Virtuaalinen vanha kirjasuomi
  1. 1500-luku: Muita tekstejä
  2. 1600-luku: Uskonnollinen proosa
  3. 1600-luku: Lakikieli
  4. 1600-luku: Lyriikka
  5. 1600-luku: Arkisempaa suomea
  6. 1700-luku: Lyhyt proosa
  7. 1700-luku: Almanakkojen artikkelit
  8. 1700-luku: Laki- ja sanomalehtikieli
  9. 1700-luku: Tilapäisrunous
  10. 1700-luku: Muita tekstejä
I. MIKAEL AGRICOLA

4. Alcupuhe sen wdhen Testamentin päle, loppuosa, 1548

4. B. Kertomus suomalaisten käännyttämisestä kristinuskoon

Mahdais1 nyt iocu sano, 2 Ah ioska 3 mine tieteisin, quinga eli 3 coska 3 teme Somen maan Canssa 4 ombi 5 Christituxi tullut. 6 Sihen lyhikeisist 7 nein wastatan, Ette Anno Christi incarnati 8 1150 . Rotzis 9 wloswalittin 10 yxi 11 Kuningas, nimelde Eirck Sedwarin poica 12 ionga 13 me nyt S. 14 Erickixi cutzuma, 5 ioca sille samalla aijastaijalla, 15 quin hen Kuningaxi tullut oli, 6 rupeisi 16 aijatteleman Christusen 17 Vskon mös tehen Somen man 18 wlosleuittexens. 19 Lexi 20 sen teden 21 tänne swren Sotawäen lughun 22 cansa, 4 ia piti S. 14 Henrickin mötens, 23 ioca Vpsalas Pijspan 24 oli, asetti 25 nin sodhan Somalaisten 26 wastan, iotca 13 mös Finnixi 27 cutzutan, ylitzewoitti 28 heite 29 otti sijtte heite 29 Armohons 30 ia ysteuexens, 31 ia annoi 32 sarnatta 33 Jumalan Sanoija heiden edesens. 34 Ja quin 3 hen Cotians meni, ietti 35 hen tesse 36 S. 14 Henrickin Pijspaxi ia Sarnaijaxi. Joca 37 cochta mös toisna 38 Woonna sen jelken Cooliaxi lötin. 39 Ja ette 40 hen oli Engelandist sughunen. 41 Senteden 21 mös aina sijtte 42 tehenasti, ombi 5 tesse Hijppacunnasa 43 ninquin muisaki 44 Latinan Kieli Kircoisa, Seurakunnisa, 43 ia Jumalan palueluxes alati ia enimitten 45 prucattu 46 ia harioitettu. Jota 37 mös ne 11 Wanhat Kircon Ramatudh, 47 quin 48 kirkoissa leuteen 49 wiele nyt, iulkisesta 50 todhistauat. Ja telle wirghalla 51 Somalaiset ensin tulit 5 Christituxi. Mutta Anno domini 52 1248 nin yxi 11 toinen Erick Kuningas, Lespe 53 licanimelde, lehetti swren Sotauäen tänne Somenmaan, 18 henen 54 wäwuyns 55 Birger Jerlin 56 cansa, ioca sen Wäen Pämies oli, ia ylitzewoitti 28 Hemalaiset. Mutta hen heite wainoisi 16 ia ahdisti sihenasti, ette he annoit 5 heidens 57 Castetta 58 ia Christituxi kääte. 58 Nijlle hen sis annoi 32 rauhan Hengens 54 ia Tauarans päle. 59 Waan 3nijlle 11 muille Christitömille, 60 eipe 61 hen ychten rauha andanut sihenasti quin he Vskon wastanotidh. 5 Ja telle modholla 62 Hemalaiset ensin tulit 5 Christituxi. Edespein ombi 5 taas tieteminen 63 ette Anno domni. 64 1293 . nin se HErra Torgil Rotzin Marschi, 65 cocosi palio Sotacanssa 66 ia lehetti sen Carialan mahan. Sille ette 3 ne 11 Carialaiset teit 5 aina wahingota 67 Hemeen ia Somen maan päle. 68 Ninquin ne mös olit 5 aina swri 69 wahingoita ennen tehnyet 70 Christitudhen 71 päle. 68 Ja silloin Carialaiset ylitzewoitettin 28 Rotzalaisist. 72 JOtca 37 silloin cochta Wiburin Linnan ia Caupungin rakensit. 5 Carialaisten ia Wenhelaisten 73 asettamisexi. 74 Ja nin telle taualla mös Carialaiset ensin tulit 5 Christituxi, ia kätijn 49 Christin Vskohon. 30

Neiste mös nyt kylle aruatan 75 ia merckiten, 76 ette se 11 Wdhen maan 77 Randacanssa, 78 Borghon 79 ia Rasburin 80 Läneis, ette mös caiki Lootolaiset, 81 Calandis, 82 ia Pohialaiset, iotca wiele tenepene 83 Rotzinkielille 84 puhuuat, ouat ollut 85 Rotzista eli 3 Gollandista 86 ensin wlostulleet. 85 Sille ette 3 coska 3 nämet 87 Christittömet 60 Somalaiset, iotca silloin Pacanat olit, 5 ia manderis 88 asuit, 5 tachtoit 89 Lootolaisija, 81 tauans 90 pereste 91 wahingoitta, Nin heille olis tila 92 ollut taicka 3 Wenhelle 93 eli Laiualla cochta Rotzin 9 wältte 94 turua ia apu 95 sielde, ninquin Langoistans 96 ia ysteuistens pytemen. Senteden 21 he ouat cauuan 97 ennen Christitudh olluet, 70 quin ne mwdh temen Somen Hijppakunnan ia maan Asuuaiset. 98 Nyt wimein, waicka neisse Canssoisa 99 ouat moninaiset Kielet 100 eli puhen tauat, nin, ette cuki 44 neiste Makunnist, iotakin 101 murta 102 toisen Maankieliste, 103 quitengin ette 3 teme coco Hijppakunda 13 Somen maxi cutzutan, ioca ombi 5 ninquin mwidhen Äitei. 104 Sille ette 3 hen 105 ensin tuli Christituxi, ia tesse Turussa ombi 5 Maakunnan 106 Eme kirko 107 ia pijspan Stoli 108 ia Istuin. Senteden 21 ombi 5 tesse P. 109 Wdhen Testamentin kirioissa Somenkieli 110 enimiten 45 prucattu. 46 Ja mös hädhen teden, 111 coska tarue on anonut, 112 ouat mös mwiden kielet, 100 puhet ia sanat tehen siselotetud. 113 Ja ei jhme ole, ette tesse Hijppakunnasa 43 nin moninaiset 114 puhet ouat. Sille, echke 3 teme coco Somen Makunda 106 ombi 5 yxi Hijppakunda, nin se quitengin Seitzemen 115 Päruchtinan 116 Länein 117 iaetan ninquin Jacobus Zeiglerus Landanus 118 kirioittapi. 5 Joista 37 se 11 Ensimeinen 119 ia ylimeinen 119 ombi 5 se Etele ia pohia Some. 120 Toinen Satacundia ylemeinen ia alamainen. 121 Colmas Hemen maa. Nelies Carelia. 122 Widhes Wsimaa. Cudes Rasburi. 80 Seitzemes 115 Ite Pohiama, 123 ilman Calandi 124 etc. Nin ette telle malla ia Hijppakunnalla nin monet seke Makunnat, ette Kielentauat leuten, 49 Sille ette 3 aina cussakin man Canssas 99 mutomat 125 erinomaiset 126 puhen ia sanan laskut eli tauat, 127 tosin 128 harioitetan. Elken 129 sis iocu 130 Christittu ia Jumalinen Inhiminen, 131 taica temen P. 109 kirian Lukia, site pahaxi ottaco, ios tesse esken alghetussa 132 Somenkielen Tulkituxes, 133 iotakin osa 134 olla exytty, 135 outo ia camala, 136 eli wdhesti pandu. 137 Nam nihil simul inceptum, et perfectum esse constat. 138 Waan ios iocu Jumalan ysteue, testelehin paramin 139 taita 140 osotta, henelle ombi 5 wapa Echto 141 annetu, Mutta catzocan 129 ettei hen tuimasti kipelly. 142 Mutta se olcohon 30 iocaitzille 143 wijsaille ia Oppimattomille neuuottu, olcon 144 se Pappi, Caplani, 145 Teini, 145 coco ychteinen Canssa, 146 ia cuki 44 henen 54 Wirghasans, 147 ette hen Jumalan Sanoista iotca tesse kiriasa seisouat, wisusta 50 waarinottais, nijsse alati waluodhen, 148 nijte aijatelcan, 129 muistacan, 129 ia ninen 149 ielkin 150 alati eleken 129 sihen ijancaikisen Elemen sachka. 151 Jonga 37 meille Caikille Jesus Christus andacon, AMEN.