Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Mikael Agricola
  2. 1500-luku: Muita tekstejä
  3. 1600-luku: Uskonnollinen proosa
  4. 1600-luku: Lyriikka
  5. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  6. 1700-luku: Lyhyt proosa
  7. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
1600-LUVUN TEKSTEJÄ - II. LAKIKIELI

22. Aateliston ylellisiä juhlatilaisuuksia koskeva asetus, 30.8.1664 (§ 1–6; stereotyyppinen johdanto jätetty pois)

Kuningalisen Maijestetin ASETOS ja Käsky,
Muutamist ylönpaldisist 1 ja Sijwottomist 2 Tawoist ia ylitzekäymisist, 3 qwin owat tapachtunut Adeleitten kichlauxis, pidois, lapsenristiäsis ja maahanpaniaisis. 4

- - -

I.

Pitä caicki Banquetit 5 ia julki pidott 6 wastudest 7 poiskieltämän 8 ia poistoimitettaman, Adeleiten Kichlauxisa, ioco 8 se tapachtu maalla eli Caupungeisa, ia eikä usiambi cutzuttaman sijhen, cwin Wanhimmat, 9 eli ne qwin Wanhemmitten siasa owat, ioss ei wanhimmat elä, eli ios toinen eli molemmat heistä jotka kichlatan, owat ilman wanhemmita, 10 nin myös ilman sen caldaisita holhoita, 11 nin machta 12 sen siaan cutzutta 12 yxi eli caxi lähimmäisest sugust, eli ios ne puuttuwat, nin yxi eli caxi muista hyfwist miehist Ridderskapist 13 ia Adelist, ninqwin 14 lailliset todistaiat sijhen, mitä luwatan. Nin pian cwin kichlauxen ceremoniat owat päätettyt, nin ios se tapachtu Caupungis, erkane 15 ne cutzutut cochta, mutta maalla ychden oikian atrian jälken. teke 16 iocu tätä wastan, nin sacko wetäkän 17 se ioca Banquetin laitta andanut on, 300 Dal: 18 Hopia Raha.

II.

Häisä pitä caiki morsian saunat 19 iotca Processin 20 ia Banquetin cansa pidetän, peräti 21 pols kteltyt 22 oleman, nin Caupungeis cwin maan kylis, 23 sitten iälken häidhen, caicki iulki coto tuliaiset, 24 iotka pidon cansa tapachtuwat, kieldän, 8 Teke ioku tätä wastan wetäkän 17 samal tawal 300 Dal: Hopia Raha.

III.

Jos jongun Riddarin 13 eli Adelsmiehen häät pidetän Josa cusa caupungis, nin pitä sencaldainen iulki sisällajamus 25 eli matkustamus 26 oleman kielty, ey myös pidä caupungeisa, cudzutut wierat, coottaman 27 morsiammen ehtolla 28 pitohon, Samallmuoto 29 pitä idzecungin oleman neuwotun, 30 ettei hän ylidze woimans, 31 Säädyns ja tilans, 32 monella wierahalla idzens rasita, mutta sijnä ychden cochtulisen tawan pitä, ia wälttä caickia sitä, cwin turhan coreudhen 33 ia wahingolisen culutoxen 34 tuotta, eikä cudzu enämbi qwin muuttamita paria, 35 likimäisest Sugust ia ystäwist, ulosotetadhen 36 se, että ios Me eli Meidhän corkiast Cunnioitettawa Rackas Frw Muorim 37 tachdoisimme iollecullen osotta sen armon, että 38 läsnä olla sencaldaisis pidois, nin ei Meidhän ja Meidän Rackan Frw Muorim cansa olewainen seura, 39 pidä sen alla 40 ymmärrettämän, ia taitawat he, 41 sijnä siuusa 42 pitä Trommetiä 43 kupartrumbui, 44 ia musicanteja 45 eli weisaita 46 heidän neuwons 47 ia warans jälken, Sädyns cunniaxi ia caunistoxexi, mutta muutoin pitä caicki hää meno ychtenä päiwänä päätettämän, 48 joko 8 sijs glafui 49 heitetän eli ey. Nin machta mös wierahat caupungeisa sitte, qwin Wichkimisen menot, ia caicki muute 50 julkisest 51 owat päätetyt, iolla culla wijnalla 52 ia muilla juotawilla iloitetta, 53 mutta ey ylönpaldisest, nin että juoxin 54 eli ylönmuodon 55 tullan, ainoastans cunnialiseen ia cochtuliseen ilohon asti, ia ninqwin se paha tapa, enämmin ia enämmin caswa, että ennennimitettyt 56 wieraat wijpywät aiwan 57 cauwan, heidän cocoonduisesans, 58 nin hywin häisä qwin muisa cocouxis. 59 Nin Me tachdomme, että jos häidhen meno ehtolla tapachtu, että ne qwin cudzutut owat, tästä edhes ey wijwyttele edemmä qwin Seidzemän lyömän asti cokon tullaxens, 60 saman Echtona, että pito silloin taitan alietta, 61 ja oikialla aialla yöllä lopetetta 61 ; Samallmuoto, jos se tapachtu puolipäiwäst, nin pitä see oleman päätetty ja lopetettu oikilla ajalla. Mitä confectin 62 tule, nin en Mee tachdo sitä kieldä, sillä tawalla, että sijnä sowelias cochtulisus pidetän, mutta qwitengin, että sijnä yxi merckilinen sijwottomus, 63 io muutaman ajan ombi ollut, että sijnä siasa, 64 qwin olis aiateldu säästä culutost, 34 confectin sallimisten cansa, 65 paitzi enämmät ruan laitost, 66 nin Mee ymmärämme ylönmielen, 67 että nyt ilman eroitust, 68 senpäälle 69 palio enä 70 culutetaan, qwin muutoin cochtulisen atrian, sekä ruan että confectin cansa, pidäis maxaman; Sentächden Me armollisimmast tachdomme käskeä, että sencaldaist confecti ainoast annetaan, qwin on piendä walkiax techty 71 Såkerita, ioka ey palion maxa, eli se quin muutoin seiso palias hedelmäsä, 72 ioka taitan edes canda, 73 nijsä maliois, qwin tapa ollut on, ja ey koreisa, mutta sitä wastan pois kieldän Marsipanit, caickein nijdhen cuwain cansa, 74 teke ioku tätä wastan, wetäkön Sacko 300 Dal: Hopia Raha.

IV.

Jos joku tachto maalla cartanosans Häitä pitä ettej 64 wierat sielä muutoin taidha toinen toistans cochdata, qwin perhen miehen 75 culutoxen päälle, 76 ja ylkämies ey hywin taidha wältä sitä, etteij hän päiwä ennen häitä, tule talohin, 77 wähä ennen qwin wierahat rupewat cokonduman, nin olkohon hänen wapa ja aldis 78 ilman sakota 79 mennä eli aia sisälle, parhain qwin hän taita, 80 ystäwittens ja palwelioitens cansa, qwitengin pitä hen wältämän caicki turhat culutoxet; Sitte machta 81 mös Perhen mies, rawita wieraans ychdell cochtullisel echtollisel, 82 morsius ehtona, 28 waan ilman Confectit ja juopumuxet. 83 nin ey pidä mös sinä ehton, ylkämies eli morsian tuleman iouckohon, ja sitä wähemmin ninqwin ylkämies eli morsian, 84 heidän coreudesans 85 pitä sisäll tuotaman. ja pitä ychtenä päiwänä caicki kirckon ja muut Ceremoniat sielä oleman päätetyt, ja seniälken wierahat rualla pidetyt ja iloitetut, 53 mutta paitzi ylönpaldisutta, ja sencaldasilla confectillä qwin sijnä colmannes Artikelis 86 on nimittety, 87 ninqwin mös ilman cuwita 88 Sokerista techtyiä. jos sijs wieraat tachtowat techdä itzens iloisexi 89 enämman eli wähemmän aika, nijn se taitaan kärsiä, 90 ainoastans 91 cochtullisus culutoxesa aina pidetän, joka tätä wastan ricko, olkon syypää 92 300 Dal. Hopia Rahaan.

V.

Ey pidä mös lapsen Ristiäisisä eli kirckon käymisisä, pidettämän ychtän Banquetti, 5 mutta jos ioku maankylis 23 olis cutzuttu pitkäldä matkalda, cummixi, ne machtawat 81 ychdell oikiall atriall, nijnqwin muutt, iotka sijhen tulewat waeldain, rawitta. ja että suuri paha tapa ombi sisäll tullut 93 Ristiäis lahjain annolla, että moni sijtä merckilisen wahingon ymmärtä, 94 nijn pitä mös sencaldaiset tästäedes kieldyt oleman, ia ey ychdengän pidä uskaldaman sitä techdä: muutoin 95 ios ne owat ioku köyhä wäki, ioille sencaldaises tilas, 96 iotain tulis lähdettä, 97 paitzi wahingota, 98 hänellen awuxi ja holhomisexi. 99 100 Dal: hopia rahan sakolla.

Että 64 ennen on päälle pandu, 100 että caicki lahiat, iotka annetaan yliäldä ia morsiamelda 101 Puhemiehelle, caaselle, 102 Edeskäywille, 103 Suguille ja langoille, 104 eli muillen, ulosottaden 105 ne iotka kådas 106 ja kellaris, eli muutoin taitawat waiwa nächdä, pitä oleman poiskieldyt: Samallmuoto caicki muu iulki ando 107 yliän ja Morsiamen waihella, 108 eli heidän Suguildans, ja Me cuitengin pahall mielell ymmärämme, etteij sencaldaist ole cuuliaisudhen cansa seurattu, mingätächden Me tachdomme wastaudhest 7 tämän cansa, 109 asetta 110 ja kieldä, että caicki sencaldainen iulki ando pitä oleman pois kielty, mutta ios ylkämies tachto iotain lahioita Morsiamellens, nin lächdettäkän 97 sen hänen käteens, ia ey iulkisest andako, ia jos ioku muutoin löytän 111 Sukulaisten seasa, iolla wara on, ilman hänen wahingotans, autta yliällen ia Morsiamellen jotakin, 112 ja tachtois osotta hänen hywän haluns, nin techkän sen ulkona 113 cokouxesta, 59 ia coska hän itze tachto eli kelpa hänen, 114 tilans ja tachdons iälkeen. 115 jos joku tätä wastan teke, wetäkön 300 Dal: Håpia Raha Sacko.