Otteita Petraeuksen raamatunkäännöskomitean omistuskirjoituksesta kuningatar Kristiinalle, 1642

Suuriwaldialle Förstinnalle ja Frökinälle,

Fröken Christinalle,

Ruodzin, Göthein ja Wendein walitulle Drötingille ja PeriFörstinnalle, SuuriFörstinnalle Suomes, Hertuinnalle Wirois ja Careleis, Frökinälle Ingerin maalle, Meiden Armollisimmalle Drötingillem ja Frökinällem,

Jumalan Armo ja Rauha, meidän HERran Jesuxen

Christuxen cautta, etc.

SVuriwaldias Förstinna, caickein Armollisin Drötingi ja Frökinä, Pyhäs Wanhan ja Vden Testamendin Ramatus, jonga me Bibliaxi cudzumme, opetetan täydellisest ja selkiäst, cuinga Caickiwaldias Jumala ihmisille, idzens, hänen tiens ja tahtons, moninaisilla todistuxilla, töillä ja sanoilla, yldäkylläisest on ilmoittanut ja julistanut. Hänen sanomattoman Wijsaudens, woimans ja caikisa läsnäolemisens, että hän Taiwan, Meren, Maan, ja caicki mitä nijsä on, tyhjäst luonut on, ilman yhdengän neuwota ja awuta, ja caicki cuin hän luonut on, aina woimas ja tallella pitänyt- -. Hänen suuren Armons ja Laupiudens- -. Hänen Totuudens, Wanhurscaudens, hirmuisen ja julman wihans caicke wääryttä ja paha menoa wastan, caicke wastan cuin ei hänen pyhän käskyns ja Lakins cansa sowi- -.

---

Tämä pyhä ja callis Kirja, jota täsä Maacunnas jo cauwan aica suurella halulla moni hywä ja jumalinen ihminen ikäwöinnyt Suomexi ja saapuilla olewan, on nyt T:dän Cuning:sen Maij:tin erinomaisest armost, suomast ja käskyst, caicki ja coconans Suomexi käätty, idze Pääramattuin Hebrean ja Grecan, ja D. Lutheruxen Biblian jälken, jonga hän wijmeiseldä, Anno 1545. idzewastudest cadzonut on. Nijncuin T:dän Cuning:sen Maij:tin käsky oli, että caikis Lutheruxen wijmeiseldä cadzottua versiota, ja muutoin Original kieliä, seurataisin.

Ruodzin Biblia, joca Stockholmis, Anno 1618. T:dän Cuning:sen Maij:tin Rackan Isä wainan, sen Suuriwaldian Förstin ja Herran, Herr Gustaff Adolphin, Ruodzin, Göthein ia Wendein Cuningan, etc. sen Toisen ja Suuren, corkiast ylistettäwäs muistos, käskyst Präntättin, on aina silmäin edes pidetty, ja Esipuheis, Summariais, Marginaliais, Concordantiais, Selityxis ia Registereis wisust waari otettu.

Ei ole myös unhotettu, mitä tämän Maacunnan Corkiast oppenet ja Cunnialiset Miehet, muinnen suurella ahkerudella ja toimellisudella, owat tämän pyhän Kirjan Suomexi käändämises, täsä awaras Herran Wijnamäes, yhdes taicka toises, teettänet eli tehnet, waan aina cunnialla ia kijtollisudella muistettu, ia tarcast cadzottu.

Näin ja tällä tawalla, caickein suurimmalla ahkerudella ja ajatuxella, pyhä Bibliat Suomexi laittaman ja toimittaman, on T:dän Cuning:sen Maij:tin ja Hallidzewaisten Herrain puolest, Hänen Armons Herr Petari Brahe, Wisingborin Grefwi, etc. tätä työtä ruwetes, Suomes General Gubernatorina ollesans, joca coco tästä työstä, sekä silloin että sijtte suuren murhen on pitänyt, Consistoriumin cansa, usein ja täydellä todella meitä neuwonut.

------

Tämä pyhä ja callis Kirja, näin Suomexi caicki ja coconans käätty, T:dän Cuning:le Maij:len Suuriwaldias Förstinna, caickein Armollisin Drötingi ja Frökinä, caickein nöyrimmäst dediceratan, ja omistetan T:dän Cuning:sen Maij:tin Nimen alla Jumalan cunniaxi, ja hänen pyhän Seuracundans, cusa Suome puhutan, rakennuxexi, T:dän Cuning:le Maij:len ijäisexi muistoxi, kijtoxexi ja ylistöxexi, walkeuteen saatetan, että jälkentulewaiset ja Canssa cuin wielä tulewa on, HERra Jumalata, ja T:dän Cuning:sta Maij:tiän kijtäisit ja ylistäisit. Caickein nöyrimmäst rucoillen, että T:dän Cuning:nen Maij:tin andais armollisest tämän meidän työm hänellens kelwata.

Suomen Turust, . Julij, Anno 1642.

T:dän Cuning:sen Maij:tin

Caickein nöyrimmät alammaiset

AEschillus Petraeus, S. S. Theol. D.
in Regia Aboensi Academia Profess.
& Pastor.

M. Martinus Stodius, in
Regia Academia Aboensi
Lingg. Profess.

Henricus J. Hoffman, P. & P.
Maschoensis.

Gregorius Matthaei H.P.
Pijckensis.