Virtuaalinen vanha kirjasuomi

PIRKKO FORSMAN SVENSSON

Degrees

Employments

Publications

Listed below are the author's monographs and articles on Old Finnish and on teaching and research of Modern Finnish, 1983-2003. The list is not exhaustive.

1. 1983 Satsmotsvarigheter i finsk prosa under 1600-talet: participialkonstruktionen och därmed synonyma icke-finita uttryck i jämförelse med språkbruket före och efter 1600-talet (Abstract: Abbreviated Clauses in 17th Century Finnish Prose: Participial Construction and Synonymous Non-Finite Expressions in Comparison with Usage before and after the 17th Century). Diss., 395 s. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 388.

2. 1984 Translatiivi vanhan kirjasuomen ja nykysuomen ei-finiittisten rakenteiden predikaatin sijana (Summary: The Use of the Translative as the Predicative Case for Non-Finite Constructions in Old Finnish and Modern Finnish). Fenno-Ugrica Suecana 7 s. 43-63.

3. 1985 Partisiippi- ja translatiivirakenteen taajuudesta ja matriisiverbeistä vanhassa kirjasuomessa ja nykysuomessa. Virittäjä 89 s. 57-64.

4. 1986 Vanhan kirjasuomen partisiippirakenteesta (Summary: On the participial construction in Old Literary Finnish). Virittäjä 90 s. 46-73.

5. 1988 Eerik Justanderin riimikronikka Ultima Justa (Summary: The Rhymed Chronicle Ultima Justa by Ericus Justander). Fenno-Ugrica Suecana 9 s. 25-66.

6. 1989 Subjektin, objektin ja predikatiivin sijoista vanhassa kirjasuomessa ja nykysuomessa. Acta Universitatis Ouluensis. Humaniora B 14 s. 55-64.

7. 1990 Vanhan kirjasuomen teonnimistä ja teonnimirakenteista (Summary: On Deverbal Nouns and Deverbal Constructions in Old Literary Finnish). Studies in Finnish Language and Literature 5. Finska institutionen, Stockholms universitet. (91 s.)

8. 1990 Vanhaa ja uutta Agricolan tutkimusta. Teoksen Mikael Agricolan kieli (toim. Esko Koivusalo) arvostelu. Virittäjä 94 s. 93-106.

9. 1990 Teoksen Mikael Agricolan kieli saksankielinen arvostelu. Ural-Altaische Jahrbücher, Neue Folge. Band 9 s. 266-280.

10. 1990 1600-luvun saarnakirjallisuuden partisiippiattribuutteja. "Hyvinoppinut mies ja hyvillä tavoilla kaunistettu matroona" (Summary: Participle attributes in 17th century sermons). Virittäjä 94: 307-327.

11. 1990 Teonnimijohdin -minen 1600-luvun kirjasuomessa ja nykyproosassa (Summary: The suffix -minen in seventeenth-century texts and in modern prose). Sananjalka 32 s. 27-47.

12. 1990 1600-luvun kapulakieltä. Kieliposti 4 s. 23-26.

13. 1991 1600-talets kanslispråk i svensk och finsk dräkt. Stilistik och finlandsvenska. Nordsvenska 8 s. 137-151. Umeå universitet.

14. 1991 Abbreviated Clauses in 17th Century Finnish and Modern Finnish: Causes for Difference in frequencies. Studies in Finnish Language and Culture. Proceedings of the Fourth Conference on Finnish Studies in North America s. 23-26.

15. 1992 IKOLA,OSMO & PALOMÄKI, ULLA & KOITTO, ANNA-KAISA: Suomen murteiden lauseoppia ja tekstikielioppia. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 511, 1989. Englanninkielinen arvostelu. Ural-Altaische Jahrbücher Ural-Altaic Yearbook 64(1992) s. 181-184.

16. 1992 Karl XI:s minnesskrift - kanslisvenska i finsk översättning (Summary: Carl XI's "Personalia" — a Swedish Chancery Text with a Finnish Translation). Fenno-Ugrica Suecana 11 s. 1-23.

17. 1992 Dialektsyntax och textgrammatik. Teoksen Suomen murteiden lauseoppia ja tekstikielioppia (Ikola & Palomäki & Koitto) arvostelu. Fenno-Ugrica Suecana 11 s. 113-118.

18. 1992 Vanhan kirjasuomen nominaalirakenteista (Summary: On Non-Finite Constructions in Old Literary Finnish). Stockholm Studies in Finnish Language and Literature 8. Finska institutionen, Stockholms universitet. (120 s.)

19. 1992 "Sielles poican Christiane ilmei". Virittäjä 96 s. 252-254.

20. 1992 1600-luvun mutkikkaita virkkeitä. Virittäjä 96 s. 410-414.

21. 1994 1600-luvun tekstien liitepartikkelit. Virittäjä 98 s. 377-405.

22. 1994 Subjektiko aina substantiivipredikatiivin sijanvaihtelun takana? Virittäjä 98 s. 21-23.

23. 1995 Liitepartikkelit kin ja kaan, kään 1600-luvun teksteissä. Kielikello 1/1995 s. 21-23.

24. 1995 Itämeren alueen vanhat kirjakielet teemana Tartossa. Symposiumiseloste. Kielikeskustelua 3/1995 s. 5-11.

25. 1995 Neljännen infinitiivin kansankielistä taustaa. Virittäjä 99 s. 79-83.

26. 1995 Cullaisen Kirian suomentajaa jäljittämässä. Acta Universitatis Ouluensis. Humaniora B 19 s. 33-41.

27. 1995 1600-luvun suomalaisten saarnojen potentiaalit muiden tekstien valossa. Läänemere rahvaste kirjakeelte ajaloost. Tartu ülikooli eesti keele ?ppetooli toimetised 1 s. 6-14.

28. 1995 Vanhat kirjakielet symposiumin aiheena Tartossa. Virittäjä 99 s. 276-280.

29. 1996 1600-luvun proosan ja runokielen potentiaaleja. Virittäjä 100 s. 204-218.

30. 1996 Kolmannen infinitiivin illatiivin nykyisestä poikkeavaa käyttöä 1600- ja 1700-luvun suomessa. Kielikello 2/1996 s. 2-25.

31. 1996 Vanhan kansankielen nominaalirakenteita. Kielten kuulossa. Kielitieteen päivät Jyväskylässä 5. ja 6.5.1995 s. 71-78. Korkeakoulujen kielikeskus, Jyväskylän yliopisto.

32. 1996 A Specimen of Old Finnish Chancery Language and its Swedish Original. Congressus Octavus Internationalis Fenno-Ugristarum 10.–15.8.1995. Pars IV s. 166-170. Jyväskylä.

33. 1996 Vanhan virkakielen koukeroita: kansliaruotsista suomeksi. Kieli ja tietokone. AFinLAn julkaisuja 54 s. 49-58.

34. 1996 "Amiraali ajoi puolakan ulos blokhuusist juoksugraavin tykönä" - Ruotsin suurvaltasotien raportointia suomeksi. Vieraan ymmärtäminen. Kirjoituksia kielestä ja kulttuurista s. 145-161. SKS, Helsinki.

35. 1997 Royal Biographies and Battle Accounts - Samples of 17th Century Official Finnish. Negotiating Finnish Studies: Reflections of a Conference. Special Issue of Journal of Finnish Studies, University of Toronto. Vol. 1 No. 2 s. 101-110.

36. 1997 "Mino wara wackra kara" - suomalaisen kosijan ruotsia 1600-luvun näytelmässä. Translation - Acquisition - Use. AFinLAn julkaisuja 55 s. 219-229.

37. 1997 Pikatie teksteihin: luetun ymmärtämistä ruotsalaisille suomen oppijoille. Millainen kieli, sellainen kulttuuri (toim. Pirkko Forsman Svensson ja Virve Sammalkorpi). Helsingin yliopiston kielikeskus 20 vuotta s. 115-124.

38. 1998 Kolmannen infinitiivin illatiivi Petter Schäferin päiväkirjassa. Virittäjä 102 s. 56-73.

39. 1998 On the International Baccalaureate and Its Language Programme with Emphasis on Finnish B. Puolin ja toisin, suomalais-virolaista kielentutkimusta. AfinLAn julkaisuja 56 s. 55-68.

40. 1998 "Tuleppas sijhen nenäilemään." Pragmaattiset liitepartikkelit 1600- ja 1700-luvun diskurssissa. Muotoja ja merkityksiä vanhasta suomesta nykysuomeen s. 1-35. Institutionen för finska, Umeå universitet.

41. 1998 Muodon ja merkityksen ristivetoa: passiivisia nominaalirakenteita kielioppaissa ja eräissä 1700-luvun almanakoissa. Muotoja ja merkityksiä vanhasta suomesta nykysuomeen s. 36-45. Institutionen för finska, Umeå universitet.

42. 1999 A Suitor with a Finnish Accent in "Alle Bedlegrannas Spegel" (1647). Annali dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli. Studi Finno-Ugrici II 1996-1998 s. 33-49.

43. 1999 "Taidatkos solotella suomen kielen?" Instruktiivin käyttöä vanhassa kirjasuomessa. Virittäjä 103 s. 93-96.

44. 1999 1700-luvun almanakkojen uudismuodosteita. Virittäjä 103 s. 222-240.

45. 1999 Lähtökohtana oppijan ilmaisutarpeet. Oppikirjan Kieli käyttöön (Marjukka Kenttälä) arvostelu. Virittäjä 103 s. 490-496.

46. 1999 Computerized Corpora: Shortcuts to Research into Old Literary Finnish. Journal of Finnish Studies, University of Toronto. Vol. 3 No. 2 s. 50-57.

47. 2000 Vanhan kirjasuomen kvasirakenne. Sananjalka 41 s. 43-58.

48. 2000 Petter Schäferin päiväkirja - ruotsinkielisen suomeako? Pipliakielestä kirjakieleksi. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 105 s. 134-151.

49. 2001 Partitiivipredikatiivi varhaisnykysuomen kynnyksellä. Acta Universitatis Ouluensis. Humaniora B 41 s. 46-54.

50. 2001 Particip på -s som satsmotsvarigheter i ett par 1700-talstexter. Vuoden 2000 konferenssien ja seminaarien satoa. Föredrag vid konferenser och seminarier efter millennieskiftet. Papers in the New Millennium. Helsingin yliopiston kielikeskuksen julkaisuja 3 (www.helsinki.fi/kksc/verkkojulkaisu).

51. 2001 Nominativus ja instructivus absolutus eräissä vanhan suomen ja varhaisnykysuomen aineistoissa. Virittäjä 105 s. 411-430.

52. 2001 Suomen kielen alkeisoppikirja ruotsalaisille aikuisopiskelijoille. Oppikirjan Finskan — Lättare än du tror (Sari Höglander & Marjut Vehkanen) arvostelu. Virittäjä 105 s. 684-692.

53. 2002 Potentiaali varhaisnykysuomen kynnyksellä. Sananjalka 43 s. 7-25.

54. 2002 "Nälkäisellen kaikki ruoka makiaksi maistuu". Aistihavaintoverbien määritteistä vanhassa suomessa ja varhaisnykysuomessa. Virittäjä 106 s. 60-72.

55. 2003 "Kaikki ihmiset tarwitsewat etziä sowindota Jumalan kanssa." Verbi tarvita 1700-luvun tekstien verbiketjuissa. Virittäjä 107 s. 263-273.

56. 2003 Suomen kielen syntaksin kehitystä 1600-luvulta 1800-luvun alkupuolelle. Artikkelikooste. Helsingin yliopiston kielikeskuksen julkaisuja 5. (157 p)