Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Mikael Agricola
  2. 1600-luku: Uskonnollinen proosa
  3. 1600-luku: Lakikieli
  4. 1600-luku: Lyriikka
  5. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  6. 1700-luku: Lyhyt proosa
  7. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
II. MUITA 1500-LUVUN TEKSTEJÄ

7. Jacobus Finno eli Jaakko Suomalainen:
Katkelmia virsikirjan esipuheesta, n. 1580-83

CAickille Jumalisille ia vskolisille Suomalaisille, ia lijatengin 1 nijlle, iotca sydhämest Jumalata racastauat, ia häntä mieleläns paluella tactouat toiuotan minä Jacobus Finno Jumalan armon, 2 hänen pyhän sanans tunnon ia ymmärdyxen, 3 rauhan ia terueyden sielun ia ruumin puolest, ia wijmein sittä 1 tääldä läctes 4 taiuan ilon ia ijancaickisen elämän Jesuxen Christuxen cauta.

Pyhä Pauali colmanes lughus 5 Colosserin cansan tygö 6 tällä muoto 7 sano: Jumalan sana asucan 8 teisä runsast caicken wijsaudhen cansa. Opettacat 8 ia manatcat 9 teitän keskenän 10 weisuille, 11 wirsille 11 ia hengelisille 11 laulaille, 12 weisaten armon cansa 13 Herralle teidhän 14 sydhämestän. Näillä sanoilla manapi 15 P: 16 Pauali ei waiuoin 17 opetaita, 18 mutta 17 mös cuulioita, että he Jumalan sana wiriäst, 19 wisust, 20 ahkerast, aina ia iocapaicas ia lijatengin 1 Jumalisis cocouxis 21 cusa 22 ikänäns se taitais 23 tapactu 24 lukisit, 25 cuulisit, aiatelisit, ia rucouxis sekä weisuis 26 edhesäns pitäsit 27 ia sitä nijn racastaisit, että se sekä heidhän oman että mös muidhen sydhämin taitais tartua, iuurtua, ia siellä alat 28 pysy. 24 Ja sentäden hän mös sano, että sen pitäis asuman 29 meidhän seasam. 30 Eij sen pidhä oleman 29 ninquin oudhon 31 eli wieran, 31 ioca eij wahua 32 asumasija pidhä meidhän tykönäm mutta 17 ninquin coto poijan 33 ia perhen mihen, 34 alanomaisen, 35 pysyuäisen, 36 iuuritetun 37 ia istutetun meihin, nijn että se ijäti meidhän tykönäm pysyis ia hedhelmäidzis. 38

Että nyt Jumalan sana taitais sen paremin asua meidhän seasam, 30 ia se Jumalinen oppi, Christiliset manauxet, 39 lupauxet ia vhkauxet luiamast 40 käsitettä, 41 pidhettä 41 ia sydhämin painetta, 41 sentädhen muidhen sanain hariotusten 42 seasa, tadhoi 43 Jumala io algusta 5 olla 44 sijnä 45 Christilises seuracunnas ydhen 45 suloisen ia ilolisen 46 weisun taidhon ia Jumaliset laulut, ia nijn parhat cappalet sijtä 45 Christilisest opist, ia lijatengin 1 Inhimisten 47 lunastoxest 48 caunihin wirsein 49 soueliaille 50 sanoil tectyin 51 sulietta, 52 iotca wirdhet 3 hän mös tacto ylöspidhettä, 41 muistetta 41 ia vsein weisatta, 41 että nuori cansa 53 ia muutkin Inhimiset 47 weisun ia Christilisen 54 wirtein 55 cauta, wähin wähin, 56 ilon cansa, 57 Jumalan tundon, pelcon, vskon, rackauten, rucouxin ia Jumalal kelpauaisin 36 töihin sydhämest ylösherätettäisin: 58 ia nijn turhist, naurolisist, 59 häpiälisist 19 ia Jumalattomist lauloist 60 pois totutettaisin ia wäätäisin. 61 Ja sentädhen mös Jumala cullakin aijal ia ijäll 62 ylösherätti 58 wirdhen 3 sepät ia runot 63 suurella wijsaudhel ia corkeal taidholl lahiotetut, 64 iotca parhat cappalet sijtä 45 Christilisest opist, ia nijstä suurista Ihmelisistä töistä iotca Jumala on täsä mailmasa Inhimisten 47 tädhen wastan luonto 65 tehnyt, caunisin ia suloisin wirsein 49 cokoisit, 66 ia Inhimisten 47 muistox 67 kirioitetta 41 ramatuin 68 annoit. 25

Moses Jumalan mies ia wijsas propheta äitins kielel 69 teki monda wirtä, ioista muutamat löytän 70 sijnä 45 pyhäsä kiriasa, 71 ioilla hän kijttä ia ylistä Jumalan hyuiä tekoia quin 22 hänel ia Israelin cansal tapactui, ia monda muuta hyuä opetust edhes pane 58 ia tietäuäx 61 teke. Dauid Cuningas ia Propheta, toimelinen 72 mies Jumalan mielen iälken, 73 teki caunin wirsi kirian Hebrean kielel, ionga 74 me cudzum 25 Dauidin Psaltarixi, iohon kirian hän lyhykäisest cocoisi 66 parhat ia corkeamat 75 asiat, quin 22 liki mailman alghust 5 nijn 76 hänen aicans asti tapactunut 77 olit, 25 ia monda caunista ia teruelistä opetusta caickinaisist 46 cappaleist 78 samas kirias eten pane. 58 Jonga 79 syyn tädhen mös moni saman kirian 74 wähäxi Bibliaxi cudzu ja nimittä. Samalmuoto 77 mös Salomon Cuningas, Esaias, 80 Danielin cumpanit 81 ia Habacuc Jumalan hyuiä töitä, ia heidhän aicaisita 82 asioita lauloit 25 ia wirsil tietäuäx 61 teid. 25 Wdhes Testamentis neidzö 83 Maria, Zacharias ia Simeon Jumalan armolisia töitä heitä wastan 84 ilolisest 46 sydhämest wirsin sulghit 85 ia muidhen edhes 86 weisaisit. 66

Nijdhen iälken sittä 1 monet muut Jumaliset ia oppenet 87 uan suuremat lahiat ia ymmärdyxen 3 Jumalald 89 annetux 90 quin muille, caunita wirsiä teit 25 Latinan kielellä, iota kieltä caicki Papit ia Teinit 91 liki ymbäri länsi puolen mailman 92 piti oppeman, 93 ia mutoingin ylitzen nijdhen maacundain, 94 iotca Europan ala 95 sulietan, 96 ylöspidhetin, 97 ninquin Itä puolises mailma 98 Grecan 99 kieli wastan otetin. 100 Ne samat wirdhet 3 iälkentuleuaiset 101 tadhoit 25 aina isoisa caupungeisa ioisa Schoulut 99 ouat ia mutoingin kirian taitauaisi 102 mihiä 34 löytän, 70 edhespanta, 41 weisatta 41 ia muistosa pidhettä, 41 ettei heidhän 103 Jumaliset tekons, suuret waiuans, waluomisens ia pääns särkemisens 69 meidhän laiskudhen 104 ia widzelmättömydhen 105 tädhen huckuis ia pois catois. 106 Eij ollu 107 quitengan heidhän tactons, coska 17 he nijtä wirsiä teit, 25 että sencaltaiset 46 Latinan kieliset wirdhet 3 ainoasta 108 cocouxisa 21 weisataisin, 109 ia maankieliset pois heitetäisin, 109 ia vnhotetaisin, 110 eikö 111 ikänäns suhun otetaisi. 109 Mutta se oli heidhän aiatoxens, 83 että he nijllä wirsillä tunnustaisit 25 ia muille tietäuäx 61 tekisit, 25 mikä heidhän vskons olis, 112 ia mitä he sijtä Christilisest opist ia sen pääcappaleist pitäisit. 113 Ja että 17 Latinan kieli oli nijnquin wallan saanut enimitten 1 ymbäri Christicunnan, ia lijatengin 1 nijsä maacunnis, iotca sen Romin 99 kirkon ala olit annetut, 86 sihen aican coska 17 Romis 99 wielä se oikea, totinen, selkiä, 19 pudhas ia turmelematoin 114 oppi, ionga CHristus taiuast Isäns helmast alas toi, ia sittä 1 Prophetail 115 ia Apostolille 116 annoi, 109 ionga mös Pyhä Pauali sekä tunnustoxellans 83 että lähetkirialans 117 Romarin cansal 99 tietäuäx 61 teki, ylös pidhetin 97 ia edhesuastattin, 118 sentädhen he mös Latinan kielel kiriotit, 42 että opetusisät, 119 saarnaiat ia muut wijsat miehet ymmärdäisit, 3 quinga heidhän aiatoxens 83 ia opetuxens sopisit 112 ia yctä pitäisit 112 Jumalan sanan ia pyhän kirian cansa, ia että he sittä 1 nijtä ia sencaltaisita 120 idzecukin paicasans omall ia ymmärtäuäisel 36 kielel opetus lastens ia cuuliaitens 115 eten panisit, 58 ia nijn toinen toisens cansa, opisa, sarnoisa ia weisuisa yctyydhen 121 pitäisit.

Nijn wijmein sittä 1 armacti Jumala Inhimisten päällä, 86 ia tadhoi 109 lopun iollakin muodhol 122 sillä 123 entisel weisuin ia lauluin taualla 123 tedhä, ia sentädhen ylösherätti 58 ensist sen 45 Jumalisen ia suuren armon cansa lahiotetun 124 miehen Lutheruxen 125 Saxan maalla, iota sittä 1 muut oppenet 87 ia Jumalan 126 pelkäuäisit 127 miehet muisa maacunnis seuraman rupeisit: 66 iotca caicki idze cukin paicasans parhat Christilisen opin ia Catechismuxen pääcappalet, Samalmuoto 7 mös Christuxen erinomaiset 128 hyuät työt, quin 22 hän syndymisens, pijnans, ylösnousemisens, taiuasen astumisens cauta, ia muille 11 muoto Inhimisille 47 osottanut 42 on, sangen ialoin, 129 caunisin ia suloisin ymmärtäuäisin 36 maankielisin wirsin souitit, 25 ia soueliaille, 11 vluos walituille, 130 wijsast ylös aiatetuil 131 ia pyhän kirian cansa sopiuaisil sanoil, wastan 132 perkelen mieldä ia Pauin kieldö 133 edhes panit. 58 Ne samat wirdhet 3 suuren ilon ia riemun ia suuren hedhelmän ia opin cansa 134 monelda 135 sekä wanhemild 135 että nuoremild, miehild ia waimoild, poicaisild 46 ia picaisild, 46 Kirckois, Schouluis, 99 Cartanois, pidhois, matcois ia muisa cunnialisis cocouxis 21 weisatan ia ylös pidhetän, 136 ninquin ne kyllä tietäuät iotca nijllä mailla ollut 77 ouat.