Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Mikael Agricola
  2. 1500-luku: Muita tekstejä
  3. 1600-luku: Lakikieli
  4. 1600-luku: Lyriikka
  5. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  6. 1700-luku: Lyhyt proosa
  7. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
1600-LUVUN TEKSTEJÄ - I USKONNOLLINEN PROOSA

11. Ericus Erici eli Eerikki Sorolainen: Ote saarnasta Marian etsikkopäivänä, 1625

Näytä kuva

I. PItä caicki Waimot, 1 Neitzet 2 ia Pijcat 3 oppeman, 4 ettei he ilman syytä ia swrta asiata, iuoxendele vlgos 5 sinne ia tänne, mutta cotonans pysyvät, sillä eij mitäkän 6 Waimoista Inhimistä 7 nijn caunista, cuin heiden Huonens 8 ia Cotons: 9 Sentähden P. 10 Hengi cutzu Waimot 11 huonen caunistoxexi. Ja P. Pawali mana, 12 että heidän pitä oleman huonen wartiat. Me luemme myös, cuinga ne iotca owat iuosnet 13 vlgos usein, owat tullet häpiän alla: 14 Nijnquin Dina Jacob Patriarchan Tytär meni vlgos catzeleman sen Maacunnan 15 Inhimisten Tyttärittä, 16 ia sen Maan HErra Sichen 17 näki hänen, 18 otti ia macaisi 19 hänen. Ja Bersabca 20 langeisi 19 huorutten, 21 cosca hän meni ulgos pesemän hänens 22 palian Taivan alla. Mutta cosca tarve ia Asia nijn waati, että heidän pitä huonesta ulgosmenemän heidän 23 asioitans toimitteleman, nijn heidän pitä wältämän ia cartaman pahoia ia hävättömiä 24 Inhimisiä, eikä nijnen 25 cansa pitämän yhtäkän 26 cansa käymist, 27 mutta Jumalisten ia Cunnialisten Inhimisten cansa, nijnquin Maria teki, ioca meni Zachariaxen huonesen Elizabethin tygö. Eij heidän pidä iuoxeman ioca paican ymbärins, 28 eikä curkisteleman ia catzeleman sinne ia tänne, mutta kijrusta 29 menemän, nijnquin Maria on tehnyt, caicken Cunnialisuden cansa. 30 Ja cosca he owat asians toimittanet, nijn eij heidän pidä wijvyttelemän, eikä pitkiä iuttuia pitämän, mutta cotians 9 cohta iällens palaman: Sillä se seiso 31 hywin, ia caunista yhden 32 Waimoisen Inhimisen, että hän on Cunnialinen ia toimelinen 33 caickisa hänen menoisans 34 ia käyttämisisäns. 35 Sitä wastan 14 on se swri häpiä ia seiso 31 pahoin, cosca he juoxevat ioca Catuin 36 haroille, 37 catzelevat tagansa 38 ia ymbärillens sinne ia tänne, seisovat ia puhuttelevat caickia cuin heitä wastan tulevat: Nijnquin nytkin wielä sencaltaisia Inhimisiä löytän, 39 ioilla eij yhtäkän 26 häpyä 40 ole eikä 41 yhdesä, eikä toises asiasa, iotca ovat vlgos erotetut 42 hyvistä ia Cunnialisista Inhimisistä, ia mahtavat 43 canda sen kijtoxen ia Cunnian, ionga he sen cansa 44 ansaitzevat.