljää se pois jällens.L: Wän tigh åter aff.
M: – Minä luen enämmän.M.Pergam legere.
Minä luen enemmän / enämmän.M: Jagh wil läsa meer.
L: – Nyts12 luet ylön kijrust.L.Iam verba præcipitas.
Nyts luet ylön kiiruust.L: Nu lääs tu förhastigt.
M: – Opeta sinä paremmin.M.Tu melius doce.
Opeta sinä paremmin.M: Lär tu migh bettre.
L: – Lue nijn harwan.41L.Sic distinctθ legas.
Lue niin harvaan.L: Så beskedeliga skal tu läsa.
M: – En minä taida42 nijn selkiäst.M.Tam clarθ haud queo.
En minä taida niin selkiäst.M: Så klarliga kan iagh icke.
L: – Ope30 harjoitoxella.L.Usu disce.
Ope harjoituksella.L: Lär medh öffningenne.
M: – Minä coettelen mitä minä woin.M.Tentabo quid possim.
Minä koettelen mitä minä voin.
M: Jagh wil försökia hwad iagh förmå.
  
DE CAVENDIS IN SCHOLA CORICEIS . DIALOGUS X . Lucas , Marcus.DE CAVENDISI IN SCHOLA CORICEIS.DIALOGUS X. Lucas, Marcus.
  
L: – Mitäs12 nijn mutiset?L.Cur tu sic mussitas?
Mitäs niin mutiset.L: Hwij hwiskar tu så?
M: – En minä tohdi43 puhua.M.Non audeo loqui.
En minä tohdi puhua.M: Jagh tors icke tala.
L: – Cuca sinun kielsi?L.Quis te prohibuit?
Kuka sinun kielsi?L: Hoo hafwer tigh förbudhit.
M: – Meidän opetusisäm.M.Præceptor noster.
Meidän opetusisäm.M: Wår Mästar.
L: – Eipä hän ole läsnä.L.Attamen is non adest.
Eipä hän ole läsnä.L: Han är ju icke tilstädes.
M: – Om cuitengin wacojat saapuilla.44M.At coricei adsunt .
On kuitenkin vakoojat saapuilla.M: Så äro doch Speyerenar tilstädes.
L: – Mitä wacoita45 sinä sanot?L.Quos coriceos dicis?
Mitä vakoita / vakoojita sinä sanot?L: Hwilka Speyare menar tu?
M: – Jotca meitä salaisest merkidzewät.46M.Qui clanculum non signant.
Jotka meitä salaisest merkitsevät.M: The som hemligha vptekna oss.
L: – Etkös yhtäkän heistä tunne.L.Nullum ex his nosti.
Etkös yhtäkään heistä tunne?L:Kenner tu ingen aff them?
M: – Cuingast9 minä heidän tundisin?M.Quid ego noscerem?
Kuinkast minä heidän tuntisin.M: Huru skulle iagh kenna them?
L: – Nijn salaisest he wäijywät.L.Tam cautθ rem agunt?
Niin salaisest he väijyvät.L: Hålla the sigh så hemligha?
M: – Se on heiden cawaludens.52M.Ea est illis astutia.
Se on heidän kavaluudens.M: Så listige äre the.
L: – Puhu Latinan kielen.47L.Tu loquere latine.
Puhu latinan kielen.L: Tala tu latine.
M: – Kyllen48 tahdoisin, jos taidaisin.M.Quΰm vellem si scirem?
Kyllän tahdoisin / tahtoisin, jos taidaisin.M: Jagh wille gerna om iagh kunde.
L: – Nijn sinä opet pikemmin.L.At sic addisces citius.
Niin sinä opet pikemmin.L: Män så skal tu snarligha lära.
M: – Tämä toiwo teke widzan makiaxi.49M.Hac spe dulcescit ferula.
Tämä toivo tekee vitsan makiaksi.M: Thet hoppet gör rijset lett.
  
DE FERULA. DIALOGUS XI. Martinus, Nicolaus.DE FERULA. DIALOGUS XI. Martinus, Nicolaus.
  
M: – Cuca täsä itkä?M.Quis hic ejulat?
Kuka täsä itkee?M: Hoo gråter här?
N: – Minä kyllä waiwainen.50N.Ego sum miser.
Minä kyllä vaivainen.N: Jagh arme drengh gråter.
M: – Mixis12 waiwainen olet?M.Quo pacto miser es?
Miksis vaivainen olet?M: Hwij ästu arm?
N: – Minä olen widzoilla piesty.51N.Virgis cæsus sum.
Minä olen vitsoilla piesty.N: Jagh hafwer fått rijs.
M: – Mitäs12 olet rickonut?M.Quid commeruisti?
Mitäs olet rikkonut?M: Hwadh hafwer tu brutit?
N: – En minä ole mitän oppenut.30N.Nihil didiceram.
En minä ole mitään oppenut.N: Jagh hafwer intet lärdt.
M: – Systäs12 sijs olet piesty.M.Merito cæsus est.
Syystäs siis olet piesty.M: Så är thet rätt at tu fick hugg.
N: – Että sinäkin minua pilckat?N.Etiam tu me ludis?
Että sinäkin minua pilkkaat?N: Bespottar tu migh ock?
M: – Mixes12 ole oppenut?30M.Cur autem non didiceras.
Mikses ole oppenut?M: Hwij hafwer tu icke lärt?
N: – Tästedes minä olen cawalembi.52N.Post hac ero cautior.
Tästedes minä olen kavalempi.N: Här effter skal iagh tagha migh bätter til wahra.
  
DE JENTACULO. DIALOGUS XII. Ragualdus, Ingemarus.DE JENTACULO. DIALOGUS XII: Ragualdus, Ingemarus.
  
R: – Cungas12 nyt menet?R.Quo tu nunc abis?
Kunkas nyt menet?R: Hwart går tu nu?
I: – Minä menen cotia.I.Domum me confero.
Minä menen kotia.I: Jagh går heem.
R: – Mitäs cotona teet?R.Quid domi agas?
Mitäs kotona teet?R: Hwadh wil tu giöra hema?
I: – Syön suuruspala.53I.Sumam jentaculum.
Syön suuruspalaa.I: Jagh wil äta morgonward.
R: – Cuta tietäs12 menet?R.Quamnam viam iturus es?
Kuta tietäs menet?R: Hwilken wägen wil tu gå?
I: – Tätä Turuncartanon54 cautta.I.Hac per forum.
Tätä Turun kartanon kautta.I: Här öfwer torget.
R: – Minä seuran sinua.R.Comitabor te:
Minä seuraan sinua.R: Jagh wil göra tigh selskap.
I: – Ei tarwita.I.Nihil opus est.
Ei tarvita.I: Thet görs intet behoff.
R: – Oletcos minulle wastahacoinen?55R.Adversaris me?
Oletkos minulle vastahakoinen?R: Förachtar tu migh.
I: – En, waan armatan15 sinua.I.Non, sed parco tibi.
En, vaan armatan sinua.I: Ney, men iagh wil icke göra tigh omaak.
R: – Ei minulla ole mitän tekemist.R.Nihil est quod agam.
Ei minulla ole mitään tekemist.R: Jagh hafwer doch intet göra.
I: – Minä otan sinun mielelläni cansan.I.Lubens te accipio.
Minä otan sinun mielelläni kansan.I: Jagh hafwer tigh gerna medh.
  
DE REDITUA JENTACVLO. DIALOGUS XIII. Paulus, Ericus.DE REDITUA JENTACVLO. DIALOGUS XIII. Paulus, Ericus.
<
P: – Custas9 nyt tulet?P.Unde nobis redis?
Kustas nyt tulet?P: Hwadan kommer tu?
E: – Suurus palalda.53E.A jentaculo.
Suuruspalalta.E: Ifrån Morgonwarden,
P: – Cusas12 suurustit?53P.Ubi jentasti?
Kusas suurustit?P: Hwarest hafwer tu ätit morgonwarden?
E: – Kysytkös? cotonani.E.Rogas? domi meæ.
Kysytkös? Kotonani.E: Spör tu ther effter? hema i mitt hws.
P: – Mitäs suurustit?P.Quid jentasti.
Mitäs suurustit?P: Hwadh hafwer tu ätit?
E: – Leipä lämmitystä.E.Panem jurulentum.
Leipälämmitystä.E: Ena Brödhsoppo.
P: – Kengä cansas56 suurusti?P.Ouis tecum jentavit?
Kenkä kansas suurusti?P: Hwem åth medh tigh.
E: – Coco perhe.E.Tota familia.
Koko perhe.E: Allt hwsfolket.
P: – Etkös tuo minulle mitän?P. Nihil mihi adfers?
Etkös tuo minulle mitään?P: Hafwer tu intet hijt til mitt behoff?
E: – Mitäst9 minun piti7 sinulle tuoman?E.Quid adferrem tibi?
Mitäst minun piti sinulle tuoman?E: Hwadh skulle iagh hafwa til titt behoff?
P: – Cappalen leipä.P.Frustrum panis.
Kappaleen leipää.P: Itt stycke brödh,
E: – Kyllä minulla leipä on.E.Panem quidem habeo.
Kyllä minulla leipää on.E: Brödh hafwer iagh wäl.
P: – Anna minun57 osa.P.Cede mihi partem.
Anna minun osa.P: Giff migh itt stycke.
E: – Ota puoli.E.Accipe dimidium.
Ota puoli.E: Tagh halfftena.
P: – Minä kijtän sinua.P.Ago tibi gratias.
Minä kiitän sinua.P: Jagh tackar tigh.
E: – älä kijtä, mutta maxa.E.Non age, sed refer.
Älä kiitä, mutta maksa.E: Tacka icke, vthan wedhergell migh thet.
P: – Ei ole custan48 maxan.P.Non est unde referam.
Ei ole kustan maksan.P: Jagh hafwer intet wedergella medh,
E: – Et sinä aina tarwidze.E.Non semper egebis.
Et sinä aina tarvitse.E: Tigh warder icke altidh fattandes.
P: – Sinä löydet minun kijtollisexi.58P.Gratum me reperies.
Sinä löydät minun kiitolliseksi.
P: Tu skal finna migh tacksamman.
  
DIALOGUS XIV. Erasmus, Martinus.DIALOGUS XIV. Erasmus, Martinus.
  
E: – Tee minulla59 tämä kynä.E.Para mihi hane pennam.
Tee minulla tämä kynä.E: Bereedh migh thenna pennan.
M: – Ongo sinulle weistä?M.Est tibi cultellus?
Onko sinulle veistä?M: Hafwer tu knijff?
E: – On, mutta sangen tylsä.E.Est, sed valde hebes.
On, mutta sangen tylsä.E: Ja, men han är myckit sliöö.
M: – Tuo edes12 60 teräwämbi.M.Acutiorem adfer.
Tuo edes terävämpi.M: Tagh hijt en hwassare,
E: – Custa minä otan?E.Ubi accipiam?
Custa minä otan?E: Hwar skal iagh taghan?
M: – Pydä lainaxi.M.Utendum expete.
Pyydä lainaksi.M: Tagh en til låns.
E: – Minä toin edes60, tee tällä tarpes.61E.Adfero, utere.
Minä toin edes, tee tällä tarpees.E: Jagh kommer medh en bruka honom.
M: – Tahdotcos suurta eli62 piendä?M.Vis crassam an tenuem?
Tahdotkos suurta eli pientä?M: Wilt tu hafwan gran eller gross?
E: – Keskimmäistä minä tahdon.E.Mediam volo.
Keskimmäistä minä tahdon.E: Medelmåtto wil agh.
M: – Annas12 bleckiä.63M.Da atramentum.
Annas pläkkiä.M: Giff hijt bleck.
E: – Cadzo täsä on bleckiastia.E.En atramentarium.
Katso täsä on pläkkiastia.E: See här bleckhornet.
M: – Anna myös Paperita.64M.Da quoque papyrum.
Anna myös paperita.M: Giff migh ock papper.
E: – Sitä on myös täsä.E.Et hæc in promptu est.
Sitä on myös täsä.E: Thet är ock här
M: – Paperi wuota läpidzen.M.Papyrus perfluit.
Paperi vuotaa läpitsen.M: Papperet slår igenom
E: – Ei minulla ole muuta.E.Non habeo aliam.
Ei minulla ole muuta.E: Jagh hafwer intet anna.
M: – Mitäs tahdot, että minä kirjoitan?M.Quid vis ut scribam?
Mitäs tahdot, että minä kirjoitan?M: Hwadh wil tu iagh skal skrifwa?
E: – Kirjoita Bockstaweja.65E.Præscribe literas.
Kirjoita pu(u)kstaaveja.E: Skriff bookstäfwerna.
M: – Kirjoitatcos peräs?M.Tu imitaberis?
Kirjoitatkos peräs?M: Wilt tu skrifwa effter.
E: – Ja66, sitä warten minä anon.E.Ita in hoc peto.
Jaa, sitä varten minä anon.E: Ja, therföre beder iagh.
M: – Kirjoita usein vlos.67M.Sæpθ exscribe.
Kirjoita usein ulos.M: Skriff thet altijdh vth.
E: – Minä teen, nijn cuins12 käsket.E.Faciam ut jubes.
Minä teen, niin kuins käsket.E: Jagh wil göra som tu befaller.
  
INTER REDEUNDUM A SCHOLA. DIALOGUS. XV. Georgius, Arnoldus.INTER REDEUNDUM A SHOLA. DIALOGUS XV. Georgios, Arnoldus
  
G: – Cuinga sinun kätes käy?68G.Ut tecum agitur.
Kuinka sinun kätes käy?G: Huru gåret medh tigh.
A: – Hiwin minun käteni käy.68A.Bene mecum agitur.
Hyvin minun käteni käy.A: Medh migh går thet wäl.
G: – Sitä minä mielelläni cuulen.G.Id lubens audio.
Sitä minä mielelläni kuulen.G: Thet hörer jigh gerna.
A: – Minä kijtän sinua.A.Gratiam habeo.
Minä kiitän sinua.A: Jagh tackar tigh.
G: – Cusas12 nyt olit?G.Ubi jam fuisti?
Kusas nyt olit?G: Hwar hafwer tu nu warit?
A: – Schoulusa.A.In ludo literario.
Skoulusa.A: I Scholan.
G: – Cungas12 nijn kirutat?G.Quorsum sic properas?
Kunkas niin kiirutat?G: Hwar uvh hastar tu så?
A: – Cotia päin.A.Domum versus.
Kotia päin.A: Heem åth.
G: – Mitäs12 cotona teet?G.Quid domi agas?
Minä valmistan pöydän.G: Hwadh skal tu göra hema?
A: – Minä walmistan pöydän.A.Adornabo mensam.
Mitäs kotona teet?A: Jagh skal bereda bordet.
G: – Pidätkäs7 nijn warhain päiwällistä.G.Tam mane prandes.
Pidätkös niin varhain päivällistä?G: Äter tu middagsmåltidh så bittidha.
A: – Minä olen Isälle cuuliainen.A.Obsequor parenti.
Minä olen isälle kuuliainen.A: Jagh gör som Fadren befaller.
G: – Tee nijncuin sinulle sopi-G.Fac ut te decet.
Tee niin kuin sinulle sopii.G: Tu gör som tigh höfwes.
A: – Minä menen pois, jää hywästi.69A.Abeo, tu vale.
Minä menen pois, jää hyvästi.A: Jagh går bort, faar tu wäl.
G: – Jää myös sinä hywästi.69G.Et tu quoque vale.
Jää myös sinä hyvästi.G: Faar ock tu wäl.
  
DUM INSTURITUR MENSA. DIALOGUS XVI. Salomon, David.DUM INSTURITUR MENSA. DIALOGUS XVI. Salomon, David.
  
S: – Poica cusas olet ?S.Puer ubi es?
Poika, kusas olet?S: Dräng hwarest äst tu?
D: – Täsä minä olen, mitäs minusta tahdot?D.Adsum, quid me vis?
Täsä minä olen, mitäs minusta tahdot?D: Här är iagh hwadhwil tu migh.
S: – Walmista pöytä.S.Instrue mensam.
Valmista pöytä.S: Bredh Bordet.
D: – Ongo aica päiwällist pita?7D.Est tempus prandio?
Onko aika päivällist pitää?D: Är tidh at Måltidh skal hållas.
S: – On, että nijn kelpa.70S.Est, quando si libet.
On, että niin kelpaa.S: Ja, effter migh så behaghar.
D: – Se pitä oikein toimitettaman.71D.Rectθ curabitur.
Se pitää oikein toimitettaman.D: Ther skal göras som thet sigh bör.
S: – Oienna tänne weidzet.S.Porrige cultros.
Ojenna tänne veitset.S: Få hijt kniffwarna.
D: – Saapuilla44 ne owat.D.In promptu sunt.
Saapuilla ne ovat.D: The äre tilstädes.
S: – Anna tänne pyhinlijna.S.Da mappas manuarias.
Anna tänne pyyhinliina.S: Giff hijt handkläden.
D: – Ne owat myös täsä.D.Et istæ adsunt.
Ne ovat myös täsä.D: The äro och tilstädes.
S: – Pane edes72 suolaastia.S.Adpone salinum.
Pane edes suola-astia.S: Sätt fram saltkaret.
D: – Minä täytän ensin suolalla.D.Prius sale implebo.
Minä täytän ensin suolalla.
D: Jagh wil först fyllat medh salt.
S: – Wiruta juomaastiat.S.Elue calices.
Viruta juoma-astiat.S: Sköl drickekaren.
D: – Jo minä ne aica pesin.D.Dudum lavi.
Jo minä ne aikaa pesin.D: Jagh hafwer longo twagit them.
S: – Tuo lautaiset edes.S.Adfer orbes.
Tuo lautaiset edes.S. Bär fram talleranar.
D: – Ne macawat73 pengillä.D.In scamno jacent.
Ne makaavat penkillä.D: The liggia på bencken.
S: – Nijn myös lusickacori.S.Et corbem coclearium.
Niin myös lusikkakori.S: Skedakorgen ock.
D: – Se rippu coucusa.D.E paxillo pendet.
Se riippuu koukusa.D: Han henger på spiken.
S: – Sowita faticrantzi.74S.Apta circulum.
Sovita vatikranssi (/ fatikrantsi).S: Reed til bordkranzen
D: – Wieläkös muuta tahdot?D.Nunquid aliud vis?
Vieläkös muuta tahdot?D: Wil tu något annat?
S: – Ope30 nyt tawoja.75S.Nunc mores discas.
Ope nyt tavoja.S: Nu skal tu lära tucht.
D: – Mitä tawoja minun pitä oppeman?D.Quos mores discam.
Mitä tavoja minun pitää oppeman?D: Hwadh tucht skal iagh lära,
S: – Jotcas12 pöyden tykönä pidet.17S.Quos in mense serves.
Jotkas pöydän tykönä pidät.
S: Them tu skalt hålla öfwer bord.
D: – Minä rucoilen opeta minua.D.Rogo me doceas.
Minä rukoilen, opeta minua.D: Jag beder tigh läär thet migh.
S: – Mielelläni minä sitä teen.S.Perlubens hoc faciam.
Mielelläni minä sitä teen.S: Thet wil jigh gerna göra.
D: – Minä cuuldelen.D.Ego auscultabo.
Minä kuultelen.D: Jagh wil gifwa ther acht upå.
S: – älä minua estä puhumast.S.Ne me interpella.
Älä minua estä puhumast.S: Fall icke i mitt taal.
D: – En minä puhu yhtäkän sana.D.Haud verbum faciam.
En minä puhu yhtäkään sanaa.D: Jagh wil icke tala itt ord.
S: – Perca76 ensist kyndes.S.Primo ungves purge.
Perkaa ensist kyntes.S: Gör först neglarna reena.
D: – Pese sijtten kätäs.D.Hinc manus lava.
Pese sitten kätes.D: Sedhan twå händerna.
S: – Kijtä sijtten Jumala.S.Mox Deo benedicas.
Kiitä sitten Jumalaa.S: Läs så Benedicite.
Deus Pater noster cælestis, benedicat nobis filijs suis & hæc quae jam sumus sumpturi , per Christum Iesum Dominum nostrum, AMEN.Deus Pater noster cœlestis, benedicat nobis filijs suis & hæc qæe jam sumus sumpturi, per Christum Iesum Dominum nostrum, AMEN.
D: – Istu sitten soweliast pöytän.Post decenter accumbe.
Istu sitten soveliaast pöytään.Sedhan sätt tigh tuchteligh nedh.
- Ota ruoca sormillas.Cibos carpe digitis.
Ota ruoka(a) sormillas.Tagh maaten medh fingren.
– älä tartu coco courallas.Nec conde vola.
Älä tartu koko kourallas.Fattan icke i näfwan.
– älä ole ensimäinen syömäs.77Primus ne esto esu.
Älä ole ensimäinen syömäs.War icke then förste som äter.
– älä myös ensin juo.Nec primus bibe.
Älä myös ensin juo.Drick ock icke först.
- älä kynäräpäälles noja.Cubito te ne fulcias.
Älä kyynäräpäälles nojaa.Stödh tigh icke medh albogarnar.
– Istu oikiast.Erectus sede.
Istu oikiast.Sitt räter.
– älä ojenna käsiwarsias.Ne pandas brachia.
Älä ojenna käsivarsias.Räck icke vth armarna
- älä juo ahnesti.Non bibas avide.
Älä juo ahneesti.Drick icke snåligha.
– älä myös syö ahnesti.Nec mandas avidθ.
Älä myös syö ahneesti.Ät ock icke sbåligha.
- Ota sitä cuin likin on.Proxima te cape.
Ota sitä kuin likin on.Tagh thet som näst för tig ligger.
– älä lautaisälles säästä.In orbe ne morare.
Älä lautaiselles säästä.Dwäls icke på talleren.
– älä muita cadzele.Alios ne inspicito.
Älä muita katsele.See icke på the andre.
- Ruwetes juomen pyhi suus.Bibiturus os terge.
Ruvetes juomaan pyyhi suus.Stryk munnen när tu wil dricka.
– Ei kädellä, waan lijnalla.Non manu sed mappula.
Ei kädellä, vaan liinalla.Icke medh handenne vthan medh klädet.
- älä palas casta.Moria ne intingito.
Älä palaas kasta.Thet tu hafwer bitit aff, doppa icke åter i fatet.
- älä sormejas78 nuole.Nec linge digitos.
Älä sormejas nuole.Sleek icke fingeren.
– älä myös luita calwa.Nec ossa rode.
Älä myös luita kalva.Gnagh icke benen.
- Leicka caicki weidellä.Quæque sciende cultro.
Leikkaa kaikki veitellä.Skär alt sönder medh knijfwen.
- älä suutas woitele.Os non perungas.
Älä suutas voitele.Smör tigh icke om munnen.
- Pyhi vsein sormes.Digitos sæpe terge.
Pyyhi usein sormes.Torka offta fingeren.
- älä sieramitas79 caiwa.Nares ne fode.
Älä sieramitas kaiva.Potta icke näsona.
– Cosca ei sinua puhutella, ole wai.Non rogatus tace.
Koska ei sinua puhutella, ole vai.Tijgh tå tu icke warder tiltalat.
- Syö tarpexes.Quod satis est ede.
Syö tarpeekses.Ät så myckit tu behöfwer.
- Coscas12 olet rawittu, nouse ylös.Cum satur es surge.
Koskas olet ravittu, nouse ylös.När tu är mätt så stat vp.
– Pese jällens kätäs.Rursus lava manus.
Pese jällens kätes.Twå åter henderna.
- Ota ylös80 pöyden calut.Mensalia tolle.
Ota ylös pöydän kalut.Tagh vp bordredhskapen.
- Kijtä Jumala.Deo gratias age.
Kiitä Jumalaa.Tacka Gudhi.
Qui nos creavit , redemit & pavit , huic gratias agimus sempiternas , per Iesum Christum Dominum nostrum , Amen."Qui nos creavit, redemit & pavit, huic gratias agimus sempiternas, per Iesum Christum Dominum nostrum, Amen
  
A PRANDIO REDEUNTIVM IN SCHOLAM . DIALOGUS XVII . Paulus , Simon.DIALOGUS XVII. Paulus, Simon.
  
P: – Mitäs powesas81 cannat?P.Quid geris in sinu.
Mitäs povesas kannat?P: Hwadh hafwer tu i armen?
S: – Minun ehtopuolistan.82S.Merendam meam.
Minun ehtoopuolistan.S: Min afftonward.
P: – Ei minun myötan83 ole mitän.P.Ego nihil attuli.
Ei minun myötän ole mitään.P: Jagh hafwer intet medh migh.
S: – Mitästäs9 syöt?S.Quid autem edθs?
Mitästäs syöt?S: Hwadh wilt tu tå äta.
P: – Minä ostan minulleni84 leipä.P.Emam mihi panem.
Minä ostan minulleni leipää.P: Jagh wil köpa migh brödh.
S: – Ongost9 sinulla raha.S.Habes pecuniam?
Onkost sinulla rahaa?S: Hafwer tu någon Penning.
P: – On yxi ropoi.85P.Obulum habeo.
On yksi ropoi.P: Jagh hafwer en skärff.
S: – Cuca sinulle tämän andoi?S.Quis tibi hunc dedit?
Kuka sinulle tämän antoi?S: Hoo gaff tigh honom?
P: – Isäni sen andoi.P.Pater meus dedit.
Isäni sen antoi.P: Min Fadher gaff migh honom.
S: – Sinulla on laupias Isä.S.Pium habes patrem.
Sinulla on laupias isä.S: Tu hafwer en mildan Fadher,
P: – Mingä caldainen sinulla on?P.Qualem tu habes?
Minkä kaltainen sinulla on?P: Hurudhana hafwer tu?
S: – Juuri86 cowa.S.Admodum durum.
Juuri kova.S: En ganska hårdan.
P: – Se on sinulle hywäxi.P.In rem tuam est.
Se on sinulle hyväksi.P: Thet är titt gangn.
S: – Toista minä tahdoisin.S.Mallem alium.
Toista minä tahdoisin / tahtoisin. 
P: – Sinä puhut hullust.P: Tu talar dårligha.
Sinä puhut hullust.P.Stultθ loqueris.
S: – Se pääsi tapaturmast.87S.Sic mihi exidit.
Se pääsi tapaturmast.S: Thet kom migh så oförwarandes.
P: – Sinä hucut elkiwaldaisudest-88P.Perires licentia.
Sinä hukut elkivaltaisuudest.P: Tu måtte förderfwas aff sielffswåld.
  
IN SCHOLAS LUDENTIVM . DIALOGUS XVIII. Henricus, Thomas.IN SCHOLAS LUDENTIVM.DIALOGUS XVIII. Henricus, Thomas.
H: – Woi meitä Tuomoi.85H.Ve nobis Thoma.
Voi meitä, Tuomoi!H: Wee oss Thoma.
T: – Mikä on? mitäs wapiset?T.Quid est? quid tremis?
Mikä on? Mitäs vapiset?T: Hwad fattas? Hwij bäfwar tu?
H: – Minä ja sinä hucumme.H.Ego & tu perimus.
Minä ja sinä hukumme.H: Migh och tigh warder illa gångandes.
T: – Mixi nijn? mistä systä?T.Quid ita? qua de causa?
Miksi niin? Mistä syystä?T: Hwij? för hwadh saak?
H: – Schoulumästari tule.H.Præceptor venit.
Skoulumestari tulee.H: Mästaren kommer.
T: – Mitä minä sinulda cuulen?T.Quid ex te audio.
Mitä minä sinulta kuulen?T: Ey Hwadh iagh hörer aff tigh.
H: – Woi meidän peräwieriäm.89H.Ve nostris natibus.
Voi meidän perävieriäm.H: Wee warder wåra arsar.
T: – Sanos cusa hän on?T.Ubi ist est obsecro.
Sanos kusa hän on?T: Käre hwarest är han?
H: – Hän astu ylys astimilda.90H.Per gradus ascendit.
Hän astuu ylös astimilta.H: Han går vp för trapponar.
T: – Kengä91 sen sanoi? cuca näki.T.Quis id ait? quis videt?
Kenkä sen sanoi? Kuka näki?T: Hoo sadhe? Hoo såghet?
H: – Minä idze näin.H.Egomet inquam vidi.
Minä itse näin.H: Jagh såghet sägher iagh.
T: – Näkikö hän meiden hilawan.92T.Vidit ne nos ludere.
Näkikö hän meidän hilaavan?T: Sågh han at wij lekte?
H: – Sepä se on, jota minä pelkän.93H.Id est quod timeo.
Sepä se on, jota minä pelkään.H: Thet är thet iagh fruchtar.
T: – Mitäst9 sijs me teemme?T.Quid ergo agamus?
Mitäst siis me teemme?T: Hwadh skole wij tå göra?
H: – Ota pois pricut.94H.Amove orbiculos.
Ota pois prikut.H: Tagh bort kulronar.
T: – Sinä neuwot oikein.T.Rectθ admones.
Sinä neuvot oikein.T: Tu råder migh rätt.
H: – Awatcan kirjan.95H.Explicemus libros.
Avatkaan kirjan.H: Låtom vp Bökerna.
T: – Sinä tosin19 olet cawala.96T.Certθ astutus es.
Sinä tosin olet kavala.T: Wisserligha tu äst listigh.
H: – Nijn hän luule meidän oppewan.30H.Si reditur nos discere.
Niin hän luulee meidän oppevan.H: Så skal han mena at wij lärom.
  
DE DIMISSIONE A LITERIS . DIALOGUS . XIX . Haquinus , Bero.A PRANDIO REDEUNTIVM IN SCHOLAM. DE DIMISSIONE A LITERIS. DIALOGUS XIX. Haquinus, Bero
  
H: – Eja97 iloitcam cumpanuxen.H.Io gaudet sodales.
Eijaa, iloitkaam kumppanuksen!H: Eyah warer gladh stallbröder.
B: – Mikä on, mistäs iloidzet.B.Quid est quod gestis?
Mikä on, mistäs iloitset?B: Hwar aff äst tu så gladh.
E: – Meillä owat joutopäiwät.H.Sunt nobis feriæ.
Meillä ovat joutopäivät.H: Wij hafwe helgedagh.
B: – Mitä joutopäiwiä sinä sanot?B.Quas dicis ferias?
Mitä joutopäiviä sinä sanot?B: Hwadhför helgedagh,
E: – Jouto25 lukemisestH.Otium ΰ literis.
Jouto(o) lukemisest.H: Hålla vppe aff Studerande.
B: – Coscast9 me saamme joutilasna olla?B.Quando ociabimur.
Koskast me saamme joutilasna olla?B: När skulle wij hålla vppe?
E: – Tänäpän jälken puolipäiwän.H.Hodie ΰ prandio.
Tänäpän jälkeen puolipäivän.H: Idagh effter måltijdh.
B: – Käykäm sijs lekidzemän.B.Ergo ludemus.
Käykääm siis leikitsemään.B: Så wille wij leeka.
E: – Mitäst9 me leikidzem?H.Quid nam ludemus?
Mitäst me leikitsem?H: Hwadh wille wij leeka.
B: – Leikitkäm klotua.98B.Ludemus globulis.
Leikitkääm klotua.B: Wij wille leeka kloot.
E: – Se on lasten leicki.H.Ludus puerilis est.
Se on lasten leikki.H: Thet är en barna leek.
B: – Mitäst9 leicki sinä tahdoisit?B.Quem tu ludum malles?
Mitäst leikkii sinä tahdoisit / tahtoisit?B: Hwad leek wille tu heller?
E: – Kilwoitelcam juoxulla.H.Decertemus saltu.
Kilvoitelkaam juoksulla.H: Wij wille kämpa medh springiande.
B: – Sitä leickiä minä wihan.B.Hunc ludum odi.
Sitä leikkiä minä vihaan.B: Then leeken kan iagh icke lijda.
E: – Mistä systä?H.Qua nam de causa?
Mistä syystä?H: För hwadh saak skull?
B: – Sillä se wäsyttä jalgat.B.Quia pedes lassat.
Sillä se väsyttää jalgat / jalat.B: Han gör trött been.
E: – Etkös idzes häpe?H.An non pudet te?
Etkös itsees häpee?H: Skemmes tu icke?
B: – Mitäst minun pidäis99 häpemän?B.Cujus me pudeat?
Mitäst minun pidäis / pitäis häpeemän?B: för hwadh skulle iagh skemmas?
E: – Ettäs12 nijn laisca olet.H.Quod tam piger es.
Ettäs niin laiska olet.H: At tu äst så laater.
B: – En tosin oleckan laisca.B.Certθ piger non sum.
En tosin olekkaan laiska.B: Jagh är wist icke later.
E: – Mixes12 sijs hyppä?H.Quin ergo saltas?
Mikses siis hyppää?H: Hwij springer tu tå icke?
B: – Cawata100, ettes12 minua haasta.B.Cave ne provoces.
Kavata, ettes minua haasta!B: Wachta, mana migh icke.
E: – Ja101 minä wannotan sinua.H.Imo te adjuro.
Jaa, minä vannotan sinua.H Ja iagh beswär tigh.
B: – Sinä saat nähdä mitä minä woin.B.Videbis quid possim.
Sinä saat nähdä mitä minä voin.B Tu skalt få see hwadh iagh förmår.
  
LITIGANTIUM DE SESSIONE . DIALOGUS . XX . Jonas , LaurentiusLITIGANTIUM DE SESSIONE. DIALOGUS XX. Jonas, Laurentius.
  
J: – Pakene täldä pois.J.Apage te hinc.
Pakene täältä pois.I: Packa tigh hädan.
B: – Aiwa102 kitistäpäs103 puhut.L.Satis imperiosθ.
Aiva kiltistäpäs puhut.L: Ach wäldelige nogh talar tu.
J: – Täsä minun sian on.J.Hic mihi locus est.
Täsä minun sijan on.I Här är mitt rum.
B: – Sen minä kiellän.104L.Atqui ego nego.
Sen minä kiellän.L: Ther sägher iagh ney til.
J: – Minä täsä edellä istuin.J.Prior hic sedi.
Minä täsä edellä istuin.I: Jagh satt här förr än tu.
B: – Mixi sijs nousit ylös?L.Cur autem surrexisti?
Miksi siis nousit ylös?L: Hwij stodh tu tå vp?
J: – Minulla oli asiata.J.Nego tium suit.
Minulla oli asiata.I: Jagh hadhe någhot bestella.
B: – Mitäs merkixi panit?L.Quid signi posuisti?
Mitäs merkiksi panit?L: Medh hwad märkte tu rumet?
J: – Etkös näe kirja?J.Non vides librum?
Etkös näe kirjaa?
I: Seer tu icke bokena?
B: – Kirja maca sieldä pois.105L.Liber istic jacet.
Kirja makaa sieltä pois.L: Boken ligger ther bort.
J: – Sinä sijrsit sen pois.J.At tu semovisti.
Sinä siirsit sen pois.I: Men tu lade henne bort.
B: – En minä ole sitä tehnyt.L.Id factum pernego.
En minä ole sitä tehnyt.L: Thet hafwer iagh icke giordt.
J: – Etkös wielä mene pois tieldä?J.Quid tandem cedes.
Etkös vielä mene pois tieltä?I: Wil tu icke nu aff wäghen?
B: – Sysätkös minun pois wäkiwallalla.L.Tu me vi extrudes?
Sysäätkös minun pois väkivallalla?L: Wilt tu medh macht drifwa migh bort?
J: – Jo66, jolles12 mielellas pakene.J.Nisi volens cesseris.
Joo / juu, jolles mielelläs pakene.I: Ja, om tu icke medh wilia wijker vndan.
B: – Sen minä sanon Schoulumestarille.L.Hoc dicam magistro.
Sen minä sanon skoulumestarille.L: Thet skal iagh seya mästaren.
J: – En minä sijtä pidä lucua.7J.Susque deque fero.
En minä siitä pidä lukua.I: Ther passar iagh intet vppå.
  
INVITANTIUM SE INVICEM . DIALOGUS . XXI . Torkillus , Catillus.INVITANTIUM SE INVICEM. DIALOGUS XXI. Torkillus, Catillus.
  
T: – Tule huomena minun tygöni.T.Cras me veni.
Tule huomena minun tygöni / tyköni.T: Kom i morgon til migh.
C: – Minä pälkän että minä saa.106C.Metuo ut possim.
Minä pelkään ette[n] minä saa.C: Jagh befruchtar migh icke kunna göra.
T: – Mixes12 saa?T.Cur non possis.
Mikses saa?T: Hwij kant tu icke göra?
C: – Minun tääytä107 olla cotona.C.Domi manendum est.
Minun täytyy olla kotona.C: Jagh moste blifwa hema.
T: – Mitä sinulla on toimittamist.108T.Quid negotij est.
Mitä sinulla on toimittamist?T: Hwadh är til at beställandes?
C: – Minun pitä7 kirjoittaman.C.Oportet scriber.
Minun pitää kirjoittaman.C: Jagh moste skrifwa.
T: – Kirjoita huomena.T.Scribito cras.
Kirjoita huomena.T: Skriff morgon.
C: – En minä mitän lupa.C.Nihil pelliceor.
En minä mitään lupaa.C: Jagh lofar intet.
T: – Nijnkös Cumpanistas pidät.7T.Sic colis socium.
Niinkös kumppanistas pidät?T: Achtar tu så tin stalbroder?
C: – Ei se ole minun syyni.C.Culpa non est mea.
Ei se ole minun syyni.C: Thet är icke min skuld.
T: – Kylläs12 saisit jos tahdoisit.T.Posses si velles.
Kylläs saisit jos tahdoisit / tahtoisit.T: Tu kunde wäl om tu wille.
C: – Minä tahdoison jos saisin.C.Vellem si possem.
Minä tahdoisin / tahtoisin jos saisin.C: Jagh wille gerna om iagh kunde.
  
DE STUDIO INTERROGANTIUM . DIALOGUS XXII . David , Abraham.DE STUDIO INTERROGANTIUM. DIALOGUS XXII. David, Abraham.
  
D: – Mitäs ehtolisen109 jälken teet?D.Quid ΰ cœna facis?
Mitäs ehtoolisen jälkeen teet?D:Hwadh gör tu effter nattwarden?
A: – Tahdotkos sitä tietä?A.Cupis hoc scire?
Tahdotkos sitä tietä(ä)?A: Wil tu thet weta?
D: – Sentähden minä kysyn.D.Ideo sciscitor.
Sen tähden minä kysyn.D: För then skul fråghar iagh.
A: – Jälken ruan minä käyskendelen.A.Post cibum deambulo.
Jälkeen ruan minä käyskentelen.A: Effter måltijdh spatzerar iagh.
D: – Mitäs sijtte teet?D.Quid postea agis?
Mitäs sitte teet?D: Hwadh gör tu sedan?
A: – Luen ylidzen cuultuja.A.Audita repeto.
Luen ylitsen kuultuja.A: Jagh lääs öfwer thet iagh hafwer hördt.
D: – Cuingas sitä teet?D.Quomodo hoc facis?
Kuinkas sitä teet?D: Huru gör tu thet?
A: – Vsein ylidzen lukemisella.110A.Sæpθ relegendo.
Usein ylitsen lukemisella.A: Jagh lääs offta öffwer.
D: – Hendä111 jos jotakin on unhotettu.D.Quid si quid excidit?
Entä jos jotakin on unhotettu.D: Huru om tu hafwer något förgätit?
A: – Sen minä open30 toisna päiwänä.A.Disco postridie.
Sen minä open toisna päivänä.A: Thet lärer iagh daghen effter.
  
DE ABSENTIB . A SCHOLA . DIALOGUS XXIII . Iohannes , Salomon.DE ABSENTIB. A SCHOLA. DIALOGUS XXIII. Iohannes, Salomon
I: – Cusas eilen olit?I.Ubi heri fueras?
Kusas eilen olit?I: Hwarest war tu i går?
S: – Millä ajalla.S.Quosam tempore?
Millä ajalla?S: På hwadh tijdh?
I: – Cohta jälken päiwällisen.I.Statim ΰ prandio.
Kohta jälkeen päivällisen.I: Strax effter middags måltijd.
S: – Cotona kylwin.S.Domi lavi.
Kotona kylvin.S: Jagh badadhe hema.
I: – Cauwangos kylwit?I.Quandiu lavisti?
Kauvankos kylvit?I: Huru länge badade tu?
S: – Liki coco hetken.112S.Totam ferre horam.
Liki koko hetken.S: Så när en heel tiijma.
I: – Cuca cansas kylpi?I.Quis tecum lavit?
Kuka kansas kylpi?I: Hoo badade medh tigh.
S: – Minun wanhembani.S.Parentes mei.
Minun vanhempani.S: Mina föräldrar.
I: – Mitäs saunan jälken teit?I.Lotus quid faciebas?
Mitäs saunan jälkeen teit?I: Hwad giorde tu effter badet?
S: – Cuiwaisin113 hiuxiani.S.Siccibam capillos.
Kuivaisin hiuksiani.S: Jagh torkade håret.
I: – Mixes mennyt Schoulun.I.Cur non ibas in scholam.
Mikses mennyt skouluun?I: Hwij gick tu intet i Scholan?
S: – Isäni kielsi.S.Pater prohibebat?
Isäni kielsi.S: Fadren förbödh migh thet.
I: – Mixi hän kielsi.I.Cur prohibebat.
Miksi hän kielsi?I: Hwij förbödh han thet?
S: – Sillä pääni oli märkä.S.Nam caput madebat.
Sillä pääni oli märkä.S: Ty mitt hufwudh war wått.
I: – Sinä olet hercullinen114 poica.I.Delicatus puer es.
Sinä olet herkullinen poika.I: Tu äst en kräseligh pilt.
  
MUTUO GRATULANTIVM . DIALOGUS XXIV . Arnoldus , Tidemannus.MUTUO GRATULANTIVM. DIALOGUS XXIV. Arnoldus, Tidemannus
  
A: – Custas12 nyt matelet?A.Unde jam prorepis?
Kustas nyt matelet?A: Hwadan kryper tu nu fram?
T: – Cotoani.T.E domo mea.
Kotoani.T: Aff mitt hws.
A: – En minä sinua aicacan115 ole nähnyt.A.Diu te non vidi.
En minä sinua aikaakaan ole nähnyt.A: Jagh hafwer icke seedt tigh i longtijdh.
T: – En minäkän sinua suuremban aican.T.Et ego te diutius.
En minäkään sinua suurempaan aikaan.T: Och thet är längre sedan iagh sågh tigh.
A: – Oletcos woinut hywin elä.116A.Valuisti ne bene?
Oletkos voinut hyvin elää?A: Hafwer tu warit helbregda?
T: – Minä olen woinut hywin elä.116T.Optime valui.
Minä olen voinut hyvin elää.T: Jagh hafwer måt wäl.
A: – Sijtä tosin minä iloidzen.A. ædepol gaudeo.
Siitä tosin minä iloitsen.A: Sannerligh iagh är ther glad åt.
T: – Cuingas sinä woit elä.116T.Ut tu autem vales?
Kuinkas sinä voit elää?T: Men huru mår tu?
A: – Juuri35 hywin.A.Admodum belle.
Juuri hyvin.A: Ganska wäl.
T: – Sijtä myös minä iloidzen.T.Et ipsum gaudeo.
Siitä myös minä iloitsen.T: Ther glädies iagh ock widh.
  
AGNOSCENTIUM SESE MVTVO . DIALOGUS XXV. Riginoldus , Styrbernus.AGNOSCENTIUM SESE MVTVO. DIALOGUS XXV. Riginoldus, Styrbernus.
  
R: – Mikä sinun nimes on?R.Quod tibi nomen est?
Mikä sinun nimes on?R: Huru heeter tu?
S: – Minun nimen on Styrbiörni.117S.Mihi nomen est Styrberno.
Minun nimen on Styrbjörni.S: Jagh heter Styrbiörn.
R: – En minä tiedä, cucas12 olet.R.Quid sis non novi.
En minä tiedä, kukas olet.R: Jagh weet icke hoo tu äst.
S: – Etkös minua tunne?S.Non me novisti?
Etkös minua tunne?S: Kenner tu migh icke,
R: – En minä kielläis75 jos minä tundisin.R.Non negarem si nossem.
En minä kielläis jos minä tuntisin.R: Kende iagh tigh, så nekade iagh thet icke.
S: – Oletcos minun unhottanut.S.Oblitus ne es mei?
Oletkos minun unhottanut?S: Hafwer tu tå glömt migh bort.
R: – Embä minä ole sinua ikänäns4 ennen nähnyt?R.Ante nunquam te vidi.
Enpä minä ole sinua ikänäns ennen nähnyt?R: Jag hafwer aldrig sedt tigh förr.
S: – Cuitengins12 minun wijmein tunnet.S.At tandem agnosces.
Kuitenkins minun viimein tunnet.S: Ja, tu skalt kenna migh igen.
R: – Tosin ei sinulla ole caicki cotona.118R. Sanus hercle non es:
Tosin ei sinulla ole kaikki kotona.R: Wist ästu icke widh tijn sinne.
S: – Tohdit43 sinä olla hocarembi119 cuin minä.S.Ego ne, an tu magis?
Tohdit sinä olla hokarempi kuin minä.
S: Huilken wåra är mera galen, tu eller iagh.
R: – Cusa minun pitä7 tundenen sinun.R.Ubi te novissem?
Kusa minun pitää tunteneen sinun?R: Hwarest skulle iagh hafwa kendt tigh.
S: – Schoulousa.S.In ludo literario.
Skoulusa.S: I Scholan.
R: – Olitcos minun cansacumpanini.120R.Fuisti condiscipulus?
Olitkos minun kansakumppanini?R: Hafwer tu warit min scholabroder?
S: – Ja66, liki caxi ajastajca.S.Ita fere biannium.
Jaa, liki kaksi ajastaikaa.S: Ja, så när i tu åhr.
R: – Salli, minä ajattelen idzelleni.R.Sine, mecum recolam.
Salli, minä ajattelen itselleni.R: Halt iagh wil tänckia ther effter.
S: – Tunnes121 tätä arpe.S.Cicatricem agnosce.
Tunnes tätä arpee.S: Skodha thetta ärret.
R: – Olengo minä sen lyönyt.R.Hanc tibi incussi?
Olenko minä sen lyönyt?R: Hafwer iagh thet slagit tigh?
S: – Kynätupella. S.Cum theca pennaria.
Kynätupella. S: Medh itt skrifftygh.
R: – Arwesta minä sinun tunnen. R.De cicatrice te novi.
Arvesta minä sinun tunnen. R: På ärret känner iagh tigh.
S: – Näetkös etten minä hocaroidze.119 S.Vides quod non insaniam?
Näetkös etten minä hokaroitse. S: Seer tu at iagh icke är galen.
R: – Muodostas en minä olis tundenut. R.De forma non novissem.
Muodostas en minä olis tuntenut. R: På ansichtet hade iagh icke kendt tigh.
  
LITIGANTIUM DE RE ABLATA . DIALOGUS XXVI . Marcus , Henricus. LITIGANTIUM DE RE ABLATA. DIALOGUS XXVI. Marcus, Henricus.
M: – Anna minun omani jällens. M.Redde quod meum est.
Anna minun omani jällens. M: Få migh mitt igen.
H: – Mitä minun pitä7 andaman? H.Quid vis reddam?
Mitä minun pitää antaman? H: Hwadhskal iagh få tigh.
M: – Jongas12 minulda sala temmaisit.122 M.Quod surripuisti.
Jonkas minulta salaa temmaisit. M: Thet tu togh migh ifrå.
H: – En minä sinulda mitän temmannut. H.Nihil tibi surripui.
En minä sinulta mitään temmannut. H: Jag hafwer intet tagit tig ifrå.
M: – älä jounittele. M.Aufer cavillum.
Älä juonittele. M: Wändt igen medh thet fläckerij.
H: – Entosin minä juonittele. H.Non equidem cavillor.
En tosin minä juonittele.
H: Jagh fläckas wist intet.
M: – Etkös sitä minulle anna jällens?123 M.Quin reddis tandem?
Etkös sitä minulle anna jällens? M: Wilt tu icke få migh thetta igen?
H: – En suingan minä mitän ottanut. H.Nihil hercle sumpsi.
En suinkaan minä mitään ottanut. H: Jagh hafwer wist intet tagit.
M: – Näytä tänne kätes. M.Ostende huc manus.
Näytä tänne kätes. M: Låt see hijt henderna.
H: – Minä osotan, cadzo nijtä. H.Hem ostendo,eccas.
Minä osotan, katso niitä. H: Jagh låter see them, här äre the.
M: – Mixis olet ottanut M.Qui abstulisti?
Miksis olet ottanut? M: Hwadh hafwer tu taghit?
H: – Cadzos en minä mitän ottanut. H.Ec quicquam nihil abstuli.
Katsos, en minä mitään ottanut. H: Jagh hafwer jw intet taghit.
M: – Pudista hihas. M.Excute manicam.
Pudista hiha(a)s. M: Rist vth armarna.
H: – Ikänäns4 nijn, cuins12 tahdot. H.Tuo arbitratu.
Ikänäns niin, kuins tahdot. H: Som tu wil
M: – Sinulla on waatettes124 seas. M.Inter vestes habes.
Sinulla on vaatettes seas. M: Tu hafwer vnder kläder.
H: – Edzi custas12 tahdot. H.Tenta qua lubet.
Etsi kustas tahdot. H: Ransaka migh huru tu wilt.
M: – Kyllä minä tiedän sinun juones. M.Novi sycophantias.
Kyllä minä tiedän sinun juones. M: Jagh kenner tin falskheet wäl.
H: – Wieläkös nyt minua waiwat? H.Pergis molestus esse?
Vieläkös nyt minua vaivaat? H: Wil tu icke än wånda åter?
M: – Anna tänne se cuins12 otit. M.Ablatum restitue.
Anna tänne se kuins otit. M: Få hijt thet tu hafwer taghit.
H: – Teetkös minun warcaxi?125 H.Furti me alligas?
Teetkös minun varkaaksi? H: Lägger tu migh tiwfwerij til?
M: – En warcaxi waan peipoiteliaxi.126 M.Non furti sed fraudis.
En varkaaksi vaan peipoittelijaksi. M: Icke tiwfwerij utan bedrägerij.
H: – Minä costan tämän wäkiwallan. H.Ulciscar hanc injuriam.
Minä kostan tämän väkivallan. H: Jagh skal hempnas denna orätten.
M: – Minä myös costan. M.Et ego ulciscar.
Minä myös kostan. M: Jagh skal hempnas på tigh.
  
PRODEUNTIUM IN FUNUS . DIALOGUS . XXVII . Nicolavus , Olavus. PRODEUNTIUM IN FUNUS. DIALOGUS XXVII. Nicolaus, Olavus.
  
N: – Woti tule tänne. N.Ades dum Olave.
Uoti, tule tänne! N: Kom hijt Olaue.
O: – Mikä on ? mitäs minua huudat. O.Quid est? cur me vocas?
Mikä on? Mitäs minua huudat? O: Hwad är på färde? hwij ropar tu migh.
N: – Minä tahdon sinusta jotakin.127 N.Est quod te volo.
Minä tahdon sinusta jotakin. N: Jagh wil tigh något.
O: – Kyllä minä sen sanomatackin tiedän. O.Dictum puta.
Kyllä minä sen sanomatakkin tiedän.
O: Thet är nogh sagdt, iagh weet thet wäl.
N: – Mitäst9 luulet minun tahtowan? N.Quid censes me velle?
Mitäst luulet minun tahtovan? N: Hwadh menar tu iagh wil
O: – Että minä hilaisin92 cansas. O.Ut tecum ludam.
Että minä hilaisin kansas. O: At iagh skal leeka medh tigh.
N: – Sinä suurest erhetit.128 N.Tota erras via.
Sinä suurest erhetyt. N: Tu faar myckit will.
O: – Mitästä9 se on? O.Quid igitur est?
Mitästä se on? O Hwadh äret tå?
N: – Arwa sinä, N.Tu vaticinare.
Arvaa sinä. N: Rådh vppå.
O: – En minä taida129 arwata. O.Nescio vaticinari.
En minä taida arvata. O: Jagh kan intet rådha.
N: – Meidän pitä7 menemän rumin edellä.130 N.In funus prodibimus.
Meidän pitää menemän ruumiin edellä. N: Wij skole gå för lijk.
O: – Mitä rumista sinä sanot? O.Quod funus dicis?
Mitä ruumista sinä sanot? O: Hwadh är thet för lijk.
N: – En minä tiedä mikä se on. N.Quod sit nescio.
En minä tiedä mikä se on. N: Jagh weet icke hwadh thet är.
O: – Custastas131 sait tietä? O.Unde autem nosti?
Kustastas sait tietä? O: Hwadan fick tu tå wetat?
N: – Opetusisä sanoi. N.Præceptor indixit.
Opetusisä sanoi. N: Mästaren sadhe til.
O: – Millä hetkellä se vloscannetan? O.Qua hora efferetur?
Millä hetkellä se uloskannetaan? O: När skal thet bäras vth?
N: – Seidzemen lyödes luulaxeni.132 N.Puto septima.
Seitsemän lyödes luulakseni.
N: Tå siw slår menar iagh.
O: – Minä käyn edelle. O.Ego prodibo.
Minä käyn edellä. O: Jagh wil gå medh.
N: – Käiy minun cansani. N.Tu mecum ibis.
Käy minun kansani. N: Tu skalt gå medh migh.
O: – Minä olen sinun cumpanis. O.Ero tibi comes.
Minä olen sinun kumppanis. O: Jagh wil gå medh tigh.
N: – En minä pydä sitä ilman syytä. N.Nec frustra hoc peto.
En minä pyydä sitä ilman syytä. N: Jag begärar thet icke vtan sak.
O: – Mixis12 sijs sitä pydät? O.Cur autem petis?
Miksis siis sitä pyydät? O: Hwij begärar tu thet?
N: – Ettäs12 minua opetaisit. N.Ut me doceas.
Ettäs minua opetaisit.
N: At tu skalt lära migh.
O: – Mitäst9 minä sinua opetaisin?75 O.Quid te docerem?
Mitäst minä sinua opetaisin? O: Hwadh skulle iagh lära tigh?
N: – Wijna siugnaman.133 N.Vino benedicere.
Viinaa siunaamaan. N: Wälsigna Wijn.
O: – Silloingo coscas12 sitä canat edes? O.An ne cum adfers?
Silloinko koskas sitä kannat edes? O: Huru, tå tu thet bär fram?
N: – Nijn ikänäns4 cuins12 sanot. N.Rem ipsam dicis.
Niin ikänäns kuins sanot. N: Ja, rätt som tu sägher.
O: – Nijn minä sanoisin. O.Sic ego dicerem.
Niin minä sanoisin. O: Så wille iagh säya.
N: – Sano, minä cuuldelen.134 N.Dic jam ausculto.
Sano, minä kuultelen. N: Sägh, iagh wil achta ther vppå.
O: – Tämä wijna olcon teille onnellinen. O.Hoc vinum vobis faustum sit.
Tämä viina olkoon teille onnellinen. Bono sit potus iste.
Tämä juoma olcon tielle hywäxi. Hoc vinum læti bibite.
Tämä juoma olkoon teille hyväksi. O Theta wijnet wari ider lyckosampt.
Tämä wijna juocat iloisest. Thenna dryck ware ider til godo.
Tämä viina juokaat iloisest. Dricker thetta wijn med frögd.
N: – Mitä minun pidäis7 toiwottaman aiwastawaiselle.135 N.Quid sternutāti imprecer?
Mitä minun pidäis / pitäis toivottaman aivastavaiselle? N Hwadh skal iagh önska honom som prustar.
O: – Tämä olcon sinulle onnellinen. O.Sit tibi hoc fœlix.
Tämä olkoon sinulle onnellinen. Te Deus servet.
Jumala sinua suojelcon. O Thetta ware tigh lyckosam.
Jumala sinua suojelkoon. Gudh beware tigh.
N: – Mitä jotakin rupewaiselle.136 N.Quid auspicanti aliquid?
Mitä jotakin rupeevaiselle? N Huru honom som något begynnar?
O: – Menestykön se cuins12 alat. O.Bono sit quod instituis.
Menestyköön se kuins alat. Benθ vertat quod agis.
Käykön hywin se cuins teet. O Thet ware tigh gott som tu begynnar.
Käyköön hyvin se kuins teet. Thet gånge tig wäl som tu gör.
N: – Mitä matcustawaiselle? N.Quid proficiscenti?
Mitä matkustavaiselle? N Huru tå en färdas?
O: – Olcon tämä tie sinulle onnellinen. O.Sit iter hoc felix tibi.
Olkoon tämä tie sinulle onnellinen. Perfauste solvas anchoam.
Ala matcas onnellisest. Sit lætus tibi redditus.
Ala matkas onnellisest. O Thenne wägen ware tig lyckosam.
Palaja137 iloisna jällens. Jagh önskar at tu må färdas medh lycko.
Palaja iloisna jällens. Kom gladh igen.
N: – Mitä minä wastan sille joca näitä toiwotta. N.Quid hæc precanti referā.
Mitä minä vastaan sille joka näitä toivottaa? N Hwadh skal iagh swara honom som så önskar migh?
O: – Sitäikänäns4 minä sinulle jällens123 toiwotan. O.Tantundem tibi reprecor.
Sitä ikänäns minä sinulle jällens toivotan. O Jagh önskar tigh thet samma.