Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Mikael Agricola
  2. 1500-luku: Muita tekstejä
  3. 1600-luku: Lakikieli
  4. 1600-luku: Lyriikka
  5. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  6. 1700-luku: Lyhyt proosa
  7. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
1600-LUVUN TEKSTEJÄ - I USKONNOLLINEN PROOSA

13. Laurentius Petri Aboicus: Otteita saarnakokoelmasta Selityxet Joca-Päiwäisten Huomen-Ehto-ia Ruocalucuin eli siunausten, 1644

c. Seitsemännen saarnan alkuosasta

Ja tosin, 1 Jumala nijn wisusti 2 ihmisten elatuxest waarin pitä, että ioca wuosi idzecullakin ajal, (ia ioca cuucauna) 3 toimitta wastaalut 4 hercut, ia rawinnot, ia erinomaiset 5 einet tarpen ajal. 6

Tammi Cuulla, (cuna 7 pacainen 8 on wahwa cuin tammi) ia Helmi Cuulla, (joca nijncuin helmi helotta ia paista) Wasicoist, Caridzoist ia Wohlist 9 (joidenga 10 nijhin on himo) saatta tuoret hercut ia ruat. 11 Maalis Cuulla, (joca muuna 12 maan ligotta 13 awoi, 14 muuna 12 kijni lumel jällens paina) edescadzo 15 munia, ia mettisen 16 poist 17 tuoretta. 18 Huhti Cuulla, (joca lumen huhto 11 ia maan awa) osotta Jumala erinomaisest 5 hätäisille, 19 ohjackeit, 20 nuculjaiset 21 ia carpalet, 22 etc. Touco Cuulla, (cuna touco tehdän ia kewäsiemenet 23 kylvetän) edestuotta 15 Jumala caickinaiset 24 suwi linnut ia heidän 25 poicans syötäwäxi. Nijn myös tuorettapi 26 Lehmäin, Lambain 27 ia Wohten 11 lypsyxet 28 ia saatta nijstä riesca, 29 pijmä, juostoia 30 ia woita caikexi kesäxi, &c. Item, 31 hätäisten tarpexi, wehat, 32 parckit 33 ia mäihät 34 (sekä männyist että coiwuist) syötäwäxi ia mahla juotawaxi. Kesä (eli Suwi) Cuulla, canain, hanhein, suorsain 35 ia jänesten poiat ilmei 14 tule: Nijn myös plantut 36 ia sallatit. Heinä Cuulla, mansicat, musticot, 37 muuramet, 38 etc. syötäwäxi kypsendywät: Elo Cuulla, (joca nijncuin elo ia elämä on muiden cuiden) caickein callimmat 39 rawinnot, muuxikin ajaxi, Jumala edes tuotta, cuin owat: nisut, 40 rukijt, ohrat, caurat, pauwut 41 ia hernet. Item, cuminat, fadermat, 42 juowucat 43 ia puolamet. 38 Ja caickinainen carian laji hywin lihoineet 44 ia kelwoliset särpimexi, ilmain, 45 medzä wuohia, peuroia ia hirwiä, &c. Syys Cuulla, naurit caalit, räätikät, 46 pähkinät, sipulit, perunat, omenat, sienet ia sinapit, etc. walmistunet owat. Loca Cuulla, caickinaiset wijnat, 47 wijna puuista, ilahuttaman ihmisten sydämet, Jud. 9 . 13 . Jumala runsast edestuotta, cuin on: Reenst ia Franst 48 (eli Kircon) wijna, spanskt 49 ia punainen wijna, &c. Marras Cuulla, (cosca jo caicki suwi ia syys nijncuin marras 50 olis 51 ia pois cuolis 51 talwen edes) ia Talwi Cuulla, 52 lihawimmat syöttilät teurastetan, cuin on häriät, 53 sijat, 53 hanheet, etc. Ja nijn Jumala woimalisest idzecullakin ajalla, erinomaiset ruan lait 17 ia einet, rickast tawarastans edestuotta ia meille suo: ilmain 45 sitä cuin ioca aica erinomaiset tuoret hercut caickinaisest calain laist 17 ihmisil sangen runsast anda ia suo.

Ja nijncuin hän ihmisille hengen elatuxen edescadzo, nijn hänen ruumistans myös werho, 54 anda waattet, ia peitoxet: 55 wielä myös siehen 56 codon 57 ia cartanon. Item, Puolisan, 58 Lapset, Perhen ia suuret rickaudet: cariast, lambaist, hewoisist, jywist, rahast, hopiast, ia caikist tarwittawast calust, usein jäämängin 59 ia yldäkylläisydexi. 60 Wielä myös sitten, suojele ia warjele ihmisten sikiöit, 61 caicki myös wahingot, tuscat ia pahudet estä ia torju.