Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Mikael Agricola
  2. 1600-luku: Uskonnollinen proosa
  3. 1600-luku: Lakikieli
  4. 1600-luku: Lyriikka
  5. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  6. 1700-luku: Lyhyt proosa
  7. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
II. MUITA 1500-LUVUN TEKSTEJÄ

8. Kustaa Vaasan kirjeen suomennos, 21.11.1555

Huom. Kirjeen tuntemattoman kääntäjän kielessä on tyypillisten lounaissuomalaisuuksien ohella hämäläisiä murrepiirteitä. Mainittakoon pitkävokaaliset pronomininasut mee , tee , hee , see (ks. 17.1 ja 17.2), mon. 1. ja 2. persoonan päätteet (- mme , - tte ) ja omistusliitteet (- mme , - nne ), tunnukseton 3. inf. illatiivi (viite 72) sekä melko yleisesti säilynyt vokaalienvälinen h . Myös asu Wenhäleiset ~ Wenhäleijset viittaa hämäläismurteisiin (viite 21). Huom. ffw , ffu /v/:n merkkinä: Röffwemähän , toijffuomme , hyffuexenne , hyffuen -, hyffueden jne.

MEe 1 Gustaff Jwmalan Armon Kansa, 2 Rodzin Götin 3 Wendin &c 4 Kuningas, Mee tyghö sanonmee 5 teille Meiden rackadt Alamaiset Wapahat 6 mieheth, Papit, Nijmitys miehet, 7 Luckarit, Neliennes miehet, 8 Lwcumiehet 9 ia kaicki mwdt Meiden Crwnun weroliset Talonpoijat. Samalla moto 10 kaicki Lambodit, 11 iotca elewet ia Asuuat Wdhen Linnan 12 Länisz Meidhen Szosijomme 13 ia Armomme ennen 14 &c Ja tegemme 15 teillen 16 tämen kansa tiettewexi, Ette Mee Meillemme 17 aijattellemme, 17 ette Meiden ia kaickeden 18 teiden Wahingolliset ia haijgiat 19 wiholiset, ne Armottomat ia Ristimättömät 20 Wenhäleiset 21 Aijatteleuat sijselle Langetta, 22 tähen Somen Makundahan, 23 Röffwemähän, 24 Mwrhamahan 25 ia Polttamahan 25 kaicken tämen Makunnan 23 Aswuaiset, 26 Mutoin ioseij 27 Jwmala Caickiwaldias sen modoista 28 heiden paha Wägytystensz 29 Armolisest poijs este ia tyhijäxi tege. 15 Ja Mee kaicken sen woijman kansa, quin enimest 30 taijdamme edes sada, 31 Meidenme 32 hangitzemme 33 ia wahwistamme heiddä 34 wastan estemähen, 25 Sen modoista 28 heiden paha tahtonsa 35 ia aijwotusstansa 36 &c. 4 Sen tietä Jwmala, ette Mee olemma 37 ottanehet 38 sen syyn 39 kyllä mielehemme. 40 Ja nyt Itze tullehet 38 tähen Somen Mahan swren Sotawäghen 15 kansa, hewoisten, Pyssyden, 18 Aswden, 41 Rwstin 42 ia muunn enemmen 43 kansa, Mijngä kansa 44 tarwitahan 25 vastata 45 Makunda 23 ia Rijkiä. 46 Ja ombi tämä wagellus 47 Meillen 16 ia Meiden Alimasiten 48 Rodzist enemmen kuluttanut, 49 quin Mee taidamme sada kaickest Somen Maast kahtena kymmennä 50 Aijastaikana, Ja Mee toijffuomme ette te quin tesse Makunnasa 23 Asutta, 37 tahdoiste 51 tee mös sen modoiste 28 mielehenne otta, 40 Ette 52 see enimeste 30 teiden itze 53 päellenne langepi. 54 Ja Arwatte sen swren kwlutuxen 49 ia waijwan, quin Mee kaickeden 18 teiden hyffuexenne 56 pitänehet 57 olemma. Ja sijta wastan 58 andakate 59 teittenne löytte 60 kijtoliset, kwlijaiset ja hyffuenmieliset, 61 Nijn quin vskolisten Alamaisten tule tehde. Ja coska 52 nijn tarweh 62 on, itze awttaden 63 poijs toriuden 63 teiden omanne 64 wahingotanne 65 ia cadotustanne, 66 Hengen, Rijstan 67 tauaran ia kaicken modon kansa, 68 quin tee woitt 37 edes sadatta 69 &c 4 Nijn Mee taidamme aijatella, ette coska 52 Wenhäleijset 21 tahtowat sijselle langetta 22 tähen Makundahan, 23 Nijn hee twleuat swren wäghen kansa. 70 Ja nijlle Rinda 71 tekehen 72 tarwitahan 25 swri luku 73 kanssa ia Rahwasta. 74 Sijlle 52 Mee olemme Meilemme 75 nijn aij[a]ttellehet, Ette swrij ioucko Rahwasta 74 iokahitzest 33 Pitäiest ylitze kaicken Somen Maan pidäis 76 wlgos tehtemen 77 hyffwein 78 Aswden 41 kansa. Ja nijn palio kustia 79 quin hee auttausit 80 itzense kaxi kwcautta eli enenmen, sen ielken 81 quin Aijcka sano 82 ia asia itzense anda. 83 Ja Mee tahdomme ette ennen kijrioittetust 84 Wden Linnan 12 Länist pitä kaicki ne iotca Asua 41 likutta 85 taijdauat oleman 86 walmissa 50 coska 52 heille sana annetahan, 25 Ja tarwitahan 87 wastan seijso 88 ennen kijrioitettuija 84 Wenhäleijsä: 21 Coska ia kwsta 89 hee ylitze Raijan tahtouat sijsella langetta 22 &c. 4 Mutta wapahat 6 miehet, Papit, Nijmitys miehet 7 ia mwdht Ammatus miehet 90 ioilla parembi woijma ia wara 91 on, quin muilla talonpoilla, 92 Nijn pitä wlgos tekemen 77 hoomiehen, 93 hewoijssen, harniskan, pyssyn, keijhähen, 94 ia muden 18 hyffueden 18 Asuden 41 kansa, quin 95 parahittain 96 heuoisellen 16 sopiath. 97

Ja pitä iokaijtzen 33 vlgos tekemen 77 nijn monda hyffuisti 98 hangittua 99 miest heuoiszen kansa quin kullakin enin 100 väke ia woijma 91 ombi. Joka eij sijtä tege, 15 sen 101 pitä Lwettaman 101 Rikin 46 förrädärixi 46 ia pettäiexi, Ja rangaijstaman ilman kaicketa Armota. 102 Nijn pitä mös kaicki vlgos tehdyt 103 miehet aijna oleman 86 walmisza 50 sinne menemehen 25 cuhunga 104 heiddä 34 taruitahan 25 Ja pitä Meiden Fougdimme 46 wisusta 105 warin ottaman, ette tämä Meiden käskymme kaickin modoin 106 teuttetehen. 107 Samalla moto 10 ensin quin 108 mahdolinen on, ette hee tekeuet Meille tietteuexi, quin palio wäke wlgos tehdehen 109 iokahitzest 33 Pitäiest. Jos hee edes päin 110 tahtouat wälta Meiden wihanme ia Rangaistoxenne. 111 Jonga 112 ielkehen 81 itzen 113 kukin mahta 114 henensse 115 oijetta 114 Datum Helssingfors 21 Nouembris 116 Anno &c 4 1555